ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

สนทนากลุ่มย่อย
โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 3 สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กล่าวต้อนรับ นางจินตนา เหนือเกาะหวาย รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน
การศึกษาภาคบังคับและคณะ สพฐ. พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัย
ที่มาร่วมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง
การดำเนินงานตามโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ที่เข้มแข็ง
ยั่งยืนและต่อเนื่อง ภาคกลาง (กาญจนบุรี ราชบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา)


 

ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามต

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ห้องสุวรรณภูมิ โรงแรมวรบุรี นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานพิธีเปิดโครงการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์ประชามติ) โดยมี
ผู้บริหารสถานศึกษาจาก สพป.อย.เขต 1, เขต 2 สพม.3 ร.ร.เอกชน และ ร.ร.
สังกัดท้องถิ่น กว่า 400 คน เข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การออกเสียงประชามติไปยังนักเรียนผ่านกระบวนการ 6 สัปดาห์ประชามติ


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559

           เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และผู้บริหารการศึกษา ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ซึ่งก่อนการเริ่มการประชุมมีพิธีมอบทุนการศึกษา เิงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย
ต่าง ๆ จากกองทุนหลวงพ่อรวย และกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ และเกียรติบัตร
แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ และนักเรียนที่สอบ O-Net ได้ 100 คะแนน
เต็ม โดยมี นายชลอ กองสุทธิ์ใจ เป็นผู้มอบและบรรยายพิเศษ จากนั้น กกต.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ชี้แจง และเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ หลังจากนั้น นายอารักษ์ พัฒนถาวร ได้ลงนาม MOU คำรับรอง
การปฏิบัติราชการระหว่างประธานชมรมแต่ละอำเภอ และแจ้งข้อราชการตาม
ระเบียบวาระต่อไปอบรมลูกเสือ - เนตรนารี
ต้านภัยยาเสพติด

          นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมลูกเสือ - เนตรนารี
ต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ โดยมี นักเรียน
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ปฐมวิทยาคาร และวัดทางกลาง ชั้น ม.1 - 3 จำนวน
160 คน เข้าค่ายอบรมเพื่อให้สามารถเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2559


สพฐ.ติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายชูชาติ ทรัพย์มาก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สพฐ. พร้อมคณะติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ อ.วังน้อย
โดยมีนายประชุม พันธ์เรือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
พร้อมคณะ และนางกัลยารัตน์ เมืองสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิพยากรณ์
ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลสพป.อย.1 พัฒนาครูขยายโอกาส
เพื่อป้องกันยาเสพติด

         นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมสร้าง
แนวทางป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยจัด
กิจกรรม Day Camp แนวทางการจัดกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติด ในระหว่าง
วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรี
อยุธยา


มอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียน

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เดินทาง
ไปมอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภค ให้แก่ เด็กชายนพรัตน์ ทรัพย์มีนา
นักเรียนชุมชนวัดระโสม อ.ภาชี รวมมูลค่า 10,000 บาท


ประชุมโรงเรียนเครือข่าย ร.ร.สุจริต รุ่นที่ 2

           เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 3 นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานเปิดการประชุมสัมมนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ระดับสถานศึกษา "โครงการโรงเรียนสุจริต" เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการยกระดับมาตรฐานความสุจริต คุณธรรม ความโปร่งใส โดยภาครัฐ
กำหนดให้การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ระดับสถานศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต จำนวนร้อยละ 10 ของทุกเขตพื้นที่ โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 2
มีจำนวน 19 โรงเรียน ที่เข้ารับการประเมิน โดยมี นางจุไรรัตน์ เอิบกมล ผอ.ร.ร.
ชลประทานอนุเคราะห์ และโรงเรียนสุจริต เป็นวิทยากรให้การบรรยายในครั้งนี้


การแข่งขันทักษะภาษาไทย

             เมื่่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
ทักษะความเป็นเลิศด้านภาษาไทย เพื่อค้นหาตัวแทนเข้าแข่งขันตามโครงการ
รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินี 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมี นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ใีนครั้งนี้ จำนวน 134 คน


ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
ร.ร.ขนาดเล็ก

           เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา


ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย

         นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในการประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ
แข่งขันทักษะภาษาไทย ตาม "โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย"
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม
มงคลวราจารย์


ลงนาม MOU โครงการคูปองพัฒนาคร

           เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.59 ที่ห้องประชุมอยุธยา - อาเซียน อาคารสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ.
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา และเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1, สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพป.สิงห์บุรี, สพป.อ่างทอง และ สพม.3 ซึ่งจะดำเนินโครงการพัฒนาครู
แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ กิจกรรม Classroom Training กิจกรรม Coaching &
Mentioring กิจกรรม Best Practice Presentation


เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน

          ตามที่สื่อต่าง ๆ ได้นำเสนอภาพข่าว ด.ช.นพรัตน์ ทรัพย์มีนา นักเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดระโสม อ.ภาชี นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ มีสภาพความ
เป็นอยุ่ยากจน บ้านทรุดโทรม หลังคาไม่คุ้มฝน ฝนตกต้องไปอาศัยนอนในห้องน้ำ
ซึ่งจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทำให้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคในการ
สร้างบ้านหลังใหม่ให้กับนักเรียนดังกล่าวแล้ว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นำโดย น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา และคณะ เดินทาง
ไปเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท และจะ
มอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภค ให้อีก 10,000 บาท ในภายหลัง


ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน

          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมโครงการ
สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน เพื่อพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียนในระดับ
โรงเรียน ระดับอำเภอ ระัดับเขต ให้มีความเข้มแข็งขึ้น โดยมี ครูผู้รับผิดชอบ
งานสภานักเรียน และประธานสภานักเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสกว่าร้อยคน
เข้ารับการอบรม โดยมี นายสุชาติ ปานพรม ผอ.กกต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวิทยากรให้การบรรยาย


พิธีทักษิณานุประทาน ร.8

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย
ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย และวาง
พวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมี
นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน


พิธีทำบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศล

           เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัีดพนัญเชิงวรวิหาร


ประชุมจัดทำข้อมูล ICT โรงเรียนประชารัฐ

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมครูผู้จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ด้าน ICT โครงการโรงเรียนประชารัฐ ครั้งที่ 1/2559 เื่พื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนของ School Partner โรงเรียนแกนนำ
ประชารัฐ 44 โรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล


ส่งมอบจักรยานมือสองจากญี่ปุ่น
ให้โรงเรียนวัดดอนพุดซา

           เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประธานในการรับมอบจักรยานมือสองจากญี่ปุ่น โดยผู้บริหาร
บริษัทแซคคุโรตา (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมพนักงาน 40 คน ซึ่งให้การช่วยเหลือ
สนับสนุนนักเรียนโรงเรียนวัดดอนพุดซาใช้ในการเดินทางมาเรียนของนักเรียน
จำนวนทั้งสิ้น 45 คัน โดยมี นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวต้อนรับและกล่าว
ขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้


 

ลงนาม MOU คำรับรองการปฏิบัติราชการ

           เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ (MOU) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 2559 ระหว่าง นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กับ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม
ทุกกลุ่ม ว่าจะปฏิบัติราชการตามที่ให้คำรับรองไว7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

            นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดโครงการจัดงาน "7 มิถุนายน
วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2559" ณ ศูนย์การค้าเดอะสกาย ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
ชั้น 1 โดยมีการจัดนิทรรศการสื่อการเรียนการสอน การเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน
ประกวดเรียงความ/วาดภาพ ตอบปัญหาชิงรางวัล ฯลฯ จากโรงเรียนในสังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2


 

พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาส
ครองราชย์ครบ 70 ปี

          เมื่อช่วงเย็นวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ที่บริเวณลานหน้าพระวิหารองค์พระ
พุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิงวรวิหาร นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมพิธีถวายพระพรและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ
70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน นี้ โดยมีเจ้าคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และนายประยูร
รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมกันนี้
ได้จัดพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และป้ายโรงเรียน
รักษาศีล 5 อีกด้วย
สัมมนาเชิงปฏิบัติการครูแนะแนว ครั้งที่ 2

           เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวรายงาน
ต่อประธานในพิธีเปิด นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว
การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ ครั้งที่ 2 ณ เดอะสกายชอปปิ้งเซนเตอร์ ชั้น 2
ห้องสกาลฮอล โดยมี ครูแนะแนวในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


มอบบ้านนักเรียน

            เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประธานในการมอบบ้านให้กับ ด.ญ.ชนิดา ตรีบุบผา ชั้น ป.6
ร.ร.วัดบ้านดาบ (ปัจจุบัน ชั้น ม.1 ร.ร.นครหลวงอุดมรัชวิทยา) และ ด.ญ.สุกัญญา
ดาวดารา ชั้น ป.3 ร.ร.วัดบ้านดาบ ซึ่งเป็นพี่น้องกัน จำนวน 1 หลัง โดย ด.ญ.
ชนิดา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสานรักคนเก่ง หัวใจแกร่ง โดยบริษัท
เอไอเอส เป็นผู้สนับสนุนมอบทุนการศึกษา และให้ทุนการศึกษาจนถึงปริญญาตรี
ส่วนการสร้างบ้านนั้น นายชนม์เจริญ วันชัยจิระบุญ ได้บริจาคเงิน จำนวน 130,000
บาท และนายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้มอบเงินสนับสนุนและสิ่งของเครื่องใช้
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 รวมมูลค่า
28,000 บาท ให้กับนักเรียน ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัยนักเรียน


ส่งมอบงาน ร.ร.เอกชน ประเภทอาชีวศึกษา
ให้กับอาชีวศึกษา

            เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ส่งมอบเอกสารการโอนกิจการทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน
ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ประเภทอาชีวศึกษา)
ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยมี นายสมบัติ เนียมหอม ของ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบประชุมครูผู้สอนปฐมวัย เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กปฐมวัย

            เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 ที่โรงแรมวรบุรี สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สำนักงาน ป.ป.ส. และ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่
ภาค 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนและผู้ดูแลเด็ก
จำนวน 350 คน ให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคในการใช้สื่อเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยมี นายสุชน ภัยธิราช นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานในพิธีเปิด หลังจากนั้น นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษา
ธิการพระนครศรีอยุธยา พบปะเพื่อนครูพร้อมมอบแนวคิดในการอบรมครั้งนี้ด้วย


พิธีบรรพชาอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติฯ

            เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2559 คณะข้าราชการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท
ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี
9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ณ วัดมเหยงค์ ต.หันตรา


อบรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

          เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้โปรแกรม
ระบบบริหารสถานศึกษา จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านเว็บไซต์ ปีการศึกษา
2559 ให้กับสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน โดยแบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น ๆ ละ
1 วัน รุ่นที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 อำเภอพระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ
รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 อำเภอนครหลวง อุทัย รุ่นที่ 3 วันที่ 4 มิถุนายน
2559 อำเภอบางปะหัน มหาราช บ้านแพรก รุ่นที่ 4 วันที่ 5 มิุถุนายน 2559
อำเภอภาชี วังน้อย


งานรำลึกครบ 4 ปี เสด็จทุ่งมะขามหย่อง

          น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวาย
ราชสักการะหน้าพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงาน "รำลึกครบรอบ
4 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง" ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559
ณ บริเวณหน้าอาคารหอจดหมายเหตุ ทุ่งมะขามหย่อง โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี
           สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ขอขอบคุณโรงเรียนวัดตูม, สุดินสหราษฎร์
และปฐมวิทยาคาร ที่นำโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


กวนข้าวทิพย

         เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมพิธีเปิดงานกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) ประจำปี 2559 ณ วัดพนัญเชิง-
วรวิหาร โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการ
มหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเรวัติ ประสงค์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนคร

         เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและุบุคลากรทาง
การศึกษา จำนวนกว่าพันคน เข้ารับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล
"นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบแนวทาง
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนรับฟังการถ่ายทอดสดอีกด้วย


ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพัสดุ

           นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านวัสดุ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ชั้น 3 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการพัสดุ ให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เพื่อให้การ
เบิกจ่ายเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วย อ.พระนครศรีอยุธยา, นครหลวง,ท่าเรือ
บางปะหัน รุ่นที่ 2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วย อ.ภาชี ,วังน้อย ,
มหาราช, อุทัย และบ้านแพรก โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคลังเขต 1 ให้ความรู้
กับผู้อบรมอบรมการอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ

         เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ที่โรงแรมวรบุรี อโยธยา นายศรีรัตน์
รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนอ่านเขียนแบบแจกลูก
สะกดคำ เพื่อการอ่านออกเขียนได้" เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.1 มีความรู้
เทคนิคในการอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ โดยมีครูจากทุกโรงเรียนในสังกัด
เข้าอบรมในครั้งนี้


อบรมขยายผล "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ที่โรงแรมวรบุรี อโยธยา นายศรีรัตน์
รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมโครงการขยายผลขับเคลื่อนนโยบาย
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีโรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วม
โครงการแล้ว 19 โรงเรียน ในวันนี้เป็นการอบรมเพื่อขยายผลให้กับโรงเรียนใน
สังกัดทุกโรง โดยมี ผู้บริหารโรงเรียนและครู เข้ารับการอบรมกว่า 400 คน วิทยากร
ที่ให้ความรู้ ได้แก่ นายธัญญา เรืองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา


วันฉัตรมงคล

            เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศูนย์ราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปกครองประเทศ
ให้มีความร่วมเย็นเป็นสุข ตลอดระยะเวลา 70 ปี โดยมี นายประยูร รัตนเสนย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี


เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

           เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับ ครูผู้ช่วย ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 4 จำนวน 41 อัตรา ได้แก่ เอกคณิตศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา สละสิทธิ์
1 อัตรา เอกประถมศึกษา จำนวน 7 อัตรา (สละสิทธิ์ 2 อัตรา) เอกวิทยาศาสตร์
จำนวน 11 อัตรา (สละสิทธิ์ 3 อัตรา) เอกบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา (สละสิทธิ์
1 อัตรา) เอกวิชาพลศึกษา จำนวน 4 อัตรา เอกศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา
เอกสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา และเอกดนตรีไทย จำนวน 4 อัตรา โดยจะ
บรรจุแต่งตั้งในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559


ประชุมคณะกรรมการ กศจ.
ครั้งที่ 2/2559

           เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธาน
กรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กศจ.) ครั้งที่ 2/2559 โดยมี
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมประชุมในครั้งนี้


ประชุมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ให้กับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับ
การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเตรียมการรับการประเมินในปีงบประมาณ
พ.ศ.2599 - 2560 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการกว่าร้อยคนเข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้ประชุมระัดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายแนวปฏิบัติ
และข้อเสนอแนะการรับนักเรียน ปี 2559


ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

           เมื่อวันทีี่่่ 25 เมษายน 2559 ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประจำปี 2559 โดยมี นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานในพิธี โดยถวายพวงมาลาทำพิธีบวงสรวง และกล่าวคำถวายราชสดุดี
เป็นอันเสร็จพิธี


ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี

        เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกธนะศักดิ์
ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พบผู้นำศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมโบสถ์นักบุญยอแซฟ และเดินเยี่ยมชม
นิทรรศการและกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนาต่าง ๆ หลังจากนั้น
ได้เดินทางไปสักการะพระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์พรมไตรโลกนาถ
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม และทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดโคกพระยา อีกด้วย


ประชุมคณะกรรมการ กศจ.

         เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กศจ.) ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายประยูร
รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกรรมการ และมีนาย
ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ศึกษาธิการภาค 1 เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


รดน้ำดำหัว วันสงกรานต

           เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ รดน้ำขอพร นายประยูร รัตนเสนีย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางมีนา รัตนเสนีย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ทั้ง 2 ท่าน ณ จวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา