ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
ชิงถ้วยพระราชทานฯ

             กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร จัดแข่งขันภาษาไทยเพชร
ยอดมงกุฎ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลัย สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.str.ac.th


การติดตามข้อมูลการสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาต

              กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชน
ติดตามข้อมูลการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th
และสำหรับการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตาม
ได้ที่เว็บไซต์ www.ayutthaya.go.th


การจัดทำรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

             สำันักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอความร่วมมือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 โดยสามารถดาวน์โหลด ได้ทาง
http://www.parliament.go.th หรือ www.parliament.go.th/library


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558

            เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรี
อยุธยา ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 เริ่มด้วยพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร หลังจากนั้น
ประชุมชี้แจงข้อราชการให้ทราบและถือปฏิบัติ
ประชุมสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ

           เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุมวิทยบริการ นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ประธานเปิดการประชุมสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวน 43 โรงเรียน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบสมาชิกสมาคม และการจัดงาน
มหกรรมการศึกษาเอกชนนอกระบบไทย สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ


ประชุมกรรมการรางวัลสมเ็ด็จเจ้าฟ้ามหาจักร

          เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประธานการประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ประชุมชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์ การดำเนินการคัดเลือก ให้ดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์


ประชุมพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์

            เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ที่ห้องสมุด อาคารวิทยบริการ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
และหน้าที่พลเมืองให้กับศึกษานิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อเป็น
วิทยากรการประชุมให้กับครูผู้สอนทุกสังกัด เพื่อให้โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
วิชาหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม เพื่อใช้ในภาคเรียนที่ 2 ต่อไป


ประชุมคัดเลือกอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

           เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายวีร์รวุทธ์
ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมคัดเลือก
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี-
อยุธยา เขต 1 เพื่อ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป


แสดงความยินดี รอง ผวจ.อยุธยา

            นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าคารวะ
และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ คนใหม่
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาChild Show 2014

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกมหกรรมวิชาการ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Child Show 2014 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่เป็นเลิศ
ในด้านวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับ
เขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนประตูชัยและอนุบาล
พระนครศรีอยุธยา เพื่อค้นหาตัวแทนนักเรียน เข้าแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติ
ต่อไป โดยมี นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ รอง ผอ.สพป.อย.1 ได้เยี่ยมชม
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียน


มูลนิธิรักษ์ไทย จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

           เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ที่หอประชุมวัดพนัญเชิงวรวิหาร นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานเปิดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เด็กไทย เรียนรู้รับมือภัย
ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม" ซึ่งมูลนิธิรักษ์ไทย ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะเด็กและ
เยาวชน เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยอง และสมุทรสาคร รวม 10 โรงเรียน ๆ ละ 20 คน เพื่อสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยจัดเวทีให้เด็กได้นำเสนอผลการจัดกิจกรรมผ่านการ
เสวนา และนิทรรศการ ทั้งนี้ ในการจัดงานดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจาก
บริษัทแคทเธอพิล่าประเทศไทย มูลนิธิออนิกซ์ และมูลนิธิ Give 2 Asia


ร.ร.วัดพะยอม จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในงานทอดผ้าป่า
เพื่อการศึกษาของโรงเรียนวัดพะยอม อ.วังน้อย หลังจากนั้น เป็นประธานในการ
รับมอบห้องเรียน Smart Room จากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โครงการท่อส่งก๊าช
ธรรมชาติบนบก จ.นครสวรรค์ มูลค่ากว่าสองแสนบาท นับเป็นห้องเรียนที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ทันสมัย ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ สร้างความน่าสนใจในการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง


ประชุมครูกลุ่มโรงเรียนโพธิ์สามต้น

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ที่โรงเรียนวัดบางเดื่อ อ.บางปะหัน นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียน
โพธิ์สามต้น จำนวน 74 คน ประกอบด้วย ร.ร.วัดบางเดื่อ วัดดาวคะนอง วัดพระงาม
วัดจอมเกษ วัดนนทรีย์ วัดเกาะเลิ่ง วัดโพธิ์หอม และวัดโคก เพื่อชี้แจงข้อราชการ
และรับมอบนโยบายจากท่านผู้อำนวยการฯ พร้อมกันนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ
ข้าราชการครู ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่มีวันลา และเกียรติบัตรข้าราชการครู
ผู้ผ่านการประเมินการจัดชั้นเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
กำลังใจให้กับครูในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข็มแข็งต่อไป


รับมอบเงิน

            นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท จากมูลนิธิ
พระมงคลบพิตร เพื่อนำมอบให้กับ โรงเรียนวัดพะยอม อ.วังน้อย เพื่อสมทบสร้าง
ที่อยู่อาศัยให้กับ ด.ญ.น้ำทิพย์ กล้าหาญ น.ร.ชั้น ป.2 โรงเรียนวัดพะยอม ต่อไป


ประชุมคณะกรรมการ Child Show 2014

           เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่หอประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรี-
อยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
การประกวด/แข่งขันโครงการเปิดโลกมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (Child Show 2014) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งกำหนดแข่งขันในวันที่
11 - 12 ตุลาคม 2557 ที่โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประกวดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ประชุมคณะกรรมการจัดงาน
กฐินพระราชทาน สพฐ.

             เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุมวิทยบริการ นายดำริ งิมสันเที๊ยะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2/2557 เพื่อชี้แจงการ
เตรียมงานและซักซ้อมพิธีการในการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


แสดงความยินดี
ผอ.สพป.อย.เขต 1 คนใหม่

            เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ที่หองประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรี-
อยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
แสดงความยินดีกับ นายอารักษ์ พัฒนถาวร ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมี นายชลอ
กองสุทธิ์ใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายดิลก
พัฒน์วิชัยโชติ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ กล่าวแสดงความยินดี
พร้อมด้วย นายภิรมย์ นันทวงค์ และนายพิทยา จันฤาไชย อดีต ผอ.สพป.พระนครศรี
อยุธยา เขต 1 และคณะผู้บริหารโรงเรียน จาก 9 อำเภอ มอบช่อดอกไม้แสดงความ
ยินดีกันอย่างคับคั่ง


พิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายเป็นพระราชกุศล

            เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
พร้อมคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยมี พระเทพรัตนากร
เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


แสดงความยินด

            เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำโดย
นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ และนางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ
นายกมล ศิริบรรณ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการอบรมวิทยากรแกนนำ
ประวัติศาสตร์ รุ่น 4

                  เมื่อช่วงเย็นวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีเปิด
การอบรมวิทยากรแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และ
หน้าที่พลเมือง รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
โดยมี นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในพิธีเปิดแสดงความยินดี ผอ.สพป.อย.1

            เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 คณะข้าราชการในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
กับ นายอารักษ์ พัฒนถาวร ในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


พิธีบำเพ็ญกุศลครบ 1 ปี
สิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช

             เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นายปรีวัติ สมัครประโคน รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมงานบำเพ็ญพระกุศลครบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร
อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 85 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร


รับมอบทุนการศึกษา

           เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 นายอารักษ์ พัฒนถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมเปิดโรงงานคาลพีส
แลคโต๊ะ เครื่องดื่มในเครือโอสถสภา ทั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ นายอภิชาติ
โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำมอบให้กับ โรงเรียน
วัดนาอุ่น วัดโคกมะยม วัดคานหาม วัดเชาวน์วัศ และบ้านสร้าง โรงเรียนละ 10,000
บาท รวม 50,000 บาท