ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
ชิงถ้วยพระราชทานฯ

             กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร จัดแข่งขันภาษาไทยเพชร
ยอดมงกุฎ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลัย สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.str.ac.th


การติดตามข้อมูลการสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาต

              กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชน
ติดตามข้อมูลการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th
และสำหรับการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตาม
ได้ที่เว็บไซต์ www.ayutthaya.go.th


แสดงความยินด

            นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายอารักษ์
พัฒนถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 ในโอกาสผ่านการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที
การศึกษา


ฝึกอบรมอาชีพ นักเรียนชั้น ม.3
ร.ร.ดีประจำตำบล

           เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ที่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่าง นายภิรมย์
นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานเปิดการฝึกอบรมนักเรียนเพื่อฝึกอาชีพและแนะแนวการเรียนต่อ
สายอาชีวศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 32 โรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนสามารถหารายได้ระหว่างเรียน โดยจัดอบรม 2 รุ่น ๆ ละ 250 คน
ตั้งแต่วันที่ 17 - 18 กันยายน 2557 จำนวน 8 อาชีพ โดยมีวิทยาลัยสารพัดช่าง
พระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรในการ
ฝึกอบรม


ประชุม กตปน.

            เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2557
เพื่อแจ้งการทดสอบ O-Net , NT และเสนอเรื่องกิจกรรมการนิเทศ ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2557 ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา


โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน

           เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบการดำเนินการ"
สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โดยมี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานกลุ่มเครือข่าย ประชุมร่วมกับกลุ่มเครือข่าย
สพป.


สภากาแฟ

            เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพบปะหารือกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบไม่เป็นทางการ ณ บริเวณศาลาร่วมใจ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประชุมพัฒนาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

             เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรี
อยุธยา ชั้น 3 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาผู้เกี่ยวข้องให้มี
ความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และ
มีระบบ โดยมีศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม
จำนวน 140 คน


การแข่งขันวู้ดบอล

            เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 ที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการแข่งขันวู้ดบอลครูและบุคลากรทาการ
ศึกาา ชิงถ้วยราวัลพร้อมเงินสด โดยมีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 23 ทีม ผลการแข่งขัน
ปรากฎว่า ชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มท่าเรือพัฒนา อ.ท่าเรือ รางวัล 10,000 บาท รอง
ีชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มระพีพัฒน์ อ.ภาชี รางวัล 7,000 บาท รองชนะเลิศ
อันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มวังชลสินธุ์ อ.วังน้อย รางวัล 5,000 บาท และรางวัลบู้บี้ มี 2 ทีม
ได้แก่ กลุ่มเพนียด อ.อยุธยา และกลุ่มวชิรปราการ อ.อุทัย รางวัล 3,000 บาท


ประชุมกรรมการคัดเลือก ร.ร.พระราชทาน

              เมื่่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายภิรมย์
นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อวางแผนการออกประเมินต่อไป


สภากาแฟ

            เมื่อเช้าวันที่ 10 กันยายน 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งและร่วมประชุมพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรี-
ีอยุธยา "สภากาแฟ" แบบไม่เป็นทางการ ณ วัดโตนด 1 ตลาดกลางเพื่อเกษตรกร
(ตลาดกุ้ง)


ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ป้องกันยาเสพติด

              เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระอินทร์ศึกษา
(กล่อมสกุลอุทิศ) นายนัทธี บ่อสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามมาตรการปราบปรามและหยุดยั้งการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด ของ คสช. ในช่วง 3 เดือนระหว่างเดือนกรกฎาคม -
กันยายน เน้นป้องกันกลุ่มเยาวชนที่เสี่ยงต่อการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมี
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนขยายโอกาส
จาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 จำนวน 101 คน เข้าร่วมการประชุม
ในครั้งนี้


รับมอบเงินบริจาค

            นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับมอบเงินบริจาคจาก คุณปุญลดา เปรมฤทัยสกุล เพื่อ
สมทบเข้ากองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ จำนวน 180,000 บาท


บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย

           นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทกับครูผู้ช่วย จำนวน 6 ราย
มารายงานตัวและบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ดังนี้
เอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ราย ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา และ
บ้านข่อยโทน อ.อุทัย เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ราย ร.ร.วัดสุคันธาราม อ.วังน้อย
และวัดสะตือ อ.ท่าเรือ เอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ราย ร.ร.สุดินสหราษฎร์ เอก
ประถมศึกษา จำนวน 1 ราย ร.ร.วัดสามบัณฑิต อ.อุทัยพิธีเททองหล่อพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

             เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
และครู นักเรียนโรงเรียนวัดกษัตรา วัดกุฎีลาย ปฐมวิทยาคาร วัดตูม วัดพระงาม รวม
300 คน ร่วมพิธีเททองหล่อองค์ประติมากรรมลอยองค์ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ หน้าอาคารหอจดหมายเหตุ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) ต.บ้านใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และประกอบพิธีถวายราชสักการะ ในงานรำลึก
ครบรอบเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง


สภากาแฟ

           ช่วงเย็นวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา "สภากาแฟ" แบบไม่เป็นทางการ และร่วมเป็นสักขีพยานในการ
จับสลากชิงทุนการศึกษา โครงการ "โรงเรียนสัมพันธ์ ร่วมกันรักประวัติศาสตร์
อยุธยา" ของศูนย์ประวัติศาสตร์อยุธยา จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวม
100,000 บาท


คณะรอง สพป.สระบุรี เขต 1 ศึกษาดูงาน

            นายสมศักดิ์ ภาคเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา
เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมให้การต้อนรับ นายนิพนธ์ เทพนรินทร์ รอง ผอ.
สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมคณะ รองทั้ง 10 ท่าน มาศึกษาดูงาน สพป.พระนครศรี-
อยุธยา เขต 1 ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557


อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
บุคลากรใน สพป.อย.1

             ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 นายภิรมย์
นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานเปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้กับบุคลากรในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 100 คน เพื่อให้
สามารถพูดสื่อสาร สนทนาภาษาอังกฤษได้ โดยทีมวิทยากรจากชมรมครูภาษา
อังกฤษให้ความรู้ผ่านการสอนด้วยบทเพลง เกม กิจกรรมกลุ่ม ระหว่างวันที่ 1 - 2
กันยายน 2557


สุดยอดเยาวชนประวัติศาสตร์อยุธยา

           เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธาน
ในพิธีปิดกิจกรรมเวที "สุดยอดเยาวชนประวัติศาสตร์อยุธยา" ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อยุธยา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ความรัก หวงแหน
ความภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 132 คน
พร้อมกันนี้ ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันอีกด้วย


กลุ่มท่าเรือพัฒนาจัดแข่งขันกีฬานักเรียน

             เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เดินทางไปเยี่ยมชม
การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ของกลุ่มโรงเรียนท่าเรือพัฒนา ที่โรงเรียนวัดนางคุ่ม
อ.ท่าเรือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียน


อบรมทางไกลผ่านดาวเทียม ร.ร.ขนาดเล็ก

           เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรี
อยุธยา นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ร.ร.ขนาดเล็ก โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะทำงาน จำนวน 87 โรงเรียน
พร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ โดยชมการถ่ายทอดจาก DLTV ช่อง 14 และประชุม
กลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อในภาคบ่าย เพื่อนำผลไปขยายต่อครูในโรงเรียน
เพื่อจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


กิจกรรมฝึกอ่านทำนองเสนาะ

           เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ที่ห้องประชุมชั้นล่าง อาคารวิทยบริการ
นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เยี่ยมชมการจัิดกิจกรรมฝึกอ่านทำนองเสนาะให้กับครู
ผู้สอนภาษาไทย ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาทักษะการคัดลายมือ
และอ่านทำนองเสนาะของครู เพื่อให้ครูสามารถอ่านทำนองเสนาะได้อย่างถูกต้อง
และสามารถนำไปสอนเด็กได้อย่างถูกต้องและมั่นใจต่อไป


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2557

            เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 เพื่อชี้แจงข้อราชการ
ให้สถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติ โดยได้ทำการทดสอบการเขียนคำศัพท์ภาษา
อังกฤษ จาก 6,000 คำ เวลา 15 นาที ต่อจากนั้นได้มอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับ
ครูที่คัดลายมือสวย /โรงเรียนที่ทำการทดสอบอ่าน เขียน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 8 ร.ร.
และโรงเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันภายใต้กรเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและ
ในช่วบ่าย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ จำนวน 4 ราย


สภากาแฟ

            เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพบปะหารือกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "สภากาแฟ" แบบไม่เป็นทางการ ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา