ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

งานทำบุญสมโภชพุทธไตรรัตนนายก
หลวงพ่อโต

            เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีมอบ
ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ - สามเณร และนักเรียน และงานทำบุญสมโภชพระพุทธ-
ไตรรัตนนายก ประจำปี 2558 (หลวงพ่อโต) ครบ 691 ปี ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร


รดน้ำขอพร วันสงกรานต

           นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก นายอภิชาติ
โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภรรยา เนื่องในโอกาส
วันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558สพป.อย.1 จัดงานประเพณีสงกรานต

            เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมไทย โดยมี นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร
เริ่มด้วย การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป หลังจากนั้น พระสงฆ์
เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้า หลังจากนั้นช่วงกลางวันรับประทาน
อาหารร่วมกัน ช่วงบ่ายเป็นพิธีรดน้ำขอพระจากผู้ใหญ่เป็นอันเสร็จพิธี


พิธีรับมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ

          เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
รับมอบโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จากสำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งพิจารณาคัดเลือกให้โรงเรียน
นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) จังหวัดละ 1 โรงเรียน สร้างจากตู้คอนเทนเนอร์
่ขนาดกว้า่ง 6 เมตร ยาว 12 เมตร โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ นายอำเภอนครหลวง
เป็นประธานในการส่งมอบให้กับ นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน
นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) เป็นผู้รับมอบ ในครั้งนี้ประชุมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้

           เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ชั้น 3 นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานเปิดการประชุมหรือปฏิบัติการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เพื่อ
ทำความเข้าใจในการสร้างทีมและการ Coaching อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่อไป ซึ่งกำหนดจัดอบรม 3 วัน ระหว่าง
วันที่ 7 - 9 เมษายน 2558 โดยมีทีมโค้ชจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ประสานมิตร เป็นวิทยากรวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ

             เมื่อวัีนที่ 6 เมษายน 2558 ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม
ดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวัน
ที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นวันครบรองการก่อตั้งราชวงศ์จักรี ที่ครองราชย์
อยู่ในปัจจุบัน โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็น
กษัตรองค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์นี้


อบรมเรียนรู้ประวัติศาสตร

            เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุมสุพรรณภูมิ โรงแรมวรบุรี
อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อยุธยาจากภาพถ่ายและสิ่งที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ให้กับครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง โดยมีครูผู้สอนระดับประถม
และขยายโอกาส ศึกษานิเทศก์ รวม 271 คน โดยมี ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์
มหาวิทยาลัยบูรพา และนายพิเศษ ปิ่นเกตุ ครูโรงเรียนวัดไทรงาม เป็นวิทยากรวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา

              เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) นายปรีวัติ สมัครประโคน รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายสังฆทาน
แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 417 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา
ประจำปี 2558


พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

            ช่วงค่ำเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มทอง - พุ่มเงิน โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในการจุดเทียนชัยถวายพระชัยและ
ถวายราชสดุดี พร้อมนำร้องเพลง "พระเทพของชาวไทย" อย่างกึกก้อง


พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ

            นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหาร
แห้ง พระภิกษุสามเณร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ลานหน้าหอประชุม
สงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร


ร.ร.วัดนาค บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี
เฉลิมพระเกียรติฯ

           นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรและ
บวชศีลจาริณี โดยโรงเรียนวัดนาค ร่วมกับคณะสงฆ์วัดนาค ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
เจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา โดยมีผู้บรรพชาสามเณร จำนวน 38 คน และ
บวชศีลจาริณี จำนวน 23 คน รวม 61 คน


สพป.อย.2 จัดงานปั่นจักรยานการกุศล

             เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานปั่นจักรยาน
การกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ของ สพป.พระนครศรี-
อยุธยา เขต 2 เพื่อหาทุนทรัพย์จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.อย.เขต 2
ณ ลานอเนกประสงค์หน้าโรงเรียนเสนาบดี เทศบาลเสนา อ.เสนา โดยมี นายอภิชาติ
โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด


บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรต

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ
อุปสมบทพระภิกษุและบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา
2 เมษายน 2558 โดยอุปสมบทพระภิกษุ จำนวน 61 รูป และบรรพชาสามเณร
จำนวน 61 รูป ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2558 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
ในพิธีอุปสมบทและบรรพชาสามเณร ในครั้งนี้


วันที่ระลึก พระมหาเจษฎาราชเจ้า

           เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธี
วางพานพุ่มดอกไม้สด วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา
เจษฎาราชเจ้า และต่อเนื่องด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับ
จังหวัด ประจำปี พ.ศ.2557 ซึ่งมี นายเอกพรต สมุทรธานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดธรรมจริยา ได้รับเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนระดับจังหวัด ในครั้งนี้ด้วย


ฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

         นายเรวัต ประสงค์ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดการอบรม
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อเป็นการสร้างทักษะชีวิต การป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสและเอกชน ชั้น
ม.1 - ม.3 จำนวน 53 แห่ง โรงเรียนละ 10 คน รวม 590 คน ระหว่างวันที่ 23 - 25
มีนาคม 2558 ณ ค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดย นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ได้เดินทางไปเยี่ยมค่ายในครั้งนี้ด้วย


มหกรรมนาฎดุริยศิลป์ เทิดไท้ องค์นครินทร์

           เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ที่วัดมหาธาตุ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิด "งานมหกรรมนาฎดุริยศิลป์
เทิดไท้องค์นครินทร์ แผ่นดินสยาม" ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานด้านการดนตรี
นาฎศิลป์ไทยของนักเรียน เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และความสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ในสถาบันพระมหากษัตริย์ และในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา
โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในสังกัด ปิดท้ายด้วยการแสดงแสง สี เสียง
เทิดพระเกียรติ ชุด "พระมหาชนก" อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา