ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 5/2559

           เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกาปรระชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ โดยมี นายดิศกุล
เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 1
บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ นายดำรงค์
จินตนา ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพระนครศรีอยุธยา เขต 1 บรรยายเรื่อง
โครงการลดภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อจากนั้น
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ชี้แจงข้อราชการตามระเบียบการประชุมของกลุ่มต่าง ๆ
เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ


งานอำลาผู้เกษียณ สพป.อย.1

            เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรมอำลาผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร
สำนักงานฯ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายปรีวัติ สมัครประโคน รอง ผอ.สพป.อย.1
นายจำนอง พยัคฆสิงห์ ศึกษานิเทศก์ นางสุมาลี มีวุฒิสม ศึกษานิเทศก์ และนาย
เอนก เวชวงษ์ นิติกร โดยจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
ณ วัดนนทรีย์ อ.บางปะหัน และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดนนทรีย์
ในช่วงบ่าย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สพป.อย.1 ณ โรงแรม
คลาสสิคคามิโอ โดยมี นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการ
หลังจากนั้น เป็นพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 4 ท่าน


กตเวทิตาจิตผู้เกษียณ

           เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ที่โรงแรมคลาสสิคคามิโอ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยจัดกิจกรรม "กตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ"
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 132 คน โดยมี นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 ประธานในพิธี เริ่มด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิต และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "บริหารชีวิต
บริหารจิต บริหารใจ อย่างมีความสุข" โดย อาจารย์ไกร มาศพิมล และรับประทาน
อาหารกลางวันร่วมกัน หลังจากนั้น ประธานในพิธีมอบประกาศเกษียณแด่ผู้เกษียณ
อายุราชการ ตัวแทนผู้เกษียณ 2 ท่านกล่าวคำอำลา และร้องเพลง "คำสัญญา"
ร่วมกัน


แสดงความยินดี

          เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม "แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ
ราชการ ประจำปี 2559" และแสดงความยินดีกับ นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
           ในโอกาสนี้ นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ได้ร่วมแสดงความ
ยินดีพร้อมกับมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในครั้งนี้ด้วย


ประกวด Best Practice
วัยใสห่างไกลยาเสพติด

           เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิด
การประกวด Best Practice วัยใสห่างไกลยาเสพติด ตามโครงการพัฒนาครู
เพื่อเสริมสร้างแนวทางป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน
53 แห่ง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นระยะที่ 3 ของโครงการ โดยคัดเลือก
เป็น 4 กลุ่ม เพื่อนำเสนอผลงาน Best Practice บนเวที และในช่วงบ่าย
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ
ที่ 1 ได้แก่ นายมนตรี เอี่ยมรัมย์ ร.ร.วัดพรานนก อันดับ 2 ได้แก่ นายสมบูรณ์
บ่าวรีย์ ร.ร.พระอินทร์ศึกษา อันดับ 3 ได้แก่ นายนเรศ รุ่งเรือง ร.ร.ประตูชัย
และอันดับ 4 ได้แก่ ว่าร้อยตรีรัชพงศ์ ละออง ร.ร.วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ


ประชุมทางไกลโรงเรียนดีใกล้บ้าน

           เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 15 กันยายน 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
พร้อมด้วย นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เขต 1 และ เขต 2
ผู้บริหารโรงเรียน ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นส์ เรื่องโรงเรียนดีใกล้บ้าน
(โรงเรียนแม่เหล็ก) โดยให้ประเมินศักยภาพโรงเรียนตามสภาพความเป็นจริงของ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) และความสมัครใจของโรงเรียนเครือข่าย
โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในการประชุม


รับมอบเกียรติบัตร

         เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์
ศึกษาธิการภาค 1 มอบเกียรติบัตรให้กับ นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนวัดเสาธงเก่า โรงเรียนวัดใหญ่
ชัยมงคล (ภาวนารังสี) โรงเรียนวัดทำใหม่ ที่ได้ดำเนินการตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้สัมฤทธิ์ผล
อย่างดีเยี่ยม


ประชุมกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย

          นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ประกอบ
ไปด้วยคณะกรรมการกำกับห้องสอบ คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการประจำ
อาคาร จำนวน 4 สนาม ประกอบด้วย โรเงรียนอยุธยาวิทยาลัย จอมสุรางค์อุปถัมภ์
วัดใหญ่ชัยมงคล และประตูชัย เพื่อชีั้แจงระเบียบวิธีปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม เมื่อวันที่ 13 - 15 กันยายน 2559 ณ ห้อง
ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3


พิธีลงนามต่อต้านคอร์รัปชัน

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ชั้น 2
บริเวณข้างโรงภาพยนต์ อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีแพล็กซ์ นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีลงนามสัตยาบันเพื่อ
ร่วมสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใสสะอาด" "วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559" พร้อมกับส่วนกลางที่ท้อง
สนามหลวง และทั่วประเทศ และถ่ายภาพร่วมกันโดยการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้าน
การคอร์รัปชัน (กำมือขวาทับซ้าย) หลังจากนั้น ชมวิดีทัศน์ชุด "กรรมสนองโกง"
ในคดีที่ผ่าน ๆ มา และจังหวัดฯ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนแสดงความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวมเสื้อขาวติดเข็มกลัดธงชาติไทย
ทุกวันพุธ เพื่อแสดงออกถึงการรวมพลังของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มี
จิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ


สพป.อย.1 เปิดบ้านปฐมวัย เทิดพระเกียรติฯ

            เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวรายงานต่อ นายประยูร
รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดการจัดงาน
"เปิดบ้านปฐมวัยเทิดพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี มหาราชา และเฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ มหาราชินี" โดยมีการจัดนิทรรศการการจัด
การเรียนการสอนของชมรมครูปฐมวัยจาก 9 อำเภอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การแสดงของนักเรียนระดับปฐมวัย


ประชุมบูรณาการทางคณิตศาสตร์

          เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพระนครศรีอยุธยา นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการใช้สื่อการบูรณาการ การอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 100 คน


ประชุมคณะกรรมการศุนย์ประสานงาน
การศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค

            เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในนามศูนย์ประสานงานและสนับสนุน
การศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์
ประสานงานระดับภุมิภาค ภาคที่ 1 ประกอบด้วย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
และเขต 2 สพป.นนทบุรี เขต 1 และเขต 2 สพป.ปทุมธานี เขต 1 และเขต 2
สพป.สระบุรี เขต 1 และเขต 2 และ สพม.3 และ 4 เพื่อกำหนดแผนงานยุทธศาสตร์
ในการดำเนินงานฯ ให้สอดคล้องกับบริบทในทุกด้าน และจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อม
ใช้งานของระบบ DLTV DLIT ต่อไป โดยมี นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รอง ผอ.สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้


อบรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนคร-
ศรีอยุธยา นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนของ สพฐ. การดำเนิน
โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข และการดำเนินงาน To Be
Number One โดยมีข้าราชการครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จากทุกโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรมในครั้งนี้


งานประเพณีทิ้งกระจาด

             เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 วัดพนัญเชิงวรวิหาร จัดงานประเพณี
ทิ้งกระจาด ประจำปี 2559 โดยมี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประยูร รัตนเสนีย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้ สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำโดย นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ข้าราชการ ร่วมพิธีในครั้งนีั


 

อบรม STEM BBL

              เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพระนครศรีอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง STEM BBL สู่กิจกรรมเคลื่อนไหว เกม เพลง และสร้างสรรค์ สำหรับครู
ปฐมวัย สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยโรงเรียนอนุบาลพระนครศรี-
อยุธยา ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัดฯ และโรงเรียนวัดนาค อ.บางปะหัน ร.ร.อนุบาล
ประจำอำเภอ เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้


อบรมพัฒนาครูผู้ช่วย

             เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์
นายอภิชาติ จีระวุฒิ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดโครงการบริหารงาน
บุคคล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาครูผู้ช่วย ประจำปี
งบประมาณ 2559 โดยกำหนดจัดพัฒนาครูผู้ช่วยที่ยังไม่ผ่านการอบรมพัฒนา
ที่บรรจุแต่งตั้ง ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2558 ถึง 16 สิงหาคม 2559 รวม
182 คน เพื่อให้มีความตระหนักในวิชาชีพ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นครู
และรับทราบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการการตรวจราชการกรณีปกติ

          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุม
เพื่อรับการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2
ปีงบประมาณ 2559 โดยมี หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกอบด้วย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1, เขต 2 ,สพม.3 , อาชีวศึกษา,
สถานศึกษาเอกชน และ กศน.พระนครศรีอยุธยา ร่วมรับการตรวจในครั้งนี้ และ
ในภาคบ่ายได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดทำใหม่ และ กศน.ต.เกาะเรียน
อีกด้วย


อบรมพัฒนาระบบวินัย

           เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
นางสาวศจี จีระวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานในพิธีเปิดการอบรม
โครงการพัฒนาระบบการดำเนินการทางวินัยเชิงปฏิบัติการ โดยเฉพาะเรื่องการ
สืบสวนและสอบสวน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน
30 คน โดยใช้วิธีเล่าประสบการณ์จริงจากผู้บริหารโรงเรียนประตูชัย, วัดนาค,
วัดพระแก้ว และวัดนาอุ่น


อบรมสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน

          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธาน
เปิดการประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน (ขยายผลการ
ดำเนินงาน) เพื่อสนับสนุนเครือข่ายองค์กรนักเรียน/สภานักเรียน ในทุกระดับ
ให้เข้มแข็ง โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมสภานักเรียน ประธานสภานักเรียน
โรงเรียนขยายโอกาส จำนวนกว่าร้อยคน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้่


ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

           เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ห้องสุวรรณภูมิ โรงแรมวรบุรี นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต)
จำนวน 38 โรเงรียน เพื่อพัฒนาความพร้อม ความสามารถในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียน จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2559


ค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน

          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิตรวมพลัง
เด็กและเยาวชน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้กับนักเรียน โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 ของโรงเรียนวัดพระญาติการาม
สุดินสหราษฎร์ วัดนางคุ่ม วัดผึ่งแดด ชุมชนวัดระโสม ชลประทานอนุเคราะห์
วัดธรรมจริยา วัดดอนพุดซา แห่งละ 10 คน ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2559


 

อบรมเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย

            เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมรมเชิงปฏิบัติการ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อชี้แจงการใช้คู่มือการเฝ้าระวังและ
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กับครูปฐมวัย จำนวน 188 คน โดยได้รับ
ความร่วมมือจากสาธารณสุขให้ความรู้แก่ผู้อบรม


มอบห้องน้ำโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

           เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธี
ส่งมอบป้ายห้องน้ำนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำจากเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียนสายชั้นอนุบาล สมาคมผู้ปกครองครู และงบสมทบ รวมทั้งสิ้น 1,500,000
บาท


อบรม ป.ป.ช.สพฐ. ชุมชน
และ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมสุวรรณภูมิ โรงแรมวรบุรี
นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต (ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน
และ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) โดยมีโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 3 จำนวน
38 โรงเรียน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้


วันบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา นางสุชีรา มนัสตรง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย


ประชุมโครงการประชารัฐ
ผ่านระบบ Tele Conference

             เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิด
การประชุมชีัแจงการดำเนินงานโครงการประชารัฐผ่านระบบ Tele Conference
เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้อำนวยการ
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สพป.อย.1, 2 และ สพม.3 รวม 112 ร.ร.
โดยการรับชมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ


บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย

           เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ น.ส.กัลยาณี
นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 กล่าวแสดงควาายินดีและมอบโอวาทกับครูผู้ช่วย บัญชีรวมของ
กศจ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 14 ราย วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 10 ราย
บรรจุที่ สพม.3 จำนวน 9 ราย และ สพป.อย.เขต 2 จำนวน 1 ราย และวิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 4 ราย สละสิทธิ์ 1 ราย บรรจุที่ สพป.อย.เขต 1
โดยจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 16
สิงหาคม 2559


สพฐ. ติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการ สพป.อย.1

           เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 3 ดร.ชัชวาลย์
วัดอักษร นางสร้อยมาศ ศิลาวรรณ และนางวิภาวดี บานแย้ม สำนักงานติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะติดตามฯ ทราบ


รับสมัครสอบครูผู้ช่วย

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพระนครศรีอยุะยา โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2559
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งในวันแรก มีผู้มาสมัครกว่า 800 คน เอกที่มีผู้มาสมัคร
มากที่สุด ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย และภาษาอังกฤษ


สพป.อย.1 ร่วมพิธีเลื่อนสมณศักดิ์พระผู้ใหญ่

            เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 คณะข้าราชการ สพป.พระนครศรีอยุธยา
เขต 1 นำโดย น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ และ นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมแสดง
มุทิตาจิต ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมี พระเทพรัตนากร เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร
เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระธรรมรัตนมงคล และพระราชเมธากรกวี เจ้าอาวาส
วัดเสนาสนารามเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระเทพมงคลโสภณ


"งานศิลป์ของแม่"

          เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล "งานศิลป์ของแม่" ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร มี นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
องคมนตรี และรองประธานมูลนิธิศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เป็นประธานในพิธี โดย
มีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว่าสองหมื่นคน ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม
2559


งานเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหา มหาราชินี

          เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
พร้อมคณะ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พิธีวางพานพุ่มดอกมะลิ ถวายราชสักการะ
หน้าพระฉายาลักษณ์ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
พระสงฆ์ จำนวน 85 รูป โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี
ประชุมคณะกรรมการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 3 นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมชี้แจงการรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 21
สิงหาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำนวน 95 อัตรา
วิชาเอกคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ นาฎศิลป์ ปฐมวัย
ประถมศึกษา ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) เกษตร เคมี ฟิสิกส์ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน
ดนตรีไทย ดนตรีสากล การวัดผลและประเมินผล


Ayutthaya Asean Week

            เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานพิธี
ปิดการจัดกิจกรรมโครงการ Ayutthaya Asean Week ณ ศูนย์อาเซียนอำเภอ
พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) โดยมีโรงเรียนใน
อำเภอพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมอาเซียน อาทิ พาทีสร้างสรรค์
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ สร้างภาพกราฟฟิคด้วยคอมพิวเตอร์ นวัตกรรม
บูรณาการอาเซียน เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครู นักเรียน ที่ได้รับ
รางวัลในครั้งนี้ด้วย


ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

           เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ที่วัดชูจิตรธรรมาราม ต.สนับทึบ อ.วังน้อย
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับมอบต้นไม้และปลูกต้นไม้ จากนายเรวัติ ประสงค์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมี ผู้แทน
ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ร่วมกันปลูกต้นไม้
ในครั้งนี้ด้วย


ศึกษาดูงาน

            เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ น.ส.กัลยาณี
นรสิงห์ รองผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี-
อยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา นำโดย
ศ.ดร.โฮริอุชิ ทสุโตมุ ศาสตราจารย์ประจำหลักสูตร Profeesional Program
ของ Hyogo University of Teachers Education (HUTE) ประเทศญี่ปุ่น
และนักศึกษาหลักสูตร Professional Graduate Program จำนวน 10 คน
เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในหัวข้อเรื่อง การบริหาร
จัดการเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาศึกษาธิการภาค 1 ติดตามผล
การดำเนินงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายดิศกุล
เกษมสวัสดิ์ ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมคณะ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานการ
ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ในภาคบ่าย ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
อีกด้วย


งานมหกรรมเทิดพระเกียรติครอบราชย์ 70 ปี
และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี

           เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเทิดพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี มหาราชา และ
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ มหาราชินี โดยจัดกิจกรรม
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การนำเสนอการเรียนการสอนด้านประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง และค่านิยม 12 ประการ การบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
นิทรรศการจาก บ.ไปรษณีย์ไทย นิทรรศการจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดกิจกรรม Best Practice ค่านิยม 12 ประการ เป็นต้น


ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา

            เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลสถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ น่าอยู่ น่าเรียน น่ามอง และส่งเสริมให้สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนา
ภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน และอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้สวยงาม เพื่อเตรียมการ
ประเมินรอบที่ 2 รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในระดับเขตฯ ต่อไป


แถลงข่าวเดินรณรงค์
ออกเสียงประชามติ

           เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ที่หน้าอาคารการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา (ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้านบานสะพรั่ง ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ 2559 (Big Day)
ซึ่งจะมีการเดินรณรงค์ในวันที่ 4 สิงหาคม นี้ เริ่มต้น ณ บริเวณลานน้ำพุวงเวียน
โรงเรียนอยุธยาวิทยา เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป