ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
ชิงถ้วยพระราชทานฯ

             กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร จัดแข่งขันภาษาไทยเพชร
ยอดมงกุฎ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลัย สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.str.ac.th


การจัดทำรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

             สำันักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอความร่วมมือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 โดยสามารถดาวน์โหลด ได้ทาง
http://www.parliament.go.th หรือ www.parliament.go.th/library


วันปิยมหาราช

             เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) ประจำปี 2557 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี


ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ สังกัด สพป.อย.1 รุ่นที่ 1

             เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรี
อยุธยา ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ของข้าราชการครู
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รุ่นที่ 1 อำเภอนครหลวง บางปะหัน ภาชี
มหาราช ท่าเรือ จำนวน 126 คน และ อบจ. จำนวน 9 คน รวม 135 คน เพื่อพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง พัฒนาผู้เรียนให้รักความเป็นไทย
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วัดชูจิตธรรมาราม

           เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1พร้อมคณะ
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ วัดชูจิตธรรมาราม ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย


วันคล้ายวันพระราชทานสมภพสมเด็จย่า

           เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นางสุชีรา มนัสตรง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 114 ปี


ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ ร.ร.เอกชน

            เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพานิชยการ
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ของสถานศึกษาเอกชน เพื่อพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รักความเป็นไทย
ยึดมั่น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความปรองดอง สมานฉันท์ โดยมีครูของ
สถานศึกษาเอกชน เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 96 คน
ฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง

            นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ (A.T.C) ขั้นความรู้ขั้นสูง จำนวน 2 กอง ระหว่างวันที่
21 - 27 ตุลาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนประตูชัย


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558

            เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรี
อยุธยา ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 เริ่มด้วยพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร หลังจากนั้น
ประชุมชี้แจงข้อราชการให้ทราบและถือปฏิบัติ
ประชุมสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ

           เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุมวิทยบริการ นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ประธานเปิดการประชุมสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวน 43 โรงเรียน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบสมาชิกสมาคม และการจัดงาน
มหกรรมการศึกษาเอกชนนอกระบบไทย สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ


ประชุมกรรมการรางวัลสมเ็ด็จเจ้าฟ้ามหาจักร

          เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประธานการประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ประชุมชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์ การดำเนินการคัดเลือก ให้ดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์


ประชุมพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์

            เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ที่ห้องสมุด อาคารวิทยบริการ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
และหน้าที่พลเมืองให้กับศึกษานิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อเป็น
วิทยากรการประชุมให้กับครูผู้สอนทุกสังกัด เพื่อให้โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
วิชาหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม เพื่อใช้ในภาคเรียนที่ 2 ต่อไป


ประชุมคัดเลือกอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

           เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายวีร์รวุทธ์
ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมคัดเลือก
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี-
อยุธยา เขต 1 เพื่อ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป


แสดงความยินดี รอง ผวจ.อยุธยา

            นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าคารวะ
และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ คนใหม่
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาChild Show 2014

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกมหกรรมวิชาการ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Child Show 2014 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่เป็นเลิศ
ในด้านวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับ
เขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนประตูชัยและอนุบาล
พระนครศรีอยุธยา เพื่อค้นหาตัวแทนนักเรียน เข้าแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติ
ต่อไป โดยมี นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ รอง ผอ.สพป.อย.1 ได้เยี่ยมชม
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียน


มูลนิธิรักษ์ไทย จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

           เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ที่หอประชุมวัดพนัญเชิงวรวิหาร นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานเปิดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เด็กไทย เรียนรู้รับมือภัย
ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม" ซึ่งมูลนิธิรักษ์ไทย ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะเด็กและ
เยาวชน เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยอง และสมุทรสาคร รวม 10 โรงเรียน ๆ ละ 20 คน เพื่อสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยจัดเวทีให้เด็กได้นำเสนอผลการจัดกิจกรรมผ่านการ
เสวนา และนิทรรศการ ทั้งนี้ ในการจัดงานดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจาก
บริษัทแคทเธอพิล่าประเทศไทย มูลนิธิออนิกซ์ และมูลนิธิ Give 2 Asia


ร.ร.วัดพะยอม จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในงานทอดผ้าป่า
เพื่อการศึกษาของโรงเรียนวัดพะยอม อ.วังน้อย หลังจากนั้น เป็นประธานในการ
รับมอบห้องเรียน Smart Room จากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โครงการท่อส่งก๊าช
ธรรมชาติบนบก จ.นครสวรรค์ มูลค่ากว่าสองแสนบาท นับเป็นห้องเรียนที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ทันสมัย ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ สร้างความน่าสนใจในการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง


ประชุมครูกลุ่มโรงเรียนโพธิ์สามต้น

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ที่โรงเรียนวัดบางเดื่อ อ.บางปะหัน นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียน
โพธิ์สามต้น จำนวน 74 คน ประกอบด้วย ร.ร.วัดบางเดื่อ วัดดาวคะนอง วัดพระงาม
วัดจอมเกษ วัดนนทรีย์ วัดเกาะเลิ่ง วัดโพธิ์หอม และวัดโคก เพื่อชี้แจงข้อราชการ
และรับมอบนโยบายจากท่านผู้อำนวยการฯ พร้อมกันนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ
ข้าราชการครู ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่มีวันลา และเกียรติบัตรข้าราชการครู
ผู้ผ่านการประเมินการจัดชั้นเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
กำลังใจให้กับครูในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข็มแข็งต่อไป


รับมอบเงิน

            นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท จากมูลนิธิ
พระมงคลบพิตร เพื่อนำมอบให้กับ โรงเรียนวัดพะยอม อ.วังน้อย เพื่อสมทบสร้าง
ที่อยู่อาศัยให้กับ ด.ญ.น้ำทิพย์ กล้าหาญ น.ร.ชั้น ป.2 โรงเรียนวัดพะยอม ต่อไป