1) คู่มือขั้นตอนการร้องเรียน DOWNLOAD
2) มาตรการแนวทางการป้องกันการรับสินบน DOWNLOAD
3) ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ DOWNLOAD
4) การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล DOWNLOAD
5) หลักธรรมาภิบาล DOWNLOAD
1) คู่มือ e-budjet DOWNLOAD
2) คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B_OBEC) DOWNLOAD
3) คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน DOWNLOAD
1) คู่มือการปฏิบัติงาน DOWNLOAD
2) คู่มือกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล DOWNLOAD
3) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ DOWNLOAD
คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ DOWNLOAD
1) คู่มือการขอเครื่องราช DOWNLOAD
2) คู่มือการคัดเลือกฯพี่่เลี้ยงเด็กพิการ DOWNLOAD
3) คู่มือการจ้างครูอัตราจ้าง DOWNLOAD
4) คู่มือการปฏิบัติงานการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารกรณีปกติ DOWNLOAD
5) คู่มือการปรับวุฒิครูและบุคลากรทางการศึกษา DOWNLOAD
6) คู่มือการเลื่อนวิทยฐานะ ชพ. ปี 2562 DOWNLOAD
7) คู่มือจ่ายตรง รักษาพยาบาล DOWNLOAD
1) คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา DOWNLOAD
2) คู่มือส่วนบุคคล DOWNLOAD
1) คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา DOWNLOAD
2) PPTเด็กไทยสายตาดี DOWNLOAD
1) คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ DOWNLOAD
2) คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ปี 62 DOWNLOAD
3) คู่มือ One Stop Service DOWNLOAD
4) คู่มือการขอรับรองสิทธิสวัสดิการกู้ DOWNLOAD
5) คู่มือการทำลายหนังสือราชการ DOWNLOAD
6) คู่มือการสมัคร Obec Mail DOWNLOAD
7) คู่มือการสรรหาการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา DOWNLOAD
8) คู่มือประชาสัมพันธ์ผังการดำเนินงาน DOWNLOAD
9) แนวทางการปฏิบัติการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา DOWNLOAD
10) แนวทางควบคุมภายใน DOWNLOAD
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร DOWNLOAD
1) คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน DOWNLOAD
2) คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน DOWNLOAD