ที่ รายการ
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประเมินมาตรฐาน
2 แบบประเมินมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
3 แบบประเมินมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
4 แบบประเมินมาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
5 มาตรฐานที่ 1 คลิป
6 มาตรฐานที่ 2 คลิป
7 มาตรฐานที่ 3 คลิป
8 คู่มือมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560
9 ผลการติดตามและประเมินมาตรฐานสำนักงานเขต ปีงบประมาณ 2561