พิธีเปิดการอบรมการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

           วันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ในโอกาสนี้ ได้ให้ข้อคิดแนวทางในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และนำความรู้เพื่อพัฒนาสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ จัดโดยโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมครูให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนางาน การจัดทำวิจัยเพื่อการพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ตลอดจนให้ครูสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏฺบัติงานในการจัดทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น โดยมี ดร.สุชาติ ทองมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ได้รับเกียรติวิทยากรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย ผู้เข้าอบรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา


 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา "การอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย"

           วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย โดยใช้กระบวนการ PLC สำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบาย "เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียนและการคัดลายมือ สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิง วัชรกร อาจบำรุง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากล่าวรายงาน และครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 81 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนประตูชัย


 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

           วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วย นางสุชีรา มนัสตรง นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำคณะบุคลากร เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำบุญร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาทักษะองค์ความรู้การปฏิบัติงานให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรเกิดความรัก ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นผู้ที่มีความเสียสละ ยึดมั่นในคุณงามความดี มีจิตใจที่่ดีงาม เพื่อมีความพร้อมในการบริการแก่ประชาชน ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดอำเภอนครหลวง มอบบ้านนักเรียน หลังที่ 5

           วันที่ 11 กันยายน 2561 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 5 มอบให้นักเรียน ด.ญ.รัฐิญา เนียมแย้ม อายุ 11 ปี นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง ตาม โครงการปันน้ำใจเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส "บ้าน 9 หลัง เพื่อความก้าวหน้า" หลังที่ 5 ที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของคณะผู้บริหารสถานศึกษา วัด ชุมชน ครู ในอำเภอนครหลวงร่วมกันระดมเงิน สิ่งของเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มั่นคง แข็งแรงและมอบสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็น รวมจำนวน 67,726.75 บาท โดยมี นายแทน เฉลยไตร นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) และคณะผู้บริหา ร่วมส่งมอบบ้าน


 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดประชุมการบริหารจัดการเรียนรู้อัตลักษณ์ของนักเรียนชาวอยุธยา

           วันนี้ (วันที่ 10 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษการบริหารจัดการเรียนรู้อัตลักษณ์ของนักเรียนชาวอยุธยา วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ของชาวอยุธยา ได้รับความรู้ความเข้าใจความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของจังหวัด มีทักษะด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการแต่งกลอน โคลง ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และ คณะครู จำนวน 86 คน ได้รับเกียรติวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาจารย์เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ อาจารย์ศุภสุตา ปรีเปรมใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ สพป.เพชรบุรี เขต 1

           วันที่ 7 กันยายน 2561 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำคณะบุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.เพชรบุรี เขต 1 ด้านการบริหารจัดการสำนักงาน โดยมี นายศุภชัย ชนะดี ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพรบุรี และคณะ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ให้การตัอนรับด้วยความอบอุ่น


 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

           วันที่ 6 กันยายน 2561 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ นำคณะบุคลากร ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศขององค์กร กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพป.สมุทรสาคร โดยมีนายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร และคณะให้การตัอนรับ


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) จัดกิจกรรม RUN ปั่น รักษ์บ้านชุ้ง

           วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน "RUN ปั่น รักษ์บ้านชุ้ง" ครั้งที่ 1 และปล่อยตัวนักกีฬา โดยโรงเรียนวัดบ้านชุ้งจัดการแข่งขันวิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร ปั่นจักรยานระยะทาง 10 กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย เกิดความสามัคคี การมีส่วนร่วมและหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จากนั้น มีพิธีตักบาตรข้าวสวยพระสงค์ จำนวน 61 รูป และถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา


 

เยี่ยมนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เนื่องจากบ้านประสบอัคคีภัย

           วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกเยี่ยมนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย เด็กชายเจษฎา สว่างใจ และเด็กชายปกรลัม สว่างใจ นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านม้า อำเภอบางปะหัน ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นได้มอบสิ่งของที่จำเป็น พร้อมนี้ นายทวี จานโอ ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบางปะหัน และคณะ มอบเงินส่วนหนึ่งช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ


 

ตรวจเยี่ยมการพัฒนาครูปองครูหลักสูตร "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาครูอย่างยั่งยืน"

           วันที่ 19 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้รับมอบหมายจาก ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ออกติดตามตรวจเยี่ยมการพัฒนาครูปองครูหลักสูตร "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาครูอย่างยั่งยืน" The King's Philosophy for Sustainable Teacher Development การอบรมทั้งทฤษฎีและมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิด ฝึกปฏิบัติตามหลักการให้สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อนำผลไปสู่ผู้เรียน จากนั้นให้ทุกกลุ่มนำเสนอผลการวิเคราะห์ในที่ประชุม เป็นไปตามหลักสูตร มีผู้ลงทะเบียนไว้ 63 คน เข้ารับการอบรม จำนวน 57 คน ไม่มา 6 คน การอบรมเป็นไปตามตาราง ณ ห้องประชุมราชิกา ชั้น 1 โรงแรมวรบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561

           วันที่ 18 -19 สิงหาคม 2561 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ สร้างขวัญกำลังใจ ติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย จัดการสอบแแข่งขันที่ สนามสอบโรงเรียนประตูชัย โดยมี นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานสนามสอบ จากนั้นเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา สนามสอบโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ การสอบดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 

ติดตามตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายด้านการอ่านออกเขียนได้ การคิดวิเคราะห์ อาหารกลางวัน ฯ

           วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ออกติดตามตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายด้านการอ่านออกเขียนได้ การคิดวิเคราะห์ อาหารกลางวัน ระบบ Internet การเรียนระบบทางไกล DLTV ด้านอาคารสถานที่ การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจพบปะพูดคุยกับครู ดูถึงห้องเรียนและชุมชน ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นักเรียนกล้าแสดงออก อาคารสถานที่สะอาดเรียบร้อย เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมี ดร.กัลยารัตน์ เมืองสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ นำเยี่ยมชมและ ว่าที่ร้อยตรี ดร.คุณาวุฒิ เดชเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ประธานชมรมผู้บริหารอำเภอวังน้อย ร่วมพบปะพูดคุยให้การต้อนรับ


 

รับมอบสระว่ายน้ำโดยมูลนิธิพระคุณกรุงเทพ มอบให้โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง

           วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฯ ร่วมรับมอบสระว่ายน้ำโดยมูลนิธิพระคุณกรุงเทพ มอบให้โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง อำเภอภาชี ไว้ไช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ให้นักเรียนใด้มีทักษะการว่ายน้ำและช่วยเหลือผู้ที่จมน้ำอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ ร่วมมอบกล่องอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและยารักษาโรค จากนั้น ได้พบปะ พูดคุยกับครู ดูถึงห้องเรียนและชุมชนตามบริบท ติดตามงานตามนโยบาย การอ่านออกเขียนได้ การเรียนการสอน โดยมี นางสุดใจ สละตัน ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง และคณะให้การต้อนรับ


 

ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ Cluster 1

           วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ Cluster 1 โดยมี ดร.สมุทร สมปอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และคณะ นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะทำงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการวางแผนการอบรมตามโครงการพัฒนาและการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาประจำเขตตรวจราชการ Cluster 1 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะมีการแบ่งกลุ่มสัมมนาในวันดังกล่าวออกเป็น 4 งาน เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย


 

การประชุมสภากาแฟแบบไม่เป็นทางการ

           วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมประชุมสภากาแฟแบบไม่เป็นทางการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพ โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


 

โครงการจัดกิจกรรมการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2561

           วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณโดมเอนกประสงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย นายภิรมย์ นันทวงค์ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน "เมตตาเยาวชน" กองทุน "หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก" และกรรมการบริหารกองทุน ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา จากเงินดอกผลกองทุน "เมตตาเยาวชน" กองทุน "หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก" และ กองทุน "ชลอ กองสุทธิ์ใจ" 


 

การอบรมและบรรยายพิเศษโครงงานจริยคุณ

           วันที่ 11 สิงหาค ม 2561 และ วันที่ 13 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยานายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษโครงงานจริยคุณ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงงานคุณธรรมในโรงเรียน ปลูกฝังคุณธรรม ตามกรอบแนวคิด 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความชื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมตามอัตลักษณ์ ผู้เข้าอบรมเป็นแกนนำ เพื่อนำความรู้ไปขยายผลให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 115 โรงเรียน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม จำนวน 64 โรงเรียน จำนวน 192 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 13 สิงหาคม จำนวน 51 โรงเรียน จำนวน 178 คน เพื่อขยายผลต่อไป


 

มอบรถตู้ ให้โรงเรียนวัดหัวคุ้งไว้ใช้ประโยชน์ในการรับ- ส่ง นักเรียน

           วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนวัดหัวคุ้ง อำเภอภาชี นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีงานวันแม่แห่งชาติและงานทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา และรับมอบรถตู้บริจาคให้โรงเรียนวัดหัวคุ้ง โดยคุณนงนุช เรืองจิตทวีกุล จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบรถตู้ ให้โรงเรียนวัดหัวคุ้งไว้ใช้ประโยชน์ในการรับ- ส่ง นักเรียน


 

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

           วัวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำคณะข้าราชการร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 87 รูป ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธย

           วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการฯ นายประภัส แสงดา นิติกร ชำนาญการพิเศษ นำคณะข้าราชการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 87 รูป ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

มอบทุนการศึกษาให้นักเรัยนโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม

           วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ที่โรงเรียนวัดประดูทรงธรรม ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้นักเรัยนโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม โดยครอบครัวด่านชัยวิจิตร ด่านชัยวิโรจน์ ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนทุกคน จำนวน 520 ทุน ๆ ละ 500 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ


 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2561 ที่โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

           วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2561 ที่โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พร้อมนี้ได้มอบโล่ให้ น.ส.มณีวรรณ สังข์เขียว มารดา ด.ช.ณัฐพงษ์ มีชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) แม่ดีเด่นผู้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุตรมีความสามารถพิเศษด้านกีฬาแบดมินตัน จนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Ss๖ รายการ Thailand para Badminton International 2018 ณ อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก 23 - 29 กรกฎาคม 2561 ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น และใด้มอบเกียรติบัตรให้แม่ผู้มีความอดทนขยันหมั่นเพียรของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) จำนวน 38 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป


 

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 87 รูป

           วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. ที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วย นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำคณะข้าราชการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 87 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่่ 9 เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธี


 

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

           วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า อย่างพร้อมเพรียง


 

โครงการจัดกิจกรรมการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2561

           วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2561 ซึ่งโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ศูนย์อาเซียนศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561 โดยมีกิจกรรมค่ายการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน แบ่งกิจกรรมเป็นฐานความรู้ที่เกี่ยวกับอาเซียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ฐาน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 8 ฐาน โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 24 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 8 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นางจุฑามาศ รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)


 

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และตัวแทนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

           วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.30 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้สนับสนุนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยการนำของ คุณอรพินธ์ สุชาติ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมบริการจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School โดยมี นายเรวัติ ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


 

ตรวจเยี่ยมการอบรม การใช้แอฟพิเคชั่นการศึกษาในห้องเรียน

           เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วย นางสิริมา แสนอุลัย คณะกรรมการออกติดตาม ตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุย สอบถาม สร้างขวัญกำลังใจกับคณะครูผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร "การใช้แอฟพิเคชั่นการศึกษาในห้องเรียน" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมต้นโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากนั้น ได้ติดตามตรวจเยี่ยมการอบรมรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์ 6 กิจกรรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางสมองของเด็กปฐมวัย Based Learning (BBL) ด้วยการจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับครูปฐมวัย" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 และหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" หน่วยพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรมวรบุรี คอนเวนชั่น รีสอร์ท 


 

ประชุมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

           วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการประชุมครูโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2561 (ใบกิจกรรมน้ำและเทคโนโลยีและการใช้การเรียนรู้แบบบันไดเวียน : Learning Spiral) ในการเลือกหัวข้อโครงงาน โดยมีนายทศพล วงษ์เนตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา


 

รางวัลคุรุสดุดี

           เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือก ครู และ ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล คุรุสดี ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีคณะกรรมการ จากส่วนต่าง ๆ จำนวน 9 คน เข้าประชุมพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกจากครู จำนวน 4 คน คัดเลือกให้เหลือ 1 คน และผู้บริหาร จำนวน 3 คน คัดเลือกให้เหลือ 1 คน จากนั้น จะเข้าที่ประชุม กศจ.ให้ความเห็นชอบ การประชุมพิจารณาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะประกาศผลการคัดเลือกต่อไป


 

การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ วิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ วิธีป้องกันลูกน้ำยุงลาย และวิธีรักษาโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวของนักเรียน ให้นักเรียนได้รับความรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแล ป้องกันและรักษาโรคไข้เลือดออก ที่โรงเรียน สู่ที่บ้านและชุมชน ให้รู้วิธีกำจัดยุงลายโดยการนำมาตรการ 5 ป 1 ข ได้แก่ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ กล่าวคือปิดฝาภาชนะทุกชนิดให้มิดชิด เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกๆ 7 วัน ปล่อยปลาหางนกยูงหรือปลาเล็กชนิดอื่น ๆ ลงในอ่างน้ำที่ไม่มีฝาปิด ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีน้ำขัง ปฏิบัติข้อดังกล่าวทุกๆสัปดาห์ และขัดไข่ลูกน้ำยุงลายบริเวณภาชนะที่น้ำกักขังอยู่ 


ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561

           วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 ประจำเขตตรวจราชการ (CLUSTER 1) โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากเขตตรวจราชการที่ 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 


 

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

           วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 น.นายดำหริ งิมสันสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ นำคณะบุคลากรร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา รัชกาลที่ 10

           วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.30 ณ นายดำหริ งิมสันสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการ นำคณะบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


 

เทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

           วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ นำคณะบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร และภาคค่ำ มอบหมายให้ นางรัษฎาพร ณ วิพันธ์ นำคณะร่วมเวียนเทียน ที่วิหารพระมงคลบพิตร พร้อมนี้ สถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเทียนพรรษา รับเงิน 10,000 บาท โรงเรียนวัดพระญาติการาม รับรางวัลชมเชย รับเงิน 1,000 บาท 


 

งาน "ไหว้พระ 9 วัดกับ QR สาธุ" โดยธนาคารออมสิน

           วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ในงาน "ไหว้พระ 9 วัดกับ QR สาธุ" โดยธนาคารออมสินภาค 14 จัดกิจกรรมและมอบทุนให้นักเรียนในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน ๆ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท ณ บริเวณวัดหน้าพระเมรุ อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน  


 

โครงการ "บ้าน 9 หลัง เพื่อความก้าวหน้า" หลังที่ 4

           วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 4 มอบให้นักเรียน ด.ช.กิตติศักดิ์ ชาติแขก นักเรียนโรงเรียนมุลลิมบำรุง ตามโครงการปันน้ำใจเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส "บ้าน 9 หลัง เพื่อความก้าวหน้า" หลังที่ 4 ที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของคณะผู้บริหารสถานศึกษา ชุมชน ครู และนักเรียน ในอำเภอวังน้อยร่วมกันระดมเงินในการสร้างบ้านและมอบสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็น และทุนการศึกษา รวมจำนวน 100,000 บาท โดยมี ดร.ว่าที่ ร.ต.คุณาวุฒิ เดชเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ประธานชมรมผู้บริหารและคณะผู้บริหาร อำเภอวังน้อย ร่วมส่งมอบบ้าน นางสาวณรงค์ลักษณ์ บาลมล ผู้อำนวยการโรงเรียนมุสลิมบำรุง กล่าวรายงาน 


 

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพร

           วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 อย่างพร้อมเพรียง จากนั้น เวลา 11.00 น. นำคณะบุคลากรร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดร่วมกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ลงนามถวายพระพร ถวายเทียพรรษา จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นรวงผึ้ง ฯลฯ ณ ที่ตั้งสถานศึกษา


 

โครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง" สำนักงาน "น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน"

           สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะกับบริบท ของความเป็นอยุธยาบริเวณทางขึ้นหน้าสำนักงานและบริเวณด้านหน้าสำนักงานตามโครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง" สำนักงาน "น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน" โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการปรับภูมิทัศน์บริเวณทางขึ้นสำนักงาน จากคณะครู นายสุพจน์ แจ้งเขว้า ครูโรงเรียนประชาสามัคคี นายวรสิทธิ์ โพธิ์แจ้ง ครูโรงเรียนปฐมวิทยาคาร และนักการภารโรงอำเภอพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการปรับภูมิทัศน์จนแล้วเสร็จไปด้วยดี เรียบร้อย สวยงาม 


 

ตรวจเยี่ยม ติดตามงานตามนโยบาย สพฐ.

           วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ตรวจเยี่ยม ติดตามงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ด้านการใช้ภาษา ด้านอาคารสถานที่ โครงการอาหารกลางวัน ระบบ INTERNET โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง อำเภออุทัย พบปะพูดคุยกับครู ดูถึงห้องเรียนและชุมชน โดยมีนายเชาวลิต คงคาดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง นำเยี่ยมชม 


 

โครงการ "บ้าน 9 หลัง เพื่อความก้าวหน้า" หลังที่ 3

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมกับ หน่วยงานราชการ ชุมชน องค์กรท้องถิ่นในอำเภออุทัย ร่วมซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้นักเรียนตามโครงการปันน้ำใจเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส "บ้าน 9 หลัง เพื่อความก้าวหน้า" หลังที่ 3 ซึ่งมารดาของนักเรียนได้สร้างไว้ให้เด็กชายมนต์เทพ จิวประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพรานนก คณะกรรมการได้สบทบทุนในการช่วยเหลือในการซ่อมแซมจนแล้วเสร็จโดยใช้เงินจำนวน 29,940 บาท และได้ส่งมอบ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดย นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.อย.1 ประธานส่งมอบบ้าน นายสมบัติ โลห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกช้าง ประธานชมรมผู้บริหารอำเภออุทัย กล่าวรายงาน คณะผู้บริหาร คณะครูอำเภออุทัย ร่วมส่งมอบบ้าน


 

จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU)

           วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่โรงเรียนวัดดอกไม้ ภาคเช้า และ ภาคบ่ายที่โรงเรียนวัดโตนด(บุญชื่นอุปถัมภ์) อำเภอบางปะหัน นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายวัชรินทร์ รื่นถวิล ปลัดอำเภอบางปะหัน และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ประชุม สร้างความเข้าใจ ร่วมกันกับผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ในการทำข้อตกลงร่วมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษากรณีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียน 40 คนลงมา ที่ต้องการดำรงอยู่ ให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเท่าเทียม 


 

โครงการ "นักเรียนจิตอาสา พัฒนากรุงเก่า"

            วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.15 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอพระนครศรีอยุธยา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมโครงการ "นักเรียนจิตอาสา พัฒนากรุงเก่า" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2561 ตลอดจนสร้างลักษณะนิสัยด้านจิตอาสา (Volunteers) ในการทำความดีมีความรับชอบต่อตนเองและสังคม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ร่วมแรง ร่วมมือ ร่วมใจจนติดเป็นนิสัยในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม ชุมชนและประเทศชาติ โดยไม่ต้องร้องขอ และบูรณาการร่วมกันกับโครงการ "หน้าบ้านน่ามอง" โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

เดิน-วิ่ง บางปะหันมาราธอนตามรอยพระเจ้าตาก

            วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ร่วมเป็นเกียรติและมอบเหรียญรางวัลกิจกรรมเดิน - วิ่งบางปะหันมาราธอนตามรอยพระเจ้าตาก และรณรงค์ลดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย นำรายได้สมทบทุนการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางการศึกษาของนักเรียนอำเภอบางปะหัน โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธาน คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


 

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ"

            วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำคณะบุคลากรร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ" รักษ์คูคลองโบราณสถานนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำความดี มีจิตสาธารณะ การเป็นแบบอย่างที่ดีสู่โรงเรียนและการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาเมืองมรดกโลก


 

จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU)

            มื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมคณะออกติดตาม ตรวจเยี่ยมการเรียนรวมโรงเรียนวัดโคกโพธิ์เรียนรวมกับโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมี นายเชาวลิต คงคาดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภออุทัย นางสาวสุนิษา คงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนพุดซา นายเจต เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานการเรียนรวมโรงเรียนวัดโคกโพธ์


 

จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU)

            สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยความร่วมมือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กับโรงเรียนวัดกุ่มแต้ และติดตามงานตามนโยบาย การอ่านออกเขียนได้ การพัฒนาผู้เรียน อาหารกลางวัน INTERNET การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและประเมินสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นทิศทางของการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่ความสำเร็จ


 

พบปะพูดคุยกับครู ติดตามงานตามนโยบายของ

            วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ พบปะพูดคุยกับครู ดูถึงห้องเรียนและชุมชน ติดตามงานตามนโยบายของ สพฐ. ด้านการพัฒนาผู้เรียน การอ่านออกเขียนได้ และอื่น ๆ โดยมี นางจุฑามาศ รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม


 

 

สร้างบ้านนักเรียนหลังที่ 2 อำเภอพระนครศรีอยุธยา

            วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบบ้านเด็กนักเรียน เด็กหญิงจุฑามาส เฉยชิด นักเรียนโรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว ที่ได้รับการช่วยเหลือให้มีที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สมควรได้รับการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย โดยชมรมผู้บริหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาร่วมกับพระ โรงเรียนในสังกัดอำเภอพระนครศรีอยุธยาทุกแห่งนักการภารโรง ผู้ปกครอง ครู ชุมชน ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์ในการสร้างบ้านนักเรียนจนสำเร็จในราคาประเมิน 316,000 บาท


 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอนครหลวง

            วันที่ 16 กรกฎาคท 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอนครหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ

            วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการ
ฯ นำตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "บทบาทหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพในยุค กศจ." จัดโดยสมาคมนักบริหารการศึษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทยและชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต


 

บายศรีสู่ขวัญผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระราชการ

            วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นำโดย ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมด้วยคณะประธานชมรมผู้บริหารทุกอำเภอ และบุคลากรสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 18 คน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจที่ได้ประกอบคุณงามความดีจนครบวาระของทางราชการ


 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา

            วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ผอ.ดำหริ งิมงิมเทีะ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ประธานชมรมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 43 คน ร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเชิงรุกรองรับนโยบายเร่งด่วน โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นศูนยเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Schol) และดูงานการจัดการศึกษาในทุก ๆด้าน