ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

ใจอาสาบริจาคโลหิต

             เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ที่อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดกิจกรรม
ใจอาสาบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 95 คน โดยมีโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มารับบริจาค
โลหิตในครั้งนี้


ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกต

            เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 นายอนันต์ ระงับทุกข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 ได้เดินทางมาตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ กรณีปกติ งวดที่ 1 การตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ 2558 ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการตรวจราชการในครั้งนี้


เปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่ 2
ร.ร.วัดธรรมจริยา

              เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 258 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธี
เปิดงาน "เปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่ 2" ประจำปีการศึกษา 2557 ที่โรงเรียนวัดธรรมจริยา
ซึ่งการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นบนแนวความคิด "บ้านนี้มีชีวิต"
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีชีวิต อาทิ Walk Rally ธนาคารออมขยะ English for Fun
คณิตคิดสนุก เรียนรู้สู่อาเซียน หมอภาษา ถักร้อย ห้อยรัก หนุน้อยประดิษฐ์
นิทรรศการพลังงาน สุขภาพ และความปลอดภัย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย โรงเรียนคอตันคลอง 27 , กลางคลอง 27, วงษ์สวรรค์, วัดราษฎร์บำรุง
ยมนาตามธรรม และสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา รวม 415 คน


การแข่งขันกีฬานักเรียน
"สพป.อย.1 เกมส์" ครั้งที่ 10

            เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 "สพป.อย.เกมส์" ครั้งที่ 10 ณ สนามกีฬา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีขบวนพาเหรดจากเขตกีฬาที่ 1 - 8 เดินขบวนกันอย่าง
สวยงามตระการตา และการแสดงในพิธีเปิดจากโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
และโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) หลังจากนั้น เป็นการแข่งขันกีฬา -
กรีฑาประเภทต่าง ๆ ในช่วงบ่ายเป็นพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลการแข่งขัน โดย
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา


ประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตฯ

             เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับ นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา นายนริศว์ ปรารมย์ และนายพลสินธุ์
พรหมมูล สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการในการ
ประเมินมาตรฐา่น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2557
โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนประตูชัย วัดใหญ่ชัยมงคล วัดผึ่งแดด วัดโคกช้าง
วัดพระญาติการาม วัดมเหยงค์ มาจัดแสดงนิทรรศการผลงานที่เกิดจากความสำเร็จ
และเป็นแบบอย่างได้ และโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ นำผลงานการแกะสลัก
ผักผลไม้ ชนะเลิศ ระดับชาติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ด้วย


ปาริชาต เกมส

              เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน "ปาริชาต
เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2557 ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา โดยมี นายวิทยา บุรณศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็น
ประธานพิธีเปิด หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาเปตองของนักเรียนในสังกัด
ในการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2557


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

            เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นายอารักษ์ พัีฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์
อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นการแข่งขันศักยภาพของนักเรียนที่ชนะเลิศในระดับ
ภาค ทั้ง 4 ภาค โดยนำมาแข่งในระดับชาติ เพื่อค้นหาสุดยอดเด็กไทยในแต่ละ
กิจกรรม โดยมี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานในพิธีเปิด หลังจากนั้น นายอารักษ์ พัฒนถาวร ได้เดินเยี่ยมชมและให้
กำลังใจกับโรงเรียนที่นำผลงานมาจัดแสดง และนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขัน
ครั้งนี้ด้วย


ประชุมติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

             เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตามการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้งระบบ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 33 โรงเรียน
ที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก สมศ.รอบสาม ซึ่งได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้งระบบ ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน 16 คน ศึกษานิเทศก์ 18 คน และผู้เกี่ยวข้อง
3 คน เพื่อร่วมกันพัฒนายกระดับให้โรงเรียนผ่านการรับรองต่อไป


รับมอบอาคารเรียน
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย อ.อุทัย
นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับมอบอาคารเรียน "อาคารชัยพฤกษ์" โรงเรียนวัด
โตนดเตี้ย โดยมี นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลค่า
4 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่ีอมแซมสวนหย่อม
เหล็กดัด สนามฟุตบอล จากบริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา ทำให้โรงเรียนสวยงาม
และสามารถรองรับกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี


อบรมบูรณาการ STEM Education

              นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีเปิดการจัดอบรม "การจัดการ
เรียนรู้บูรณการ STEM Education ระดับประถมศึกษา โดยจัดอบรมครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จำนวน 17 โรงเรียน จำนวน 51 คน ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์
2558 ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา


ประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

           เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรมวรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเขตนำร่องปฏิรูป
การเรียนรู้ 20 เขต จึงจัดประชุมทำความเข้าใจในการสร้างทีมและการ Coaching
ให้กับขโรงเรียนให้มีกลไกในการทำงานและกระบวนการบริหารจัดการของครูและ
ผู้บริหาร ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าโครงการ จำนวน 15 โรงเรียน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย
รอง ผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู โดยมี ดร.เบญจลักษณ์
น้ำฟ้า ที่ปรึกษา สพฐ. และคณะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 3

           เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายพิทยา จันฤาไชย ประธานกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีเปิดโครงการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557 เปิดโครงการ "กุมภาพันธ์เดือนแห่ง
การส่งความสุขมอบความรักให้นักเรียน" ซึ่งจัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเป็น
การสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับนักเรียนยากจน ขาดแคลน โดยการนำเครื่องอุปโภค
บริโภค สิ่งของเครื่องใช้ มอบให้กับนักเรียนและครอบครัว อำเภอละ 1 ครอบครัว
รวม 9 ครอบครัว


รับมอบอาคารไทยซิกข์
ร.ร.วัดกุฎีประสิทธิ์

            เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธี
รับมอบอาคารไทยซิกข์อุปถัมภ์ 22 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ อ.วังน้อย ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรเอกชน ชมรมซิกข์อุปถัมภ์ มูลค่า 750,000 บาท
เป็นหลังที่ 22 ของประเทศ และจะจัดสร้างต่อไปให้ครบทุกจังหวัด เพื่อเป็นการ
สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ โดยใช้เป็นห้องสมุดของโรงเรียน พร้อมกันนี้ยังได้มอบตู้
หนังสือ โต๊ะ - เก้าอี้ และคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนอีกด้วย


เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ

             ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดเทศกาล ชมสวน ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ (Flora Festival 2014) จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2558 รวม 90 วัน ในอัตราพิเศษ ท่านละ 25 บาท จากราคาปกติ
50 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-114110-5 , 053-114195