ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห

            ช่วงเช้าวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ พิธีสืบดวงพระชาตา เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระชนมายุ
ครบ 63 พรรษา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา

             เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 3 นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุัธยา
เขต 1 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้กับบุคลากร
ของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุทุกโรงเรียน ซึ่ง สพฐ.ได้กระจายอำนาจในการ
จัดซื้อจัดจ้างให้สถานศึกษามีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างได้เอง เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏฺบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.2535


แสดงความยินด

            นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสุเทพ
ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพะโยม ชิณวงศ์
และนายบุญลักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งสองท่าน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อ 24 กรกฎาคม 2558บันทึกเทปถวายพระพร

           เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ
เข้าร่วมการบันทึกเทปล่วงหน้าถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายความจงรักภักดี
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี


เปิดห้องสมุดมีชีวิต ร.ร.วัดพระญาติการาม

              เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานพิธี
เปิดป้ายห้องสมุดของโรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) ซึ่งได้รับการคัดเลือก
จาก สพฐ.ตามโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 60 แห่ง
ทั่วประเทศ


มอบเมทัีลชีท ให้กับโรงเรียน
ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัย

               เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่โรงเรียนวัดโคกช้าง นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานในการรับมอบเมทัลชีทในการสร้างบ้าน/ซ่อมแซมบ้านที่พักนักเีรียน
จากคุณเบญจวรรณ ครองสิน บริษัทประมวลสินสตีล จำกัด มูลค่า 47,600 บาท
ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัยนักเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จำนวน 7 หลัง ได้แก่
โรงเรียนวัดจำปา วัดโคกช้าง วัดสุคันธาราม ชลประทานอนุเคราะห์ วัดพระญาติการาม
วัดนาค และประตูชัย


มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนเสียชีวิต

            เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายกฤษณะ ถิระพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจาก นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของ เด็กชายพลวัต พรมเขียว นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียน
วัดโขดเขมาราม อ.บางปะหัน จำนวน 3,000 บาท เสียชีวิตเนื่องจากถูกไฟฟ้าดูด
ที่บ้านเมื่อคืนวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 พร้อมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความ
ไว้อาลัย


สพป.อย.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉม ร.ร.

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการพลิกโฉมโรงเรียน เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ปีการศึกษา 2558 เป็นปี
ปลอดนักเีรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การพลิกโฉมโรงเรียนด้วยกุญแจ 5 ดอก
ตามแนวทางพัฒนาสมองแบบ Brain - Based Lernning (ฺฺฺฺBBL) เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนสนใจในการเรียนรู้ โดยจัดอบรมให้กับครูผู้สอนทุกคนในสังกัด พร้อมกัน
ทั่วเขตพื้นที่ ในวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2558 รวม 11 จุด ได้แก่ อ.พระนครศรีอยุธยา
ที่ ร.ร.ประตูชัย,หอประชุมเทศบาลอโยธยา และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรี
อยุธยา อ.วังน้อย ที่หอประชุม อ.วังน้อย และศูนย์วิจัยและเทคโนโยี ปตท.
อ.บางปะหัน ที่ ร.ร.วัดนาค อ.ท่าเรือ ที่ ร.ร.ท่าเรือนิตยานุกูล อ.นครหลวง ที่เทศบาล
ตำบลนครหลวง อ.มหาราช - บ้านแพรก ที่ ร.ร.วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ อ.ภาชี
ที่ อบต.ไผ่ล้อม และอ.อุทัย ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           ในการจัดอบรมในครั้งนี้ นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ รอง ผอ.สพป.อย.
เขต 1 ทุกท่าน เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมตามจุดอบรมต่าง ๆ
ทั้ง 11 จุดด้วย


อบรมครูผู้สอนประวัติศาสตร

             เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมอู่ทอง โรงแรมคลาสสิค
คามิโอ สพฐ.ร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 6 กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้มอบหมายให้ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ศึกษา-
นิเทศ จาก สพป.อย.เขต 1 , เขต 2 และ สพม.3 รวม 342 คน เข้ารับการอบรมเพื่อ
เสริมสร้างจิตสำนึกในความรักชาติ และมีความรู้ประวัติศาสตร์ของชาติไทย และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายหมวดเอกธารณา คชเสนี ว่าที่ร้อยตรีน้ำเพ็ชร
คชเสนี และคณะจากศูนย์สงครามพิเศษ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับข้าราชการครูและ
ลูกจ้างประจำก่อนเกษียณอายุราชการ

          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้จัดประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ เพื่อชี้แจงรายละเอียด และกรอกแบบเงินบำเหน็จ บำเหน็จดำรงชีพ และเงิน กบข. ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ จำนวน 139 คน ประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียน 10 คน ข้าราชการครู 119 คน ศึกษานิเทศก์ 4 คน
ข้าราชการพลเรือน 1 คน ลูกจ้างประจำ 5 คน


คณะติดตามโครงการปฏิรูปการเรียนรู้

            คณะติดตามการดำเนินงานโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนจาก สพฐ.
นำโดย นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ และคณะ ได้มาติดตามการดำเนินงานตาม
โครงการฯ รอบ 6 เดือน ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งเป็น 1 ใน 20
เขตนำร่องปฏิรูป และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 โรงเรียน โดยใน
ช่วงเช้าได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนวัดทำใหม่ และในช่วงบ่ายติดตาม
การดำเนินงานของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และอีก 14 โรงเรียนที่ห้อง
ประชุมมงคลวราจารย์ โดยมี นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 - 14
กรกฎาคม 2558อบรมโรงเรียนสุจริต

            เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องสุวรรณภูมิ โรงแรมวรบุรี นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" (ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย) โดยมี
โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ เป็นโรงเรียนแกนนำขับเคลื่อนนโยบายให้แก่โรงเรียน
สุจริตเครือข่าย จำนวน 200 คน จาก 20 โรงเรียน โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการ
อบรมในครั้งนี้


มอบทุนการศึกษา
มูลนิธิบรมราชานุสรณ

             นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ มอบทุนการศึกษาให้กับ
เด็กหญิงประภัสสร ธรรมกีรติ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ที่ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. ซึ่งเป็นนักเรียนที่สนใจเรียนทางวิทยาศาสตร์ โดยการส่ง
โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อขอรับทุนจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี จำนวน 2,000 บาท


 

อบรม STEM ระดับปฐมวัย

            นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษา
แบบ STEM ระดับปฐมวัย ของชมรมครูปฐมวัย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครูปฐมวัย จำนวน 250 คน ได้เรียนรู้การจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบใหม่ เปลี่ยนการเรียนรู้แบบท่องจำเป็นลงมือทำ ทดลอง
พัฒนาให้เด็กฝึกคิด สนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ มากขึ้น อบรมระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม
ดาวดึงส์ โรงแรมวรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาธิป สมาหิโต อาจารย์
ประจำสาขาปฐมวัยศึกษา ม.เกษตรศาสตร์


บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย

              เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แสดงความยินดี
และปฐมนิเทศแก่ครูผู้ช่วย ที่มารายงานตัวและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
ดังนี้ เอกคณิตศาสตร์ 4 ตำแหน่ง ร.ร.ชลประทานอนุเคราะห์, วัดสุคันธาราม,
วัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) และบ้านลำแดง
เอกประถมศึกษา 2 ตำแหน่ง ร.ร.ลุมพลี
ชนูปถัมภ์ และวังน้อยวิทยาภูมิ เอกวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง ร.ร.จรูญกิมลี้กิจจาทร
อนุสรณ์ และตะโกดอนหญ้านาง
เอกภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง ร.ร.วัดศรีประชา และ
วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ เอกสังคมศึกษา 1 ตำแหน่ง ร.ร.บ้านลำแดง เอกพลศึกษา
1 ตำแหน่ง ร.ร.วัดเจริญธรรม รวมทั้่งสิ้น 12 ตำแหน่ง


แสดงความยินดี

          นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ
ดร.เกษม บำรุงเวช ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา