พิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

           วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นำคณะข้าราชการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


 

พิธีถวายราชสักการะ และทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

           วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 7.00 น ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ นำคณะข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 120 รูป รับบิณฑบาต จากนั้น นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ตลอดทั้งวันได้หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเข้ารับชม รวม 40 คน เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Google Apps and iTunes U Course for Teacher”

           วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Google Apps and iTunes U Course for Teacher” วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้พัฒนาทักษะและเทคนิคแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ Google Apps และ iTunes U Course นำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนา การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ด้วยสื่อเทคโนโลยี “Google Apps and iTunes U Course for Teacher” พลิกโฉมเข้าสู่การใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ คุ้มค่า ประสิทธิภาพสูงสุด จนสามารถเกิดเป็นนวัตกรรมได้


 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

           วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์


 

พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

           วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 89 รูป ในระหว่างวันที่ 2 -16 พฤษภาคม 2562 เป็นระยะเวลา 15 วัน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

           วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.45 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการชุดที่ 6 ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นปฐมฤกษ์พร้อมกันกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ตามโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

           วันที่ 25 เมษายน 62 เวลา 07.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำคณะข้าราชการชุดที่ 5 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารตามรอยพระยุคลบาท

           วันที่ 19 เมษายน 2562 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารตามรอยพระยุคลบาท โดยมี ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้แก่ผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 289 คน ให้ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลมาบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท รวมถึงพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้ลงสู่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับเกียรติจากท่าน ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ข้อคิด ในด้านธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท เพื่อนำสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ


 

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกานต์ยุภา ชุ่มสนิท

           วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ นำคณะบุคลากรร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกานต์ยุภา ชุ่มสนิท ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมนี้บุคลากรศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดีด้วย ขอให้มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง กับหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไป


 

ศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศขององค์กร

           วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. คณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น


 

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ

           วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 2/2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

รดน้ำขอพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2562

           วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ นำคณะตัวแทนบุคลากร ร่วมรดน้ำขอพร นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ บ้านใหญ่ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ร่วมรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำคณะตัวแทนบุคลากร ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จากนั้น ได้รดน้ำขอพร นายอภิชาติ จีระวุฒิ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการและประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(อกศจ.) และ นายบุญสืบ หาสาสน์ศรี ประธานมูลนิธิวิหารพระมงคลบพิตร


 

พิธีวางพานพุ่ม วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 พิธีงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

           วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำคณะข้าราชการชุดที่ 5 ร่วมพิธีวางพานพุ่มงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 และวันข้าราชการพลเรือน


 

มอบเกียรติบัตรและรางวัล ผลการสอบ O-Net นักเรียนโรงเรียนประตูชัย

           วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนประตูชัย ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ประธานมอบเกียรติบัตรและรางวัล ผลการสอบ O-Net นักเรียนโรงเรียนประตูชัย คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 32 คน ภาษาอังกฤษ 1 คน และสูงสุดระดับจังหวัด วิชาภาษาไทย 1 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นต่อไป ขอให้รักษาคุณงามความดีนี้ไว้ตลอดไป


 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา เขต 1 เขต 2

           วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา เขต 1 เขต 2 พร้อมนี้ นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ร่วมในพิธีเปิด นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬา กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคี ส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภายกายใจที่แข็งแรง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำนวน 50,000 บาท สมาคมแห่งกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) จำนวน 20,000 บาท โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เขต 1 เขต 2 เข้าร่วมแข่งขัน จำนวนกว่า 1,000 คน ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 ครั้งที่ 2/2562

           วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการคณะกรรมการจัดโครงการสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคณะกรรมการทั้ง 2 เขต เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อสรุปการเตรียมการจัดโครงการสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ซึ่ง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นตัวแทนจัดกิจกรรม โดยในวันที่ 27 มีนาคม 2562 จะมีการแข่งขันกีฬาสากล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. และ วันที่ 28 มีนาคม 2562 จะมีพิธีเปิด เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. มีการประกวดขบวนพาเลช กองเชียร์ มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กรีฑา ในช่วงเช้า และช่วงบ่ายเป็น การแข่งขันฟุตบอลทั่วไป และฟุตบอลผู้อาวุโส (อายุ 50 ปีขึ้นไป) จากนั้น มีพิธีปิดและกิจกรรมสัมพันธ์ในช่วงเย็น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา