ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ

             ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดเทศกาล ชมสวน ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ (Flora Festival 2014) จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2558 รวม 90 วัน ในอัตราพิเศษ ท่านละ 25 บาท จากราคาปกติ
50 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-114110-5 , 053-114195


การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
ชิงถ้วยพระราชทานฯ

             กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร จัดแข่งขันภาษาไทยเพชร
ยอดมงกุฎ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลัย สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.str.ac.th


การแข่้งขันกีฬาสีภายใน
เทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ที่สนามลานเอนกประสงค์วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี
ภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเชื่อมความ
สัมพันธ์ของนักเรียนอีกด้วย
รับทุนมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว

             เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย
ณ อยุธยา สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 นำตัวแทนนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์
ละออ ตั้งคารวคุณ) ซึ่งมอบทุนการศึกษา "เรียนดี กตัญญู ขาดแคลนทุนทรัพย์"
จำนวน 104 ทุน โดยแบ่งเป็นระดับประถม 64 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท และระดับมัธยม
ศึกษา 40 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวม 392,000 บาท โดยมี นายสมเกียรติ บุญรอด
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รับมอบ


ประชุมกรรมการคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

            เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมวิทยบริการ นายทรงชัย
ลิมปพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี-
อยุธยา เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษาเป็นตัวแทนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่ื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับ
กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย จ.พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท
สิงห์บุรี และอุทัยธานี โดยมีนักเรียนและโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษา ทั้งเขต 1
และ เขต 2 เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา จำนวน 7 คน และสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง


การคัดเลือกนักเรียนโครงการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

              เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงเรียนประตูชัย สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
ในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถใน
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ


 

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

             เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 คณะข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวาย
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่ง
ฝนหลวง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ เป็นประธานในพิธี


รับมอบอาคารอเนกประสงค์
ร.ร.บ้านข่อยโทน

              เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานพิธี
รับมอบและเปิดอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านข่อยโทน อ.อุทัย จากบริษัท
ซันเด้น (ประเทศไทย) โดยมี คุณมาซาคาซุ ฮัทโตริ กรรมการผู้จัดการ และ
คุณวัลลภา ศิวะเดชาเทพ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มอบ อาคารอเนกประสงค์
พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของบริษัท รวมมูลค่า 500,000 บาท
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน


วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ 1

           เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงคราม
โลก ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยส่วนราชการต่าง ๆ ในส่วนของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นำโดย นางจิราวรรณ พุฒิภาษ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะ
ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสา หน้าโรงงานซ่อมยาง กองโรงงานซ่อม
สร้างรถยนต์ทหาร ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก


ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
ครั้งที่ 4/2557

             เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายพิทยา
จันฤาไชย ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ประธานการประชุมคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ให้คณะกรรมการทราบและพิจารณา


อบรมพัฒนาการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

          นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมอบรมพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก
รักความเป็นไทย เข้าใจประวัติศาสตร์ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดี
โดย สพฐ.ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่
พลเมือง ในหลักสูตรสถานศึกษาทุกชั้นปี จึงได้จัดการอบรมผู้บริหาร ครู ทุกโรงเรียน
ในสังกัดรวม 452 คน อบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม
วรบุรี อโยธยารีสอร์ท


ประชุมครู อ.บางปะหัน

            นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมโครงการเปิดกล่องชอล์ก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของอำเภอบางปะหัน จำนวน 250 คน
จาก 27 โรงเรียน เพื่อรับทราบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และได้พัฒนาตนเอง
ด้านวิชาการ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557ณ ห้องประชุม
โรงเรียนวัดนาค อ.บางปะหัน


ประชุมวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ทั้งระบบ

            เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อวางแผนพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ
โดยใช้กระบวนการนิเทศสถานศึกษาทุกแห่ง เก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อทราบปัญหา
และนำมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป


เปิดตัวโครงการ ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

            เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงเรียนวัดบ้านดาบ อ.นครหลวง
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดตัวโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงริเริ่มขึ้น
ที่โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อถ่ายทอดให้กับโรงเรียนใน
ถิ่นทุรกันดารเพื่อแก้ปัญหา โรงเรียนขาดแคลนครูผู้สอนและสื่ออุปกรณ์ ในส่วนของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีโรงเรียน
ขนาดเล็ก 87 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนวัดบ้านดาบ เป็นโรงเรียนต้นแบบเที่เข้ารับ
การอบรม ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่วันแรก
ของการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ครบ 100%งานกฐินพระราชทาน สพฐ.

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำผ้าพระกฐินพระราชทาน
ทอดถวายแก่พระภิกษุที่จำพรรษา ณ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จ.พระนครศรี-
อยุธยา ช่วงเย็นในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐิน
ณ หอประชุม วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร โดยมี นายอภิชาติ จีระวุฒิ ที่ปรึกษา
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ สพป.พระนครศรี
อยุธยา เขต 1 เขต 2 และ สพม.เขต 3 เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน มีผู้ร่วมงาน
จากทั่วประเทศในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยมีผู้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 4,905,369 บาท


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ศึกษาดูงาน

           เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 นางนรารัตน์ อ่อนละออ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมคณะ
ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมี นายสุดใจ มอญรัต รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ
ร่วมให้การต้อนรับ


พิธีทอดกฐินของศรีลังกา

          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 นายสุดใจ มอญรัต รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธี
ทอดกฐินและผ้าป่าของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและประเทศไทย
ณ วัดท่าการ้อง โดยมี อดีตเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเป็นประธาน


ศึกษานิเทศก์ ย้ายมาใหม่

           นายสุดใจ มอญรัต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะราชการใหการต้อนรับ นายธงชัย
มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
พร้อมคณะ รวม 40 คน ที่ได้เดินทางมาถึง นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ
ศึกษานิเทศก์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ที่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ


วันปิยมหาราช

             เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) ประจำปี 2557 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี


ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ สังกัด สพป.อย.1 รุ่นที่ 1

             เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรี
อยุธยา ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ของข้าราชการครู
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รุ่นที่ 1 อำเภอนครหลวง บางปะหัน ภาชี
มหาราช ท่าเรือ จำนวน 126 คน และ อบจ. จำนวน 9 คน รวม 135 คน เพื่อพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง พัฒนาผู้เรียนให้รักความเป็นไทย
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วัดชูจิตธรรมาราม

           เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1พร้อมคณะ
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ วัดชูจิตธรรมาราม ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย