ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

อบรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

           นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ของครูมาจัดการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครู เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 19 -
20 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมวรบุรี


ประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ
ผอ.สถานศึกษา

         เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการ
ประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกำหนดการประเมิน 2 ครั้ง ครั้งแรกประเมิน
เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือนแรก ในเดือนมิถุนายนนี้


สพป.อย.1 จัดอบรม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครู
ตามหลักธรรมาภิบาล

           เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานกรรมการการจัดอบรม
โครงการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่และข้าราชการครู
เพื่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กล่าวรายงานต่อนายอภิชาติ จีระวุฒิ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ศ.จ.พระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง
บรรยายพิเศษในเรื่อง ระเบียบ กฎหมาย วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป


กวนข้าวทิพย์

         เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 น.ส.ปุณญอุษา ผดุงหมาย รอง ผอ.
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดงานกวนข้าวทิพย์ (ข้าว
มธุปายาส) ประจำปี 2560 ณ บริเวณเต้นท์หน้ากองอำนวยการจัดงาน วัดพนัญเชิง
วรวิหาร


รายงานตัวครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2560

          เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มอบโอวาทและนโยบาย ให้กับผู้ที่สอบแข่งขันได้มารายงานตัว เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2560
สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเรียกบรรจุ 83 อัตรา
บรรจุ 79 อัตรา สละสิทธิ์ 4 อัตรา โดยบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 5 พฤษภาคม
2560


ค่ายทักษะชีวิต ต้านภัยยาเสพติด

           นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิต
"พลังเด็กไทยหยุดยั้งภัยยาเสพติด" ซึ่งในปี 2559 - 2560 นี้ เป็นปีแห่งการ
รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับ
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 จำนวน 100 คน จากโรงเรียนวัดพระญาติการาม
ประตูชัย วัดพนัญเชิง วัดนางคุ่ม วัดราษฎร์บำเพ็ญ วัดผึ่งแดด ชุมชนวัดเสด็จ
ชลประทานอนุเคราะห์ วัดดอนพุดซา และวัดบางสงบ อบรมระหว่างวันที่ 26 - 27
เมษายน 2560 ณ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม


วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

         เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีวาง
พวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชา
นุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิเชียน
ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยมี
ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ ท้องถิ่น ฯลฯ พร้อมใจกันร่วมพิธีดังกล่าว
อย่างคับคั่ง


การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2560

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 ซึ่งดำเนินการสอบแข่งขันเมื่อวันที่ 22 - 23 เมษายน 2560
ณ สนามสอบโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ โดยมีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 1,296 ราย
และบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 84 อัตรา สศธ.พระนครศรอยุธยา จะประกาศผลการ
สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560


งานทำบุญหลวงพ่อโต

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นางสุชีรา มนัสตรง และ น.ส.ปุณญอุษา
ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี-
อยุธยา เขต 1 และคณะ ร่วมงานทำบุญสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ประจำปี
2560 (หลวงพ่อโต) ครบ 693 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร


โครงการบรรพชา "ทำดีเพื่อพ่อ"

           กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบท "ทำดีเพื่อพ่อ"
พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 9,989 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทั่้วประเทศ จังหวัดละ 129 รูป ระหว่าง
วันที่ 10 - 18 เมษายน 2560 จำนวน 9 วัน โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนด
จัดพิธีที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยมี นายเรวัติ ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี และนายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าววัตถุประสงคและสำนึกในพระมหากรุณา-
ธิคุณ ต่อจากนั้น ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าภาพ และผู้ปกครอง
มอบผ้าไตรแก่นาคที่เข้าบรรพา และถวายภัตตาหารเพล โดยสามเณร จะไปปฏิบัติ
ศาสนกิจ ที่วัดเกาะแก้ว ต่อไป


รายงานตัวครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5

           เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธฺการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทกับครู
ผู้ช่วย ที่มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ครั้งที่ 5/2560 จำนวน 5 ราย โดยบรรจุแต่งตั้งที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
อยุธยาวิทยาลัย อยุธยานุสรณ์ บางปะหัน และ เสนา "เสนาประสิทธิ์"


วันจักรี

           เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีวาง
พานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ๒
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย

           เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเพื่อประสาน
การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาในพื้นที่ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
กับ นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการภาค 1 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา

            เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 น.ส.ปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ
ร่วมพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2560 หรือวันที่ระลึกสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เพื่อเทิดพระเกียรติและพระวีรกรรมของสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอุ่ทอง) และระลึกถึง 417 ปี กรุงศรีอยุธยา ณ บริเวณ
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอุ่ทอง


วันมหาเจษฎาราชเจ้า

            เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 และพิธีงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี
2560 โดย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 10 ราย
ในส่วนของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้แก่ นางเบญจพร เสมา ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดพะยอม และนางนวพร สุขมะโน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัด
เสาธงเก่า (ระดับประเทศ ครุฑทองคำ)


กีฬาส่วนราชการจังหวัดฯ

         เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาส่วนราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แบ่งเป็น 4 กลุ่มสี (ดำ ขาว ฟ้า เหลือง) แข่งขัน
ประเภทกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง ปลัดจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และพิธีปิดในช่วงเย็น โดย ดร.
สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา


MOU พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

            เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 4 กระทรวง
ประกอบด้วย รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รมว.มหาดไทย รมว.
ศึกษาธิการ และ รมว.สาธารณสุข โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานและมอบนโยบายการดำเนินงานการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต ให้กับปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด
พัฒนาสังคม และสมาคม ชมรมต่าง ๆ กว่า 500 คน ที่มาร่วมงานในครั้งนี้


ประชุมคณะกรรมการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 1/2560

           เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประธานการ
ประชุมคณะกรรมการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ครั้งที่ 1/2560 (ทั่วไป) ซึ่งเริ่มรับสมัครระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน
2560 จำนวน 15 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้ คณิตศาสตร์ 11 อัตรา ฟิสิกส์ 2 อัตรา
วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา ภาษาไทย 22 อัตรา ภาษาอังกฤษ 14 อัตรา สังคมศึกษา
4 อัตรา ปฐมวัย 12 อัตรา ประถมศึกษา 5 อัตรา พลศึกษา 2 อัตรา ศิลปศึกษา
1 อัตรา นาฏศิลป์ 2 อัตรา ภาษาจีน 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา บรรณารักษ์
3 อัตรา และอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา รวม 84 อัตรา


การตรวจราชการ งวดที่ 1

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ ประธานการประชุมการตรวจราชการกรณีปกติตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อติดตามจุดเน้นตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงาน
ผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ให้ที่ประชุมทราบ


ตรวจสุขภาพประจำปี

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรม "Good Health" เสริมสร้างสุขภาพที่ดี
ให้กับบุคลากร โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ตามโครงการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากทีมแพทย์จากโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา ที่ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ


สอบครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็น
หรือเหตุพิเศษ

          เมื่อวันที่ 18 มี่นาคม 2560 ที่โรงเรียนประตูชัย นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกำกับ
ห้องสอบการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
จำนวน 95 อัตรา โดยมี นายดิศสกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 1 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.3 และนางนิจวดี เจริญเกียรติบวร ผอ.สำนักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้


สภาการศึกษา จัดสัมมนา
การใช้กฎหมายการศึกษา

           สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง การส่งเสริม
และประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา และจัดทำกฎหมายการศึกษา ที่สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม
อยุยาแกรนด์โฮเต็ล นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมอภิปรายเรื่อง (ร่าง) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ในช่วงบ่าย หม่อมหลวง
ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดการประชุม
และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 7 ทศวรรษด้านการศึกษา ใต้ร่มพระบารมี หลังจากนั้น
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับ
การอบรมและกล่าวปิดการประชุม


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 2/2560

          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางนวพร สุขมะโน
รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนวัดเสาธงเก่า ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ระดับ
ประเทศ และรางวัล OBEC AWARD ชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ และเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจงข้อราชการตามระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ
และถือปฏิบัติ


เปิดอาคารเรียน 75 ปี โรงเรียนสิทธิพยากรณ์

          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่า
สามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาทุนทรัพย์พัฒนาอาคารสถานที่ และเป็นประธาน
พิธีเปิดอาคารเรียน 75 ปี ของโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ อ.วังน้อย


ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล จัดนิทรรศการ
วิชาการสู่การอาชีพ

        เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการจัด
นิทรรศการวิชาการสู่อาชีพ (Open House) ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนา
รังสี) พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 และรับมอบประตูฟุตซอลจากผู้แทน
นายกสมาคมกีฬากรุงเก่า หลังจากนั้น ได้เดินชมนิทรรศการการแสดงผลงานของ
นักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


อบรมจัดเก็บข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน

        เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนา-
รังสี) นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ประธานเปิดการอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2
เพื่อขยายผลการจัดเก็บข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน ผ่านระบบสารสนเทศ
ให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน และนำเป็นข้อมูลช่วยเหลือนักเรียนยากจน ในภาคเรียน
ที่ 2/59 โดยจัดการอบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ภาคเช้า อ.บางปะหัน ท่าเรือ บ้านแพรก
มหาราช และวังน้อย รุ่นที่ 2 ภาคบ่าย อ.ภาชี อุทัย พระนครศรีอยุธยา นครหลวง


 

พิธีบำเพ็ญกุศลพระอภิธรรม

          เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเป็นเจ้าภาพ
ร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ 14 แห่ง


ประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยระบบ DLIT

         เมื่อวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้หลากหลาย
รูปแบบ เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ และ
แก้ปัญหาการขาดแคลนครูขนาดกลางและขนาดใหญ่ ได้อย่างมีประสิทธฺิภาพ


เลขานุการ รมต.ศธ.
ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

            เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. และภาคเอกชน
ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ (ร.ร.
ตามระบบ GIS) โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ (ร.ร.แม่เหล็ก รุ่นที่ 1) โรงเรียน
วัดสุวรรณเจดีย์ฯ โรงเรียนวัดไก่ และโรงเรียนวัดนนทรีย์ (ร.ร.ตามระบบ GIS)
โดยมี นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจาก สพม.3 สพป.อย.2 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู
ร่วมให้การต้อนรับ


แสดงความยินดี

           เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุม1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.จิระพันธุ์
พิมพ์พันธุ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา และนายอารักษ์ พัฒนถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่้อสัตย์สุจริต ประจำปี
2559 จาก สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนนทบุรี


โครงการคลินิก ITA

          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ โครงการ "คลินิก ITA" โดยสำนักงาน ป.ป.ช.
ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ความพร้อมใน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้กับ
อปท.ในจังหวัด 158 แห่ง เพื่อลดปัญหา อุปสรรค ในการประเมิน


อบรมบุคลากรและ MOU ส่งเสริมสุขภาพเด็ก

         เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมลงนาม
บันทึกความร่วมมือ เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน และ
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดำเนินการจัดอบรมกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เหล่ากาชาด สนง.สาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สพป. อปท. และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ รวม 450 คน เข้ารับการอบรม โดยมีว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี


ประชุมศูนย์ประสานงานการศึกษาทางไกล
ระดับภูมิภาค

           เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายศรีรัตน์
รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี-
อยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานศูนย์ประสานงานและ
สนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบ DLTV และ DLIT และวางแผน
จัดทำมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
สำหรับแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานในโรงเรียนต่าง ๆ ต่อไป


การประกวดผลงานด้านดิจิทัลคอนเทนต์

           เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวแสดง
ความยินดีและมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ครูที่ได้เข้าแข่งขันกิจกรรมประกวดผลงาน
ด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้
ดิจิทัลคอนเทนต์ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1 จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายปกร
วิชัยรัมย์ ร.ร.ชุมชนวัดโขดเขมาราม น.ส.ลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล
(ภาวนารังสี) นายอาทร หาสียา ร.ร.วัดพระญาติการาม น.ส.อรวรรณ วงษ์ทรงยศ
ร.ร.วัดคานหาม และ น.ส.ปิยะธิดา พระวิสัตย์ ร.ร.บ้านดอนข่อย และได้รับการ
คัดเลือกเข้ารับการพัฒนาต่อยอด ระยะที่ 2 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายอาทร
หาสียา และ น.ส.ลัดดาวัลย์ รุมรัตน์


อบรมการเรียนรู้คิดวิเคราะห์
Active Learning

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
จัดการอบรมโครงการพัฒนาการตจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ (Active Learning)
ให้กับผู้บริหารและครูวิชาการทุกโรงเรียน โดยจัดอบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 สำหรับ
ผู้บริหาร ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 และรุ่นที่ 2 สำหรับครูวิชาการ ในวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา
โดยมี นายชลอ กองสุทธิ์ใจ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
และบรรยายพิเศษ ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายโดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์
ประธานสถาบันพัฒนาวิชาการ (พว.) และคณะ


การแข่งขันกีฬานักเรียน ครั้งที่ 12

           เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปี 2559 "สพป.อย.1 เกมส์" ครั้งที่ 12 ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรี-
อยุธยา ซึ่งได้จัดการแข่งขันกีฬา ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬา
ของโรงเรียนในสังกัด และในวันนี้ เป็นพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกรีฑา โดยมี
นางสมทรง พันธ์เจริญเจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานในพิธีเปิด และช่วงบ่าย นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีปิดและ
มอบถ้วยรางวัลให้กับเขตกีฬาในประเภทต่าง ๆ อีกด้วย


ประชุมการจัดการแข่งขัน
กีฬาส่วนราชการ กลุ่ม D

         เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานกลุ่ม D สีดำ ประธานการประชุมกลุ่มส่วนราชการ/หน่วยงาน การ
แข่งขันกีฬา กลุ่ม D สีดำ การรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ออกกำลังกาย
ทุกวันพุธของสัปดาห์ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งกำหนดแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน
ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา
งบประมาณ ค่าใช้จ่าย และการจัดกองเชียร์ ซึ่งจะมีพิธีปิดและเปิด ในวันที่ 31
มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผอ.สพป.อย.1 รับรางวัล
ผู้ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช.
จ.นนทบุรี นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้ารับรางวัลตามโครงการยกย่องผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ของสำนักงาน ป.ป.ช. จาก พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ
ป.ป.ช. โดยมีผู้เข้ารับรางวัลในครั้งที่ 47 รางวัล และ ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ผู้รับ
ใบอนุญาตโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เข้ารับรางวัลประเภทกัลยาณมิตร ในครั้งนี้ด้วย


 

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

         นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ที่สนามสอบโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยา วัดศรีประชา เชาว์วัศ สาธิตมัธยม มรภ.อย.
วัดบางเดื่อ ชุมชนวัดเสด็จ เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560


พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัย

            เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวง
สมเด็จพระสุริโยทัย ณ พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ
สมเด็จพระสุริโยทัย ครบ 496 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์
ทรงเสียสละพระชนม์ชีพเพื่อปกป้องแผ่นดิน โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี


ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ
O-Net

           เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่หอประชุมสนามกีฬากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ
ห้องสอบ O-Net ปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงวิธีการดำเนินการสอบให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะทดสอบ O-Net
นักเรียนชั้น ป.6 ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ชั้น ม.3 ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่
4-5 กุมภาพันธ์ 2560


งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

          นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดงานศิลป
หัตถกรรมนัเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4 - 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ระหว่าง
วันที่ 27 - 31 มกราคม 2560 และเยี่ยมให้กำลังกับครูผู้ควบคุมและนักเรียนที่
เป็นตัวแทนในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย


งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

          เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงาน
ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2559 ณ คุ้มขุนแผน อุทยานประวัติศาสตร์
โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
ในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำขบวนภูมิปัญญาท้องถิ่นของดี 16 อำเภอ
ไปยังเวทีกลางน้ำ ชมการแสดงม่านน้ำเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยแสงสี โดยมี
คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยร่วมขบวน
ในครั้งนี้ หลังจากนั้น นายอารักษ์ พัฒนถาวร ได้เป็นประธานพิธีเปิด ณ เวทีกลาง
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้รับมอบ
หมายให้จัดการแสดงบนเวทีของโรงเรียนในสังกัดในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ โรงเรียน
วัดเมหยงค์ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม โรงเรียนวัดพระญาติการาม โรงเรียนวัดใหญ่
ชัยมงคล โรงเรียนกลางคลองสระบัว และโรงเรียนประตูชัยประชุมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผอ.สถานศึกษา

           เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรี-
อยุธยา ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และทำบันทึก
ข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นายณรงค์
แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
รอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สพป.อย.1 สพป.อย.2 ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 78 คน พร้อมด้วย
คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี่้ยง จำนวน 20 คน เพื่อให้ได้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ที่มีศักยภาพ มีภาวะผู้นำ "เก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ" เหมาะสมที่จะดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาต่อไปรอง ผอ.สพป.ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

          เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวต้อนรับและ
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ น.ส.ปุณญอุษา ผดุงหมาย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมี
นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง และคณะข้าราชการจาก สพป.อ่างทอง
เดินทางมาส่งอย่างคับคั่ง


มอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียน
ประสบอัคคีไฟ

             เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 นางสุชีรา มนัสตรง รอง ผอ.สพป.อย.เขต 1
พร้อมคณะ มอบเงินและสิ่งของ 8,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ด.ญ.ลัดดาวรรณ
นิลกรณ์ นักเรียน ชั้น ม.2 และ ด.ญ.วนิชา นิลกรณ์ นักเรียน ชั้น ป.1โรงเรียน
วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) อ.มหาราช ที่บ้านพักประสบอัคคีภัยเสียหาย
หมดทั้งหลัง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560


พิธีบำเพ็ญกุศลสตมาร (100 วัน)

            เมื่อวันที่ 21 และ 22 มกราคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผอ.สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รอง ผอ.สพป.พระนครศรี-
อยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พลับพลาตรีมุข
อ.พระนครศรีอยุธยา