ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

กวนข้าวทิพย

         เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมพิธีเปิดงานกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) ประจำปี 2559 ณ วัดพนัญเชิง-
วรวิหาร โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการ
มหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเรวัติ ประสงค์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนคร

         เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและุบุคลากรทาง
การศึกษา จำนวนกว่าพันคน เข้ารับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล
"นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบแนวทาง
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนรับฟังการถ่ายทอดสดอีกด้วย


ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพัสดุ

           นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านวัสดุ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ชั้น 3 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการพัสดุ ให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เพื่อให้การ
เบิกจ่ายเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วย อ.พระนครศรีอยุธยา, นครหลวง,ท่าเรือ
บางปะหัน รุ่นที่ 2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วย อ.ภาชี ,วังน้อย ,
มหาราช, อุทัย และบ้านแพรก โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคลังเขต 1 ให้ความรู้
กับผู้อบรมอบรมการอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ

         เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ที่โรงแรมวรบุรี อโยธยา นายศรีรัตน์
รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนอ่านเขียนแบบแจกลูก
สะกดคำ เพื่อการอ่านออกเขียนได้" เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.1 มีความรู้
เทคนิคในการอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ โดยมีครูจากทุกโรงเรียนในสังกัด
เข้าอบรมในครั้งนี้


อบรมขยายผล "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ที่โรงแรมวรบุรี อโยธยา นายศรีรัตน์
รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมโครงการขยายผลขับเคลื่อนนโยบาย
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีโรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วม
โครงการแล้ว 19 โรงเรียน ในวันนี้เป็นการอบรมเพื่อขยายผลให้กับโรงเรียนใน
สังกัดทุกโรง โดยมี ผู้บริหารโรงเรียนและครู เข้ารับการอบรมกว่า 400 คน วิทยากร
ที่ให้ความรู้ ได้แก่ นายธัญญา เรืองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา


วันฉัตรมงคล

            เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศูนย์ราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปกครองประเทศ
ให้มีความร่วมเย็นเป็นสุข ตลอดระยะเวลา 70 ปี โดยมี นายประยูร รัตนเสนย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี


เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

           เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับ ครูผู้ช่วย ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 4 จำนวน 41 อัตรา ได้แก่ เอกคณิตศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา สละสิทธิ์
1 อัตรา เอกประถมศึกษา จำนวน 7 อัตรา (สละสิทธิ์ 2 อัตรา) เอกวิทยาศาสตร์
จำนวน 11 อัตรา (สละสิทธิ์ 3 อัตรา) เอกบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา (สละสิทธิ์
1 อัตรา) เอกวิชาพลศึกษา จำนวน 4 อัตรา เอกศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา
เอกสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา และเอกดนตรีไทย จำนวน 4 อัตรา โดยจะ
บรรจุแต่งตั้งในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559


ประชุมคณะกรรมการ กศจ.
ครั้งที่ 2/2559

           เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธาน
กรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กศจ.) ครั้งที่ 2/2559 โดยมี
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมประชุมในครั้งนี้


ประชุมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ให้กับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับ
การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเตรียมการรับการประเมินในปีงบประมาณ
พ.ศ.2599 - 2560 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการกว่าร้อยคนเข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้ประชุมระัดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายแนวปฏิบัติ
และข้อเสนอแนะการรับนักเรียน ปี 2559


ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

           เมื่อวันทีี่่่ 25 เมษายน 2559 ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประจำปี 2559 โดยมี นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานในพิธี โดยถวายพวงมาลาทำพิธีบวงสรวง และกล่าวคำถวายราชสดุดี
เป็นอันเสร็จพิธี


ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี

        เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกธนะศักดิ์
ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พบผู้นำศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมโบสถ์นักบุญยอแซฟ และเดินเยี่ยมชม
นิทรรศการและกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนาต่าง ๆ หลังจากนั้น
ได้เดินทางไปสักการะพระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์พรมไตรโลกนาถ
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม และทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดโคกพระยา อีกด้วย


ประชุมคณะกรรมการ กศจ.

         เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กศจ.) ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายประยูร
รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกรรมการ และมีนาย
ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ศึกษาธิการภาค 1 เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


รดน้ำดำหัว วันสงกรานต

           เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ รดน้ำขอพร นายประยูร รัตนเสนีย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางมีนา รัตนเสนีย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ทั้ง 2 ท่าน ณ จวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


งานสมโภชหลวงพ่อโต

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 นายปรีวัติ สมัครประโคน รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร นักเรียน และงานทำบุญสมโภช
พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ 692 ปี ประจำปี 2559 เพื่อบำเพ็ญ
กุศลแด่อดีตเจ้าอาวาสทุก ๆ รูป และผู้มีพระคุณทุกท่าน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร


รดน้ำขอพร วันสงกรานต

        เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 คณะข้าราชการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นำโดย น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รดน้ำขอพร
แก่ นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ที่อาคารวิทย
บริการ ชั้น 3


วันที่ระลึกมหาจักร

           เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 คณะข้าราชการ สพป.อย.เขต 1 นำโดย
นางเจตนา มีแสงเพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
พระบรมรูปรัชกาลที่ 1 เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา

             เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา หรือวันที่ระลึกสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้า
อู่ทอง) ประจำปี พ.ศ.2559 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดี
ที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) โดยถวายราชสักการะสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และทำพิธีถวาย
สังฆทานพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 417 รูป เพื่อเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระวีรกรรม
ของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)