ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 ครั้งที่ 2/2562

           วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการคณะกรรมการจัดโครงการสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคณะกรรมการทั้ง 2 เขต เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อสรุปการเตรียมการจัดโครงการสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ซึ่ง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นตัวแทนจัดกิจกรรม โดยในวันที่ 27 มีนาคม 2562 จะมีการแข่งขันกีฬาสากล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. และ วันที่ 28 มีนาคม 2562 จะมีพิธีเปิด เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. มีการประกวดขบวนพาเลช กองเชียร์ มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กรีฑา ในช่วงเช้า และช่วงบ่ายเป็น การแข่งขันฟุตบอลทั่วไป และฟุตบอลผู้อาวุโส (อายุ 50 ปีขึ้นไป) จากนั้น มีพิธีปิดและกิจกรรมสัมพันธ์ในช่วงเย็น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดโครงการสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 ครั้งที่ 1/2562

           วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมการจัดโครงการสานสัมพันธ์กีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงศักยภาพ ส่งเสริมพลานามัยด้านร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างความรักความสามัคคีกันระหว่างทั้ง 2 เขต โดยจะจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2562 ซึ่งจะมีการแข่งขันกีฬา 3 ชนิด คือ กีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน กรีฑา จำแนกเป็นกีฬาสากล 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง

กีฬาพื้นบ้าน 3 ประเภท ได้แก่ ชักเย่อ วิ่งกระสอบ วิ่งขี่ม้า และประเภทกรีฑา จากนั้น จะมีกิจกรรมสัมพันธ์ในภาคเย็น ในวันปิดที่ 28 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งใหม่

           วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 59 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้มีความเข้าใจในนโยบาย การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปรับตัว ปรับรูปแบบการทำงานให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับครู ผู้ปกครอง ชุมชน ได้อย่างมีความสุข


 

การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

           วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61” “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” และได้รับฟังคำชี้แจงความเป็นมาของการประเมินการเตรียมความพร้อม ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1 โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี


 

พิธีปิด Champ of the Champ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

           วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานในพิธีปิด มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน โดยมีนายสุวรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน นายก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา Champ of the Champ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นเลิศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนำทีมที่ชนะเลิศกีฬาทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เปตอง เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส กรีฑา คัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด มีนักกีฬา จาก สพป.อย.1 เขต 2 และ สพม.3 เข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 มีนาคม 2562 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 3 เขต ร่วมพิธิปิด ณ สนามกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

โครงการจิตอาสาสอนน้องสู่โลกธุรกิจค้าปลีกและโครงการ Business For Young Program ประจำปีการศึกษา 2561

           วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. 
ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาสอนน้องสู่โลกธุรกิจค้าปลีกและโครงการ Business For Young Program ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา โดยศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ พระนครศรีอยุธยา บริหารงานโดย บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ได้รับประสบการณ์ การฝึกทักษะการจัดร้านค้าสหกรณ์ สามารถถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการร้านสหกรณ์ให้กับรุ่นน้องในโรงเรียนได้ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีความสนใจศึกษาต่อสายอาชีพในระบบทวิภาคี ที่มีใจรักงานบริการ และต้องการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาความรู้ให้เชี่ยวชาญ ทางด้านธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ สำหรับโครงการในวันนี้มีนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม จำนวน 68 คน จาก 15 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

           วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ครูปฐมวัยได้เกิดการเรียนรู้ครบทั้งด้านความรู้ ทักษะ และนำความรู้ไปใช้ในการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ วิทยากร โดย นางสมลักษณ์ รู้แผน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 179 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดงาน “ร่วมภาคภูมิใจ ก้าวไกล สู่ความสำเร็จ” ครั้งที่ 2

           วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูและคณะบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ท่านสนิท แย้มแกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ร่วมภาคภูมิใจ ก้าวไกล สู่ความสำเร็จ” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561


 

กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

           วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 (ภาคเช้า) ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม​ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

การแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 โดย นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายบุญเลิศ โตสมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 9 อำเภอ เข้าร่วมแข่งขัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ตามนโยบายรัฐบาล สร้างความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา


 

เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา

           วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา นัดแรกเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระหว่างสีเหลืองแข่งกับสีส้ม และสีเขียวแข่งกับสีฟ้า ที่สนามการแข่งขันโรงเรียนประตูชัย ผลปรากฏว่า สีเหลือง ชนะ สีส้ม 2- 0 สีเขียว ชนะ สีฟ้า 4 - 0 ซึ่งจัดจะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นี้ ระหว่าง สีเหลืองกับสีเขียว ณ สนามการแข่งขันองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือต่อต้านการทุจริตฯ 

           ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้ นางสมลักษณ์ รู้แผนศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางปรีชญา ยาวุธ ศึกษานิเทศก์ นายพิชิต ขำดี ครูช่วยราชการและนายรัฐพงษ์ สุขฉาย เจ้าหน้าที่ ICT ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแนวทางแผนแม่บท บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก


 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

           ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดย ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562


 

ประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

           วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรู้และเข้าใจในนโยบายแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะทำให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในชุมชน เป็นต้นแบบ มีความพร้อมให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความเท่าเทียมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 97 โรงเรียน


 

ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และให้คำแนะนำแก่คณะครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ 

           ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และให้คำแนะนำแก่คณะครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนวัดดาวคะนอง อำเภอบางปะหัน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ตามนโยบายตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อพบปะกับครู ดูถึงห้องเรียนและชุมชน ด้านการจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม การอ่านออกเขียนได้ ด้านพัฒนาผู้เรียน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562