ประชุมรับนโยบายการบริหารจัดการขยะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ชี้แจงคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

           วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ร่วมรับฟังนโนบายการบริหารจัดการขยะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบ VDO Conference โดยเริ่มดำเนินการบริหารจัดการขยะตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป


 

การประชุมร่วมกันเพื่อรับนโยบายระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กับตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

           วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภูวดิท ชนะคชภัทร์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา และผู้แทนตำรวจฯ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คณะบุคลากรฯและผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบนโยบายผ่านระบบ VDO Conference เรื่องการป้องกันปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ตลอดจนกำหนดแนวทางร่วมกันเพื่อให้คุ้มครองความปลอดภัยและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากภัยคุกคามและอาชญากรรมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยเฉพาะพฤติกรรมนักเรียนตีกันและการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ โดยได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขร่วมกัน


 

คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 

           นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏฺบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ของนายมโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นายพิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 โดยมี นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 นายกำจัด คงหนู อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการ


 

กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike อุ่นไอรัก 

           วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "Bike อุ่นไอรัก" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง โดยจุดเริ่มต้น ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด

           วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 179 โรงเรียน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน "เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน" โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.ได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าธุรการพร้อมกันทั่วประเทศผ่านระบบ VDO Conference


 

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพันดุง 

           ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วยตัวแทนคณะข้าราชการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 นำเงินที่ได้รับจากการทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 ร่วมถวายวัดพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสมทบสร้างศาลาการเปรียญเป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในการปฏิบัติและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 รวมยอดเงินทำบุญ จำนวน 183,063 บาท


 

ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

           วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (สอบรอบที่ 1) ณ สนามสอบโรงเรียนประตูชัย


 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด ดร.จิระพันธ์ุ พิมพ์พันธ์

           วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ผอ.ดำหริ งินสันเทียะ มอบหมายให้ รองกัลยาณี นรสิงห์ และคณะ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันเกิด ดร.จิระพันธ์ุ พิมพันธุ์ ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา


 

พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1  

           ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำคณะข้าราชการ ชุดที่ 7 ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 เนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสา หน้าโรงงานซ่อมยาง กองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร กรมสรรพาวุธทหารบก (หัวแหลม) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 

           วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2561 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายชูชาติ ทรัพย์มาก ที่ปรึกษา สพฐ. นายกำจัด คงหนู อดีต ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 และทีมเลขานุการฯ ออกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 3 ก่อนรับการประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาตามองค์ประกอบตัวชี้วัดฯ ของนายสมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.ปทุมธานี เขต 2 นางงามพิศ ลวากร ผอ.สพม. เขต 4 นางธรรมพร แข็งกสิการ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 และนายบูรพา พรหมสิงห์ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินงานในตำแหน่งหน้าที่ฯ ณ ไร่พฤกษาวัลเล่ย์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรด้วยการออกกำลังกาย ปีงบประมาณ 2562

           วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. คณะบุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรด้วยการออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรหันมาใส่ใจสุขภาพกายส่งผลถึงจิตใจให้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความตื่นตัวในการทำงาน มีความพร้อมบริการประชาชน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นทุกวันอังคาร เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ สพป.อย.1


250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา

           วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นำคณะข้าราชการชุดที่ 1 ร่วมพิธีรับกระบวนเรือเกียรติยศ และพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โครงการ "250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบางปะหันร่วมกิจกรรม ณ บริเวณท่าน้ำวัดบางเดื่อ ประดิษฐานในมลฑลพิธีวัดบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2562

           วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงแรกได้แสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด
มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนวัดบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนต้นแบบ NEW DLTV
มอบเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท ให้นักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) เด็กชายณัฐพงษ์ มีชัย


 

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

           วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย ในการประชุมดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Intergrity & Transparency Assessment : ITA) โดยผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA Online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 อยู่ในระดับสูงมาก


 

ประชุมชี้แจงการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

           วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย เป็นประธานการประชุมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการจัดทำรายงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้อำนวยกลุ่มและผู้รับผิดชอบเข้าประชุม ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์


 

กศจ.พระนครศรีอยุธยา เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2561

           ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรียกบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 จำนวน 113 ราย (19 กลุ่มวิชาเอก) โดยผู้ได้การเรียกบรรจุได้มาเลือกโรงเรียน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 แบ่งเป็นสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 37 ราย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 27 ราย สพม.3 จำนวน 49 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561


 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดประชุมสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพื่อพัฒนาครูด้านวินัยและจรรยาบรรณ

           วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานการประชุมสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพื่อจัดทำข้อมูลและแนวทางการพัฒนาครูในสังกัด ให้ได้มาซึ่งหลักสูตรในการพัฒนาด้านวินัยและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ ครูผู้ช่วย ศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์


 

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูคลังสมอง รอบที่ 3

           วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้ นางสาวศจี จีระวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นายธนศิริ ขำทับน้ำ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูคลังสมอง รอบที่ 3 โดยเรียกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 ราย และคณิตศาสตร์ จำนวน 11 ราย รวม 22 ราย มาเลือกโรงเรียนเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนใหม่ตามโครงการดังกล่าว ปีงบประมาณ 2562 - 2564 โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป


 

การอบรมและบรรยายพิเศษการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560)

           วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560) ผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัดอำเภอบางปะหัน โดยมี นายทวี จานโอ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางกลาง ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบางปะหัน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา


 

นักศึกษา ป.โท เข้าพบขอพรก่อนกลับ

           วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น. ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าพบ ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เพื่อขอพร และในโอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกก่อนกลับสู่มหาวิทยาลัยฯ


 

พิธีจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

           วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ภาคค่ำ เวลา 18.30 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วย นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำคณะข้าราชการร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสรณ์ฯ และพิธีจุดเทียน ยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ที่มีต่อประชาชนชาวไทย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ บริเวณสนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) ประจำปี 2561

           วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำคณะข้าราชการร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยมหาราช) โดยมีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 57 รูป จากนั้น เคารพธงชาติ พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสรณ์ฯ ตามลำดับ โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ บริเวณสนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ประชุมผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการ

           วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กทม.


 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประชุมเครือขจ่ายครูและบุคลากรผู้ทรงคุณค่า ครั้งที่ 3

           วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานการประชุมเครือข่ายครูและบุคลากรผู้ทรงคุณค่า สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับเครือข่ายครูผู้ทรงคุณค่า สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเลือก นายสมคิด ศรประสิทธิ์ เป็นประธานเครือข่ายครูและบุคลากรผู้ทรงคุณค่า โดยมี ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์


 

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราจ้างพนักงานธุรการ

           วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานการประชุม 
จัดสรรอัตราจ้างธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรอัตราจ้างธุรการโรงเรียนจำนวน 179 อัตรา วุฒิปริญญาตรี (ตามกรอบเดิม) ค่าจ้างเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 86 อัตรา ใช้ได้เพียง 84 อัตรา เนื่องจากลาออก 2 อัตรา อัตราว่างที่เหลือ 93 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท โดยพิจารณาตามเกณฑ์จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียนและปริมาณงาน ความยากลำบากในการปฏิบัติงาน ความห่างไกลกันดาร ความยุ่งยากโดยคำนึงถึงประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 21 กลุ่มโรงเรียนเข้าประชุม ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์


 

นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา

           วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ช่วงเช้า ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 9 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ จำนวน 1 คน เข้าฝึกประสบการณ์บริหารการศึกษา ระยะเวลา 45 ชั่วโมง โดยมี ดร.นริสานันท์ เดชาสุระ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึก ช่วงบ่าย ผอ .ดำหริ ได้กรุณาให้นักศึกษาเข้าพบและให้โอวาสแนวความคิดในการบริหารการศึกษาข้้นพื้นฐาน


 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมกับสมาคมสโมสรลูกเสือกรุงเก่าจัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

           วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ประธานพิธีเปิดอบรมลูกเสือ ATC จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว รร.นครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)


 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร์

           วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย นำคณะข้าราชการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธาน เวลา 07.30 น. มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยมี พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดฯ เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานนำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตจากประชาชน จากนั้น ในเวลาต่อมาร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ช่วงเย็น ในเวลา 16.00 น. มอบหมายให้นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นำคณะข้าราชการร่วมพิธีสวดมนต์ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จากนั้น เวลา 19.00 น.นำคณะข้าราชการร่วมพิธีจุดเทียนและถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560

           วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21 โดยมี นางจุฑามาศ รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ให้การต้อนรับ


 

ารช่วยเหลือนักเรียนสร้างและมอบบ้านนักเรียน หลังที่ 7

           วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 7 มอบให้นักเรียน ด.ญ.นิชานนท์ คงเจริญยา นักเรียนโรงเรียนวัดผดุงธรรม อำเภอภาชี ตามโครงการปันน้ำใจเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส "บ้าน 9 หลัง เพื่อความก้าวหน้า" หลังที่ 7 ที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการระดมทรัพยากรจากคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เอกชน บริษัท ร้านค้า วัด ชุมชน ในอำเภอภาชี รวม 29 ราย ร่วมกันระดมเงิน จำนวน 161,950 บาท เพื่อใช้ในการสร้างบ้าน จำนวน 123,700 และจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมมูลค่ากว่า 30,000 เศษ ในโอกาสนี้ ได้มอบเกียรติคุณบัตรให้กับบริษัท/ภาคเอกชน และผู้ร่วมบริจาคเงินในการสร้างบ้าน โดยมี นายวุฒิ สอนคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมป์ ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอภาชี กล่าวรายงานและคณะผู้บริหารอำเภอบางปะหัน ร่วมส่งมอบบ้าน


 

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

           วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ประธานกล่าวเปิดและให้แนวทางการพัฒนากระบวนการวิจัยและจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได้รับเกียรติวิทยากรจากอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ท่าน ผอ.ธงชัย มั่นคง และคณะ บรรยายให้ความรู้ในการดำเนินงาน วิธีการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และคณะ นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และคณะ ร่วมรับฟังการบรรยายด้วย โดยภาคบ่ายได้แบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์กระบวนการ แนวทาง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา


 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

           วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและชี้แจงข้อราชการจากกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยช่วงแรกมีการแสดงความยินดีกับ นายไพล๊อต บุษราคัม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" อำเภอภาชี ที่ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ จากนั้น มอบเกียรติบัตรและเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 1 ราย เด็กหญิงกรนันท์ ใบมณฑา นักเรียนโรงเรียนวัดอุทการาม อำเภอภาชี นอกจากนี้ ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ครอบครัว เด็กหญิงวรกานต์ ดิษฐสระ เด็กชายวรฤทธิ์ ดิษฐสระ นักเรียนโรงเรียนบ้านดาบ อำเภอนครหลวง เด็กชายเจษฎา สว่างใจ นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านม้า อำเภอบางปะหัน และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบวาตภัย จำนวน 1 ราย เด็กชายอัมรินทร์ เวชกิจ นักเรียนโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา


 

ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนและกองทุนสาธารณประโยชน์

           วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ประธานกรรมการจัดหาทุนทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนและกองทุนสาธารณประโยชน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย นายรังสรรค์ อินทพันธ์ ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา นายดิเรก เนคมานุรักษ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา นายสุรวุฒิ หงษ์ทอง ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการ สพป.อย.1 คณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี กองละ 1 บาท เพื่อนำเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียนและกองทุนสาธารณประโยชน์ ที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้างกุศล จากทุกภาคส่วน พร้อมนำอาหารคาว-หวาน ร่วมทำบุญด้วย


 

เปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน "บางปะหันเกมส์ 61"

           วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนวัดทางกลาง(ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) อำเภอบางปะหัน ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนระดับอำเภอบางปะหัน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการความพร้อมทางด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญา การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2561 ทำการแข่งขันสนามโรงเรียนวัดอินกัลยา โรงเรียนวัดนาค และโรงเรียนวัดทางกลาง

ขอบคุณภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ อำเภอบางปะหัน

 

เยี่ยมให้กำลังใจ

           วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ผอ. ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ รองนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ


 

วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาชีพครู่

           วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาชีพครู (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมวิพากษ์หลักสูตร ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


 

การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่

           วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานเปิดการอบรม พัฒนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับครูที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมโดยความสมัครใจ ได้รับเกียรติจาก ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 นางชรินดา พิมพบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป.สกลนคร เขต 2 และ นายสุขวิทย์ ปู้ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา สพม.9 ให้เกียรติเป็นวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 160 คน การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวรบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

กิจกรรม "ส่งพี่กลับบ้าน" เนื่องในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ

           วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการฯ นำคณะบุคลากรร่วมกิจกรรม "ส่งพี่กลับบ้าน" เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน คือ นางสุชีรา มนัสตรง รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายทศพล วงษ์เนตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ นายประภัสร์ แสงดา นิติกร ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และ นางปราณี มีชิตสม เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ เพื่อให้บุคลากรได้แสดงออกถึงน้ำใจไมตรีที่ผู้เกษียณอายุราชการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจนเป็นแบบอย่างในคุณงามความดีปฏิบัติหน้าที่จนเกษียณอายุราชการ โดยมีกิจกรรมอำลารำลึก บรรยากาศด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้ง ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์์


 

จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ

           วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสุชีรา มนัสตรง นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำคณะบุคลากรร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อพัฒนาจิตให้มีความพร้อมในการให้บริการ ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์


 

การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561

           การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 กันยายน 2561 จำนวน 174 ราย 26 วิชาเอก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 71 ราย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 43 ราย สพม.3 จำนวน 60 ราย ขอแสดงความยินดีกับทุกคน


 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมแสดงความยินดี

           เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 18.30 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายเรวัติ ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาศที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชมงคคลสุวรรณภูมิ หันตรา


 

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ Child Show 2018 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2561

           สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ Child Show 2018 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2561 เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัดเวทีแสดงความสามารถความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง ทักษะทางด้านวิชาชีพ ดนตรี นาฎศิลป์ให้ปรากฏแก่สาธารณชนในระดับเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ รวมถึงใช้กิจกรรมเป็นสื่อพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยมีนักเรียนในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สังกัดเทศบาลและโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมนี้ ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งออกเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 

มอบเกียรติบัตรขอบคุณวิทยากรผู้นำออกกำลังกายจากโรงพยาบาลเสนา

           โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรด้วยการออกกำลังกาย ปีงบประมาณ 2561 ตามนโยบายรัฐบาล ได้สิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 โดย ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ.สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์


 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ จัดเก็บ (ปพ.3) 

           วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ จัดเก็บ (ปพ.3) และการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผลของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจการจัดทำข้อมูลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยสร้างความตระหนักในการให้ความสำคัญของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหลักฐานสำคัญทางการศึกษาและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผล จำนวน 180 คนเข้าประชุม ได้รับเกียรติจาก ดร.มธุรส ประภาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา


 

ประชุมเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครั้งที่ 2

           วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานการประชุมเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาและขับเคลื่อนงานการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนแต่ละอำเภอที่เป็นศูนย์เครือข่าย จำนวน 35 คน เข้าประชุม ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1


 

กิจกรรมพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูแกนนำภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) โดยใช้กระบวนการ PLC

           วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูแกนนำภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) เพื่อพัฒนายกระดับความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Communicative approach ของครูสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community (PLC) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยมีครูที่ผ่านอบรมจากค่าย Boot Camp จำนวน 72 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา


 

กิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูปฐมวัย"

           วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูปฐมวัย" เพื่อให้ผู้บริหาร ครูปฐมวัยได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนอนุบาล การนำเสนอผลงานของครูปฐมวัย และนิทรรศการแสดงผลงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของปฐมวัย เช่น STEAM หลักสูตร บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ทักษะ EF และมอนเทสซอรี


 

โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2561

           วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ เพื่อส่งเสริมศักยภาพลูกจ้างประจำในสังกัดให้มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รู้บทบาทหน้าที่ความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในการให้บริการประชาชน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการตามกรอบภาระงานตามตำแหน่งหน้าที่ นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำกับผู้เข้ารับการอบรมว่า ให้ดำเนินการตามนโยบาย “หน้าบ้าน น่ามอง” ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการดูแลความสะอาด สิ่งแวดล้อม และได้ให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน สิ่งสำคัญไม่ให้ละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนมอบของที่ระลึกเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ผู้เข้ารับการพัฒนาประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ จำนวน 95 คน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน โดยมี นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายสมชาย สุดลอย คณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.) ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงแรมวรบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาี


 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะครูกีฬา

           วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะครูกีฬา วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีการพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาได้เข้าใจในกฎ กติกาการตัดสินกีฬา เพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ตลอดจนการสร้างเครือข่ายคณะกรรมตัดสินกีฬานักเรียน โดยมีนายโฆษิต มณีอินทร์ เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) ผู้บริหารและคณะครูให้เกียรติเป็นวิทยากร ผู้เข้าอบรมเป็นครูกลุ่มสาระพลศึกษาและครูที่สนใจ จำนวน 110 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา


 

การช่วยเหลือนักเรียนสร้างและมอบบ้านนักเรียน หลังที่ 6

           วันที่ 20 กันยายน 2561 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 6 มอบให้นักเรียน ด.ญ.ณัชญา ผดุงผิว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) อำเภอบางปะหัน ตาม โครงการปันน้ำใจเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส "บ้าน 9 หลัง เพื่อความก้าวหน้า" หลังที่ 6 ที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของคณะผู้บริหารสถานศึกษา วัด ชุมชน ครู ในอำเภอบางปะหัน ร่วมกันระดมเงิน สิ่งของเพื่อให้การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย โดยสร้างบ้านนักเรียนให้มีความมั่นคง แข็งแรงพร้อมมอบสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็น รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท โดยมี นายทวี จานโอ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางกลาง ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบางปะหัน กล่าวรายงานและคณะผู้บริหารอำเภอบางปะหัน ร่วมส่งมอบบ้าน


 

โครงการค่ายทักษะชีวิต "รวมพลังเด็กและเยาวชนไทย หยุดยั้งภัยยาเสพติด"

           วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิต "รวมพลังเด็กและเยาวชนไทย หยุดยั้งภัยยาเสพติด" โดยใช้กระบวนการทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิตและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีโรงเรียนวัดพระญาติการาม โรงเรียนวัดพนัญเชิง โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ โรงเรึยนวัดนางคุ่ม โรงเรียนวัดราษฏร์บำเพ็ญ โรงเรียนวัดผึ่งแดด โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ รวม 110 คน เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติวิทยากรจากคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะครู ร่วมเป็นวิทยากร


 

พิธีเปิดการอบรมการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

           วันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ในโอกาสนี้ ได้ให้ข้อคิดแนวทางในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และนำความรู้เพื่อพัฒนาสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ จัดโดยโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมครูให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนางาน การจัดทำวิจัยเพื่อการพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ตลอดจนให้ครูสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏฺบัติงานในการจัดทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น โดยมี ดร.สุชาติ ทองมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ได้รับเกียรติวิทยากรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย ผู้เข้าอบรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา