ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

คาลเท็กซ์ เติมพลังปัญญา
ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 3

     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมประชุมกับองค์กร
คีนันแห่งเอเซีย โดยคุณไสว ศรีไสย ที่ปรึกษาอาวุโสขององค์กร และนายนิพนธ์
ศรีนฤมล ที่ปรึกษาโครงการ ได้มาประชุมสร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่
ผู้บริหารโรงเรียนแกนนำ จำนวน 10 โรงเรียน ในการดำเนินการโครงการ
"คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 3" เพื่อเพิ่มทักษะของครูและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ ผ่านการเรียนรู้แบบ Project - Based
learning


สพป.สิงห์บุรี ศึกษาดูงาน

      เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวให้การต้อนรับ
คณะศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จาก สพป.สิงห์บุรี เดินทางมาศึกษา
ดูงานและถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนวัดเสาธงเก่า
อ.บางปะหัน และในช่วงบ่ายจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล
(ภาวนารังสี) อีกด้วย


พิธีถวายพระพรเจริญพระพุทธมนต์

      เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 คณะข้าราชการ สพป.พระนครศรีอยุธยา
เขต 1 นำโดย น.ส.จุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ร่วมพิธีถวายพระพรและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ
70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหารประชุมคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

       เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
นายนิธิบดี เที่ยงวรรณกานต์ รองศึกษาธิการภาค 1 ประธานเปิดการประชุม
คณะทำงานข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี) ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อ
พัฒนาการทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา โดยจัดให้มีการจัดเก็บ รวบรวม
ประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพ


การรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

       เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นำคณะขี่จักรยานรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 จำนวน 300 คน วิ่งผ่านบริเวณถนนโรจนะ - ชุมชน
วัดคานหาม เขตอำเภออุทัย พร้อมกันนี้ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้จัด
รถประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการรณรงค์ฯ ดังกล่าวด้วย


 

ร.ร.พระอินทร์ศึกษา อบรม DLIT

        เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ที่โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมโครงการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสานสนเทศ (DLIT)
เรื่อง Google Application for Education เพื่อขยายผลการอบรมไปยังครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ


กลุ่มโรงเรียนเพนียด
อบรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

        เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิง-
ปฏิบัติการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของกลุ่มโรงเรียนเพนียด อ.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
จัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชี

       นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการ
บัญชี โดยหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดการประชุม
เจ้าหน้าที่บัญชีของโรงเรียน จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม
2559 รุ่นที่ 1 อ.พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ นครหลวง และบางปะหัน รุ่นที่ 2
อ.ภาชี บ้านแพรก มหาราช วังน้อย และอุทัย เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติด้านบัญชี
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รัดกุม โปร่งใส


ถวายเทียนพรรษา

        เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการ
ลูกจ้าง ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เนื่องในโอกาสวัน
เข้าพรรษา


ประชุมคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาจังหวัดฯ

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายสมหวัง
ถุงสุวรรณ ประธานคณะทำงานปฏิรูปเพื่อการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงานปฏิรูปฯ
ครั้งที่ 8 เพื่อชี้แจงการเตรียมการสมัชชาภาคีเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และรายงานความคืบหน้าการจัดทำฐานข้อมูลด้านความคิดเห็นจากการสมัชชา
เพื่อนำไปประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอารักษ์ พัฒนถาวร เลขานุการ กศจ.พระนครศรี
อยุธยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


บ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย

        เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เดินทางไป
เยี่ยมให้กำลัง ด.ช.สิทธิกศักดิ์ ศรีแนงแย้ม นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา
อ.ภาชี บ้านถูกเพลิงไหม้ ทรัพย์สินเสียหายหมดทั้งหลังโดยมอบสิ่งของเครื่องใช้
อุปโภคบริโภค มูลค่า 3,000 บาทประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกครูรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

          เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายเรวัต
ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมคณะ
กรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับ
จังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์ และพิจารณา
คัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลในระดับจังหวัดต่อไป


กลุ่มอาชีวศึกษา อยุธยา
จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

           เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานเปิดงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ระดับกลุ่ม
อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี วิทยาลัยอาชีวศึกษา ทุกโรงเรียน
ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

            นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมพิธีวาง
พวงมาลา เนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ประจำปี 2559 ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สนามกีฬากลางจังหวัด)
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2559


โครงการหลอดประหยัดพลังงาน

           เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยยา เขต 1 ประธาน
เปิดการประชุมชีั้แจงโครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลัีงงาน LED ในหน่วย
ราชการและสถานศึกษาของรัฐ โดยกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน โดยมี นายธนพงษ์ กล่อมกำแหง ที่ปรึกษาการส่งเสริมการตลาด บริษัีท
ติ้ง คอร์ป จำกัด บริษัทดำเนินการผลิตหลอด LED โดยจะเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
ประเภทหลอดยาว หรือหลอดนีออนให้เป็นประเภท LED หรือหลอดประหยัด
พลังงาน ค่าไฟฟ้าน้อยลง ยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ ให้แก่โรงเรียนที่มี
ความประสงค์จะเปลี่ยนกว่า 60 โรงเรียน ที่ยื่นโครงการในครั้งนี้


โครงการคูปองพัฒนาคร

          เมื่อวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559
โดยจัดอบรมให้กับข้าราชการครูที่สนใจเข้ารับการอบรมในสังกัด สพป.อย.เขต 1
ระยะที่ 1 กิจกรรม Classroom Training 12 ชม. ณ ห้องประชุม 204 อาคาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสภากาแฟ

          เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าภาพในการจัดการประชุม สภากาแฟ แบบไม่เป็น
ทางการ เพื่อพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้า
ส่วนราชการ ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนามและตลาดราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และศึกษาธิการจังหวัด
ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ 84 พรรษา ก่อนเริ่มพบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี ผศ.ไพศาล
บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หันตรา กล่าวต้อนรับ
แนะนำสถานที่ และนายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับและแนะนำผู้บริหารสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 หน่วยงาน และมอบของที่ระลึกให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาต

            1 กรกฎาคม คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธี
ีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานในพิธี รับฟังรายงานกิจการลูกเสือในรอบปี จากนายศรีรัตน์ รัตนราศรี
รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประธาน
กล่าวคำปราศรัย ต่อกองลูกเสือ เนตรนารีกว่า 300 คน หลักจากนั้นเป็นการเดิน
สวนสนาม และกล่าวคำปฏิญาณตนอย่างกึกก้อง


ประชุม อกศจ.พระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 1/2559

           นายปราโมทย์ แก้วสุข ประธานกรรมการ อกศจ.พระนครศรีอยุธยา
เกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์


สนทนากลุ่มย่อย
โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 3 สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กล่าวต้อนรับ นางจินตนา เหนือเกาะหวาย รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน
การศึกษาภาคบังคับและคณะ สพฐ. พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัย
ที่มาร่วมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง
การดำเนินงานตามโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ที่เข้มแข็ง
ยั่งยืนและต่อเนื่อง ภาคกลาง (กาญจนบุรี ราชบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา)


 

ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามต

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ห้องสุวรรณภูมิ โรงแรมวรบุรี นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานพิธีเปิดโครงการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์ประชามติ) โดยมี
ผู้บริหารสถานศึกษาจาก สพป.อย.เขต 1, เขต 2 สพม.3 ร.ร.เอกชน และ ร.ร.
สังกัดท้องถิ่น กว่า 400 คน เข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การออกเสียงประชามติไปยังนักเรียนผ่านกระบวนการ 6 สัปดาห์ประชามติ


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559

           เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และผู้บริหารการศึกษา ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ซึ่งก่อนการเริ่มการประชุมมีพิธีมอบทุนการศึกษา เิงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย
ต่าง ๆ จากกองทุนหลวงพ่อรวย และกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ และเกียรติบัตร
แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ และนักเรียนที่สอบ O-Net ได้ 100 คะแนน
เต็ม โดยมี นายชลอ กองสุทธิ์ใจ เป็นผู้มอบและบรรยายพิเศษ จากนั้น กกต.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ชี้แจง และเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ หลังจากนั้น นายอารักษ์ พัฒนถาวร ได้ลงนาม MOU คำรับรอง
การปฏิบัติราชการระหว่างประธานชมรมแต่ละอำเภอ และแจ้งข้อราชการตาม
ระเบียบวาระต่อไปอบรมลูกเสือ - เนตรนารี
ต้านภัยยาเสพติด

          นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมลูกเสือ - เนตรนารี
ต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ โดยมี นักเรียน
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ปฐมวิทยาคาร และวัดทางกลาง ชั้น ม.1 - 3 จำนวน
160 คน เข้าค่ายอบรมเพื่อให้สามารถเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2559


สพฐ.ติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายชูชาติ ทรัพย์มาก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สพฐ. พร้อมคณะติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ อ.วังน้อย
โดยมีนายประชุม พันธ์เรือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
พร้อมคณะ และนางกัลยารัตน์ เมืองสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิพยากรณ์
ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลสพป.อย.1 พัฒนาครูขยายโอกาส
เพื่อป้องกันยาเสพติด

         นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมสร้าง
แนวทางป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยจัด
กิจกรรม Day Camp แนวทางการจัดกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติด ในระหว่าง
วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรี
อยุธยา


มอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียน

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เดินทาง
ไปมอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภค ให้แก่ เด็กชายนพรัตน์ ทรัพย์มีนา
นักเรียนชุมชนวัดระโสม อ.ภาชี รวมมูลค่า 10,000 บาท


ประชุมโรงเรียนเครือข่าย ร.ร.สุจริต รุ่นที่ 2

           เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 3 นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานเปิดการประชุมสัมมนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ระดับสถานศึกษา "โครงการโรงเรียนสุจริต" เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการยกระดับมาตรฐานความสุจริต คุณธรรม ความโปร่งใส โดยภาครัฐ
กำหนดให้การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ระดับสถานศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต จำนวนร้อยละ 10 ของทุกเขตพื้นที่ โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 2
มีจำนวน 19 โรงเรียน ที่เข้ารับการประเมิน โดยมี นางจุไรรัตน์ เอิบกมล ผอ.ร.ร.
ชลประทานอนุเคราะห์ และโรงเรียนสุจริต เป็นวิทยากรให้การบรรยายในครั้งนี้


การแข่งขันทักษะภาษาไทย

             เมื่่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
ทักษะความเป็นเลิศด้านภาษาไทย เพื่อค้นหาตัวแทนเข้าแข่งขันตามโครงการ
รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินี 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมี นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ใีนครั้งนี้ จำนวน 134 คน


ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
ร.ร.ขนาดเล็ก

           เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา


ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย

         นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในการประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ
แข่งขันทักษะภาษาไทย ตาม "โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย"
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม
มงคลวราจารย์


ลงนาม MOU โครงการคูปองพัฒนาคร

           เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.59 ที่ห้องประชุมอยุธยา - อาเซียน อาคารสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ.
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา และเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1, สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพป.สิงห์บุรี, สพป.อ่างทอง และ สพม.3 ซึ่งจะดำเนินโครงการพัฒนาครู
แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ กิจกรรม Classroom Training กิจกรรม Coaching &
Mentioring กิจกรรม Best Practice Presentation


เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน

          ตามที่สื่อต่าง ๆ ได้นำเสนอภาพข่าว ด.ช.นพรัตน์ ทรัพย์มีนา นักเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดระโสม อ.ภาชี นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ มีสภาพความ
เป็นอยุ่ยากจน บ้านทรุดโทรม หลังคาไม่คุ้มฝน ฝนตกต้องไปอาศัยนอนในห้องน้ำ
ซึ่งจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทำให้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคในการ
สร้างบ้านหลังใหม่ให้กับนักเรียนดังกล่าวแล้ว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นำโดย น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา และคณะ เดินทาง
ไปเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท และจะ
มอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภค ให้อีก 10,000 บาท ในภายหลัง


ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน

          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมโครงการ
สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน เพื่อพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียนในระดับ
โรงเรียน ระดับอำเภอ ระัดับเขต ให้มีความเข้มแข็งขึ้น โดยมี ครูผู้รับผิดชอบ
งานสภานักเรียน และประธานสภานักเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสกว่าร้อยคน
เข้ารับการอบรม โดยมี นายสุชาติ ปานพรม ผอ.กกต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวิทยากรให้การบรรยาย


พิธีทักษิณานุประทาน ร.8

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย
ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย และวาง
พวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมี
นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน


พิธีทำบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศล

           เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัีดพนัญเชิงวรวิหาร


ประชุมจัดทำข้อมูล ICT โรงเรียนประชารัฐ

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมครูผู้จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ด้าน ICT โครงการโรงเรียนประชารัฐ ครั้งที่ 1/2559 เื่พื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนของ School Partner โรงเรียนแกนนำ
ประชารัฐ 44 โรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล


ส่งมอบจักรยานมือสองจากญี่ปุ่น
ให้โรงเรียนวัดดอนพุดซา

           เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประธานในการรับมอบจักรยานมือสองจากญี่ปุ่น โดยผู้บริหาร
บริษัทแซคคุโรตา (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมพนักงาน 40 คน ซึ่งให้การช่วยเหลือ
สนับสนุนนักเรียนโรงเรียนวัดดอนพุดซาใช้ในการเดินทางมาเรียนของนักเรียน
จำนวนทั้งสิ้น 45 คัน โดยมี นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวต้อนรับและกล่าว
ขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้