ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)

           เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช


สานใจไทยสู่ใจใต้

         เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ศรีอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ
ในพิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 29 โดยมอบเกียรติบัตรให้กับผู้
สนับสนุนโครงการพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล

            เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาคาร คาว หวาน ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี


น.ศ.ทุนโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น

           เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้โอวาทและมอบนโยบาย
ให้กับครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 ที่มา
รายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง สพป.อย.เขต 1 จำนวน 13 ราย และ สพป.อย.เขต 2
จำนวน 10 ราย


ประชุมชี้แจงโรงเรียนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค

          เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียนที่เป็น
ตัวแทนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2559 จำนวน 213 กิจกรรม


 

วันปิยมหาราช


         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559  ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ  บริเวณ
สนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายอารักษ์  พัฒนถาวร
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
และคณะร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)
ประจำปี 2559 โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานในพิธี


กิจกรรมถวายความอาลัย

           เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย
(ทุ่งมะขามหย่อง) ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์
ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีจัดกิจกรรม
ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี กิจกรรมสวดมนต์ 3 ศาสนา พุทธ อิสลาม
คริสต์ ในส่วนของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมพิธีในครั้งนี้ และ
ยังได้นำโบว์ริบบิ้นสีดำที่คณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดจัดทำ ไปแจกให้กับ
ประชาชนในงานนี้อีกด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร นางสุชีรา มนัสตรง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี


ลงนามถวายความอาลัย

           นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ บุคลากรทาง
การศึกษาในสังกัด ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช


พบปะ พูคคุยยามเช้า

          เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ที่เรือนรับรอง (จวนผุ้ว่าราชการจังหวัด)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรี
อยุะยา ประธานการ "พบปะ พูดคุยยามเช้า" (Morning Brief) แบบไม่เป็นทางการ
กับผู้บริหารสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 20 หน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน และบูรณาการการทำงานร่วมกัน


ประชุมโครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์

         เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ น.ส.กัลยาณี
นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมวางแผนดำเนินโครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี พ.ต.เผด็จ เกตุศักดิ์ กอรมน.จังหวัด
พระนครศรีอยุะยา และคณะ ประชุมชี้แจงผู้แทนโรงเรียนมัธยม จำนวน 19 โรงเรียน
เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการเสริมสร้างสมานฉันท์และเชิดชูสถาบันพระ
มหากษัตริย์ เพื่อร่วมกันกำหนดวันในการเข้าอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนต่อไป


 

สวดภาวนาจิต

          เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่บริเวณลานหน้าหอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิง
วรวิหาร นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี


สนง.ศึกษาธิการจังหวัดฯ เรียกบรรจุ
ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/59

           เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มอบนโยบายและโอวาท กับครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 16 วิชาเอก โดยบรรจุ สพป.พระนครศรีอยุธยา
เขต 1 จำนวน 31 อัตรา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 3 อัตรา สพม.3
จำนวน 22 อัตรา สละสิทธิ์ จำนวน 27 อัตรา เนื่องจากบรรจุตามโครงการครูคืนถิ่นอบรมผู้ประกอบการอาหารกลางวัน

          เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหาร
กลางวันในโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบอาหารกลางวันใน
โรงเรียนสำหรับนักเรียน ให้สามารถประกอบอาหารได้อย่างมีคุณภาพและถูก
สุขลักษณะ โดยมีผู้ประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียน สำหรับนักเรียนทุกโรงเรียน
เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

          เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่โรงแรมริเวอร์วิวเพลส นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติ" เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ. และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สถานศึกษานำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เป็นรูปธรรม โดยแบ่งกลุ่มวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดฯ สู่ยุทธศาสตร์
การดำเนินงานของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และในโอกาสนี้ นายอารักษ์
ได้มอบประกาศเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนรับรางวัล "เด็กและเยาวชน
ดีเด่น" ประจำปี 2560 จากโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อีกด้วย


แสดงความยินดี รอง ผวจ.คนใหม่

           เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าคาราวะ
และมอบของที่ระลึก ให้แก่ ว่าที่ ร.ต.พิเซียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครนายก ในโอกาส เข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คนใหม่


Child Show 2016

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
จัดงานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (Child Show
2016) ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2559 และวันที่
10 - 11 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ประตูชัย วัดใหญ่
ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ลุมพลีชนูปถัมภ์ วัดพระญาติการาม วัดประดู่ทรงธรรม
จอมสุรางค์อุปถัมภ์ และ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน
ได้แสดงออกถึงความสามารถที่เป็นเลิศในด้านศิลปะและหัตถกรรม เพื่อคัดเลือก
ตัวแทนแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติต่อไป
          นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
ณ สนามต่าง ๆ ด้วย
อบรม Thai - School lunch

          นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนา
คุณภาพอาหารกลางวัน ตามโปรแกรม Thai - School lunch โดยใช้เทคโน-
โลยีการสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการพัฒนางานโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยจัดการอบรม จำนวน 2 รุ่น ในระหว่างวันที่ 6 - 7
ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) และในช่วงบ่าย
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เยี่ยมชมการจัดอบรมดังกล่าว


นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อยุธยา

          นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาติดตามสถานการณ์อุทกภัย ณ วัดโบสถ์ (ล่าง)
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา บรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและปัญหาอุทกภัย จากนั้น พลเอก
ประยุทธ์ กล่าวคำปราศรัยแก่ข้าราชการและประชาชนที่มาให้การต้อนรับ และมอบ
ถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วยพัฒนาบุคลากรการจัดการเรียนการสอนทางไกล

           นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมพัฒนาบุคลากร
และประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่ง สพฐ. ได้มอบหมายให้ สพป.พระนครศรีอยุธยา
เขต 1 เป็นประธานศูนย์ โดยกำหนดพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างการดำเนินงาน
ของศูนย์ประสานงาน DLTV และ DLIT จำนวน 98 โรงเรียน ในวันที่ 3 ตุลาคม
2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3


ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ คนใหม่

           เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ
และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก พร้อมภรรยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 5/2559

           เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกาปรระชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ โดยมี นายดิศกุล
เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 1
บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ นายดำรงค์
จินตนา ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพระนครศรีอยุธยา เขต 1 บรรยายเรื่อง
โครงการลดภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อจากนั้น
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ชี้แจงข้อราชการตามระเบียบการประชุมของกลุ่มต่าง ๆ
เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ


งานอำลาผู้เกษียณ สพป.อย.1

            เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรมอำลาผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร
สำนักงานฯ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายปรีวัติ สมัครประโคน รอง ผอ.สพป.อย.1
นายจำนอง พยัคฆสิงห์ ศึกษานิเทศก์ นางสุมาลี มีวุฒิสม ศึกษานิเทศก์ และนาย
เอนก เวชวงษ์ นิติกร โดยจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
ณ วัดนนทรีย์ อ.บางปะหัน และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดนนทรีย์
ในช่วงบ่าย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สพป.อย.1 ณ โรงแรม
คลาสสิคคามิโอ โดยมี นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการ
หลังจากนั้น เป็นพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 4 ท่าน


กตเวทิตาจิตผู้เกษียณ

           เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ที่โรงแรมคลาสสิคคามิโอ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยจัดกิจกรรม "กตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ"
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 132 คน โดยมี นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 ประธานในพิธี เริ่มด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิต และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "บริหารชีวิต
บริหารจิต บริหารใจ อย่างมีความสุข" โดย อาจารย์ไกร มาศพิมล และรับประทาน
อาหารกลางวันร่วมกัน หลังจากนั้น ประธานในพิธีมอบประกาศเกษียณแด่ผู้เกษียณ
อายุราชการ ตัวแทนผู้เกษียณ 2 ท่านกล่าวคำอำลา และร้องเพลง "คำสัญญา"
ร่วมกัน


แสดงความยินดี

          เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม "แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ
ราชการ ประจำปี 2559" และแสดงความยินดีกับ นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
           ในโอกาสนี้ นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ได้ร่วมแสดงความ
ยินดีพร้อมกับมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในครั้งนี้ด้วย


ประกวด Best Practice
วัยใสห่างไกลยาเสพติด

           เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิด
การประกวด Best Practice วัยใสห่างไกลยาเสพติด ตามโครงการพัฒนาครู
เพื่อเสริมสร้างแนวทางป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน
53 แห่ง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นระยะที่ 3 ของโครงการ โดยคัดเลือก
เป็น 4 กลุ่ม เพื่อนำเสนอผลงาน Best Practice บนเวที และในช่วงบ่าย
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ
ที่ 1 ได้แก่ นายมนตรี เอี่ยมรัมย์ ร.ร.วัดพรานนก อันดับ 2 ได้แก่ นายสมบูรณ์
บ่าวรีย์ ร.ร.พระอินทร์ศึกษา อันดับ 3 ได้แก่ นายนเรศ รุ่งเรือง ร.ร.ประตูชัย
และอันดับ 4 ได้แก่ ว่าร้อยตรีรัชพงศ์ ละออง ร.ร.วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ


ประชุมทางไกลโรงเรียนดีใกล้บ้าน

           เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 15 กันยายน 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
พร้อมด้วย นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เขต 1 และ เขต 2
ผู้บริหารโรงเรียน ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นส์ เรื่องโรงเรียนดีใกล้บ้าน
(โรงเรียนแม่เหล็ก) โดยให้ประเมินศักยภาพโรงเรียนตามสภาพความเป็นจริงของ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) และความสมัครใจของโรงเรียนเครือข่าย
โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในการประชุม


รับมอบเกียรติบัตร

         เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์
ศึกษาธิการภาค 1 มอบเกียรติบัตรให้กับ นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนวัดเสาธงเก่า โรงเรียนวัดใหญ่
ชัยมงคล (ภาวนารังสี) โรงเรียนวัดทำใหม่ ที่ได้ดำเนินการตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้สัมฤทธิ์ผล
อย่างดีเยี่ยม


ประชุมกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย

          นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ประกอบ
ไปด้วยคณะกรรมการกำกับห้องสอบ คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการประจำ
อาคาร จำนวน 4 สนาม ประกอบด้วย โรเงรียนอยุธยาวิทยาลัย จอมสุรางค์อุปถัมภ์
วัดใหญ่ชัยมงคล และประตูชัย เพื่อชีั้แจงระเบียบวิธีปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม เมื่อวันที่ 13 - 15 กันยายน 2559 ณ ห้อง
ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3


พิธีลงนามต่อต้านคอร์รัปชัน

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ชั้น 2
บริเวณข้างโรงภาพยนต์ อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีแพล็กซ์ นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีลงนามสัตยาบันเพื่อ
ร่วมสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใสสะอาด" "วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559" พร้อมกับส่วนกลางที่ท้อง
สนามหลวง และทั่วประเทศ และถ่ายภาพร่วมกันโดยการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้าน
การคอร์รัปชัน (กำมือขวาทับซ้าย) หลังจากนั้น ชมวิดีทัศน์ชุด "กรรมสนองโกง"
ในคดีที่ผ่าน ๆ มา และจังหวัดฯ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนแสดงความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวมเสื้อขาวติดเข็มกลัดธงชาติไทย
ทุกวันพุธ เพื่อแสดงออกถึงการรวมพลังของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มี
จิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ


สพป.อย.1 เปิดบ้านปฐมวัย เทิดพระเกียรติฯ

            เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวรายงานต่อ นายประยูร
รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดการจัดงาน
"เปิดบ้านปฐมวัยเทิดพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี มหาราชา และเฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ มหาราชินี" โดยมีการจัดนิทรรศการการจัด
การเรียนการสอนของชมรมครูปฐมวัยจาก 9 อำเภอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การแสดงของนักเรียนระดับปฐมวัย


ประชุมบูรณาการทางคณิตศาสตร์

          เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพระนครศรีอยุธยา นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการใช้สื่อการบูรณาการ การอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 100 คน


ประชุมคณะกรรมการศุนย์ประสานงาน
การศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค

            เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในนามศูนย์ประสานงานและสนับสนุน
การศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์
ประสานงานระดับภุมิภาค ภาคที่ 1 ประกอบด้วย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
และเขต 2 สพป.นนทบุรี เขต 1 และเขต 2 สพป.ปทุมธานี เขต 1 และเขต 2
สพป.สระบุรี เขต 1 และเขต 2 และ สพม.3 และ 4 เพื่อกำหนดแผนงานยุทธศาสตร์
ในการดำเนินงานฯ ให้สอดคล้องกับบริบทในทุกด้าน และจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อม
ใช้งานของระบบ DLTV DLIT ต่อไป โดยมี นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รอง ผอ.สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้


อบรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนคร-
ศรีอยุธยา นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนของ สพฐ. การดำเนิน
โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข และการดำเนินงาน To Be
Number One โดยมีข้าราชการครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จากทุกโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรมในครั้งนี้