ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน ICT เพื่อการบริหารจัดการ (OBEC e-Office) ในวันที่ 19,20,26,27 กรกฎาคม 2557 ดูรายละเอียดที่ใน e-office*** ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา สพป.อยุธยา เขต 1 ประชุมในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3***โรงเรียนวัดน้อย อำเภอนครหลวง ได้เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ เป็น 035 - 761485***O-NET ปีการศึกษา 2557 กรอกข้อมูลนักเรียน ป.6/ ม.3 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2557

(นายภิรมย์  นันทวงค์)
ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1


ตารางนัดหมาย
ผอ.สพป.อย 1

สพป.อย.1
ผู้บริหาร
พันธกิจ
คณะกรรมการฯ
อ.ก.ค.ศ.อย.1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
Webboard

เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน

 กลุ่มบริหารการเงินฯ

กพร.

ข้อมูลทางการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2557
 แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2556
คู่มือการจัดทำรายงานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ของสถานศึกษา
คู่มือการบริหารงบประมาณ
ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
(พ.ศ.2553-2556)
ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ
ระดับโรงเรียน
สารสนเทศภูมิศาสตร์
ศูนย์การกระจายอำนาจ
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ)
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ก.พ.
ก.พ.ร.
ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สพฐ.
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิการสภาการศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี


ฌาปณกิจ มิถุนายน2557

ช.พ.ค.
 571 บาท
ช.พ.ส .                304 บาท
สฌ.อย.
               240 บาท
รวม
             1,115 บาท

ฌาปณกิจ กรกฎาคม 2557

ช.พ.ค.
506 บาท
ช.พ.ส .            228 บาท
สฌ.อย.
           220 บาท
รวม
           954 บาท
เเgริ


แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบครูผู้ช่วย ปี 2557

  

 
 
หมายเลขโทรศัพท์ สพป.อย 1
(035) 268534,268541-2,704804 โทรสาร (035) 704802

กรุณาโอนเบอร์ติดต่อภายใน ดังนี้   กลุ่มอำนวยการ 102,103 พัฒนาฯ 105,106
บุคคลฯ 107-110 , การเงิน 201-202 ,หน้าห้อง 205, แผน 208-210
เอกชน 301, ส่งเสริมฯ 302-303 นิเทศฯ305-306 ตรวจสอบ 308
 

 
หนังสือราชการ สพฐ.แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 


นายกมล   รอดคล้าย
เลขาธิการ กพฐ.
โครงการภายใต้แผนฟื้นฟู
เศรษกิจระยะที่ 2 แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 สพฐ.

มุม ศน.> [ Supervisory Zone ]
เป็นสื่อกลาง ให้ข่าวสาร ให้คำแนะนำ
แลกเปลี่ยนสื่อการสอน คลังข้อสอบ
รวม ดาวน์โหลดโปรแกรม การนิเทศ
ออนไลน์ รวมทั้งตอบคำถาม ต่าง ๆ

สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนา นุกรม ค้นหา คำศัพท์ออนไลน์ คลังความรู้สำหรับเยาวชน
ห้องเรียนทันข่าว >
ห้องเรียนทันข่าว นำเอาข่าวสาร
ประจำวันมาวิเคราะห์ เจาะลึก ร้อยเรียง
ออกมาในลักษณะ บทความที่มีสาระ
ครบถ้วน [ รายละเอียด ]
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วย ICT
ศูนย์ปฏิบัติการ> [ GPA ]
เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA
และ PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ.
ในการเข้ามหาวิทยาลัย ข่าวการศึกษา
สถิติ วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เว็บไซต์ 1 อำเภอ 1 โรงเรียน ในฝัน
หนึ่งโครงการของ สพฐ. ที่จะพัฒนา
และ ยกระดับโรงเรียน และ คุณภาพ
การศึกษา ให้ทัดเทียมและเสมอ
ภาคทางการศึกษา

OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.> [ DOC ]
เว็บไซต์รายงานข้อมูลสารสนเทศ
ของ สพฐ. ข้อมูลเกี่ยวกับ สพท.
โรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน
ตลอดจนข้อมูลทาง การศึกษา
ประกาศ จัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศ จัดซื้อ
จัดจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์รวมสื่อ แหล่งรวบรวม เผยแพร่
และให้บริการสื่อการเรียนรู้ ที่หลากหลาย จากหน่วยงานต่างๆ
ในกระทรวงศึกษาธิการ
[รายละเอียด ]
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

เว็บไซด์ที่น่าสนใจจาก สพฐ.

สำนักเทคโนโลยี ฯ สพฐ.

สสวท.

วิชาการดอดคอม

บ้านไทยกู้ดวิว

EduZones

www.scithai.com

ศูนย์เทคโนโลยีโซลาร์ตรอน

คุณครูดอดคอม

เด็กไทยสุขภาพดี

เด็กไทยทำได้

krusakon.com

ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้
ภาษาอังกฤษ

บริจาคเพื่อการศึกษาให้ 1 ได้ 2

เงินทอง ของมีค่า

เสื้อเหลือง สพฐ.

E-learning เรื่องเอดส์

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม

Intel Teach to the Future

e-book สทร.สพฐ.


คลังความรู้บนเว็บไซต์ ที่รวม
สาระ การเรียนรู้มากมาย สำหรัย
เยาวชน ครู อาจารย
เว็บไซต์สคูลไทยแลนด์ เนื้อหา
สาระ สำหรับโรงเรียนและ
นักเรียน
ศูนย์กลาง การศึกษาผ่านระบบ
เครือข่าย ครอบคลุมการศึกษา
ทุกระบบ ที่ทุกคน สามารถเข้ามา
ศึกษา หาความรู้
มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม
บริการ การเรียนการสอนทางไกล
ผ่าน ดาวเทียม จากโรงเรียน
ไกลกังวล หัวหิน
e-Learning เงินทองของมีค่า
ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนช่วงชั้น
ที่ 1 - 4
เด็กไทยรวมใจ อ่านถวายในหลวง
80 พรรษา
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ มุ่งส่งเสริม
การจัดกระบวนการเรียนรู้ พศศึกษา
ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถาน
ศึกษา ที่สอดคล้องกับพัฒนาตามวัย
แหล่งเรียนรู้บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สำหรับครู 
นักเรียนและผู้ที่สนใจ
     
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี  ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี อยุธยา 13000 โทร. 0-3570-4804 , 0-3532-9481-4
โทรสาร 0-3570-4802