ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

เปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครั้งที่ 2
และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชาโลก

             เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ได้จัดพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครั้งที่ 2 โดยมี สมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิฺบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5
จำนวน 400 หมู่บ้าน และมอบป้ายโรงเรียนรักษาศีล 5 จำนวน 100 โรงเรียน และ
นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบเกียรติบัตร
ให้กับหน่วยงาน นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการรักษาศีล 5 พร้อมพูดคุย พบปะกับ
ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ หลังจากนั้น ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนวัดใหญ่
ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558
พร้อมมอบรางวัลให้กับหน่วยงานและบุคคล ที่เข้าร่วมประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชา
ซึ่งในส่วนของสถานศึกษา โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ อ.วังน้อย ได้รับ
รางวัลที่ ๑ ประเภท โต๊ะหมู่ 5 ด้วย


มอบเงินช่วยเหลือ
นักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย

            เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายกฤษณะ ถิระพงษ์ ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังพร้อมมอบเงิน
ช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กับครอบครัว ด.ช.รพีภัทร ทิพยพร นักเรียนชั้นอนุบาล 2
บ้านเสียหายหมดทั้งหลัง จำนวน 3,000 บาท และครอบครัว ด.ญ.นิภาพร สุดกล้า
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) บ้านเสียหายาบริเวณห้องครัว
และชั้นบนของบ้าน จำนวน 2,000 บาทสพป.อย.1 ร่วมงาน "รำลึกครบรอบ 3 ปี
เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง"

           เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
งาน "วันรำลึกครบรอบ 3 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง" ณ พระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารหอจดหมายเหตุ ทุ่งมะขามหย่องอบรมพลิกโฉมโรงเรียน ป.1
อ่านออกเขียนได้ใน 1 ป

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
จัดอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบ DLTV และ DLIT ถ่ายทอดสดจาก
โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้
ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง Brain Based Learning (ฺฺBBL) ซึ่ง สพฐ.
มีนโยบายพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายรัฐบาล มุ่งให้นักเรียน ป.1 ต้อง
อ่านออกเขียนได้และมีมาตรฐานการประเมินให้เป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรม
ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ครูชั้น ป.1 และผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมี นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมชมให้กำลังใจ ระหว่างวันที่ 23 - 24 พ.ค.
2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคพณิชยการอยุธยา


ประเมินความสามารถครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

             เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธี
เปิดการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) ระดัีบประถมศ฿กษาและระดับ
มัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส รวม 283 คน โดยจะประเมินในระหว่างวันที่
23 - 24 พฤษภาคม 258 วันละ 2 รุ่น ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์


คณะกรรมการติดตาม เร่งรัด เบิกจ่าย
งบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

           เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนสุดินสหราษฎร์ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง โรงเรียนวัด
คานหาม สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และโรงเรียนวัดบ้านสร้าง สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ให้เป็นไป
ตามนโยบายของ คสช. และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

ครูผู้ช่วยรายงานตัว 14 ตำแหน่ง

            เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แสดงความยินดี
และปฐมนิเทศแก่ผู้ช่วย สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปี 2558 ที่มา
รายงานตัวและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ เอกภาษาอังกฤษ 3 ตำแหน่ง
โรงเรียนวัดพนัญเชิงวรวิหาร,วัดนนทรีย์,วัดโพธิ์ราษฎร์บำรุง เอกภาษาไทย 3 ตำแหน่ง
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา,วัดใหญ่ชัยมงคล,วัดดาวคะนอง เอกคณิตศาสตร์ 3 ตำแหน่ง
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา, ประตูชัย, วัดพุทไธศวรรย์ เอกวิทยาศาสตร์
2 ตำแหน่ง โรงเรียนวัดมเหยงค์, วังน้อยวิทยาภูมิ และเอกปฐมวัย โรงเรียนวัดคานหาม
เชาวน์วัศ, วัดกุฎีประสิทธิ์ รวมทั้งสิ้น 14 ราย


สพป.อย. 1 ศึกษาดูงาน จ.เพชรบุร

              เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง สพป.อย.1 ศึกษาดูงาน
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2558
ณ สพป.เพชรบุรี เขต 2 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
และโครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดี มีสุขภาพกาย
และใจที่ดี มีความพร้อมในการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปมอบรองเท้านักเรียน

              เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบรองเท้า
นักเรียน ซึ่งได้รับบริจาคจาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กับ
โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 9 อำเภอ ได้แก่ ร.ร.วัดไก่เตี้ย วัดโพธิ์ประสิทธิ์ พระอินทร์ศึกษา
วัดพระแก้ว ประชาผดุงวิทย์ วัดโคกช้าง วัดมเหยงค์ วัดพระญาติการาม และวัด
เสาธงเก่า เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน จำนวน 500 ค
ู่


ประชุมบุคลากร ลูกจ้าง สพป.อย.1

           เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 3 นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2558 เพื่อรับทราบนโยบายของท่านผู้อำนวยการ และเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิ-
ภาพมากขึ้น และในภาคบ่ายจัดกิจกรรมพัฒนาสำนักงาน 5 ส อีกด้วย


อบรมครูศิลปะ

          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ทุ่งมะขามหย่อง) นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูศิลปะสาระทัศนศิลป์ เรื่อง "ครูทัศนศิลป์ถิ่นอยุธยาพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" โดยมีครูโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนในฝัน โรงเรียน
ขนาดใหญ่ จำนวน 73 คน เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการพัฒนาครูศิลปะให้เรียนรู้
ศิลปะไทยและสากล สามารถปรับตัวให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 โดยมี สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร
อบรมระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม นี้


บ. TOA บริจาคสีทาอาคารให้โรงเรียน

           เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ประธานในการรับมอบสีทาอาคาร จากคุณสุธรรม ภูมิสิริกุล ผู้จัดการภาค บริษัท
ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบการจัดตั้งบริษัท 50 ปี
จำนวนทั้งสิ้น 100 ถัง เพื่อมอบให้กับโรงเรียนประตูชัยและโรงเรียนอนุบาลพระนคร
ศรีอยุธยา โรงเรียนละ 50 ถัง ตามโครงการ "สี TOA 50 ปี 50 โรงเรียน" เพื่อคืน
ประโยชน์ให้กับสังคม และสร้างบรรยากาศให้โรงเรียนน่าอยู่ยิ่งขึ้น


            ประชุมระดมความคิดเห็น การรับนักเรียน

           เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ที่ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 3 นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2558 เพื่อระดมความคิดเห็นต่อการดำเนินงานและผลกระทบ
ในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรีย


บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย

          เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 258 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ให้โอวาทและมอบนโยบายแก่ครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอบขึ้นบัญชีไว้ เมื่อปี พ.ศ.2557 จำนวน 8 ราย
โดยมี วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 3 ราย โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ วัดอุทการาม
และวัดนางชี วิชาเอกสังคม จำนวน 3 ราย โรงเรียนวัดศรีประชา ชุมชนวัดระโสม
และวัดหนองบัว วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย และวัดศรีประชา โดยบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
สภากาแฟ

           เมื่อช่วงเช้าวันที่ 6 พฤษภาคม 258 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวต้อนรับ นายอภิชาติ
โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการ ที่มา
ร่วมประชุม "สภากาแฟ" แบบไม่เป็นทางการ เพื่อเป็นการพบปะหารือระหว่าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับหัวหน้าส่วนราชการ โดยได้รับความ
อนุเคราะห์การแสดงบนเวที "ขิม 7 หย่อง" จากโรงเรียนวัดมเหยงค์ ซึ่งชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 2 ปีซ้อน และโรงเรียน
โรงเรียนวัดอินกัลยา สนับสนุนน้ำพริก เป็นของที่ระลึก ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ในระดับชาติ เช่นกัน


วันฉัตรมงคล

           นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน
ฉัตรมงคล เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 258 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รับมอบป้ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

            คณะจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าพบ
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อมอบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
เพื่อมอบให้กับโรงเรียนสุจริต จำนวน 20 โรงเรียน เพื่อติดตั้งบริเวณโรงเรียนต่อไป


โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัีญรุ่นใหญ

          นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
และจัดตั้งเครือข่ายเยาวชน โดยมีครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จำนวน 53 แห่ง และโรงเรียนเอกชน จำนวน 6 แห่ง รวม 80 คน อบรมระหว่างวันที่
28 - 30 เมษายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนประตูชัย


วันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

              เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย
สักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช


งานทำบุญสมโภชพุทธไตรรัตนนายก
หลวงพ่อโต

            เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีมอบ
ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ - สามเณร และนักเรียน และงานทำบุญสมโภชพระพุทธ-
ไตรรัตนนายก ประจำปี 2558 (หลวงพ่อโต) ครบ 691 ปี ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร


รดน้ำขอพร วันสงกรานต

           นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก นายอภิชาติ
โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภรรยา เนื่องในโอกาส
วันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558