ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

         วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินการจัดกิจกรรม
"วันมหาธีรราชเจ้า" ซึ่งบรรดาผู้ับังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ทำพิธี
วางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เพื่อน้อมรำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นายเรวัติ
ประสงค์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน นายฉัตรชัย
น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เป็นผู้กล่าวรายงาน


Big Cleaning Day บึงพระราม

          เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม
Big Cleaning Day ณ บริเวณบึงพระราม ตามนโยบาย "อยุธยาเมืองสะอาด
น่าอยู่ เชิดชูมรดกโลก" โดยมี พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมา-
ธิการศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิด และนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พร้อมนี้ นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการ
และนักเรียนจากโรงเรียนประดู่ทรงธรรม ประตูชัย วัดใหญ่ชัยมงคล และวัดพระญาติ-
การาม รวม 200 คน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดในครั้งนี้ หลังจากนั้น ร่วมพิธี
เปิดป้ายมรดกโลก ณ วัดศรีสรรเพชญ์ อีกด้วย


ทำบุญวันอนุสรณ์พระนางสร้อยดอกหมาก

          นายปรีวัติ สมัครประโคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมงานทำบุญวันอนุสรณ์
พระนางสร้อยดอกหมาก ประจำปี 2558 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร เพื่อเป็นการ
รำลึกถึงและทำบุญอุทิศแด่ดวงพระวิญญาณของพระนางสร้อยดอกหมาก
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558


ใจอาสาบริจาคโลหิต

         เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ
น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ใจอาสาบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเ็ด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม
บริจาคโลหิต จำนวน 54 ราย


รวมน้ำใจช่วยกาชาด

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ที่เรือนรับรองจวนผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ นำสิ่งของร่วมบริจาค
ในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ในการออกร้านกาชาดของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อหารายได้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติและ
กิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด
ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18 - 27 ธันวาคม 2558 ณ อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา


กฐินพระราชทาน วัดตูม

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ.
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำปี 2558 พระบาทสมเ็ด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นำมา
ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงวัดตูม


ซ้อม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad"

           เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน-
ท้องถิ่น มูลนิธิองค์กรเอกชนและประชาชน ร่วมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
ตามเส้นทางจริง ระยะทาง 29 กิโลเมตร โดยมี จุดเริ่มต้นศูนย์ราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การนี้ นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมซ้อมปั่น
จักรยานในครั้งนี้ด้วย


สพป.อย.1 Big Cleaning Day
เฉลิมพระเกียรติ

          นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เปิดกรวยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
และกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช โดยร่วมกันทำความสะอาดอาคาร
สถานที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

           เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ
ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว
เนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี


พิธีวางพวงมาลาทหารอาสา

          เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ 1 ประจำปี
2558 ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสาฯ หน้าโรงงานซ่อมยาง กองโรงงานซ่อมสร้าง
รถยนต์ทหาร ศูนย์ซ่อมสร้างสื่ออุปกรณ์สายสรรพาวุธ โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์
ผู้่ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธ


กฐินพระราชทาน สพฐ.

          เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี 2558 โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธ


 

พิธีปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
โอลิมปิก (IMSO)

          เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ที่่โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี
นายอารักษ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิก ระหว่างประเทศ นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี


ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559

          เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกา่ยน 2558 ที่โรงแรมวรบุรี สพป.พระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้สหกรณ์
และมอบเกียรติบัตรโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ประจำปีการศึกษา 2557 และโรงเรียนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมทั้ง ได้มอบนโยบายการปรับลด
เวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ให้กับที่ประชุมทราบ หลังจากนั้น นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ชี้แจงวาระการประชุมให้ที่ประชุม
ทราบต่อไป และในช่วงบ่าย ดร.บุญรักษ์ ได้เดินทางเยี่ยมการจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ที่โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล และเยี่ยมชม
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนวัดเสาธงเก่า อ.บางปะหัน
อีกด้วย


กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้และวัฒนธรรม การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2558 (IMSO 2015) ซึ่งมีครู 120 คน และนักเรียน
ครูพี่เลี้ยง 640 คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 258 อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ดรีมเวิลด์ วัดพระแก้ว พระราชวังบางปะอิน วัดมหาธาตุ ชุมชนบ้านมอญ เป็นต้น


ต้อนรับประธานาธิบดีศรีลังกา

           เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ท่านไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เดินทางเยือนประเทศไทยอย่าง
เป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรี และลงนาม
ความตกลงระหว่างไทยกับศรีลังกา ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทาง
การฑูตไทย - ศรีลังกา โดยเดินทางมา ณ วัดธรรมาราม ในช่วงบ่าย ซึ่งในส่วนของ
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้มอบหมายให้ น.ส.เจตนา มีแสงเพ็ชร์ ผอ.กลุ่ม
อำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย


พิธีเปิด IMSO 2515

        เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมชุมชนการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิก ระหว่างประเทศระดับประถมศึกษา ประจำปี 2558 (IMSO) ณ หอประชุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี


 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

          เมืื่อช่วงบ่ายวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558  นางสาวกัลยาณี   นรสิงห์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนอนุบาล
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็น 1 ใน 19 โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนนำร่องของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ ในการปรับลดเวลาเรียน โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนปฏิบัติ
มีความหลากหลาย การคิดวิเคราะห์ทำงานเป็นทีม   และเรียนรู้อย่างมีความสุข
โดยนางสาวกัลยาณี   นรสิงห์ ได้เดินเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
ของโรงเรียนพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อีกด้วยบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย

          เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ น.ส.กัลยาณี
นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 กล่าวแสดงความยินดีและมอบนโยบายแก่ครูผู้ช่วยที่ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอบแข่งขันได้ใน
ลำดับที่ 1 ครั้งที่ 2/2558 จำนวน 11 ราย วิชาเอกสังคมศึกษา ร.ร.ลุมพลี-
ชนูปถัมภ์ วิชาเอกศิลปศึกษา ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล วิชาเอกประถมศึกษา ร.ร.
วัดเจริญธรรม วิชาเอกบรรณารักษ์ ร.ร.ประตูชัย วิชาเอกพลศึกษา ร.ร.บ้าน-
กะทุ่มลาย วิชาเอกภาษาไทย ร.ร.สุวพรรณสนิทวงศ์ฯ วิชาเอกปฐมวัย ร.ร.ชุมชน
วัดระโสม วิชาเอกดนตรีไทย ร.ร.วัดบัวงาม วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
ร.ร.พระอินทร์ศึกษา โดยจะบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 27 ตุลาคม 2558


จัดทำแบบทดสอบ
ตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ ม.3

          เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ที่อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 นางสุชีรา มนัสตรง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ประธานพิธีเปิดการจัดทำแบบทดสอบตามตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ซึ่งจากการประเมินของ สทศ. พบว่า ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียน ชั้น ม.3 ยังอยู่ในระดับที่ไม่พึงพอใจ จึงได้เชิญครูผู้สอนชั้น ม.3 โรงเรียน
ขยายโอกาสมาจัดทำแบบทดสอบตามตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาในการ
เรียนการสอนต่อไป


พิธีบำเพ็ญกุศล

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 ที่กองอำนวยการจัดงานวัดพนัญเชิง
วรวิหาร นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 2 ปี แห่งการ
สิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ


วันปิยมหาราช

           นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ข้าราชการร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ประจำปี 2558
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้า
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี


ศึกษาดูงาน

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ.สพป.อย.เขต 1 พร้อมคณะบุคลากร รวม 20 คน
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการของ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 และ สพป.ตาก เขต 2
โดยในวันที่ 21 ต.ค. ศึกษาดูงาน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เรื่อง มาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวชี้วัด KRS และ ARS และในวันที่ 22 ต.ค.
ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ สพป.ตาก เขต 2 เรื่อง อาเซียนและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ พร้อมทั้งมอบสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อนำไปมอบให้กับ
นักเรียนต่อไป


พิธีบำเพ็ญกุศล
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จย่า

          เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศล วันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 115 ปี ในวันพุธที่ 21
ตุลาคม 2558 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในส่วนของ สพป.พระนครศรี-
อยุธยา เขต 1 นำโดย นายปรีวัติ สมัีครประโคน รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา
เขต 1 และคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะในครั้งนี้ด้วย


มูลนิธิรักษ์ไทย อบรมครูกล้าทำดี

           น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"ครูกล้าทำดี ยุติการรังแกในโรงเรียน" ของมูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งจัดอบรมให้กับ
ข้าราชการครู สังกัด สพป.กระบี่ เขต 1 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ
เขต 2 รวม 30 คน ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุมชั้นล่าง
อาคารวิทยบริการ


ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

           นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ผ่าน
ระบบ DLTV โดยมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายนำร่อง 19 โรงเรียน สังกัด สพป.อย.1
จำนวน 75 คน เข้ารับฟังนโยบาย ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม นี้ ที่ห้องประชุม
วิทยบริการ ชั้น 3 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 น
ี้


ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ครั้งที่ 1/2558

         เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร เลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี-
อยุธยา เขต 1 มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับคณะกรรมการฯ ในการประชุม
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2558 เพื่อสรรหาและเลือกประธาน
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดย
คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผลปรากฎว่า นายสุวรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน ได้รับ
การคัดเลือกจากการลงคะแนนของคณะกรรมการ ในครั้งนี้


สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ศึกษาดูงาน

          เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ น.ส.กัลยาณี
นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นำโดย นาย
สมโภชน์ ศรีชะนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 และบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 9 คน
เดินทางมาศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พระนครศรีอยุธยา
เขต 1 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร


ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

          เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการ
ประชุมชี้แจงความเข้าใจคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 ซึ่งกำหนดสอบข้อเขียนในวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2558
และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


ประชุมคณะทำงาน ศปข.ศธ.สพป.อย.1

           เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตาม
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศปข.ศธ.สพป.อย.1) เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผลเป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา


แสดงความยินด

          นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับ นายประยูร
รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเรวัต ประสงค์ และนาย
ขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเข้ารับ
ตำแหน่งใหม่ ทั้ง 3 ท่าน