จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งาน "ร่วมภาคภูมิใจ ก้าวไกล สู่ความสำเร็จ"

             วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงศักยภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ในงาน "ร่วมภาคภูมิใจ ก้าวไกล สู่ความสำเร็จ" โดยท่านสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู ผู้บริหาร นักเรียน พร้อมนี้ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ. พระนครศรีอยุธยา นายบูรพา พรหมสิงห์ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 และคณะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลงานจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จำนวน 20 โรงเรียน 34 กิจกรรม ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมงาน รวมจำนวน 1,168 คน


 

เป็นประธานในการรับอบรถตู้ จากมูลนิธิฯ

             วันนี้ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนวัดตะโกดอนหญ้านาง ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ร่วมเป็นเกียรติรับมอบรถตู้มุูลค่า 1,282,692 บาท  จากมูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดตะโก ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายนริศ แจ่มใส ประธานมูลนิธิฯ ตัวแทนมูลนิธิฯ ให้เป็นสมบัติของโรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง โดยมี นางสุดใจ สละตัน ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง เป็นผู้รับมอบ และได้ฝากให้นักเรียนช่วยกันดูแล และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


รับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว โรงเรียน" และ รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

             วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ร่วมรับฟังรายการ "พุธเช้า ข่าว โรงเรียน" และ รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."


 

จัดกิจกรรมเขตสุจริต และร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

             วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา08.30 น. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรมเขตสุจริต โดยการเคารพธงชาติ สวดมนต์ และปฏิญาตตน
             จากนั้น เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ทักษะองค์ความรู้การปฏิบัติงาน เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรเกิดความรักสามัคคี ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

             วันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา โดยมีผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเข้าประชุม


 

อบรมทางไกลครูแกนนำ สะเต็มศึกษา (STEM Education)

             วันที่ 17-19 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดอบรมทางไกล ครูแกนนำ สะเต็มศึกษา (STEM Education) มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูแกนนำของแต่ละสังกัด ดังนี้
(สพฐ.) ประกอบด้วย โรงเรียน ประตูชัย โรงเรียนวัดบ้านสร้าง (สช.) ประกอบด้วย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์)
(อปท.) ประกอบด้วยโรงเรียน วัดสามกอ และโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
หลักจากการประชุมตามวันดังกล่าว โรงเรียนแกนนำของแต่ละสังกัดเข้ารับการอบรมแล้วนำไปขยายผลให้กับโรงเรียน
ในสังกัดของตนเองต่อไป


 

ประชุมทางผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 2 เขตพื้นที่การศึกษา

             วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 หน่วยพัฒนาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมคณะผู้บริหาร จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.อย. 1 จำนวน 46 คน สพป.อย.2 จำนวน 27 คน และ สพม.3 จำนวน 3 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ความเข้มแข็งเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน โดยมี นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ.สพป.อย.1 นายบุญเลิศ โตสมบุญ ผอ.ร.ร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา นางสาวศจี จีระวุฒิ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายประภัสร์ แสงดา นิติกร ชำนาญการพิเศษ นางรัษฎาพร ณ วิพันธ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางวิมล สุวัจนี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางดวงภัทร สุนิมิตร ผอ.ร.วัดละมุด ร่วมเป็นวิทยากร


ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference มอบนโยบาย

             วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำโดย ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เขต 1 และ เขต 2 เข้าประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดและมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนประตูชัย และศูนย์การประชุมทางไกล เขต 2


 

ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายอำนาจแบบ CLUSTER

             นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 1 (CLUSTER 1) เข้าประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายอำนาจแบบ CLUSTER เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพ


 

หน่วยงานทางการศึกษาร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสภากาแฟ

             วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุม "สภากาแฟ" แบบไม่เป็นทางการ พร้อมนี้ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา และในโอกาสนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้พบปะพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยบริการอำเภอพระนครศรีอยุธยา


 

ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

             วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยทีมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักนโยบายและแผน สพฐ. ออกตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ โรงเรียนวัดดอนพุดซา และโรงเรียนวัดพระแก้วโสภณประสิทธิ์วิทยาคาร ผลการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขต

             วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสพป.นนทบุรี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย นายชูชาติ ทรัพย์มาก ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านบริหารงานบุคคล นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานกรรมการ ได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทีมผู้ช่วยเลขานุการ ออกเยี่ยม ให้คำแนะนำ สร้างขวัญกำลังใจ การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางธรรมพร แข็งกสิการ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 เพื่อนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอ ผลการปฏิบัติงาน ในรอบระยะเวลา 3 เดือน


 

ให้ความช่วยเหลือนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบเหตุอัคคีภัย อำเภอภาชี

             คืนวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 21.15 น. เกิดเหตุอัคคีภัยตลาดภาชี บริเวณหน้าสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี (บ้านไม้เก่าคู่ตลาดภาชีอายุมากกว่า 100 ปี) ส่งผลให้บ้านของ เด็กหญิงริรัชญา จูสกุลวิจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดภาชี"สุนทรอุปถัมภ์"บ้านไหม้ทั้งหลัง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยการนำของ ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายไพล๊อต บุศราคำ ผอ.โรงเรียนวัดภาชี ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้นมอบเงินจำนวนหนึ่ง ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้กับครอบครัวนักเรียน


 

ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา Champ of the Champ

             วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น.นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา Champ of the Champ โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(กรุงเก่า) จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อความเป็นเลิศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนักกีฬาในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขต 2 และ สพม.3 เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมนี้ นายสุวรรณลพ ภูวบัณฑิตสิน นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(กรุงเก่า) ประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลให้กับนักกีฬา


 

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ 100 ปี "ครูดี ศรีเอกชน"

             วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ 100 ปี "ครูดี ศรีเอกชน" จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เกียรติเป็นประธานมอบเข็ม


 

การประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

             วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สพป.พระนคนศรีอยุธยา เขต 1 จัดประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 60 คน จำนวน 26 โรงเรียน โดยท่านผู้อำนวยการดำหริ งิมสันเทียะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนทั้งสิ้น 95 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังษี)


 

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขต

             วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) พร้อมด้วย นายกำจัด หนูคง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 กรรมการ ได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทีมผู้ช่วยเลขานุการ ออกเยี่ยม ให้คำแนะนำ สร้างขวัญกำลังใจ การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 และ นางงามพิศ ลวากร ผอ.สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) เพื่อนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอ ผลการปฏิบัติงาน ในรอบระยะเวลา 3 เดือน


 

การประชุมผู้บริหารการศึกษา (สภากาแฟ)

             วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา (สภากาแฟ) ครั้งที่ 8/61 ตามวาระการประชุม ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์