ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ

          กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประกวดออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน ประชาชน
คนพิการ ส่งผลงานเข้าประกวด ชิงเงินรางวัล โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและ
รายละเอียดได้ที่ www.nep.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2557โครงการ "รากแก้ววัฒนธรรม ณ กรุงเก่า อยุธยา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ"

         จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประกวดร้องเพลงพื้นบ้านและการประกวด
เงาเสียง พร ภิรมย์ ตามโครงการ "รากแก้ววัฒนธรรม ณ กรุงเก่า อยุธยา เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ" ดูรายละเอียดตามใบสมัคร
และหลักเกณฑ์การประกวดที่ http://www.ayu-culture.go.th


ประกวดโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2

            เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนคร
ศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2 โดยมูลนิธิ
ชวนน้องท่องพุทธวจน ร่วมกับ สพฐ. จัดประกวดสาธยายพุทธวจน โดยท่องพระสูตร
ที่ 1 - 5 เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปประกวดในระดับภูมิภาค ณ สพป.สระบุรี เขต 2
และระดับประเทศต่อไป โดยมีโรงเรียนเข้าประกวดในครั้งนี้ 9 โรงเรียน ๆ ละ 10 คน
รวม 90 คน


อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมควมประพฤติ

             เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการฝึกอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ประจำปี 2557 เพื่อให้ครูฝ่ายปกครองโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่่ยวข้อง ได้รับความรู้และ
จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
โดยอบรม ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2557 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 80 คน


เปิดบ้านนักวิทย์น้อย

            เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ที่ห้องประชุมสนามกีฬากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในพิธีเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา
2557 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ และพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ ในกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมี ครูผู้สอน
จำนวน 188 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร

            เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์สำหรับครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 หรือ ม.3 จำนวน 130 คน เพื่อพัฒนาเทคนิคสาระการเรียนรู้
สื่อ เพลง เกม ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2557


เยี่ยมการทดสอบการอ่านออก เขียนได

           เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เยี่ยมสนามสอบการ
อ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 ร.ร.วัดนาค อำเภอบางปะหัน


 

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย

            เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดนาค นายภิรมย์
นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย ซึ่งมีโรงเรียนวัดนาค เป็นโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ อ.บางปะหัน
โดยได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยในอำเภอบางปะหัน
โรงเรียนละ 10 ครอบครัว ให้มีความรู้ในเรื่องการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการอย่าง
ถูกต้องวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ที่ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นกรรมการ
ร่วมวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูและหลักสูตรคุรุศาสตร์บัณฑิตกลุ่ม
วิชาชีพครู ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำร่างหลักสูตรให้มี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานต่อไป


คุรุสภา อบรมคุณธรรม จริยธรรม คร

          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร นายภิรมย์ นันทวงค์
ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กล่าวรายงานการจัดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมี พระเทพรัตนากร
เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด กำหนดการอบรมระหว่าง
วันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2557 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 100 คนสภากาแฟ

             นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สภากาแฟ แบบไม่เป็นทางการ เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ โดยมี สภาอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพ


ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

         เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่โรงแรมวรบุรี นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิด
ค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน ตามโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา โรงเรียนเครือข่ายสุจริต เพื่อวางรากฐานการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศ ซึ่งมีโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ เป็นโรงเรียนต้นแบบ
และมีโรงเรียนเครือข่ายเพิ่มขึ้น 20 โรงเรียน ๆ ละ 10 คน รวม 200 คน เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นโรงเรียนสุจริต 5 ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ


มหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาต

           เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม
"มหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ" ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมี คณะข้าราชการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไปร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้


พิธีพระราชทานเทียนพรรษา

              เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ
ร่วมพิธีพระราชทานเทียนพรรษา พุทธศักราช 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา ซึ่งพระราชอุทิศเพื่อจุดบูชา
พระรัตนตรัย ณ วัดบรมวงศ์อิศวรารามวรวิหาร


วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

            เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 นายสุดใจ มอญรัต รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธี
"วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ปี พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


การประกวดแข่งขันเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

         เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล
(ภาวนารังสี) นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 ให้กับ
สถานศึกษา เพื่อให้สามารถนำไปบูรณาการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจัด
การประกวดแข่งขัน 2 รายการ คือ การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ และการแข่งขัน
โต้วาทีภาษาอังกฤษ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทั้งสิ้น 120 คน