1) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ 2562 DOWNLOAD
2) การสำรวจการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 DOWNLOAD