ร่วมพิธีเปิดตลาดกรุงศรี

                วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.
อย.1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตลาดกรุงศรี โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจำกระทรวงศึกษาวัฒนธรรม เปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลากวัฒนธรรม ถนนสายวัฒ
นธรรมกรุงศรี พร้อมนี้ ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมในพิธีเปิด ดร.จิรพันธ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ผู้ประกอบการทุกลุ่มให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบูรณาการการทำงาน ร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ
พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒธนธรรมท้องถิ่น รวมถึง
ฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อยอดการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน
ณ บริเวรตลาดกรุงศรี หลังศาลาเก่า


ร่วมพิธีตักยาตร พระสงฆ 90 รูปถวายเป็นพระราชกุศล

               วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.อย
เขต 1 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผอ.สพป.อย 1 นำคณะข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ 90 รูป ถวาย
เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช บรมนาบพิตร โดยมี
ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเรวัติ ประสงค์ ว่าที่ร้อยตรี
พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีดังกล่าว
ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร


ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง/พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ย้านไปอยู่ ศธจ.อยุธยา

              เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธาน
การประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ และในโอกาสนี้ นางสาว
กัลยาณี นรสิงห์ , นายศรีรัตน์ รัตนราศรี , นางสุชีรา มนัสตรง , นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย
รอง.ผอ.สพป.อย 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการร่วมแสดงความดีกับข้าราชการที่ย้ายไปอยู่สำนัก
งานศึกษาธิการ และนอกจากนี้ ได้แนะนำน้องๆ ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ใน สพป.อย 1 ด้วยบรร
ยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง


ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

               เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.
อย.1 ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
ณ คลองชลประธาน 3 ขวา อำเภอพระนครศรีอยุธยา


ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

                เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 08.15 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวย
การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสุชีรา มนัสตรง
นำคณะข้าราชการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
พระสงฆ์ 90 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา
เป็นประธาน ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา


มูลนิธิยุวสถิรคุณมอบโล่รางวัลระดับชาติ

               ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ที่ได้รับรางวัลจาก
มูลนิธิยุวสถิรคุณ มอบโล่รางวัลระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี
2559 ในงาน"รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ
โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


 

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

                เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 18.30 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวย
การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธาน
การเล่นรอบกองไฟ โดยมีคณะครูของโรงเรียนเป็นผู้นำการเล่นรอบกองไฟในกิจกรรมการอยู่ค่าย
พักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัด
ใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)ร่วมบริจาคสิ่งของในวัน"ร่วมน้ำใจช่วยกาชาด"

               เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวย
การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมบริจาคสิ่งของใน
วัน"รวมน้ำใจช่วยกาชาด" ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะจัดงาน
ออกร้านกาชาดเพื่อหารายได้ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติและกิจกรรมสาธาณ
กุศลต่างๆ ในงายยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะ
กรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระ
นครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2560
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว


ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพบผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

               เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม"ผู้ว่าราชการจังหวัดพบผู้บริหาร
สถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" โดยก่อนการประชุม ได้มีการแนะนำตัวผู้บริหาร
การศึกษา พร้อมนี้ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.อย 1 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผอ.สพป.
อย 2 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธีวะวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.3 นายจรัล ยุบรัมย์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฯ ดร.สมจิตต์ ศิริเสนา นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดฯ นายกมนตรีหาเรือนทรงผอ.วิทยาลัยเทคนิค
อุตสาหกรรมยานยนต์ นายพชร ศิลาน้อย ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นายสมบัติ เนียมหวาน ผอ.วิทยาลัย การอาชีพมหาราช ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ผู้แทนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศูนย์ศิลปาชีพบบางไทร ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด สพป.อย เขต 1 เขต 2 สพม.3 สถาน ศึกษาเอกชน จำนวน ทั้งสิ้น 420 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทคนิคพณิชยการพระนครศรีอยุธยา


ตรวจเยี่ยมสนามสอบสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

              วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผอ.สพป.อย 1 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่ง
ครูผู้สอน สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้าสอบและ
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และยุติธรรม ณ สนาม
สอบ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา หลังจาก
นั่นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้เป็นไปใน
ทิศทาง เดียวกัน ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์


ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ผอ.บูรพา พรหมสิงห์

               วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมแสดง
ความยินดีและให้การต้อนรับ ผอ.บูรพา พรหมสิงห์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอนครหลวง

               วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธาน
เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนในสังกัดอำเภอนครหลวง(เขตกีฬาที่ 3) ประจำปี
การศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)


ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ

              วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
รองสพป.อย 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ พร้อมนี้ นางสาวศจี
จีระวุฒิ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงแนวทางการกำกับห้องสอบให้เป็นไปด้วยความ
บริสุทธิ์ โปร่งใส ยุติธรรม เกิดผลดีต่อทางราชการ ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์


ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา

               วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมเป็น
เกียรติและแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา ในพิธีรับสนอง
พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง
คลสุวรรณภูมิ ณ หอ ประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนคร
ศรีอยุธยา หันตรา


 

ประชุมคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัล MOE AWARDS

                วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้รับมอบ
หมายให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล สถานศึกษา ที่มี
ผลงานเพื่อรับรางวัล MOE AWARDS ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นตัวแทน
เข้ารับการคัดเลือกระดับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


ประชุมประจำเขตตรวจราชการที่ 1 (Cluster 1)

               วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผอ.สพป.อย 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขต
ตรวจราชการที่ 1 (Cluster 1) ประกอบด้วย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 , 2
สพป.นนทบุรี เขต 1 เขต 2 , สพป.สระบุรี เขต 1 เขต 2 , สพป.ปทุมธานี เขต 1 เขต
2 , สพม.3 และ สพม.4 ตามวาระการประชุม ดังนี้ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือโรง
เรียนและนักเรียนประสบอุทกภัย การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉก.คศ) การ
ระดมสวัสดิการของ สพฐ. (การสั่งจองไดอารี่ การจำหน่ายเสื้อ การแข่งขันกอล์ฟ สพฐ.)
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำเขตตรวจราชการที่ 1การพิจารณารับรองข้อมูลจัดสรร
อัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โดยมีผู้แทนจาก สพป. สพป. เข้าประชุม จำนวน
10 เขต ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์


ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพระชัยมงคล

               เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผอ.สพป.อย 1 พร้อมด้วย นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองสพป.อย 1 และคณะข้าราช
การ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
และพระธรรมรัตนมงคล ประธานฝ่ายสงฆ์ได้สัมโมทนียกถาเจริญพระพุทธมนต์ว่า ทุกวันที่ 28
ของเดือน จะจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เป็นประ
จำทุกเดือน ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร


ประชุมเตรียมการจัดแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "สพป.อย.1 เกมส์" ครั้งที่ 13

                เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธาน
การประชุมเตรียมการจัดแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพป.อย.1
เกมส์" ครั้งที่ 13 โดยมีประธาน เลขานุการเขตกีฬา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมงคลวรา
จารย์ ซึ่งจะจัดการแข่งขันกีฬาในระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2560 กีฬาที่แข่งขันมี 7
ชนิด คือ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส เปตอง และบาสเกต
บอล การแข่งขันกรีฑา พิธีเปิด - ปิด จะจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประชุมการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

               เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมประชุม
การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนวัดตะโหนด
(ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา)ไปสังกัดเทศบาลตำบลนครหลวง โดยมีนายสุวรรณ ภูวบัณฑิตสิน
เป็นประธานคณะกรรมการพร้อมนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันประเมินความพร้อมการขอรับการ
ถ่ายโอนดังกล่าว ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์


ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา/ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันพุตซอลดาราการกุศล

              เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธี
ทอดผ้าป่าการศึกษาและร่วมพิธีเปิดการแข่งขันพุตซอลดาราการกุศล ซึ่งโรงเรียนวัดพะยอม
ได้ร่วมกับชมรมคนไทยในฝันจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและมอบทุนการศึก
ษาให้แก่นักเรียน พร้อมนี้ ได้มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลให้กับนักเรียน นักกีฬา ในการแข่ง
ขันดังกล่าว ณ โรงเรียนวัดพะยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า

               เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีถวาย
ราชสดุดีและวางพวงมาลา"วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรร
คตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน
กำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น
ประธาน ในพิธี ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


เปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬาโรงเรียนในสังกัด อำเภอวังน้อย

               เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต เป็นประธาน
เปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬา โรงเรียนในสังกัด อำเภอวังน้อย ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา


ร่วมแสดงความยินดีกับ นางนวพร สุขมะโน ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

                เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายดดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย
คณะข้าราชการ สพป.อย.1 ร่วมแสดงความยินดีกับ นางนวพร สุขมะโน ครู คศ.3 โรงเรียน
วัดเสาธงเก่า ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คัดเลือกให้ได้รับ
รางวัล"ครูขวัญศิษย์" ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ปี 2560 โดย นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล กรรม
การมูล นิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้เกียรติมามอบรางวัล ณ โรงเรียนวัดเสาธงเก่า
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้


 

ประชุมผู้บริหารผ่านระบบทางไกล Vedio Conference

               วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผอ.สพป.อย 1 ประธาน Cluster ที่ 1 ร่วมออกอากาศการประชุมทางไกล Vido Co
nfernence กับท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และคณะผู้บริหาร สพฐ.ใน
รายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคารสพฐ.4 ชั้น
2 พร้อมนี้ คณะข้าราชการสพป.อย 1 ร่วมรับฟังรายการ ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์
สพป.อย.1 สรุปประเด็นการประชุม ดังนี้ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เลขาธิ
การ กพฐ.พบเพื่อนครู การเรียนรู้แบบ Active Learning การจัดทำหนังสือวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจำปี 2561 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 การบริหารจัดการ
ขยะโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว สพป.พัทลุง 2


 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผอ.สพป.อย.1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนางสาว
กัลยาณี นรสิงห์ , นางสุชีรา มนัสตรง , นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผอ.สพป.
อย.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประ
ชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นอกจากนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 รางวัลระดับสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประเทศ) ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดกลาง
ได้รับเหรียญเงิน ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับเหรียญทอง รางวัลระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประเภทขนาดกลาง ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทอง(อันดับ 1) และนอก
จากนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ(O-Net)
สูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 28 โรงเรียน เกียรติบัตร NT ให้นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม ชั้น
ป.3 ปี 2559


การประเมิน"เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต"

               วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายดำหริ งิมนสันเทียะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประ
ธานรับการประเมิน"เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต" คณะกรรมการประกอบด้วย นางปุณฑริกา
พันธุ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ นางศิวาพร ชาญสอน นักวิชาการปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายดิศรณ์ ด้วงฟู เจ้า
หน้าที่ ป.ป.ช.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ , นายศรีรัตน์
รัตนราศรี , นางสุชีรา มนัสตรง , นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผอ.สพป.อย. 1
ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่เข้ารับประเมิน และตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(Integrity
and Transparency Assessment : ITA Online) ณ ห้องประชุมมงคลวรา
จารย์


พบปะหารือ"สภากาแฟ"/Video Conference

                วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมประ
ชุมปรึกษาหารือสภากาแฟแบบไม่เป็นทางการกับส่วนราชการ กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้า
ภาพจัดเลี้ยง โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น
ประธาน ณ ห้องประชุมวัดท่าการ้อง เวลา 08.00 น. นำคณะข้าราชการร่วมรับฟังราย
การ"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 5/2560 ผ่านระบบทางไกล Video Conference
ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์


วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

               เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. คณะข้าราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่ม
ดอกไม้สดและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน โดยมี นาย
สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประ
ชุมหันตรา ชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณ
ภูมิ


ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจรัสพัฒน์ อัคนิมณี น้องไขมุกฯ

              วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวย
การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ นายบุญเลิศ
โตสมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา และคณะครูโรงเรียนอนุบาลฯ
ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจรัสพัฒน์ อัคนิมณี น้องไข่มุก นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ รายการ Qooco Asia
Spelling Cup 2017 โดยได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยผ่านรอบสุดท้าย
จากการแข่งขันดังกล่าว มีนักเรียนจาก 4 ประเทศได้แก่ จีน ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
จำนวน 34 คน เข้าร่วมแข่งขัน ณ โรงแรม Intercontinental Kuala Lumpur
ประเทศมาเลเซีย นางภัทรานิษฐ์ อัคนิมณี มารดา กล่าวว่า ทางครอบครัวส่งเสริมให้น้องไข่มุก
ได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษพูดกับลูกในชีวิตประจำวัน
จนเกิดความเชี่ยวชาญ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความมุ่งมั่น
และการส่งเสริมของครอบครัวเพื่อเป็นแบบอย่างต่อไป


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอท่าเรือ

              เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประ
ธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอำเภอท่าเรือ เพื่อมอบนโยบายแนวทางการทำงาน
และขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 21
โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสะตือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา


ตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ

                เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายศรีรัตน์
รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบ และได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะครูโรงเรียนประตูชัยให้การต้อนรับ ณ สนามสอบโรงเรียนประตูชัย


เปิดการแข่งขัน"มหาจุฬาเกมส์"

               วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
เป็นประธานเปิดการแข่งขัน"มหาจุฬาเกมส์"จัดแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนในกลุ่ม จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.วัดพะยอม , ร.ร.พระอินทร์ศึกษา ,
ร.ร.ชลประทานอนุเคราะห์ , ร.ร.วัดลาดทราย , ร.ร.วัดกุฎีประสิทธิ์ , ร.ร.วัดมณฑล
ประสิทธิ์ , ร.ร.สิทธิพยากรณ์ , เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลอลงกรณ์


ประชุมผู้บริหารผ่านระบบทางไกล(Video Conference)

               วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสาว
กัลยาณี นรสิงห์ , นายศรีรัตน์ รัตนราศรี , นางสุชีรา มนัสตรง , นางสาวปุณญอุษา
ผดุงหมาย รองผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษา
นิเทศก์ และบุคลากรรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์


 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบางปะหัน

               เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็น
ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบางปะหัน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอบางปะหัน จำนวน 26 โรงเรียน
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง และในโอกาสนี้ ได้พบปะเยี่ยมเยือนการ
จัดการเรียนการสอนและชมผลิตภัณฑ์ผลงานของโรงเรียนวัดโพธิ์ทองด้วย


ประชุมจัดตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

               เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายดำหริ งินสันเทียะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์


เยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

               เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ออกเยี่ยม
ตรวจโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โรงเรียนวัดกลาง(ปากกรานสามัคคี) และ
โรงเรียนวัดไก่เตี้ย อำเภอพระนครศรีอยุธยา


ประชุมชี้แจงโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ ปี 2561

               วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็น
ประธานการประชุมชี้แจงโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง ปี 2561 จำนวน 41 โรงเรียน 52 รายการ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา


เปิดงานนิทรรศการแสดงผลงาน/ร่วมงานณาปนกิจ

               เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็น
ประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ของครูผู้ช่วย และชมผลงานนักเรียน ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)และ เวลา
15.00 น. นำคณะข้าราชการเข้าร่วมงานณาปนกิจศพ คุณแม่เหนย กองสุทธิ์ใจ มารดา
ท่านชลอ กองสุทธิ์ใจ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.) โดยมี
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ วัดป่าธรรมโสภณ
จังหวัดลพบุรี


ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายฯ

               เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 13.30 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวย
การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานการ
ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย และประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามนโยบายทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ พร้อมนี้ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์
นายศรีรัตน์ รัตนราศรี และนางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผอ.สพป.อย.1 ผู้อำนวยการ
กลุ่มศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


ประชุมผู้บริหารผ่านระบบทางไกล(Video Conference)

               เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3/
2560 ผ่านระบบทางไกล Video Conference พร้อมนี้ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวย
การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำคณะข้าราชการ
รับฟังนโยบายทางการศึกษา หลังจากนั่นได้ประชุมสภากาแฟพร้อมมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มต่างๆ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และประชุมเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(Integrity and
Transparency Assessment : ITA Online ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่
15 พฤศจิหายน 2560 ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์


ประชุมกรรมการจังหวัด/ทำบุญหลวงพ่อรวย

                เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจังหวัด
และประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมนี้ นายสุจินต์ ไชยชุ่มศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติมอบโล่และเข็มเชิดชูเกียรติให้กับ นางลออง
ขันธศุภ ครูโรงเรียนวัดม่วงหวาน อำเภอบางบาล เป็นผู้ได้รับมอบรางวัล"หม่อมงานจิตต์
บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมความดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2560 ณ หอประชุมมหาวิทยา
ลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเดียวกัน นางสาวกัลยาณี
นรสิงห์ รอง.ผอ.สพป.อย.1 นำคณะข้าราชการร่วมงานบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน)และ
พิธีเก็บสรีระสังขาร พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย) ณ มหาเจดีย์มงคลสิทธาจารย์ วัดตะโก
อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ร่วมพิธีน้อมส่งสู่สวรรคาลัย

               เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำคณะข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ และนำคณะข้าราชการจิตอาสาร่วมปฏิบัติหน้าที่
ในการเชิญดอกไม้จันทน์ เช้าวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
89 รูป ณ บริเวรพระราชวังโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา หลังจากนั่น
นายสุจินต์ ไชยชุ่มศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะส่วนราชการอัญเชิญ
พระโกศและเถ้าบรรจุดอกไม้จันทน์ในงานพระราชธิพีถวายพระเพลิงพระบรมศพไปลอยใน
แม่น้ำเจ้าพระยาข้างวัดพนัญเชิงวรวิหาร พร้อมตั้งจิตอธิษฐานน้อมส่งสู้สวรรคาลัย


ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมฯ

               เมื่อวันที่ 23,24 ตุลาคม 2560 เวลา 15.42 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการ
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน และในช่วงเช้า เวลา 10.00 น. คณะข้าราชการได้ร่วมพิธี
เปิดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 ณ บริเวรพระราชวังโบราณ
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา


ร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช

              เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ
พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานในพิธี


ทอดกฐินสามัคคี

              เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์มณฑป
พร้อมนี้ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนคร
ศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมทอดกฐินด้วย ณ วัดเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รวมยอด
กฐิน 3,362,795 บาท ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ


ประชุมผู้บริหารผ่านระบบทางไกล (Video Comferenca)

               เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์
รอง.ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ตามนโยบายด้านการศึกษา
ครั้งที่ 2/2560 รวมทั้งรับฟังข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงานการเร่งรัดการดำเนินงาน ในรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ทุกวันพุธ เวลา 08.00-09.00 น.
ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์


ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่

              เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และนางสาวกัลยาณี นรสิงห์
รอง.ผอ.สพป.อย.1 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาท
สมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ วันพนัญเชิงวรวิหาร


ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมรับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ สพป.

               เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 14-17
ตุลาคม 2560 พร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ที่เป็นแบบอย่าง ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1


พิธีบำเพ็ญกุศล

               เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมพิธี
บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ 1 ปี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานในพิธี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร


ต้อนรับผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

              วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เดินทางมาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมนี้
คณะผู้บริหาร ทั้งภาครัฐและเอกชน และข้าราชการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ร่วมให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่น โดยมี ท่านอภิชาติ จีระวุฒิ ประธาน อ.ก.ศ.จ.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบริหารงานบุคคล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ
ด้วยความยินดียิ่ง


ประชุมผู้บริหารผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

              เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสาวปุณญอุษา
ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล
(Video Conference) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรวมทั้งรับฟัง
ข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงานการเร่งรัดการดำเนินงาน ในรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
ทุกวันพุธ เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์

 

 


 

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน

              เมื่อวันที่ 30 ก.ย. - 3 ต.ค. 2560 สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานตามโครงการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ณ จังหวัดน่าน


วันพระราชทานธงชาติไทย 100 ปี ธงชาติไทย

               วันที่ 28 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นางสาวกัลยาณี
นรสิงห์ รอง.ผอ.สพป.อย.1 พร้อมคณะข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมพิธีเชิญธงชาติไทย
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย กันอย่างกึงก้อง
ในเวลา 08.00 น. ณ บริเวรหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1


 

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

              เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2560 โดยประชมนโยบายด้านการ
ศึกษา ไทยแลน์ 4.0 และนโยบายอื่นๆ ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์


นายกรัฐมนตรีเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

               วันที่ 19 กันยายน 2560 ท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะรัฐมนตรี เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และในโอกาสนี้ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ณ บริเวรวัดมหาธาตุ และหลังจากนั่นได้นั่งรถราง
เยี่ยมเยือนแม่ค้าเพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ตลาดกรุงศรี บริเวรข้างศาลากลางหลังเก่า พร้อมนี้
ศึกษาธิการจังหวัดฯ นายอารักษ์ พัฒนถาวร และคณะข้าราชการ สพป.อยุธยา เขต 1
โดยการนำของ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ และ นางสุชีรา มนัสตรง รองสพป.อยุธยา เขต 1
ร่วมพิธีตักบาตรและให้การต้อนรับ


 

อบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ

               เมื่อวันที่ 16,17 กันยายน 2560 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานเปิดการ
อบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน สพป.อยุธยา
เขต 1 มีนโยบายที่จะพัฒนาลูกจ้างประจำในสังกัด ให้ลูกจ้างประจำ มีความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างหลากหลาย มุ่งเน้นให้โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน รวมทั้งได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานระหว่างลูกจ้างประจำด้วยตนเอง
ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรีร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด

               เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำคณะข้าราชการใน
สังกัดร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา


ประชุมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่)

              เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดประชุมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่) สู่การเป็นครู
มืออาชีพ รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ Thailand 4.0 โดยท่านอภิชาติ จีระวุฒิ อดีตปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ประธาน อกศจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยนางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวรายงาน
นอกจากนี้ ดร.ศรีวรรณ ฉัตรสุรยิวงศ์ ได้บรรยายให้ความรู้แก่ครูบรรจุใหม่ จำนวน 228 คน
ณ โรงแรมวรบุรี


งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

               เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการจัดงานกตเวทิตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี
2560 โดยรองกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ช่วงเช้าจัดกิจกรรมตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป และการบรรยายพิเศษ"สุขหลังเกษียณ จากเปลี่ยน
มุมมอง " ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์


ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ระบบการควบคุมภายใน

               เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ระบบการควบคุมภายใน ให้กับสถานศึกษา 181 โรงเรียน และได้รับเกียรติ
จากผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สมุทรสงคราม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
แก่สถานศึกษาได้รับทราบแนวทางวิธีการดำเนินการ โดยนำระบบการควบคุมภายใน ไปสู่การบริหารจัดการงาน ทั้ง 4 ด้าน ตามภาระกิจหลักของการจัดการศึกษา
ณ หอประชุมสหกรณออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา


 

รับการติดตามจากคณะกรรมการ สพฐ.

               เมื่อวันที่ 5,6 กันยายน 2560 นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวย
การ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะ
ศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมให้การต้อนรับ และรับการติดตามจากคณะกรรมการ สพฐ. ในเรื่องการขับเคลื่อนกระบวนการ LPC ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน
ทั้ง 3 ขนาดได้แก่ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ และโรงเรียนวัดเสาธงเก่าอบรมข้อมูลในระบบโปรแกรม e-budget

               เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิง
เชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับสถานศึกษา 181 โรงเรียน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และจัดเก็บข้อมูล
ในระบบโปรแกรม e-budget ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล


 

ประชุมสัมมนา"เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต"

               เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานเปิด
การอบรมสัมมนา"เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต"คิดฐานสอง โดยมีนายศรีรัตน์ รัตนราศรี
รองผอ.สพป.อย.1 นางสุชีรา มนัสตรง รองผอ.สพป.อย.1 และนางสาวปุณญอุษา
ผดุงหมาย รองผอ.สพป.อย.1 พร้อมข้าราชการ สพป.อย.1 ร่วมรับการอบรมสัมมนา
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์

              เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะ
ข้าราชการร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85
พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดจัดขึ้น ณ หอประชุมสงฆ์
วัดพนัญเชิงวรวิหาร


 

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ

               เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานในพิธี
เปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งมีผู้บริหาร พร้อมด้วยครูวิชาการ
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 53 โรงเรียน
โดยเชิญวิทยากรจากสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์มาให้ความรู้ควมเข้าใจ และแนวทาง
การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด


มอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

               เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน "โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พระราชทาน"ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะข้าราชการ
จากโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้น
ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ด้วยความจงรักภักดีมอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบวาตภัย

              เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของ เด็กหญิงณัฐฑริกา สัญญโชติ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.อย.1 ได้มอบเงินช่วยเหลือจากการบริจาค รวมมูลค่า 8,320 บาท มอบให้กับนักเรียนและครอบครัวด้วยร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติื พระบรมราชินีนาถ

            เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะได้ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
และกิจกรรม Bike for Mon ปั่นเพื่อแม่ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยุธยาวิชาการ

            เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง "อยุธยาวิชาการ" ระหว่างวันที่
19 - 21 มิถุนายน 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายจรินทร์
จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิด หลังจากนั้น
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเวทีเสวนา เรื่อง "ศาสตร์
ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในหลวง ร.10 พระราชทานสิ่งของให้โรงเรียน

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องค์มนตรี
ผู้เชิญของพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(ร.10) มอบเครื่องเขียนพระราชทานแก่โรงเรียนตำหนักเพนียด และพระราชทานอาหาร
จัดเลี้ยงแก่นักเรียนและประชาชนในครั้งนี้ด้วย


รมช.ศธ.เยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         เมื่่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนคร-
ศรีอยุธยา และ น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ร่วมให้การต้อนรับ มล.ปนัดดา ดิศสกุล รมช.ศึกษาธิการ เดินทางมาพบปะคณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย หลังจากนั้น ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมพบปะพูดคุย พร้อม
มอบนโยบาย หลังจากนั้นเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา "เปิด นวัตกรรม
การศึกษาเพื่อผู้ประกอบการยุค 4.0" และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "นำศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาประเทศ" ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา (ITA)


พิธีบำเพ็ญกุศล

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะ ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวาย
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี


โครงการสร้างบ้านน้ำใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนคร-
ศรีอยุธยา ประธานในการมอบบ้านให้นักเรียน ตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ "คืนความสุข
สู่ลูก สพฐ." ให้แก่ ด.ญ.ลัดดาวรรณ นิลกรณ์ ชั้น ม.3 และ ด.ญ.วณิชา นิลกรณ์ ชั้น ป.1
ร.ร.วัดบางสงบ ซึ่งบ้านพักหลังเดิมของนักเรียนถูกเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560
ในการสร้างบ้านให้นักเรียนในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สพป.พระนครศรีอยุธยา
เขต 1 บริษัท ซี.เค.บี.เพลท สตีล รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2 แสนบาท


วันคล้ายวันสวรรคต ร.8

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนคร-
ศรีอยุะยา พร้อมคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายและ
วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร์ รัชกาลที่ 8 ณ โรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย


ส่งมอบตัวข้าราชการไปศึกษาธิการจังหวัดฯ

          นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทำพิธี
ส่งมอบตัวและมอบของที่ระลึก ให้กับข้าราชการในสังกัด จำนวน 23 ราย ไปปฏิบัติหน้าที่
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560


แสดงความยินดีศึกษาธิการจังหวัดฯ

         เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร เดินทางมารับ
ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายภิรมย์ นันทวงศ์ อดีต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ
พร้อมมอบช่อดอกไม้ สิ่งของ แสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
อย่างอบอุ่น


พิธีบำเพ็ญกุศล

          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมเป็นเจ้าภาพกับส่วนราชการอื่น ๆ ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุม
สงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหารประชุมวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

         เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบในการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ในเรื่องการบริหารการเงิน
การบัญชี การพัสดุและการบริหารทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ขนาดใหญ่
ระดับดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีประชา ขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนวัดปากคลอง
ขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านข่อยโทน และรางวัลระดับดีมาก ระดับดับดี รวม 9 โรงเรียนหลังจากนั้น ได้เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อนำกระบวนการวิจัยสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีดร.ธีรวัฒน์ สุขีสาร ครูโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร
ในการบรรยายให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนกลุ่มเครือข่าย รวม 50 คน


อบรมโปรแกรมข้อมูลนักเรียน

          ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านเว็บไซต์ ปีการศึกษา 2560 ให้กับสถานศึกษา
181 โรงเรียน โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
อ.พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน บ้านแพรก รุ่นที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
อ.ท่าเรือ มหาราช วังน้อย และรุ่นที่ 3 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 อ.นครหลวง
ภาชี และอุทัย


พิธีบำเพ็ญกุศล ร.9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร
โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
ในพิธี


อบรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

           นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ของครูมาจัดการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครู เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 19 -
20 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมวรบุรี


ประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ
ผอ.สถานศึกษา

         เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการ
ประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกำหนดการประเมิน 2 ครั้ง ครั้งแรกประเมิน
เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือนแรก ในเดือนมิถุนายนนี้


สพป.อย.1 จัดอบรม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครู
ตามหลักธรรมาภิบาล

           เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานกรรมการการจัดอบรม
โครงการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่และข้าราชการครู
เพื่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กล่าวรายงานต่อนายอภิชาติ จีระวุฒิ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ศ.จ.พระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง
บรรยายพิเศษในเรื่อง ระเบียบ กฎหมาย วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป


กวนข้าวทิพย์

         เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 น.ส.ปุณญอุษา ผดุงหมาย รอง ผอ.
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดงานกวนข้าวทิพย์ (ข้าว
มธุปายาส) ประจำปี 2560 ณ บริเวณเต้นท์หน้ากองอำนวยการจัดงาน วัดพนัญเชิง
วรวิหาร


รายงานตัวครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2560

          เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มอบโอวาทและนโยบาย ให้กับผู้ที่สอบแข่งขันได้มารายงานตัว เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2560
สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเรียกบรรจุ 83 อัตรา
บรรจุ 79 อัตรา สละสิทธิ์ 4 อัตรา โดยบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 5 พฤษภาคม
2560


ค่ายทักษะชีวิต ต้านภัยยาเสพติด

           นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิต
"พลังเด็กไทยหยุดยั้งภัยยาเสพติด" ซึ่งในปี 2559 - 2560 นี้ เป็นปีแห่งการ
รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับ
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 จำนวน 100 คน จากโรงเรียนวัดพระญาติการาม
ประตูชัย วัดพนัญเชิง วัดนางคุ่ม วัดราษฎร์บำเพ็ญ วัดผึ่งแดด ชุมชนวัดเสด็จ
ชลประทานอนุเคราะห์ วัดดอนพุดซา และวัดบางสงบ อบรมระหว่างวันที่ 26 - 27
เมษายน 2560 ณ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม


วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

         เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีวาง
พวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชา
นุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิเชียน
ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยมี
ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ ท้องถิ่น ฯลฯ พร้อมใจกันร่วมพิธีดังกล่าว
อย่างคับคั่ง


การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2560

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 ซึ่งดำเนินการสอบแข่งขันเมื่อวันที่ 22 - 23 เมษายน 2560
ณ สนามสอบโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ โดยมีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 1,296 ราย
และบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 84 อัตรา สศธ.พระนครศรอยุธยา จะประกาศผลการ
สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560


งานทำบุญหลวงพ่อโต

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นางสุชีรา มนัสตรง และ น.ส.ปุณญอุษา
ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี-
อยุธยา เขต 1 และคณะ ร่วมงานทำบุญสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ประจำปี
2560 (หลวงพ่อโต) ครบ 693 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร


โครงการบรรพชา "ทำดีเพื่อพ่อ"

           กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบท "ทำดีเพื่อพ่อ"
พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 9,989 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทั่้วประเทศ จังหวัดละ 129 รูป ระหว่าง
วันที่ 10 - 18 เมษายน 2560 จำนวน 9 วัน โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนด
จัดพิธีที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยมี นายเรวัติ ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี และนายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าววัตถุประสงคและสำนึกในพระมหากรุณา-
ธิคุณ ต่อจากนั้น ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าภาพ และผู้ปกครอง
มอบผ้าไตรแก่นาคที่เข้าบรรพา และถวายภัตตาหารเพล โดยสามเณร จะไปปฏิบัติ
ศาสนกิจ ที่วัดเกาะแก้ว ต่อไป


รายงานตัวครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5

           เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธฺการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทกับครู
ผู้ช่วย ที่มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ครั้งที่ 5/2560 จำนวน 5 ราย โดยบรรจุแต่งตั้งที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
อยุธยาวิทยาลัย อยุธยานุสรณ์ บางปะหัน และ เสนา "เสนาประสิทธิ์"


วันจักรี

           เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีวาง
พานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ๒
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย

           เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเพื่อประสาน
การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาในพื้นที่ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
กับ นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการภาค 1 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา

            เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 น.ส.ปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ
ร่วมพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2560 หรือวันที่ระลึกสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เพื่อเทิดพระเกียรติและพระวีรกรรมของสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอุ่ทอง) และระลึกถึง 417 ปี กรุงศรีอยุธยา ณ บริเวณ
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอุ่ทอง


วันมหาเจษฎาราชเจ้า

            เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 และพิธีงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี
2560 โดย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 10 ราย
ในส่วนของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้แก่ นางเบญจพร เสมา ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดพะยอม และนางนวพร สุขมะโน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัด
เสาธงเก่า (ระดับประเทศ ครุฑทองคำ)


กีฬาส่วนราชการจังหวัดฯ

         เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาส่วนราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แบ่งเป็น 4 กลุ่มสี (ดำ ขาว ฟ้า เหลือง) แข่งขัน
ประเภทกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง ปลัดจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และพิธีปิดในช่วงเย็น โดย ดร.
สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา


MOU พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

            เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 4 กระทรวง
ประกอบด้วย รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รมว.มหาดไทย รมว.
ศึกษาธิการ และ รมว.สาธารณสุข โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานและมอบนโยบายการดำเนินงานการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต ให้กับปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด
พัฒนาสังคม และสมาคม ชมรมต่าง ๆ กว่า 500 คน ที่มาร่วมงานในครั้งนี้


ประชุมคณะกรรมการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 1/2560

           เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประธานการ
ประชุมคณะกรรมการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ครั้งที่ 1/2560 (ทั่วไป) ซึ่งเริ่มรับสมัครระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน
2560 จำนวน 15 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้ คณิตศาสตร์ 11 อัตรา ฟิสิกส์ 2 อัตรา
วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา ภาษาไทย 22 อัตรา ภาษาอังกฤษ 14 อัตรา สังคมศึกษา
4 อัตรา ปฐมวัย 12 อัตรา ประถมศึกษา 5 อัตรา พลศึกษา 2 อัตรา ศิลปศึกษา
1 อัตรา นาฏศิลป์ 2 อัตรา ภาษาจีน 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา บรรณารักษ์
3 อัตรา และอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา รวม 84 อัตรา


การตรวจราชการ งวดที่ 1

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ ประธานการประชุมการตรวจราชการกรณีปกติตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อติดตามจุดเน้นตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงาน
ผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ให้ที่ประชุมทราบ


ตรวจสุขภาพประจำปี

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรม "Good Health" เสริมสร้างสุขภาพที่ดี
ให้กับบุคลากร โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ตามโครงการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากทีมแพทย์จากโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา ที่ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ


สอบครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็น
หรือเหตุพิเศษ

          เมื่อวันที่ 18 มี่นาคม 2560 ที่โรงเรียนประตูชัย นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกำกับ
ห้องสอบการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
จำนวน 95 อัตรา โดยมี นายดิศสกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 1 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.3 และนางนิจวดี เจริญเกียรติบวร ผอ.สำนักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้


สภาการศึกษา จัดสัมมนา
การใช้กฎหมายการศึกษา

           สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง การส่งเสริม
และประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา และจัดทำกฎหมายการศึกษา ที่สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม
อยุยาแกรนด์โฮเต็ล นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมอภิปรายเรื่อง (ร่าง) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ในช่วงบ่าย หม่อมหลวง
ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดการประชุม
และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 7 ทศวรรษด้านการศึกษา ใต้ร่มพระบารมี หลังจากนั้น
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับ
การอบรมและกล่าวปิดการประชุม


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 2/2560

          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางนวพร สุขมะโน
รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนวัดเสาธงเก่า ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ระดับ
ประเทศ และรางวัล OBEC AWARD ชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ และเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจงข้อราชการตามระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ
และถือปฏิบัติ


เปิดอาคารเรียน 75 ปี โรงเรียนสิทธิพยากรณ์

          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่า
สามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาทุนทรัพย์พัฒนาอาคารสถานที่ และเป็นประธาน
พิธีเปิดอาคารเรียน 75 ปี ของโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ อ.วังน้อย


ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล จัดนิทรรศการ
วิชาการสู่การอาชีพ

        เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการจัด
นิทรรศการวิชาการสู่อาชีพ (Open House) ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนา
รังสี) พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 และรับมอบประตูฟุตซอลจากผู้แทน
นายกสมาคมกีฬากรุงเก่า หลังจากนั้น ได้เดินชมนิทรรศการการแสดงผลงานของ
นักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


อบรมจัดเก็บข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน

        เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนา-
รังสี) นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ประธานเปิดการอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2
เพื่อขยายผลการจัดเก็บข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน ผ่านระบบสารสนเทศ
ให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน และนำเป็นข้อมูลช่วยเหลือนักเรียนยากจน ในภาคเรียน
ที่ 2/59 โดยจัดการอบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ภาคเช้า อ.บางปะหัน ท่าเรือ บ้านแพรก
มหาราช และวังน้อย รุ่นที่ 2 ภาคบ่าย อ.ภาชี อุทัย พระนครศรีอยุธยา นครหลวง


 

พิธีบำเพ็ญกุศลพระอภิธรรม

          เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเป็นเจ้าภาพ
ร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ 14 แห่ง


ประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยระบบ DLIT

         เมื่อวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้หลากหลาย
รูปแบบ เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ และ
แก้ปัญหาการขาดแคลนครูขนาดกลางและขนาดใหญ่ ได้อย่างมีประสิทธฺิภาพ


เลขานุการ รมต.ศธ.
ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

            เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. และภาคเอกชน
ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ (ร.ร.
ตามระบบ GIS) โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ (ร.ร.แม่เหล็ก รุ่นที่ 1) โรงเรียน
วัดสุวรรณเจดีย์ฯ โรงเรียนวัดไก่ และโรงเรียนวัดนนทรีย์ (ร.ร.ตามระบบ GIS)
โดยมี นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจาก สพม.3 สพป.อย.2 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู
ร่วมให้การต้อนรับ