ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

แสดงความยินด

          นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับ นายประยูร
รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเรวัต ประสงค์ และนาย
ขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเข้ารับ
ตำแหน่งใหม่ ทั้ง 3 ท่าน


Child Show 2015

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
(Child Show 2015) เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถที่
เป็นเลิศในด้านศิลปะและหัตถกรรม ซึ่งจัดการประกวดแข่งขัน ระหว่างวันที่ 1 - 2
ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนประตูชัย อนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดประดู่ทรงธรรม
ลุมพลีชนูปถัมภ์ และ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เื่พื่่อคัดเลือกนักเรียนเป็น
ตัวแทนแข่งขันในระดับภาคต่อไป


สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ศึกษาดูงาน

           เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้การต้อนรับ
คณะจาก สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นำโดย นายสมบัติ เดชเสน ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารบุคคล
ID Plan ของ สพป.อย.เขต 1


ประชุมกรรมการ Child Show 2015

           เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมคณะ
กรรมการตัดสินกิจกรรม Child Show 2015 งานเปิดโลกมหกรรมวิชการและ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อชี้แจง
หลักเกณฑ์การแข่งขันให้คณะกรรมการทราบ


สพป.อย.1 จัดงานมุทิตาจิต
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ

           ช่วงเช้าวันที่ 28 กันยายน 2558 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนัุกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2558 จำนวน 5 คน ได้แก่ นายสำเร็จ
ศรีอำไพ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นางเบญจพร ชูมิตร นายสาโรช
มงคลเนตร นางกาญจนา พุตฉาย ศึกษานิเทศก์ และนางจิราวรรณ พุฒิภาษ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดเสาธงเก่า
และเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม ไอศกรีม ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงเก่า
จำนวน 92 คน และช่วงเย็น ที่โรงแรมริเวอร์วิวเพลส นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กล่าวมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึก ช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ผู้เกษียณ
อายุราชการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลสอนทักษะอาชีพ

           นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ขยายผลการจัดการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี
2558 ณ โรงแรมวรบุรี เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนโรงเรียนขยาย-
โอกาส จำนวน 190 คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจงานอาชีพให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2558 โดยมี
นายวัชรินทร์ สอนพูด ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา อาชีวศึกษา
ทั้ง 8 สถานบัน โรงเรียนประตูชัย วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดพระแก้ว
เป็นวิทยากรในการประชุม


บ. ทีเอส เทค (ประเทศไทย) มอบเงิน
สนับสนุนการจัดกิจกรรม

          เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ที่โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐ-
วิทย์) สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง จัดกิจกรรมตามโครงการ ทีเอสเทค
ส่งเสริมความรู้ความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ "ครั้งที่ 17"
โดย นายมาซายูคิ โอกิโน่ รองประธาน บริษัท ทีเอสเทค (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับมอบงบประมาณการจัด
กิจกรรม จำนวน 130,000 บาท ในการจัดโครงการพร้อมกล่าวขอบคุณ บริษัท
ทีเอสเทค และให้โอวาทนักเรียนที่ร่วมแข่งขันสำหรับปีนี้สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
นครหลวง จัดการแข่งขันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมแข่งขันงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนร.ร.ชลประทานอนุเคราะห์
อบรมรับมือภัยพิบัต

           เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 นายลือชัย แสงเงินอ่อน นายก อบต.พยอม
ประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติและการฝึกซ้อมอพยพ
ของโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ อ.วังน้อย จำนวน 600 คน เพื่อฝึกปฏิบัติ
ในการหนีไฟกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยมีวิทยากรฝึกอบรมจาก สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ให้ความรู้กับนักเรียนประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ครั้งที่ 2/2558

            เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กรรมการและ
เลขานุการ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
รายงานผลการประชุม พร้อมทั้งเสนอเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัด สพฐ. ปี 2559 และเสนอเรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 เพื่อพิจารณา


พัฒนาการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดย Best Pratice

          เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ชั้น 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรม
ที่เป็น Best Practice โดยคัดเลือกนวัตกรรมที่เป็น Best Practice นำมา
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมนำ
เสนอ Best Practice จำนวน 30 โรงเรียน


ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน

          เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายฉัตรชัย
น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการ
ศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2558 เพื่อกำหนดปฏิทินการ
ประเมิน และพิจารณาคัดเลือกระดับเขต รูปแบบ วิธีการประเมิน เพื่อรับรางวัล
ต่อไป


ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัต

           เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 หอประชุมวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร
น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเตรียม
ความพร้อมรับมือภัยพิบัติ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด มีแนวปฏิบัติในการ
บริหารจัดการด้านภัยพิบัติ และเตรียมรับมือเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย หรือ
เกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 230 คน และิวิทยากรที่ให้ความรู้จาก
ปภ. และ องค์กร Plan


ประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
DLIT หลักสูตรคร

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัด
ประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
หลักสูตรสำหรับครู จำนวน 2 รุ่น ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรี-
อยุธยา ชั้น 3 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2558 อ.พระนครศรีอยุธยา
ท่าเรือ นครหลวง บางปะหัน จำนวน 165 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 16
กันยายน 2558 อ.บ้านแพรก ภาชี มหาราช วังน้อย อุทัย จำนวน 163 คน โดยมี
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด


งานกตเวทิตา...ครูเกษียณ 2558

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ในวันที่ 11 กันยายน 2558
ณ โรงแรมวรบุรี คอนเวนชั่น รีสอร์ท ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ จำนวน 139 คน ในพิธีภาคเช้า ตักบาตร
อาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป ต่อมา นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กล่าวแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณ รำอวยพรจากโรงเรียน
วัดโคกช้าง อ.อุทัย และบรรยายพิเศษ "กินอยู่อย่างไร ห่างไกล 6 โรคร้าย" โดย
อาจารย์ไกร มาศมิมล หลังจากนั้น รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและมอบของ
ที่ระลึก


งานประเพณีทิ้งกระจาด

           นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี
ทิ้งกระจาด ประจำปี 2558 ของวัดพนัญเชิงวรวิหาร ซึ่งเป็นงานประจำปี ซึ่งในปีนี้
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2558 (3 วัน)


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ

            เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ (KRS) คณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS)
และการควบคุมภายใน ประจำปี 2558 รอบ 12 เดือน เพื่อชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/58

           เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ห้องกรุงศรี โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา
เขต 1 เริ่มด้วย การมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลงานที่เป็นเลิศโรงเรียน
ในฝัน รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รางวัลนักเรียนทีี่่ชนะเลิศการแข่งขัน
ทักษะภาษาไทย และรางวัลโครงงานคุณธรรม หลังจากนั้น บรรยายพิเศษเรื่อง
การยกระดับผลสัมฤทธิ์แบบมืออาชีพ โดย ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. และ
นายอารักษ์ ผอ.สพป.อย.1 ได้ประชุมชี้แจงข้อข้าราชการและนโยบายของ รมต.ศธ.
คนใหม่ ให้โรงเรียนทราบและถือปฏิบัติ


บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย

             เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ น.ส.กัลยาณี
นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 แสดงความยินดีและมอบนโยบายแก่ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอบขึ้นบัญชีไว้ จำนวน
7 ราย วิชาเอกสังคมศึกษา 4 ราย โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม ชลประทานอนุเคราะห์
พระอินทร์ศึกษา และวัดบ้านสร้าง วิชาเอกพลศึกษา ร.ร.วัดพรานนก วิชาเอก
ประถมศึกษา
ร.ร.วัดศิวาราม และวัดวงษ์สวรรค์ โดยจะบรรจุแต่งตั้งตั้งแต่วันที่
7 กันยายน 2558