ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

โครงการคลินิก ITA

          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ โครงการ "คลินิก ITA" โดยสำนักงาน ป.ป.ช.
ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ความพร้อมใน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้กับ
อปท.ในจังหวัด 158 แห่ง เพื่อลดปัญหา อุปสรรค ในการประเมิน


อบรมบุคลากรและ MOU ส่งเสริมสุขภาพเด็ก

         เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมลงนาม
บันทึกความร่วมมือ เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน และ
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดำเนินการจัดอบรมกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เหล่ากาชาด สนง.สาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สพป. อปท. และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ รวม 450 คน เข้ารับการอบรม โดยมีว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี


ประชุมศูนย์ประสานงานการศึกษาทางไกล
ระดับภูมิภาค

           เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายศรีรัตน์
รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี-
อยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานศูนย์ประสานงานและ
สนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบ DLTV และ DLIT และวางแผน
จัดทำมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
สำหรับแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานในโรงเรียนต่าง ๆ ต่อไป


การประกวดผลงานด้านดิจิทัลคอนเทนต์

           เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวแสดง
ความยินดีและมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ครูที่ได้เข้าแข่งขันกิจกรรมประกวดผลงาน
ด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้
ดิจิทัลคอนเทนต์ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1 จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายปกร
วิชัยรัมย์ ร.ร.ชุมชนวัดโขดเขมาราม น.ส.ลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล
(ภาวนารังสี) นายอาทร หาสียา ร.ร.วัดพระญาติการาม น.ส.อรวรรณ วงษ์ทรงยศ
ร.ร.วัดคานหาม และ น.ส.ปิยะธิดา พระวิสัตย์ ร.ร.บ้านดอนข่อย และได้รับการ
คัดเลือกเข้ารับการพัฒนาต่อยอด ระยะที่ 2 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายอาทร
หาสียา และ น.ส.ลัดดาวัลย์ รุมรัตน์


อบรมการเรียนรู้คิดวิเคราะห์
Active Learning

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
จัดการอบรมโครงการพัฒนาการตจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ (Active Learning)
ให้กับผู้บริหารและครูวิชาการทุกโรงเรียน โดยจัดอบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 สำหรับ
ผู้บริหาร ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 และรุ่นที่ 2 สำหรับครูวิชาการ ในวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา
โดยมี นายชลอ กองสุทธิ์ใจ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
และบรรยายพิเศษ ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายโดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์
ประธานสถาบันพัฒนาวิชาการ (พว.) และคณะ


การแข่งขันกีฬานักเรียน ครั้งที่ 12

           เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปี 2559 "สพป.อย.1 เกมส์" ครั้งที่ 12 ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรี-
อยุธยา ซึ่งได้จัดการแข่งขันกีฬา ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬา
ของโรงเรียนในสังกัด และในวันนี้ เป็นพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกรีฑา โดยมี
นางสมทรง พันธ์เจริญเจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานในพิธีเปิด และช่วงบ่าย นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีปิดและ
มอบถ้วยรางวัลให้กับเขตกีฬาในประเภทต่าง ๆ อีกด้วย


ประชุมการจัดการแข่งขัน
กีฬาส่วนราชการ กลุ่ม D

         เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานกลุ่ม D สีดำ ประธานการประชุมกลุ่มส่วนราชการ/หน่วยงาน การ
แข่งขันกีฬา กลุ่ม D สีดำ การรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ออกกำลังกาย
ทุกวันพุธของสัปดาห์ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งกำหนดแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน
ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา
งบประมาณ ค่าใช้จ่าย และการจัดกองเชียร์ ซึ่งจะมีพิธีปิดและเปิด ในวันที่ 31
มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผอ.สพป.อย.1 รับรางวัล
ผู้ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช.
จ.นนทบุรี นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้ารับรางวัลตามโครงการยกย่องผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ของสำนักงาน ป.ป.ช. จาก พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ
ป.ป.ช. โดยมีผู้เข้ารับรางวัลในครั้งที่ 47 รางวัล และ ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ผู้รับ
ใบอนุญาตโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เข้ารับรางวัลประเภทกัลยาณมิตร ในครั้งนี้ด้วย


 

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

         นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ที่สนามสอบโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยา วัดศรีประชา เชาว์วัศ สาธิตมัธยม มรภ.อย.
วัดบางเดื่อ ชุมชนวัดเสด็จ เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560


พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัย

            เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวง
สมเด็จพระสุริโยทัย ณ พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ
สมเด็จพระสุริโยทัย ครบ 496 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์
ทรงเสียสละพระชนม์ชีพเพื่อปกป้องแผ่นดิน โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี


ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ
O-Net

           เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่หอประชุมสนามกีฬากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ
ห้องสอบ O-Net ปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงวิธีการดำเนินการสอบให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะทดสอบ O-Net
นักเรียนชั้น ป.6 ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ชั้น ม.3 ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่
4-5 กุมภาพันธ์ 2560


งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

          นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดงานศิลป
หัตถกรรมนัเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4 - 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ระหว่าง
วันที่ 27 - 31 มกราคม 2560 และเยี่ยมให้กำลังกับครูผู้ควบคุมและนักเรียนที่
เป็นตัวแทนในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย


งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

          เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงาน
ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2559 ณ คุ้มขุนแผน อุทยานประวัติศาสตร์
โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
ในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำขบวนภูมิปัญญาท้องถิ่นของดี 16 อำเภอ
ไปยังเวทีกลางน้ำ ชมการแสดงม่านน้ำเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยแสงสี โดยมี
คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยร่วมขบวน
ในครั้งนี้ หลังจากนั้น นายอารักษ์ พัฒนถาวร ได้เป็นประธานพิธีเปิด ณ เวทีกลาง
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้รับมอบ
หมายให้จัดการแสดงบนเวทีของโรงเรียนในสังกัดในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ โรงเรียน
วัดเมหยงค์ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม โรงเรียนวัดพระญาติการาม โรงเรียนวัดใหญ่
ชัยมงคล โรงเรียนกลางคลองสระบัว และโรงเรียนประตูชัยประชุมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผอ.สถานศึกษา

           เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรี-
อยุธยา ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และทำบันทึก
ข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นายณรงค์
แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
รอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สพป.อย.1 สพป.อย.2 ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 78 คน พร้อมด้วย
คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี่้ยง จำนวน 20 คน เพื่อให้ได้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ที่มีศักยภาพ มีภาวะผู้นำ "เก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ" เหมาะสมที่จะดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาต่อไปรอง ผอ.สพป.ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

          เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวต้อนรับและ
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ น.ส.ปุณญอุษา ผดุงหมาย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมี
นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง และคณะข้าราชการจาก สพป.อ่างทอง
เดินทางมาส่งอย่างคับคั่ง


มอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียน
ประสบอัคคีไฟ

             เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 นางสุชีรา มนัสตรง รอง ผอ.สพป.อย.เขต 1
พร้อมคณะ มอบเงินและสิ่งของ 8,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ด.ญ.ลัดดาวรรณ
นิลกรณ์ นักเรียน ชั้น ม.2 และ ด.ญ.วนิชา นิลกรณ์ นักเรียน ชั้น ป.1โรงเรียน
วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) อ.มหาราช ที่บ้านพักประสบอัคคีภัยเสียหาย
หมดทั้งหลัง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560


พิธีบำเพ็ญกุศลสตมาร (100 วัน)

            เมื่อวันที่ 21 และ 22 มกราคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผอ.สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รอง ผอ.สพป.พระนครศรี-
อยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พลับพลาตรีมุข
อ.พระนครศรีอยุธยา


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันยุทธหัตถี

           เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ทุ่งภูเขาทอง น.ส.ศจี จีระวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมคณะ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดพาหุงมหากา 9 จบ โดยมีพระราชาคณะพระสงฆ์
417 รูป สวดเจริญภาวนาในครั้งนี้


วันยุทธหัตถี

         เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะข้าราชการ และโรงเรียนประตูชัย ลุมพลีชนุู-
ปถัมภ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวร
มหราช" ประจำปี 2560 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทุ่งภูเขาทอง โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานในพิธี บวงสรวง และกล่าวคำถวายราชสดุดีประชุมกีฬาส่วนราชการจังหวัดฯ

           เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ในฐานะประธานกลุ่ม D สีดำ ประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาส่วนราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลฯ และหน่วยงานเอกชน (สภาอุตสาหกรรม หอการค้า
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และสโมสรไลออนส์) เพื่อปรชุมชี้แจงเกี่ยวกับประเภทกีฬา
การแข่งขัน ที่จะมีพิธีปิดและเปิดในวันที่ 31 มีนาคม 2560 นี้ ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

         เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น.ส.จุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ ผอ.กลุ่มนโยบาย
และแผน พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนราม
คำแหงมหาราช ประจำปี 2560 โดยมี นายสุจินตื ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายราชสดุดี


ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย

         เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาไทย เรื่องการเขียนเล่าเรื่องจากภาพและการอ่านจับใจความ ณ ห้องประชุม
ศูนย์การค้า The Sky Shopping Center


วันครู ครั้งที่ 61

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2560 ที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61
เริ่มด้วย กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 99 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายภัตตาหาร พิธีสวดฉันท์เทิดพระเกียรติฯ อ่านสารกรรมการคุรุสภา โดยนาย
อารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนคร
ศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวดคำฉันท์
ระลึกถึงพระคุณครู ยืนสงบนิ่งระลึกถึงพระคุณครู และกล่าวปฏิญาณตน หลังจากนั้น
ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับรางวัล ในปี 2559
และกล่าวคำปราศรัยเนื่องในโอกาสวันครู เป็นเสร็จพิธี


วันเด็ก ปี 2560

         เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วม
พิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมใน
ครั้งนี้ สพป.อย.เขต 1 ได้จัดบูธร่วมกิจกรรมแจกของขวัญให้กับน้อง ๆ หนู ๆ ที่
มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย


ครัวกระทรวงศึกษาธิการ

          เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้ดำเนินการจัดทำ
ครัวกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการ "ศธ.รวมพลัง รวมใจ น้อมถวายเป็น
พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" บริเวณท้อง
สนามหลวง โดยมี โรงเรียนวัดเสาธงเก่า วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดตาลเอน
ตะโกดอนหญ้านาง วัดบางเพลิง วัดหนองเป้า วัดโขดเขมาราม วัดเทพอุปการาม
และวัดค่าย ร่วมกันจัดทำอาหาร เพื่อบริการประชาชนในครั้งนี้


บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3

          เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวแสดง
ความยินดีและมอบโอวาท ให้กับครูผู้ช่วยที่มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2559 สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำนวน 29 อัตรา สังกัด สพป.อย.เขต 1 จำนวน 8 อัตรา
สพป.อย.เขต 2 จำนวน 13 อัตรา สพม. จำนวน 1 อัตรา รวม 22 อัตรา สละสิทธิ์
จำนวน 7 อัตรา


รวมน้ำใจช่วยกาชาด

          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
มอบสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการจัดงานกาชาด ประจำปี 2559 ให้แก่ นายสุจินต์
ชุมไชยศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแพทย์หญิงสุวรรณ
ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลค่ากว่า 7 พันบาท


แถลงข่าวงานยอยศยิ่งฟ้าฯ

           เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่คุ้มขุนแผน น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ.
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมงานแถลงข่าวงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก
ประจำปี 2559 โดย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา และแพทย์หญิง
สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งงานจะจัดขึ้น
ในวันที่ 29 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี-
อยุธยา กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมออกร้านกาชาด เวทีการแสดง
ของนักเรียน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลานวัฒนธรรม นิทรรศการตามรอย
พระบาท การแสดงดนตรีไทย/เพลงพระราชนิพนธ์ สินค้า OTOP นิทรรศการ
พระเครื่อง และการแสดงน้ำพุดนตรีและสื่อผสมม่านน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ


แม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมโครงการจัดการน้ำที่ กุ่มแต้

           เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมให้การต้อนรับ พลโทอภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพกองทัพภาคที่ 1 เดินทางมา
ตรวจเยี่ยมโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ โดยขุดขยาย
คูคลอง ที่วัดกุ่มแต้ อ.อุทัย ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยกองทัพบก ตามนโยบาย
รัฐบาลและ คสช. เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพและยั่่งยืน
พร้อมนี้ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับ นายชวลิต คงคาดิษฐ์ ผอ.โรงเรียนวัด
หนองไม้ซุง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป


พิธีบำเพ็ญกุศล

           เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ.สพป.อย.เขต 1
พร้อมคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
เป็นเจ้าภาพร่วมกับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 และที่ทำการโทรศัพท์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560

           เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์การค้า The Sky
Shopping Center สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กำหนดการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ 2560 โดยมี นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีกล่าวเปิดประชุม
พร้อมเกียรติบัตรรางวัลให้กับสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 9 โรงเรียน และเกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน 3 โรงเรียน และแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
แนะนำตัว หลังจากนั้น ได้ชี้แจงข้อราชการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  


สพป.อย.1 ร่วมพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมฯ

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมกับ สพฐ. สพป.และ สพม. อีก 21 เขต เป็นเจ้าภาพ
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รอบเช้า 07.00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยมี นายการุณ
สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี


วันฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

            เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ที่อนุสรณ์สถานบ้านพรานนก อ.อุทัย
นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวัน "ฉลอง
ชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อน้อมรำลึกถึง
วีรกรรมทางประวัติศาสตร์


ยอแซฟเปิดห้องสมุดใหม่

          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีเปิดห้อง
สมุดใหม่ ของโรงเรียนยอแซฟ ที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ หลังจากนั้น เป็นประธานในการจับรางวัลบัตรการกุศลเพื่อจัดหา
รายได้สนับสนุนในการจัดทำห้องสมุดใหม่ด้วย


กศจ.พระนครศรีอยุธยา
แต่งตั้งครูผู้ช่วย 102 อัตรา

             เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให้โอวาทและมอบนโยบายแก่ครูผู้ช่วยที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับเป็นข้าราชการครู สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 102 อัตรา โดยบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 23
ธันวาคม 2559


ประขุมคณะกรรมการคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

          เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 สพฐ.ได้มอบหมายให้ สพป.พระนครศรีอยุธยา
เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน
กลุ่มจังหวัดที่ 6 ประกอบด้วย สพป.สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี เขต 1,เขต 2
สระบุรี เขต 1,2 อุทัยธานี เขต 1,2 พระนครศรีอยุธยา เขต 1,เขต 2 สพม.เขต
3,4,5 และ 42 โดยมี นางพนิดา วิชัยดิษฐ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ประธานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6 เพื่อคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์


การบรรจุและแต่งตั้ง ผอ.ร.ร.
สังกัด สธจ.พระนครศรีอยุธยา

            นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มอบนโยบายแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 80 ราย
โดยบรรจุแต่งตั้ง ที่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 46 อัตรา สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559


ประชุมการจัดงานวันครู ปี 2560

         เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันครู ประจำปี 2560 ครั้งที่ 61
"พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์" ซึ่งในปีนี้จัดกิจกรรมที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาในวัน
จันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์" ระลึกถึงพระคุณครู และมอบเกียรติบัตร
ให้กับครูที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ


ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นายอินสวน สาธุเม ศึกษานิเทศก์ กาฬสินธุ์
เขต 1 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะ ติดตามประเมินคุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยประเมินจากบุคลากรที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และเอกสารประกอบการประเมิน E-BIT โดยมี นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
เข้ารับการประเมินในครั้งนี้อายิโนะโมะโต๊ะ มอบโรงอาหารให้โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง

          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) กล่าวรายงานต่อ นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหาร
หลังที่ 57 ภายใต้โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ"
ให้กับโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) มูลค่า 1 ล้านบาท จาก คุณสุชาติ
นาคเสวก กรรมการเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อให้นักเรียนมีโรงอาหาร
ที่ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล ถูกสุขลักษณะ ถูกหลักโภชนาการ โดยมี นายสนิท
แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (สพฐ.) นายอำเภอนครหลวง กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอาคารในครั้งนี้ด้วย


พิธีสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล

            เมื่อช่วงเย็นวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจังหวัดพระนครศรี-
อยุธยา ได้มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 , เขต 2 สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุะยา และโรงเรียนวัดพนัญเชิง
เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม ในครั้งนี้


บ.ไทยบริดจสโตน มอบจักรยานให้โรงเรียน

           เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ที่สนามทดสอบไทยบริดจสโตน อ.วังน้อย
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีมอบจักรยาน จำนวน 140 คัน จากนาย
ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด และมอบรางวัล
ตามโครงการเสริมสร้างวินัยจราจร สู่ความปลอดภัยในทุกการเดินทาง ปีที่ 3 โดย
คัดเลือกโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 13 โรงเรียน และมอบให้โรงเรียน
ยากไร้อีก 60 คัน ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเด็ก ๆ
เพื่อเป็นพลเมืองที่ใส่ใจในการใช้รถใช้ถนนที่ดีต่อไป


วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่หอประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล โดยมี ดร.สุจินต์
ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
หลังจากนั้น ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดแถลงสารจากองค์การสหประชาชาติ และ
การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) และ
โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณา
ธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิด "สุจริตตาม
รอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" อีกด้วย


ประชุมพิจารณาคัดเลือก รางวัลเจ้าฟ้าฯ

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ ดร.อมรรัตน์
สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธาน
คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้
สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ระดับ
จังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 2 ท่าน เพื่อเสนอชื่อ
ไปยังสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) "มูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ต่อไป