สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ขอให้ข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา ทุกท่าน เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ
TEPE Onlie

 

1. ผู้ที่ต้องเข้ารับการพัฒนา
 
  1. ข้าราชการครูสายบริหารการศึกษา
  2. ศึกษานิเทศก์
  3. ข้าราชการครูสายผู้สอน
  4. ผู้บริหารสถานศึกษา