ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย

             เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ น.ส.กัลยาณี
นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 แสดงความยินดีและมอบนโยบายแก่ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอบขึ้นบัญชีไว้ จำนวน
7 ราย วิชาเอกสังคมศึกษา 4 ราย โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม ชลประทานอนุเคราะห์
พระอินทร์ศึกษา และวัดบ้านสร้าง วิชาเอกพลศึกษา ร.ร.วัดพรานนก วิชาเอก
ประถมศึกษา
ร.ร.วัดศิวาราม และวัดวงษ์สวรรค์ โดยจะบรรจุแต่งตั้งตั้งแต่วันที่
7 กันยายน 2558


ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

            เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ น.ส.กัลยาณีั
นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา พ.ศ.2559 - 2562 แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2558 โดยมีผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกัน
พิจารณากำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ
ของแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประชุมรับมอบนโยบาย รมต.ศธ.

           เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษาทุกระดับ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมรับฟังนโยบายทางการศึกษา จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ คนใหม่ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมอบนโยบายการ
ศึกษาให้กับข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในส่วนกลาง สพป. โรงเรียน
พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป


โครงการรณรงค์ "ไม่ให้ ไม่รับ" คอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ

           เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในนามคณะกรรมการจัดโครงการรณรงค์ "ไม่ให้ ไม่รับ"
คอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ ร่วมกับสถาบันการศึกษา จัดกิจกรรม "ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อแม่ของแผ่นดิน" โดยมี โรงเรียนใน
สังกัดเดินรณรงค์ในครั้งนี้ ณ บริเวณถนนป่าโทน หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนคร-
ศรีอยุธยา โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันปฏิญาณตนว่าจะร่วมกัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ และร่วมเดินรณรงค์ เพื่อสร้าง
จิตสำนึก ความตระหนัก ให้ประชาชนรับทราบ หลังจากนัี้น เป็นการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่วัดมหาธาตุ วัดพระศรีสรรเพชญ์ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติเจ้าสามพระยา อีกด้วย


แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร.ร.ในฝัน

             เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิด
การจัดแสดงผลงาน Best Practices ของโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2558
โดยจัดประกวดผลงานนวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ ชิงรางวัลเงินสด โดยมี
โรงเรียนในฝันที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 11 โรงเรียน


จัดงานเปิดบ้านปฐมวัย

            เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุมสุวรรณภูมิ โรงแรมวรบุรีี
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีเปิดการจัดงาน "เปิดงานปฐมวัย
ปีการศึกษา 2558" โดยชมรมครูปฐมวัย ร่วมกับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดงานนี้ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับครูปฐมวัยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาเพื่อนำ
ไปใช้ในการจัด ประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยต่อไป


ฝึกอบรม A.L.T.C.

             นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกเสือชั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับ (A.L.T.C) ของสมาคมสโมสร
ลูกเสือกรุงเก่า ซึ่งผู้สมัครเข้าฝึกอบรมเป็นบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและ
ผู้สนใจ จำนวน 45 คน ระหว่างวันที่ 23 - 29 สิงหาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือ
สาริกา จ.นครนายก


วันวิทยาศาสตร์แห่งชาต

           ในวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวัน "วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" มหาวิทยาลัย ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค เพื่อเป็น การน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
ในพิธี ในส่วนของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา


สพป.สิงห์บุรี และ สพม.เขต 5
ศึกษาดูงาน

             เมื่อวันที่  17  สิงหาคม 2558  ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์
น.ส.กัลยาณี  นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้การต้อนรับคณะจาก  สพป.สิงห์บุรี  และ สพม.เขต 5 เดินทางมาศึกษา ดูงานเรื่อง การจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.ซึ่ง  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน เมื่อปี 2557 โดยในปีนี้ สพป.สิงห์บุรี และ สพม.เขต 5ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ การจัดถวายผ้า
พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี


อบรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน

            นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงแรมวรบุรี
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 211 คน
โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2558 รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย อ.พระนครศรีอยุธยา นครหลวง บางปะหัน มหาราช และบ้านแพรก
รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย อ.ท่าเรือ ภาชี วังน้อย และอุทัย โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน
สาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Bike for Mom

             เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 จุดเริ่มต้น หน้าศาลากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรอบเกาะเมือง รวม 26.5 กิโลเมตร และมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมกว่าสามพันคน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โรงเรียนวัดพระญาติการาม ได้จัด
การแสดงของนักเรียน จำนวน 4 ชุด ร่วมในพิธีปิดด้วย


สพฐ.ติดตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2

            เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายอัศนีย์ ศรีสุข และคณะติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 ภาคสนาม (Site Visit) ณ ห้องประชุม
วิทยบริการ ชั้น 3


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่
ที่วัดท่าการ้อง

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ร่วมกับวัดท่าการ้อง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
ในภาคค่ำ โดยมี พระครูสุทธิปัญญาโสภณ เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ประธานฝ่ายสงฆ์
น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานฝ่ายฆราวาส
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา
อบต. กว่า 200 คน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
ณ วัดท่าการ้อง


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
12 สิงหามหาราชิน

            นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 83 รูป
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานหน้าวิหารพระพุทธไตรรัตนนายก
(หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิงวรวิหาร ส่วนภาคค่ำ นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รอง ผอ.สพป.
อย.เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ ลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


สพป.อย.1 จัดอบรมพัฒนาธุรการโรงเรียน

              นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดโครงการบริหารบุคคลเพื่อพัฒนาธุรการ
โรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ชั้น 3 โดยมี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
จำนวน 88 คน อบรมระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2558 (จำนวน 2 วัน) เพื่อให้
ธุรการโรงเรียนได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ เพิ่มความรู้ ความสามารถ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายในการทำงานต่อไป


งานมหกรรมการเรียนรู้สู่อาเซียน

            นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดงาน Ayutthaya Asean Week
ี่ที่โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ของอำเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดกิจกรรม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการอาเซียน และหลังจากนั้นได้เดินทางไป
ตรวจเยี่ยมการจัดงานอาเซียน "AYA1 Show Share 2015" ของอำเภออุทัย
ที่โรงเรียนเชาวน์วัศ และงาน Asean Day ของอำเภอมหาราช ที่โรงเรียนชุมชน
วัดสุเมธ อีกด้วย


คุรุสภาฯ จัดอบรมศีลธรรม จริยธรรม
ครูผู้ช่วย

             คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี
2558 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครูผู้ช่วย) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูบรรจุใหม่
จำนวน 156 คน ให้ได้รับความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป อบรมตั้งแต่วันที่
6 - 8 สิงหาคม 2558 รวม 3 วัน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยมี พระเทพรัตนากร
เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

           เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2559 - 2562 และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/58 เ พื่อกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป


สรรหาผู้ทรงคุณวุฒ

            เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายสืบศักดิ์
เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการ ประชุม
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อสรรหาและเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อ
เสนอชื่อให้ สพฐ.พิจารณาต่อไป


ใจอาสาบริจาคโลหิต

            เมื่อวันที่่ 4 สิงหาคม 2558 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผอ.สพป.อย.เขต 1
ประธานในพิธีเปิดโครงการ "ใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี
โดยเชิญชวนผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ร่วมกัน
บริจาคโลหิต โดยมีโรงพยาบาลเสนา เป็นหน่วยรับบริการในครั้งนี้


สพป.อย.1 รับการตรวจราชการ

            เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
นายอนันต์ ระงับทุกข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุม
เพื่อรับการตรวจราชการกรณีปกติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2
และการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 โดยมี นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 พร้อมคณะ และหน่วยงานสถานศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุกระดับ
เข้ารับการตรวจราชการในครั้งนี้