ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

อบรม ป.ป.ช.สพฐ. ชุมชน
และ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมสุวรรณภูมิ โรงแรมวรบุรี
นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต (ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน
และ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) โดยมีโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 3 จำนวน
38 โรงเรียน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้


วันบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา นางสุชีรา มนัสตรง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย


ประชุมโครงการประชารัฐ
ผ่านระบบ Tele Conference

             เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิด
การประชุมชีัแจงการดำเนินงานโครงการประชารัฐผ่านระบบ Tele Conference
เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้อำนวยการ
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สพป.อย.1, 2 และ สพม.3 รวม 112 ร.ร.
โดยการรับชมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ


บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย

           เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ น.ส.กัลยาณี
นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 กล่าวแสดงควาายินดีและมอบโอวาทกับครูผู้ช่วย บัญชีรวมของ
กศจ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 14 ราย วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 10 ราย
บรรจุที่ สพม.3 จำนวน 9 ราย และ สพป.อย.เขต 2 จำนวน 1 ราย และวิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 4 ราย สละสิทธิ์ 1 ราย บรรจุที่ สพป.อย.เขต 1
โดยจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 16
สิงหาคม 2559


สพฐ. ติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการ สพป.อย.1

           เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 3 ดร.ชัชวาลย์
วัดอักษร นางสร้อยมาศ ศิลาวรรณ และนางวิภาวดี บานแย้ม สำนักงานติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะติดตามฯ ทราบ


รับสมัครสอบครูผู้ช่วย

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพระนครศรีอยุะยา โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2559
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งในวันแรก มีผู้มาสมัครกว่า 800 คน เอกที่มีผู้มาสมัคร
มากที่สุด ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย และภาษาอังกฤษ


สพป.อย.1 ร่วมพิธีเลื่อนสมณศักดิ์พระผู้ใหญ่

            เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 คณะข้าราชการ สพป.พระนครศรีอยุธยา
เขต 1 นำโดย น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ และ นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมแสดง
มุทิตาจิต ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมี พระเทพรัตนากร เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร
เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระธรรมรัตนมงคล และพระราชเมธากรกวี เจ้าอาวาส
วัดเสนาสนารามเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระเทพมงคลโสภณ


"งานศิลป์ของแม่"

          เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล "งานศิลป์ของแม่" ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร มี นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
องคมนตรี และรองประธานมูลนิธิศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เป็นประธานในพิธี โดย
มีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว่าสองหมื่นคน ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม
2559


งานเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหา มหาราชินี

          เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
พร้อมคณะ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พิธีวางพานพุ่มดอกมะลิ ถวายราชสักการะ
หน้าพระฉายาลักษณ์ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
พระสงฆ์ จำนวน 85 รูป โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี
ประชุมคณะกรรมการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 3 นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมชี้แจงการรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 21
สิงหาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำนวน 95 อัตรา
วิชาเอกคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ นาฎศิลป์ ปฐมวัย
ประถมศึกษา ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) เกษตร เคมี ฟิสิกส์ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน
ดนตรีไทย ดนตรีสากล การวัดผลและประเมินผล


Ayutthaya Asean Week

            เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานพิธี
ปิดการจัดกิจกรรมโครงการ Ayutthaya Asean Week ณ ศูนย์อาเซียนอำเภอ
พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) โดยมีโรงเรียนใน
อำเภอพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมอาเซียน อาทิ พาทีสร้างสรรค์
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ สร้างภาพกราฟฟิคด้วยคอมพิวเตอร์ นวัตกรรม
บูรณาการอาเซียน เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครู นักเรียน ที่ได้รับ
รางวัลในครั้งนี้ด้วย


ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

           เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ที่วัดชูจิตรธรรมาราม ต.สนับทึบ อ.วังน้อย
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับมอบต้นไม้และปลูกต้นไม้ จากนายเรวัติ ประสงค์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมี ผู้แทน
ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ร่วมกันปลูกต้นไม้
ในครั้งนี้ด้วย


ศึกษาดูงาน

            เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ น.ส.กัลยาณี
นรสิงห์ รองผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี-
อยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา นำโดย
ศ.ดร.โฮริอุชิ ทสุโตมุ ศาสตราจารย์ประจำหลักสูตร Profeesional Program
ของ Hyogo University of Teachers Education (HUTE) ประเทศญี่ปุ่น
และนักศึกษาหลักสูตร Professional Graduate Program จำนวน 10 คน
เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในหัวข้อเรื่อง การบริหาร
จัดการเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาศึกษาธิการภาค 1 ติดตามผล
การดำเนินงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายดิศกุล
เกษมสวัสดิ์ ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมคณะ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานการ
ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ในภาคบ่าย ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
อีกด้วย


งานมหกรรมเทิดพระเกียรติครอบราชย์ 70 ปี
และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี

           เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเทิดพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี มหาราชา และ
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ มหาราชินี โดยจัดกิจกรรม
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การนำเสนอการเรียนการสอนด้านประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง และค่านิยม 12 ประการ การบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
นิทรรศการจาก บ.ไปรษณีย์ไทย นิทรรศการจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดกิจกรรม Best Practice ค่านิยม 12 ประการ เป็นต้น


ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา

            เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลสถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ น่าอยู่ น่าเรียน น่ามอง และส่งเสริมให้สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนา
ภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน และอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้สวยงาม เพื่อเตรียมการ
ประเมินรอบที่ 2 รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในระดับเขตฯ ต่อไป


แถลงข่าวเดินรณรงค์
ออกเสียงประชามติ

           เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ที่หน้าอาคารการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา (ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้านบานสะพรั่ง ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ 2559 (Big Day)
ซึ่งจะมีการเดินรณรงค์ในวันที่ 4 สิงหาคม นี้ เริ่มต้น ณ บริเวณลานน้ำพุวงเวียน
โรงเรียนอยุธยาวิทยา เวลา 07.30 น. เป็นต้นไปแสดงความยินดีกับโรงเรียนเปรมฤทัย

           เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธี
ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับโรงเรียนเปรมฤทัย อ.วังน้อย ในโอกาสได้รับรางวัล
พระราชทานระดับประถมศึกษา และ ด.ญ.โชติรัตน์ ภิญญโชติ นักเรียนรางวัล
พระราชทานระดับประถมศึกษา ปี 2558


สพฐ.ติดตามแผนขับเคลื่อนปราบปรามทุจริต

           เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ให้การต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต นำโดย นายอรุณ พรหมจรรย์ จท.ชุมพล
หงษ์ทอง และนายชนัฐชัย ตาควัน จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษา สพฐ. โดยมี คณะกรรมการที่จัดทำแผนปฏิบัติงาน รายงานผลให้คณะ
ติดตามทราบ


สพป.อย.1 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

         เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ช่วงเช้า น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ.
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์
และพิธีสืบดวงพระชะตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ-
ราชกุมาร เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 6 พรรษา และตักบาตรพระสงฆ์
65 รูป ส่วนในช่วงเย็น นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานหน้าศูนย์
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คาลเท็กซ์ เติมพลังปัญญา
ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 3

     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมประชุมกับองค์กร
คีนันแห่งเอเซีย โดยคุณไสว ศรีไสย ที่ปรึกษาอาวุโสขององค์กร และนายนิพนธ์
ศรีนฤมล ที่ปรึกษาโครงการ ได้มาประชุมสร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่
ผู้บริหารโรงเรียนแกนนำ จำนวน 10 โรงเรียน ในการดำเนินการโครงการ
"คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 3" เพื่อเพิ่มทักษะของครูและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ ผ่านการเรียนรู้แบบ Project - Based
learning


สพป.สิงห์บุรี ศึกษาดูงาน

      เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวให้การต้อนรับ
คณะศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จาก สพป.สิงห์บุรี เดินทางมาศึกษา
ดูงานและถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนวัดเสาธงเก่า
อ.บางปะหัน และในช่วงบ่ายจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล
(ภาวนารังสี) อีกด้วย


พิธีถวายพระพรเจริญพระพุทธมนต์

      เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 คณะข้าราชการ สพป.พระนครศรีอยุธยา
เขต 1 นำโดย น.ส.จุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ร่วมพิธีถวายพระพรและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ
70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหารประชุมคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

       เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
นายนิธิบดี เที่ยงวรรณกานต์ รองศึกษาธิการภาค 1 ประธานเปิดการประชุม
คณะทำงานข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี) ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อ
พัฒนาการทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา โดยจัดให้มีการจัดเก็บ รวบรวม
ประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพ


การรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

       เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นำคณะขี่จักรยานรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 จำนวน 300 คน วิ่งผ่านบริเวณถนนโรจนะ - ชุมชน
วัดคานหาม เขตอำเภออุทัย พร้อมกันนี้ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้จัด
รถประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการรณรงค์ฯ ดังกล่าวด้วย


 

ร.ร.พระอินทร์ศึกษา อบรม DLIT

        เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ที่โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมโครงการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสานสนเทศ (DLIT)
เรื่อง Google Application for Education เพื่อขยายผลการอบรมไปยังครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ


กลุ่มโรงเรียนเพนียด
อบรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

        เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิง-
ปฏิบัติการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของกลุ่มโรงเรียนเพนียด อ.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
จัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชี

       นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการ
บัญชี โดยหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดการประชุม
เจ้าหน้าที่บัญชีของโรงเรียน จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม
2559 รุ่นที่ 1 อ.พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ นครหลวง และบางปะหัน รุ่นที่ 2
อ.ภาชี บ้านแพรก มหาราช วังน้อย และอุทัย เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติด้านบัญชี
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รัดกุม โปร่งใส


ถวายเทียนพรรษา

        เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการ
ลูกจ้าง ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เนื่องในโอกาสวัน
เข้าพรรษา


ประชุมคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาจังหวัดฯ

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายสมหวัง
ถุงสุวรรณ ประธานคณะทำงานปฏิรูปเพื่อการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงานปฏิรูปฯ
ครั้งที่ 8 เพื่อชี้แจงการเตรียมการสมัชชาภาคีเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และรายงานความคืบหน้าการจัดทำฐานข้อมูลด้านความคิดเห็นจากการสมัชชา
เพื่อนำไปประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอารักษ์ พัฒนถาวร เลขานุการ กศจ.พระนครศรี
อยุธยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


บ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย

        เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เดินทางไป
เยี่ยมให้กำลัง ด.ช.สิทธิกศักดิ์ ศรีแนงแย้ม นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา
อ.ภาชี บ้านถูกเพลิงไหม้ ทรัพย์สินเสียหายหมดทั้งหลังโดยมอบสิ่งของเครื่องใช้
อุปโภคบริโภค มูลค่า 3,000 บาทประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกครูรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

          เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายเรวัต
ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมคณะ
กรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับ
จังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์ และพิจารณา
คัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลในระดับจังหวัดต่อไป


กลุ่มอาชีวศึกษา อยุธยา
จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

           เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานเปิดงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ระดับกลุ่ม
อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี วิทยาลัยอาชีวศึกษา ทุกโรงเรียน
ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

            นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมพิธีวาง
พวงมาลา เนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ประจำปี 2559 ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สนามกีฬากลางจังหวัด)
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2559


โครงการหลอดประหยัดพลังงาน

           เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยยา เขต 1 ประธาน
เปิดการประชุมชีั้แจงโครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลัีงงาน LED ในหน่วย
ราชการและสถานศึกษาของรัฐ โดยกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน โดยมี นายธนพงษ์ กล่อมกำแหง ที่ปรึกษาการส่งเสริมการตลาด บริษัีท
ติ้ง คอร์ป จำกัด บริษัทดำเนินการผลิตหลอด LED โดยจะเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
ประเภทหลอดยาว หรือหลอดนีออนให้เป็นประเภท LED หรือหลอดประหยัด
พลังงาน ค่าไฟฟ้าน้อยลง ยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ ให้แก่โรงเรียนที่มี
ความประสงค์จะเปลี่ยนกว่า 60 โรงเรียน ที่ยื่นโครงการในครั้งนี้


โครงการคูปองพัฒนาคร

          เมื่อวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559
โดยจัดอบรมให้กับข้าราชการครูที่สนใจเข้ารับการอบรมในสังกัด สพป.อย.เขต 1
ระยะที่ 1 กิจกรรม Classroom Training 12 ชม. ณ ห้องประชุม 204 อาคาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสภากาแฟ

          เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าภาพในการจัดการประชุม สภากาแฟ แบบไม่เป็น
ทางการ เพื่อพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้า
ส่วนราชการ ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนามและตลาดราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และศึกษาธิการจังหวัด
ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ 84 พรรษา ก่อนเริ่มพบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี ผศ.ไพศาล
บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หันตรา กล่าวต้อนรับ
แนะนำสถานที่ และนายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับและแนะนำผู้บริหารสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 หน่วยงาน และมอบของที่ระลึกให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาต

            1 กรกฎาคม คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธี
ีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานในพิธี รับฟังรายงานกิจการลูกเสือในรอบปี จากนายศรีรัตน์ รัตนราศรี
รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประธาน
กล่าวคำปราศรัย ต่อกองลูกเสือ เนตรนารีกว่า 300 คน หลักจากนั้นเป็นการเดิน
สวนสนาม และกล่าวคำปฏิญาณตนอย่างกึกก้อง


ประชุม อกศจ.พระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 1/2559

           นายปราโมทย์ แก้วสุข ประธานกรรมการ อกศจ.พระนครศรีอยุธยา
เกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์