1) กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2560 Download
2) พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 Download
3) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉบับที่ 1 Download
4) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2545 ฉบับที่ 2 Download
5) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ2553 ฉบับที่ 3 Download
6) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2562 ฉบับที่ 4 Download
7) พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ Download
8) พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 Download
9) พรบ.เครื่องแบบนักเรียน 2551 Download
10) พรบ.จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 Download
11) พรบ.พัสดุ 2560 Download
12) พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ 2547 Download
13) พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ 2551 ฉบับที่ 2 Download
14) พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ 2553 ฉบับที่ 3 Download
15) พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 2546 Download
16) พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 2553 ฉบับที่ 2 Download
17) พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 2562 ฉบับที่ 3 Download
18) พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 Download
19) ระเบียบการขยายชั้นเรียน 2553 Download
20) ระเบียบรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2550 Download