สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูลและการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มด้านการศึกษา

เรื่อง
สถานการณ์ปัจจุบัน
วิเคราะห์แนวโน้ม
1. การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในปีการศึกษา 2549 และปีการศึกษา 2550 โรงเรียน
ในสังกัด สามารถรับนักเรียนได้ตามลำดับ ดังนี้

ปีการศึกษา 2549 จำนวน 83,250 คน
รัฐบาล 59,805 คน
เอกชน 23,445 คน
ปีการศึกษา 2550 จำนวน 83,285 คน
รัฐบาล 59,247 คน
เอกชน 24,038 คน

การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการสามารถรองรับ
การเข้าเรียนของนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาใน
เขตพื้นที่บริการได้ทุกคน และจากสภาพปัจจุบัน
การรับนักเรียนมีแนวโน้มที่เด็กจะเข้าเรียนเพิ่ม
มากขึ้น


 

2. นักเรียนจบชั้น ม.3 ศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/เทียบเท่า
นักเรียนจบชั้น ม.3 ศึกษาต่อ ชั้น ม.4/และเทียบเท่า ดังนี้
นักเรียนศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2549 จำนวน 4,487 คน
คิดเป็นร้อยละ 93.47 ของนักเรียนที่จบ (ม.4 ร้อยละ 48.39,
อาชีวศึกษา อื่น ๆ ร้อยละ 45.08)
นักเรียนศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2550 จำนวน 4,478 คน
คิดเป็นร้อยละ 93.19 (ม.4 ร้อยละ 48.62 ,อาชีวศึกษา อื่นๆ
ร้อยละ 44.58)
นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี(จบ ชั้น ม.3)
มีแนวโน้มที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สูงกว่า
เป้าหมายของ สพฐ. ที่กำหนดไว้ร้อยละ 90


 3. นักเรียนที่จบชั้น ม.6 ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น


 นักเรียนที่จบ ชั้น ม.6 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้
นักเรียนศึกษาต่อปีการศึกษา 2549 จำนวน 1,415 คน
คิดเป็นร้อยละ 82.99 ของนักเรียนที่จบ
นักเรียนศึกษาต่อปีการศึกษา 2550 จำนวน 1,403 คน
คิดเป็นร้อยละ 85.81 ของนักเรียนที่จบ
 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6 มีแนวโน้มที่จะ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพิ่มจำนวนมากขึ้น


4. จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 2549 มีจำนวนนักเรียนที่
ออกกลางคัน จำนวน 471 คน โดยในภาพรวมของ
ทุกระดับชั้น อยู่ที่ร้อยละ 0.788 ของนักเรียนทั้งหมด โดยนักเรียนที่ออกกลางคันน้อย ที่สุด คือระดับอนุบาล ร้อยละ 0.063 และนักเรียนที่ออก กลางคันมากที่สุด
คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 2.87

นักเรียนออกกลางคันมีสาเหตุเรียงลำดับจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ /อพยพย้ายที่อยู่ / ฐานะยากจน /
มีปัญหาครอบครัว /สมรสแล้ว / หาเลี้ยง
ครอบครัว / มีปัญหาในการปรับตัว / เจ็บป่วย /
ต้องคดี / ฯลฯ
จากข้อมูลข้างต้น หน่วยงานทางการศึกษาจะต้องมีการ
เฝ้าระวังดูแลให้ความช่วยเหลือให้เด็กที่เข้าเรียนแล้ว
ได้คงอยู่จนจบการศึกษาแต่ละระดับด้วยวิธีที่หลากหลาย
และประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


5. คุณภาพนักเรียน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา
2549/2550
ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2550 ชั้น ม .3
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นตามกลุ่มสาระ ดังนี้

ภาษาไทย ร้อยละ 7.03
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 3.33
สังคมศึกษา ร้อยละ 1.69
สำหรับร้อยละนักเรียนผ่านเกณฑ์ เพิ่มขึ้น มีดังนี้
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 10.56
ภาษาไทย ร้อยละ 4.49

สำหรับร้อยละนักเรียนผ่านเกณฑ์ ลดลง มีดังนี้
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 29.63
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 13.10
สังคมศึกษา ร้อยละ 6.56

6. การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
ประถมศึกษา
สำรวจพบว่า ปีการศึกษา 2549 นักเรียนอ่านไม่ออก 260 คน
(ร้อยละ 23.36) เขียนไม่ได้ 323 คน (ร้อยละ 24.15)
หลังจากเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ส่งเสริม
สนับสนุน โดยใช้แบบฝึก สนับสนุนงบประมาณให้จัดหาสื่อ
และจัดการนิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ทั้งนโยบายให้ความสำคัญ
ในนักเรียน 100 ละ 100 อ่านออกเขียนได้ทุกคน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคนอ่านออก เขียนได้
ครูพัฒนา เผยแพร่สื่อนวัตกรรม แก้ปัญหาอ่านออก
เขียนได้
7.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ปัจจุบัน มี 92 โรงเรียนผลสัมฤทธิ์สูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก
ในภาพรวมของระดับประเทศมีโรงเรียนระดับดี 2 โรง
ระดับพอใช้ 56 โรง และปรับปรุง 34 โรง จากผลการประเมิน
สมศ.ในรอบแรก สพท.อย 1 ส่งเสริมการนิเทศ การบริการสื่อ
บริการรถ Mobile Unit จัดการเรียนการสอนโดยแผนบูรณา-
การ จัดจ้างครูธุรการ จัดหาสื่อทางไกลจานรับดาวเทียม ผล
สัมฤทธิ์ ระดับปรับปรุง - โรง พอใช้ 36 โรง ดี 56 โรง และ
ดีมาก - โรง

คุณภาพโรง เรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ