***ผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ยินดีต้อนรับ***

นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการ สพป.อยุธยา เขต 1

ผลงานทางวิชาการ

ผู้วิจัย

การประเมินโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดทอง(สามัคคยานุสรณ์) ปีการศึกษา 2561 นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์
ศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ.2553 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
นายประชุม พันธุ์เรือง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เรื่อง  ผลงานที่บุคคลส่งประเมิน

นางวิมล สุขวัจนี

การพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2

นางสายชล ตาลบำรุง
รายงานผลการประเมินครูที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 ศิริมา แสนอุลัย