ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1


            ด้วยมูลนิธิสร้างเสริมไทย ขอเชิญโรงเรียนส่งโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ "Learning With Fun" ให้กับโรงเรียน
ที่มีความขาดแคลนแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ และให้
บริการชุมชน ตั้งแต่ 3 ชุมชนเป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.betterthai.
or.th

รดน้ำดำหัว เลขา กพฐ.

           เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 นายอารักษ์ พัฒนถาวร และคณะรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจาก นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ สพฐ.นายโรจนะ
กฤษเจริญ รองเลขาธิการ สพฐ. และนายเอนก รัตน์ปิยะภากรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโน
โลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยนำขนมไทย ๆ และโรตีสายไหม ไปร่วมจัดซุ้มอาหาร
ว่างในครั้งนี้ด้วย


งานสมโภชหลวงพ่อโต

             เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 คณะข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมงานสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก
(หลวงพ่อโต) ครบ 690 ปี โดยมีพิธีบำเพ็ญบุญสร้างกุศลอุทิศแก่เหล่าบรรพชน
ผู้สร้างองค์หลวงพ่อโตและวัดพนัญเชิงวรวิหาร และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ
สามเณร นักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ร่วมงานวันสงกรานต์

          เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นายสุดใจ มอญรัต และ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
พร้อมคณะ ร่วมพิธีวันสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากคณะฑูตจากศรีลังกา
นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด
และผู้สูงอายุ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ุทุ่งหันตรา) โดยมีขบวนรถ
แห่องค์พระจำลองพระเกจิดังประจำอำเภอ 16 อำเภอ เริ่มเคลื่อนขบวนจากหน้า
ศาลากลางฯ (หลังเก่า) ไปตามรอบเกาะเมือง และเคลื่อนมายังอนุสรณ์สถานแห่ง
ความจงรักภักดี เพื่อให้ประชาชนร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ไทย
ประชุมคณะกรรมการ กตปน.
ครั้งที่ 2/2557

             เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายภิรมย์ นันทวงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 (กตปน.) เพื่อรับทราบผล
การจัดการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ และพิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อยกระดับผลการสอบ O-net ปีการศึกษา 2557 ต่อไป


ประชุมข้าราชการใน สพป.อย.1

             เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ที่ห้องประชุมวิทยบริการ สพป.พระนครศรีอยุธยา
เขต 1 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประชุมคณะข้าราชการในสังกัด เพื่อชี้แจงข้อราชการ
ให้ทราบและถือปฏิบัติ พร้อมนี้ได้แนะนำข้าราชการที่์ย้ายมาใหม่ ได้แก่ นางสาว
สาริน ฤทธิสาร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ให้ที่ประชุมรับทราบด้วย


วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

           นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดในพิธีวัน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ในวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


มอบบ้านนักเรียนโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง

             เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีมอบบ้าน
ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัยของนักเรียน ให้กับเด็กหญิงภคพร ดียิ่ง
นักเรียนโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง กลุ่มมิตรภาพ อ.อุทัย ซึ่งบ้านเดิมถูกเพลิงไหม้
ไปเมื่อปี 2556 ในครั้งนี้ ได้ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งนับ
เป็นบ้านหลังที่ 20 ของโครงการ


มอบบ้าน น.ร.โรงเรียนวัดไทรงาม

            เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีมอบบ้านตาม
โครงการจิตอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัยของนักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดไทรงาม
ครอบครัวเดียวกัน 8 คน กลุ่มโรงเรียนนพรัตน์ อำเภออุทัย ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัว
ถึง 29 คน ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน นับเป็นบ้านหลังที่ 19 ของโครงการ


อบรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนโปรแกรม Scan tool 3

            ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ชั้น 3           
นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยใช้โปรแกรม Scan tool 3 รุ่นที่ 1 อำเภอพระนครศรีอยุธยา นครหลวง
บางปะหัน มหาราช บ้านแพรก อบรมวันที่ 3 เมษายน 2557 และรุ่นที่ 2 อำเภอท่าเรือ
ภาชี วังน้อย อุทัย อบรมวันที่ 4 เมษายน 2557 เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบดูแลระบบ
มีการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล และเป็นแนวทางในการพัฒนา ป้องกัน
แก้ไข ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ


วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา

            นายสมศักดิ์ ภาคเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมงานวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา หรือ
วันที่ระลึกสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ประจำปี 2557 วันที่ 3 เมษายน
2557 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
โดยมีพิธีถวายพุ่มดอกไม้สด สดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุ
สงฆ์ จำนวน 417 รูป


สภากาแฟ

           เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพบปะหารือกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา "สภากาแฟ" แบบไม่เป็นทางการ ณ บริเวณลานจอดรถ
หลังห้องรับรอง ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสู่อาเซียน

          ในช่วงเช้าวันที่ 1 เมษายน 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีเปิด "ค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสู่อาเซียน ระดับประถมศึกษา จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดทางกลาง
อำเภอบางปะหัน และระดับมัธยมศึกษา จัดขึ้นที่โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ อ.นครหลวง
โดยมี นักเรียนในสังกัดเข้าร่วมอบรมแห่งละ 100 คน จำนวน 20 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์จริง มุ่งเน้นเรียนภาษาอังกฤษแบบผ่อนคลาย สนุกสนานไปกับการอบรม
กล้าแสดงออก โดยมีครู ศึกษานิเทศก์ ในสังกัดเป็นวิทยากร


ทอดผ้าป่าการศึกษา ร.ร.วัดนาอุ่น

          เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี
นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนวัดนาอุ่น อำเภอภาชี เพื่อสมทบ
ในการสร้างห้องสมุดโรงเรียน โดยมี นางเกตุชญา วงเพิก ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ


วันเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน

           เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกวันพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยมี นายวิทยา ผิวผ่อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นเป็นพิธีวัน
ข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2557 ในส่วนของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมครุฑทองคำให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ระดับประเทศ ได้แก่ นางจุไรรัตน์ เอิบกมล ผอ.ร.ร.ชลประทานอนุเคราะห์ และ
มอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด 2 ราย ได้แก่ นางสมลักษณ์ รู้แผน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสุนันท์ ทองแฉล้ม ลูกจ้างประจำ ร.ร.อนุบาล
พระนครศรีอยุธยา


ประชุมดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

           นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธาน
การประชุมหารือเรื่องการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.
2557 โดยเชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง ที่ดำเนินการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ จำนวน 30 เขต มาประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุม
มงคลวราจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เมื่อบ่ายวันที่ 29 มีนาคม 2557


ร.ร.วัดใหญ่ฯ จัดงานครูมืออาชีพ

            เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบเกียรติบัตรเป็นขวัญ
และกำลังใจให้กับ "ครูมืออาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนวัดใหญ่-
ชัยมงคล (ภาวนารังสี) จำนวน 31 ราย เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นเป็นประจักษ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ประพฤติดี


ผ้าป่าการศึกษา ร.ร.วัดจอมเกษ

           เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมงานผ้า่ป่าสามัคคี
เพื่อการศึกษา สมทบทุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารงาน ของโรงเรียน
วัดจอมเกษ (ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) โดยมี นายทวี จานโอ ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ


สภากาแฟ จังหวัดฯ

             นายอารักษ์ พัฒนถาวรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ "สภากาแฟ"
แบบไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ วัดธรรมาราม


มอบเงินสมทบสร้างพระราชานุสาวรีย์
พระเจ้าตากสินมหาราช

           เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรี
อยุธยา ชั้น 2 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบเงินสดจำนวน 322,000 บาท เพื่อสมทบสร้าง
พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้กับ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับขับเคลื่อนวาระ
แห่งชาติ ด้านการสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2557 จัดโดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนคร-
ศรีอยุธยา


กลุ่มวชิรปราการอบรมประกันคุณภาพภายใน

              นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพ
ภายในเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559 - 2563) ของ
กลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ อำเภออุทัย จำนวน 70 คน เพื่อเตรียมความพร้อมระบบ
กระกันคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุม โรงเรียนประตูชัย โดยมี ดร.ประจบ ขวัญมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และคณะเป็นวิทยากรการอบรม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557


"งานสัมพันธ์ ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัดและประจำเขต"

            เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้จัด
กิจกรรม "สานสัมพันธ์ ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัด และโรงเรียนอนุบาลประจำเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1" โดยมี นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และนายดำหร งิมสันเที๊ยะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ บทบาทและภารกิจของโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่
และประจำจังหวัด หลังจากนั้นเป็นกิจกรรม Walk Rally กิจกรรมสัมพันธ์ ประกอบด้วย
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ร.ร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 คน โรงเรียน
ประจำเขตพื้นที่ เขต 1 ร.ร.วัดนาค อ.บางปะหัน จำนวน 30 คน และโรงเรียนประจำ
เขตพื้นที่ เขต 2 ร.ร.วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) อ.ลาดบัวหลวง จำนวน 20 คน
รวมทั้งสิ้น 80 คน


ร.ร.เชียงยืนพิทยาคม ศึกษาดูงาน สพป.อย.1

            เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะให้การต้อนรับ
นายสมบัติ เอื้อกิจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ร.ร.เชียงยืนพิทยาคม และ
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


งานศิษย์เก่าลุมพล

          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมงาน "พลังชุมชนและศิษย์เก่า รวมน้ำใจ
สู่ ร.ร.ลุมพลีชนูปถัมภ์" โดยมี นายดำรง พุฒิตาล อดีตสมาชิกวุฒิสภา ประธานใน
พิธีเปิดงาน ซึ่งเป็นการระดมทุนจากคณะกรรมการจัดงาน ศิษย์เก่า ในการจำหน่าย
อาหารและนำผลกำไร มอบให้กับโรงเรียนเพื่อหารายได้ในการพัฒนาอาคารเรียน
และทำรั้วกั้นริมคลองสองไพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ


พิธีรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำันักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวใหโอวาทและมอบ
เกียรติบัตรวิชาชีพ ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
จำนวน 300 คน


งานมหกรรมดนตรีไทย ถวายพ่อหลวง
สพป.อย.เขต 2

          เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม
ดนตรี นาฎศิลป์ไทย รวมใจถวายพ่อหลวง ครั้งที่ 9 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อ.บางปะอิน โดยมี นายโรจนะ กฤษเจริญ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด


เยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุ

          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ เยี่ยมและให้กำลังใจ
เด็กชายไพรัช ตรีพจนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดอุทัย ที่ประสบ
อุบัติเหตุทางถนนในขณะขับรถจักรยานยนต์ชนกับรถปูน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา


กลุ่มเพนียดประชุมครู
พัฒนาบุคลิกภาพและการพูด

             เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเพนียด เรื่อง
การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูด ณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
โดยมี อ.ทองสุข มันตาทร ประธานชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษา
แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความร
ู้


การรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้เปิดรับสมัครบุคคลตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.
2557 ซึ่งเริ่มรับสมัครตั้งแต่ 17 - 24 มีนาคม 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ปฐมวัย พลศึกษา ดนตรีสากล ดนตรีไทย
ประถมศึกษา ศิลปศึกษา นาฎศิลป์ วิทยาศาสตร์ และสังคม ซึ่งปรากฎว่าในวันแรก
มีผู้สนใจมาสมัครรวมทั้งสิ้น 83 คน และจะสอบภาค ก และ ภาค ข ในวันที่ 19-20
เมษายน 2557


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2557

            เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ณ ห้องประชุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 โดยในช่วงเช้าเป็นการแสดงของนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
หลังจากนั้นเป็นการชี้แจงข้อราชการของกลุ่มต่าง ๆ และในช่วงบ่าย ศูนย์ศึกษา
ประวัติศาสตร์อยุธยา ประชาสัมพันธ์โครงการ "โรงเรียนสัมพันธ์...ร่วมกันรักษ์
ประวัติศาสตร์อยุธยา" และต่อมา พ.อ.อ.ปัญญา สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้มอบนโยบายและข้อคิดในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรับมอบ
เงินบริจาคสมทบจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จาก
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา และ
โรงเรียนในสังกัด เป็นเิงินทั้งสิ้น 321,630 บาท


กรมอนามัยถ่ายทำวีดีโอ ส้วมสุขสันต์
ที่โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล

             เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ
ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ จากสำนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ได้คัดเลือกโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ซึ่งได้รับ
รางวัลชนะเลิศสุดยอดส้วมแห่งปี 2555 ระดับประเทศ ในการถ่ายทำวีดีโอล้างส้วม
ในโรงเรียนและสาธิตวิธีการล้างมืออย่างถูกสุขอนามัย เพื่อนำไปเผยแพร่เป็น
ตัวอย่างทีดีสู่สาธารณชนต่อไป


การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน

          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่มีความประสงค์จะขอ
รับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 โดยติดต่อที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
หรือเจ้าอาวาสพระอารามหลวงโดยตรง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อพระอารามหลวง
ได้ทางเว็บไซต์ http://www.dra.go.th


โครงการบรรพชาอุปสมบท ภาคฤดูร้อน

            ด้วยกรมการศาสนา กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร
และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2557 ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
บวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 600,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป้าหมาย 5,300 คน สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามได้ที่สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 035-336-882-3