ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

คณะผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” 
ลงพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

          วันนี้ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  นำโดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการ
คัดเลือก ครูผู้สมควร ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามกระบวนการคัดเลือกครูฯ
เพื่อคัดเลือกและสรุปเสนอ รายชื่อครูฯ ต่อคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง ภายใน
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อทราบกระบวนการขับเคลื่อน และเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ในการสนับสนุน และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป


เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ

             ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดเทศกาล ชมสวน ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ (Flora Festival 2014) จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2558 รวม 90 วัน ในอัตราพิเศษ ท่านละ 25 บาท จากราคาปกติ
50 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-114110-5 , 053-114195


ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฯ

             เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ในโอกาสรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 หลังจากนั้น เป็นการประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี 2558


เยี่ยมบ้านนักเรียน

            เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนวัดบางเดื่อ อ.บางปะหัน และโรงเรียน
วัดราษฎร์บำเพ็ญ อ.นครหลวง พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภค ให้กับ
นักเรียนอีกด้วย
โครงการรินน้ำใจ ช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว

              เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 สพฐ. ได้จัดทำโครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียน
ประสบภัยหนาว ณ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และตาก ระหว่างวันที่
12 - 14 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก
สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับมอบ
เงินบริจาคและสิ่งของจาก สพป.และ สพม. ซึ่งในส่วนของ สพป.พระนครศรีอยุธยา
เขต 1 และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ร่วมบริจาคเงินรวม จำนวน
50,000 บาท พร้อมกับสิ่งของ อาทิ ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว อุปกรณ์กีฬา โดยได้รับ
บริจาคจากคณะข้าราชการ ร.ร.ในสังกัด ผู้มีจิตศรัทธา กกท.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้จัดรถร่วมขบวนคาราวานโดยนำสิ่งของ
ไปมอบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย


กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ครั้งที่ 2

            เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานพิธีเปิดกิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามนโยบายของ สพฐ. ซึ่งกำหนดให้ ปี 2557 - 2558 เป็นปี
แห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยจัดคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนในแต่ละอำเภอ ๆ ละ 1 คน รวม 9 อำเภอ พร้อมทั้ง มอบสิ่งของ เครื่องใช้
อุปโภค บริโภค ให้กับนักเรียนอีกด้วย


งานแถลงข่าวการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า
อยุธยามรดกโลก

             ช่วงเย็นวันที่ 9 ธันวาคม 2557 นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมงาน
แถลงข่าวการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2557 ในวันที่ 12 - 21
ธันวาคม 2557 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฯ ซึ่งจะมีการแสดง แสง - เสียง, ตลาดย้อนยุค
ร้านกาชาด และอื่น ๆ อีกมากมาย


พิธีเปิดป้ายโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

           เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานพิธีอัญเชิญ
รางวัลพระราชทาน 3 รางวัล ประกอบด้วย "รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับ
มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดเล็ก และรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปี
2556" หลังจากนั้น เป็นพิธีเปิดป้ายโรงเรียนรางวัลพระราชทาน โดยมีแขกผู้มีเกียรติ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง


พิธีบวงสรวงการจัดงาน
ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

           เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 ธันวาคม 2557 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมพิธีบวงสรวง และพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา
มรดกโลก ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)


 

โครงการตามรอยประวัติศาสตร

              เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557 ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานพิธีเปิดตัว
โครงการและปล่อยขบวนรถตามรอยประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยมีครูจาก
ทุกโรงเรียนในสังกัดกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมตามรอยประวัติศาสตร์ แบ่งออกเป็น
4 สาย ใช้เวลาในการอบรม 4 วัน คือเสาร์ที่ 6,13,20,27 ธันวาคม 2557 ซึ่งนับว่า
เป็นการเรียนรู้จริงจากแห่งประวัติศาสตร์ เพื่อจะได้สัมพันธ์กับการสอนให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจมากขึ้นต่อไป


สพป.อย.1 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
5 ธันวา

           เมื่อช่วงเย็นวันที่ 5 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมกับวัดท่าการ้อง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
ณ วัดท่าการ้อง นำโดย นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีถวายเครื่องราช
สักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน
พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก หลังจากนั้น เป็นพิธีแสดงมุทิตาจิต
แด่พระครูสุทธิปัญญาโสภณ เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรี-
อยุธยา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานตั้ง
สมณศักดิ์ให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนาม "พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน"
(ส.ย.)


การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
5 ธันวามหาราช

          เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพรชนม-
พรรษา 87 พรรษา โดย นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมในภาคเช้า
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณลานหน้าพระพุทธไตรรัตน
นายก วัดพนัญเชิงวรวิหาร ต่อจากนั้น ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาคค่ำ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ.
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา


 

พิธีมอบบ้านพักครูพระราชทาน

              เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้การต้อนรับ นายศุภชัย
ภู่งาม องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธีมอบ
บ้านพักครูพระราชทาน โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุน
การศึกษา รุ่นที่ 2 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่ง ที่องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงิน
1,200,000 บาท เป็นทุนทรัพย์ในการก่อสร้างบ้านพักครู เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับคณะครูที่ไม่มีที่อยู่อาศัย


ร.ร.ประตูชัย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

            เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีถวายพระพร
ชัยมงคล และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนประตูชัย เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

           เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการ
นำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม
วิทยบริการ ชั้น 3


ประชุมชี้แจงจัดซื้อจัดจ้าง

          เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 3 นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีผู้บริหารโรงเรียน
และเจ้าหน้าที่พัสดุทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปอย่างถูกต้อง


การแข่งขันเรือยาวเทิดพระเกียรต

           เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 นายปรีวัติ สมัครประโคน รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ
ร่วมงานการแข่งขันเรือยาวเทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
และฟื้นฟูอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีการแข่งขันเรือยาว ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร


การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 2/2558

           เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ประธานการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา ครั้งที่ 2/258 เริ่มด้วยพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา
2556 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล และมอบรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ ระดับดี ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านแถว และระดับชมเชย ได้แก่ โรงเรียน
วัดนาอุ่น ต่อจากนั้นได้ชี้แจงข้อราชการตามวาระการประชุม และช่วงบ่ายโรงเรียน
ในสังกัด มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกให้กับ นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ผอ.สพม.9
และนายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ซึ่งจะเดินทางไปรับตำแหน่ง
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้


วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

             วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน
กำเนิดลูกเสือไทย เป็นวัน "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธี ได้ประกอบพิธีถวาย
ราชสดุดีและวางพวงมาลา โดยมี คณะลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ร่วมในพิธีครั้งนี้
เป็นจำนวนมาก หลังจากนั้น ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
ประจำปี 2556 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 10 ราย ณ สนามโรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย