ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ

             ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดเทศกาล ชมสวน ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ (Flora Festival 2014) จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2558 รวม 90 วัน ในอัตราพิเศษ ท่านละ 25 บาท จากราคาปกติ
50 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-114110-5 , 053-114195


การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 2/2558

           เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ประธานการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา ครั้งที่ 2/258 เริ่มด้วยพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา
2556 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล และมอบรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ ระดับดี ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านแถว และระดับชมเชย ได้แก่ โรงเรียน
วัดนาอุ่น ต่อจากนั้นได้ชี้แจงข้อราชการตามวาระการประชุม และช่วงบ่ายโรงเรียน
ในสังกัด มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกให้กับ นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ผอ.สพม.9
และนายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ซึ่งจะเดินทางไปรับตำแหน่ง
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้


วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

             วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน
กำเนิดลูกเสือไทย เป็นวัน "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธี ได้ประกอบพิธีถวาย
ราชสดุดีและวางพวงมาลา โดยมี คณะลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ร่วมในพิธีครั้งนี้
เป็นจำนวนมาก หลังจากนั้น ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
ประจำปี 2556 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 10 ราย ณ สนามโรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัยประชุม กตปน. ครั้งที่ 1/58

            เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 257 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานกรรมการฯ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 เพื่อชี้แจงเรื่องการใช้ข้อสอบ Pre-O-Net ผลการ
ประเมิน สมศ. และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


ถวายพระพร

             เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 นายสุดใจ มอญรัต รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำคณะข้าราชการ
ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาล
ศิริราช หลังจากนั้น ได้เดินทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราช-
อิสริยาภรณ์ ที่พิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยยศ ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง


รวมน้ำใจช่วยกาชาด

            เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่า 5,000 บาท ให้กับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรี-
อยุธยา ในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ปี 2557 เพื่อออกร้านกาชาดของเหล่ากาชาด
จังหวัดฯ ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ระหว่างวันที่ 12 - 21
ธันวาคม 2557 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา


ดอกบัวเกมส

         เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิด
การแข่งขันกีฬาภายใน "ดอกบัวเกมส์" ของโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาสุกรี
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและพัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง


การแข่้งขันกีฬาสีภายใน
เทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ที่สนามลานเอนกประสงค์วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี
ภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเชื่อมความ
สัมพันธ์ของนักเรียนอีกด้วย
รับทุนมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว

             เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย
ณ อยุธยา สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 นำตัวแทนนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์
ละออ ตั้งคารวคุณ) ซึ่งมอบทุนการศึกษา "เรียนดี กตัญญู ขาดแคลนทุนทรัพย์"
จำนวน 104 ทุน โดยแบ่งเป็นระดับประถม 64 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท และระดับมัธยม
ศึกษา 40 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวม 392,000 บาท โดยมี นายสมเกียรติ บุญรอด
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รับมอบ


ประชุมกรรมการคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

            เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมวิทยบริการ นายทรงชัย
ลิมปพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี-
อยุธยา เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษาเป็นตัวแทนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่ื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับ
กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย จ.พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท
สิงห์บุรี และอุทัยธานี โดยมีนักเรียนและโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษา ทั้งเขต 1
และ เขต 2 เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา จำนวน 7 คน และสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง


การคัดเลือกนักเรียนโครงการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

              เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงเรียนประตูชัย สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
ในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถใน
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ


 

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

             เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 คณะข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวาย
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่ง
ฝนหลวง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ เป็นประธานในพิธี


รับมอบอาคารอเนกประสงค์
ร.ร.บ้านข่อยโทน

              เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานพิธี
รับมอบและเปิดอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านข่อยโทน อ.อุทัย จากบริษัท
ซันเด้น (ประเทศไทย) โดยมี คุณมาซาคาซุ ฮัทโตริ กรรมการผู้จัดการ และ
คุณวัลลภา ศิวะเดชาเทพ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มอบ อาคารอเนกประสงค์
พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของบริษัท รวมมูลค่า 500,000 บาท
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน


วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ 1

           เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงคราม
โลก ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยส่วนราชการต่าง ๆ ในส่วนของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นำโดย นางจิราวรรณ พุฒิภาษ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะ
ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสา หน้าโรงงานซ่อมยาง กองโรงงานซ่อม
สร้างรถยนต์ทหาร ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก


ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
ครั้งที่ 4/2557

             เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายพิทยา
จันฤาไชย ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ประธานการประชุมคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ให้คณะกรรมการทราบและพิจารณา


อบรมพัฒนาการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

          นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมอบรมพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก
รักความเป็นไทย เข้าใจประวัติศาสตร์ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดี
โดย สพฐ.ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่
พลเมือง ในหลักสูตรสถานศึกษาทุกชั้นปี จึงได้จัดการอบรมผู้บริหาร ครู ทุกโรงเรียน
ในสังกัดรวม 452 คน อบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม
วรบุรี อโยธยารีสอร์ท


ประชุมครู อ.บางปะหัน

            นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมโครงการเปิดกล่องชอล์ก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของอำเภอบางปะหัน จำนวน 250 คน
จาก 27 โรงเรียน เพื่อรับทราบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และได้พัฒนาตนเอง
ด้านวิชาการ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557ณ ห้องประชุม
โรงเรียนวัดนาค อ.บางปะหัน


ประชุมวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ทั้งระบบ

            เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อวางแผนพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ
โดยใช้กระบวนการนิเทศสถานศึกษาทุกแห่ง เก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อทราบปัญหา
และนำมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป


เปิดตัวโครงการ ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

            เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงเรียนวัดบ้านดาบ อ.นครหลวง
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดตัวโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงริเริ่มขึ้น
ที่โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อถ่ายทอดให้กับโรงเรียนใน
ถิ่นทุรกันดารเพื่อแก้ปัญหา โรงเรียนขาดแคลนครูผู้สอนและสื่ออุปกรณ์ ในส่วนของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีโรงเรียน
ขนาดเล็ก 87 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนวัดบ้านดาบ เป็นโรงเรียนต้นแบบเที่เข้ารับ
การอบรม ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่วันแรก
ของการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ครบ 100%งานกฐินพระราชทาน สพฐ.

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำผ้าพระกฐินพระราชทาน
ทอดถวายแก่พระภิกษุที่จำพรรษา ณ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จ.พระนครศรี-
อยุธยา ช่วงเย็นในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐิน
ณ หอประชุม วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร โดยมี นายอภิชาติ จีระวุฒิ ที่ปรึกษา
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ สพป.พระนครศรี
อยุธยา เขต 1 เขต 2 และ สพม.เขต 3 เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน มีผู้ร่วมงาน
จากทั่วประเทศในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยมีผู้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 4,905,369 บาท


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ศึกษาดูงาน

           เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 นางนรารัตน์ อ่อนละออ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมคณะ
ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมี นายสุดใจ มอญรัต รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ
ร่วมให้การต้อนรับ


พิธีทอดกฐินของศรีลังกา

          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 นายสุดใจ มอญรัต รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธี
ทอดกฐินและผ้าป่าของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและประเทศไทย
ณ วัดท่าการ้อง โดยมี อดีตเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเป็นประธาน


ศึกษานิเทศก์ ย้ายมาใหม่

           นายสุดใจ มอญรัต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะราชการใหการต้อนรับ นายธงชัย
มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
พร้อมคณะ รวม 40 คน ที่ได้เดินทางมาถึง นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ
ศึกษานิเทศก์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ที่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ


วันปิยมหาราช

             เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) ประจำปี 2557 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี


ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ สังกัด สพป.อย.1 รุ่นที่ 1

             เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรี
อยุธยา ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ของข้าราชการครู
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รุ่นที่ 1 อำเภอนครหลวง บางปะหัน ภาชี
มหาราช ท่าเรือ จำนวน 126 คน และ อบจ. จำนวน 9 คน รวม 135 คน เพื่อพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง พัฒนาผู้เรียนให้รักความเป็นไทย
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วัดชูจิตธรรมาราม

           เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1พร้อมคณะ
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ วัดชูจิตธรรมาราม ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย