ประชุมสัมมนาทางวิชาการ

            วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้ นางส่วกัลยาณี นรสิงห์ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการ
ฯ นำตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "บทบาทหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพในยุค กศจ." จัดโดยสมาคมนักบริหารการศึษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทยและชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต


 

บายศรีสู่ขวัญผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระราชการ

            วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นำโดย ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วยคณะประธานชมรมผู้บริหารทุกอำเภอ และบุคลากรสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 18 คน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจที่ได้ประกอบคุณงามความดีจนครบวาระของทางราชการ


 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา

            วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ผอ.ดำหริ งิมงิมเทีะ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ประธานชมรมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 43 คน ร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเชิงรุกรองรับนโยบายเร่งด่วน โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นศูนยเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Schol) และดูงานการจัดการศึกษาในทุก ๆด้าน


 

โครงการ "บ้าน 9 หลัง เพื่อความก้าวหน้า"

            วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานส่งมอบบ้าน นายไพรัช โตโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะตือ ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอท่าเรือ ได้กล่าวรายงานในพิธีส่งมอบบ้าน และ นายทศพล เผื่อนอุดม นายเอำภอท่าเรือ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมในพิธีส่งมอบ


 

งานรัฐพิธี "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"

            จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานรัฐพิธี "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ในวันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี พร้อมนี้ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบหมายให้ นางรัษฎาพร ณ วิพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำคณะบุคลากร ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลา เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กษัตริย์องค์ที่ 27 แหงกรุงศรีอยุธยา เป็นปีที่ 330 โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ หอประชุมพระพิรุณ - ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา


 

กิจกรรม "สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์"

            วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับจังหวัด ในงาน "สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.พร้อมสร้างบันดาลใจให้นักเรียน ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์เกิดความสนใจใฝ่รู้ทางด้านวิทยาศาสตร์


 

การพัฒนาเจตคติและวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ

            เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำโดย นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ชุดที่ 1 และทีมประชาสัมพันธ์ ออกติดตามตรวจเยี่ยมการพัฒนาครูหลักสูตร "การพัฒนาเจตคติและวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ" โดยมีครูแกนนำจากโรงเรียนวิถีพุทธ ที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 55 คน จาก 60 คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2561 พร้อมนี้ได้สัมภาษณ์ผู้จัดและผู้เข้ารับการอบรมถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการและการเลือกหลักสูตร การได้รับความรู้และการนำความรู้ไปสู่ผู้เรียน


 

โครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" รุ่นที่ 3

           สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพิ่มทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ตามโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2561 โดยมีนักเรียนจากอำเภอ วังน้อยและอำเภออุทัย จำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนได้เรียนรู้ การเอาตัวรอดในสถานการณ์จริงและสามารถช่วยเหลือผู้ที่จมน้ำได้อย่างถูกวิธี พร้อมนี้ครูและผู้ปกครองดูแลกันอย่างใก้ลชิด ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


 

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU)

            วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วย นางสุชีรา มนัสตรง รองฯ ผอ.สพป.อย.1 และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กับ โรงเรียนวัดดอนประดู่ และโรงเรียนวัดบ้านแถว อำเภอท่าเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษากรณีโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องการดำรงอยู่ ในการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ


 

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU)

            วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วย นางสุชีรา มนัสตรง รองฯ ผอ.สพป.อย.1 และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กับ โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) และ โรงเรียนวัดทองทรงธรรม อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษากรณีโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องการดำรงอยู่ (Stand Alone) ในการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ


 

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ เวลา 08.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ผ่านระบบ VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน จากนั้น ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบาย กลยุทธ์ และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน โดยมี นางสุชีรา มนัสตรง นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบ จำนวน 25 คน


 

เดิน - วิ่งบางปะหันซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน

            วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาบางปะหัน ได้มอบเสื้อให้ ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ตามโครงการ เดิน-วิ่งบางปะหันซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ตามรอยพระเจ้าตาก วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ส่งเสริมการออกกำลัง หารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของนักเรียนในอำเภอบางปะหัน และส่งเสริมการเรียนด้านประวัติศาสตร์ของชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ 22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดอินกัลยา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอพระนครศรีอยุธยา

            วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาและขับเคลื่อนงานการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีแกนนำเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 30 คน เข้าประชุม ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์์


 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอพระนครศรีอยุธยา

            วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านต่าง ๆ สู่การปฏิบัติและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผุ้บริหาร และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์


 

ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำพระองค์รัชกาลที่ 10

            วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะบุคลากร ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำพระองค์รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรที่มีต่อพระองค์ได้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข พร้อมนี้ ระหว่างวันที่ 18 - 30 มิถุนายน 2561 สถานศึกษาในสังกัดได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเฉลิมเกียรติและส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้นักเรียนได้ร่วมกันดูแลรักษา เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน ณ ที่ตั้งสถานศึกษา


 

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (ครูปองครู ประจำปี 2561)

            คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (ครูปองครู ประจำปี 2561) วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ผอ.ดำหริ มอบหมายให้ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ สพป.อย.1 และนางสิริมา แสนอุลัย นักพัฒนาทรัพนากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ออกติดตามตรวจเยี่ยมการพัฒนาครู เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ตามโครงการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรของผู้จัดว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ ผู้เข้ารับการเข้ารับการอบรมตามความประสงค์ครบถ้วนหรือไม่ การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าเพื่อรายงาน สพฐ.ต่อไป


 

กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต รุ่น 2

            สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ได้กล่าวเปิด และเยี่ยมชมการฝึกสอน โดยมีนักเรียนจากอำเภอ บ้านแพรก อำเภอภาชี และอำเภอมหาราช จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการว่ายน้ำและช่วยเหลือผู้ที่จมน้ำได้อย่างถูกวิธี พร้อมนี้ครูและผู้ปกครองดูแลกันอย่างใก้ลชิด ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามลูกเสือ เนตรนารี

            1 กรกฎาคม 2561 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและพิธีสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นายพิเชียน ลิมหวังอยู่ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ในการนี้ สถานศึกษาในสังกัดทุกอำเภอได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามพร้อมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ชุมชน ณ ที่ตั้งสถานศึกษา


 

กองทุนผ้าป่ากองละ 1 บาท ปี 2561

            สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างบุญ "กองทุนผ้าป่ากองละ 1 บาท" ปี 2561 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนและกองทุนสาธารณประโยชน์ โดยเริ่มสะสมบุญได้ตั้งแต่ วันนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 จะถวายกองผ้าป่าร่วมกันใน วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1