ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวร

            มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดยเชิญชวนบูชาพระบรมรูปจำลอง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร. 055-962328


ประชุมดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว

            เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 นายสมศักดิ์ ภาคเดช รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
ศรีรัศมิ์ พระวรชายา และจัดทำแผนการเรียนการสอน นมแม่คือสายใยรักแห่ง
ครอบครัว เพื่อเผยแพร่ในรูปแบการจัดเสียงตามสาย (ดีเจ) ต่อสาธารณชน ผู้เข้า
ประชุมประกอบด้วย ครูอนามัย ครูสุขศึกษา 82 โรงเรียน โดยมี แพทย์หญิงกรณ์วรัฐ
จันทร์ผ่องแสง และนางสุธิดา ทับทิมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเอน
เป็นวิทยากร


โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2557

            เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดโครงการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ปีแห่งการช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้างขวัญ
และกำลังใจให้กับนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลน โดยนำสิ่งของเครื่องใช้ เครื่อง
อุปโภคบริจาค มอบให้กับนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียนละ 2 ครอบครัว จำนวน
22 กลุ่ม รวม 44 มอบครัว โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์
รับมอบและออกเยี่ยมนักเรียนต่อไป


สพป.อย.1 ร่วมกับ วัดท่าการ้อง
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

            ช่วงเย็นวันที่ 12 สิงหาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมกับวัดท่าการ้อง จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
82 พรรษา โดยมี นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกอำเภอ ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัย
ถวายพระพรกันอย่างเนื่องแน่นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา มหาราชิน

         ช่วงเช้าวันที่ 12 สิงหาคม 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ ร่วมพิธีทำบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์ 83 รูป ณ บริเวณลานหน้าพระวิหารพระพุทธไตรรัตนนายก
วัดพนัญเชิงวรวิหาร ช่วงค่ำ นายอารีย์ จำปาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ การแสดง แสง
เสียง เดินแบบผ้าไทย และรับมอบเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการ
ประกวดจัดซุ้มการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ อีกด้วยทำบุญวันธรรมสวนะ

          เมื่อวันอาิทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรที่วัดผดุงธรรม อ.ภาชี ตามโครงการทำบุญทุกวันธรรมสวนะ
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประชาชนและคณะครู นักเรียน ในอำเภอภาช


ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ตรวจราชการ ร.ร.อนุบาลฯ

          เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ
นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา กรณีปกติ รอบที่ 2


มอบห้องสมุดชุมชน ร.ร.วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)

             เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีรับมอบ
หนังสือ สื่อการเรียนรู้ และเปิดห้องสมุด ร.ร.วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) ภายใต้
การลงนามความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ที่จะร่วมมือกันจัดกิจกรรมห้องสมุดชุมชนส่งเสริมการอ่าน และมุม
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในห้องสมุด เพื่อปลูกฝังการสำึนึกด้านสิ่งแวดล้อม


ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ตรวจติดตาม รอบ 2 ที่อยุธยา

            เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ที่ห้องประชุม กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมรับการตรวจ
ราชการ และติดตามประเมินผล ของ นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557
พิธีปักหมุดหมาย ก่อสร้างพระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัว

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 ที่บริเวณอาคารหอจดหมายเหตุฯ
ทุ่งมะขามหย่อง ต.บ้านใหม่ นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีปัก
หมุดหมาย (ตอกเสาเข็มเอก) เพื่อเตรียมการก่อสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


อบรมพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ปฐมวัย อ.นครหลวง

           เมื่อวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 ที่หอประชุมโรงเรียนวัดปรีดาราม นายภิรมย์
นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานเปิดการอบรม พ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย อ.นครหลวง เพื่อให้
พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความรู้ เข้าใจ เทคนิคเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 5 ปี โดยจัดเป็นฐาน
การเรียนรู้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จำนวน
19 โรงเรียน ๆ ละ 10 ครอบครัว รวม 190 คน


ประชุมคณะกรรมการกองทุน กยศ.

               เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายภิรมย์
นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบ กำกับ ดูแล และดำเนินงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1,057 ราย
วงเงินกว่า 27 ล้านบาท


ประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม

           เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน
ที่เข้าแข่งขันประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
ประถมและมัธยม ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ


ปลูกต้นไม้

             เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม "1 คน 1 ต้น เฟื่องฟ้า
เทิดพระเกียรติมหาราชินี" ตามโครงการสำนักงานน่าอยู่ ก้าวสู่สากล เฉลิมพระชนม
พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ บริเวณริมถนนหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา
จำนวนทั้งสิ้น 350 ต้น


การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2557

                เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2557 เพื่อชี้แจงข้อราชการให้โรงเรียนทราบ
ต่อจากนั้น นางเครือวัลย์ นพวงศ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษ หลังจากนั้น กลุ่มต่าง ๆ แจ้งข้อราชการตามระเบียบวาระ


 

พิธีเปิดห้องสมุด สพป.อย.1

              เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดห้องสมุด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่
อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 เพื่อเป็นแหล่งในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ
รวมทั้ง สื่อ อุปกรณ์ วีดีทัศน์ต่าง ๆ ให้กับผู้ที่สนใจค้นคว้า และส่งเสริมรักการอ่าน
ให้กับผู้บริหาร ร.ร. บุคลากรทางการศึกษา เปิดให้บริการทุกวันในเวลาราชการ