ที่ เรื่อง
1
คู่มือตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561
2
ชี้แจงตัวชี้วัด-ม.44-2561-22-มี.ค.-61 PPT
3
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 2561 PPT
4 เกณฑ์คะแนน O-NET
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและรายงานผลตัวชี้วัด