วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

           วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวรายงานการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและรายงานกิจการลูกเสือในรอบปีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนทบทวนคำกล่าวปฏิญาณและพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี คณะลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดให้กองลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือ ในการนี้ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู่อำนวยการลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ

           วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการลูกเสือ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร์


 

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ

           วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ 19 ข้อ และข้อตกลง 5 ข้อ ตลอดจนให้คำแนะนำ สร้างขวัญกำลังใจ แก่คณะครูและผู้บริหาร อำเภอวังน้อย จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) ตามนโยบายตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อพบปะกับครู ดูถึงห้องเรียนและชุมชน


 

การประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรม มหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย

           วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรม มหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ดนตรี - นาฏศิลป์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา


 

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

           วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 โดย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีฯ ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

           วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.45 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ ทั้งนี้ เพื่อธำรงความเป็นไทย ให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย


 

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

           วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฯ นำคณะ ข้าราชการชุดที่ 3 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๙๒ พรรษา โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ประธานสงฆ์ จัดที่หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 1

           วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฯ นางจุฑามาศ รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)​ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และคณะบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ท่านศศิธร วงษ์เมตตา ผู้ชำนาญการประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ได้มานิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม เพื่อรับทราบถึงสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1


 

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ

           วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ 19 ข้อ และข้อตกลง 5 ข้อ ตลอดจนให้คำแนะนำ สร้างขวัญกำลังใจ แก่คณะครูและผู้บริหาร อำเภอบางปะหัน จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอนครหลวง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดมเหยงค์ โรงเรียนวัดใหญ่(สามไถผาสุขประเสริฐ) โรงเรียนวัดสำมะกัน ตามนโยบายตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อพบปะกับครู ดูถึงห้องเรียนและชุมชน


 

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ

           วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ 19 ข้อ ข้อตกลง 5 ข้อ และเยี่ยมห้องเรียน ตลอดจนให้คำแนะนำ รับทราบปัญหาอุปสรรค สร้างขวัญกำลังใจ แก่คณะครูและผู้บริหาร อำเภออุทัย จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดไทรงาม โรงเรียนบ้านข่อยโทน ตามนโยบายตรวจเยี่ยมโรงเรียน 100 % เพื่อพบปะกับครู ดูถึงนักเรียน และห้องเรียน


 

กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

           วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.45 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ โดยให้คำมั่นสัญญา ดังนี้
1. เราจะร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิต ในสำนักงานเขตพื้นที่
3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่าง สถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน
ทั้งนี้ เพื่อธำรงความเป็นไทย ให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย


 

พิธีเชิญถ้วยพระราชทาน การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ร่วมพิธีเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สู่มณฑลพิธีวัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเชิญถ้วยพระราชทาน เพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลพิธี(กองอำนวยการ) วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

           นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการฯ นำคณะข้าราชการ ชุดที่ 2 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เมือค่ำวนที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมพิธีลงนามถวายพระชัยมงคล

           วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 06.30 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฯ นำคณะข้าราชการชุดที่ 1 ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมพิธีลงนามถวายพระชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

“ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

           วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ร่วมส่งกำลังใจให้ครู นักเรียนในการเดินทางไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 80 คน ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ


 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2562

           นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2562 ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 179 โรงเรียน เพื่อให้บุคลากรได้รับ ความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาตามโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันตามเวลาที่กำหนด โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา


 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

           วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยช่วงเช้ามีกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดย โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ได้นำนักเรียนมาแสดงกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จากนั้น มีการมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนบ้านช้าง อำเภออุทัย และมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษา ผู้​บริหารสถานศึกษา​ ครูและนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ O-NET และ NT คะแนนเต็ม​ 100 ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเท จนทำให้นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 ประจำปีการศึกษา 2561 และมีการประชุมข้อราชการตามวาระ การประชุมการขับเคลื่อนตามนโยบายของ สพฐ. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา