หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
ตารางการตรวจสอบการเงิน บัญชี พัสดุ ประจำเดือน ม.ค.-ก.พ. 60
ตารางการตรวจสอบการเงิน บัญชี พัสดุ ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 59
ตารางการตรวจสอบการเงิน บัญชี พัสดุ ประจำเดือน ม.ค - มี.ค.59
ตารางการตรวจสอบการเงิน บัญชี พัสดุ ประจำเดือน พ.ย. และ ธ.ค.58