ประชุมผู้บริหารผ่านระบบทางไกล (Video Comferenca)

               เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์
รอง.ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ตามนโยบายด้านการศึกษา
ครั้งที่ 2/2560 รวมทั้งรับฟังข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงานการเร่งรัดการดำเนินงาน ในรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ทุกวันพุธ เวลา 08.00-09.00 น.
ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์


ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่

              เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และนางสาวกัลยาณี นรสิงห์
รอง.ผอ.สพป.อย.1 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาท
สมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ วันพนัญเชิงวรวิหาร


ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมรับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ สพป.

               เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 14-17
ตุลาคม 2560 พร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ที่เป็นแบบอย่าง ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1


พิธีบำเพ็ญกุศล

               เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมพิธี
บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ 1 ปี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานในพิธี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร


ต้อนรับผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

              วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เดินทางมาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมนี้
คณะผู้บริหาร ทั้งภาครัฐและเอกชน และข้าราชการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ร่วมให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่น โดยมี ท่านอภิชาติ จีระวุฒิ ประธาน อ.ก.ศ.จ.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบริหารงานบุคคล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ
ด้วยความยินดียิ่ง


ประชุมผู้บริหารผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

              เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสาวปุณญอุษา
ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล
(Video Conference) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรวมทั้งรับฟัง
ข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงานการเร่งรัดการดำเนินงาน ในรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
ทุกวันพุธ เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์

 

 


 

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน

              เมื่อวันที่ 30 ก.ย. - 3 ต.ค. 2560 สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานตามโครงการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ณ จังหวัดน่าน


วันพระราชทานธงชาติไทย 100 ปี ธงชาติไทย

               วันที่ 28 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นางสาวกัลยาณี
นรสิงห์ รอง.ผอ.สพป.อย.1 พร้อมคณะข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมพิธีเชิญธงชาติไทย
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย กันอย่างกึงก้อง
ในเวลา 08.00 น. ณ บริเวรหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1


 

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

              เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2560 โดยประชมนโยบายด้านการ
ศึกษา ไทยแลน์ 4.0 และนโยบายอื่นๆ ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์


นายกรัฐมนตรีเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

               วันที่ 19 กันยายน 2560 ท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะรัฐมนตรี เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และในโอกาสนี้ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ณ บริเวรวัดมหาธาตุ และหลังจากนั่นได้นั่งรถราง
เยี่ยมเยือนแม่ค้าเพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ตลาดกรุงศรี บริเวรข้างศาลากลางหลังเก่า พร้อมนี้
ศึกษาธิการจังหวัดฯ นายอารักษ์ พัฒนถาวร และคณะข้าราชการ สพป.อยุธยา เขต 1
โดยการนำของ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ และ นางสุชีรา มนัสตรง รองสพป.อยุธยา เขต 1
ร่วมพิธีตักบาตรและให้การต้อนรับ


 

อบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ

               เมื่อวันที่ 16,17 กันยายน 2560 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานเปิดการ
อบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน สพป.อยุธยา
เขต 1 มีนโยบายที่จะพัฒนาลูกจ้างประจำในสังกัด ให้ลูกจ้างประจำ มีความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างหลากหลาย มุ่งเน้นให้โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน รวมทั้งได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานระหว่างลูกจ้างประจำด้วยตนเอง
ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรีร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด

               เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำคณะข้าราชการใน
สังกัดร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา


ประชุมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่)

              เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดประชุมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่) สู่การเป็นครู
มืออาชีพ รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ Thailand 4.0 โดยท่านอภิชาติ จีระวุฒิ อดีตปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ประธาน อกศจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยนางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวรายงาน
นอกจากนี้ ดร.ศรีวรรณ ฉัตรสุรยิวงศ์ ได้บรรยายให้ความรู้แก่ครูบรรจุใหม่ จำนวน 228 คน
ณ โรงแรมวรบุรี


งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

               เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการจัดงานกตเวทิตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี
2560 โดยรองกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ช่วงเช้าจัดกิจกรรมตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป และการบรรยายพิเศษ"สุขหลังเกษียณ จากเปลี่ยน
มุมมอง " ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์


ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ระบบการควบคุมภายใน

               เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ระบบการควบคุมภายใน ให้กับสถานศึกษา 181 โรงเรียน และได้รับเกียรติ
จากผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สมุทรสงคราม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
แก่สถานศึกษาได้รับทราบแนวทางวิธีการดำเนินการ โดยนำระบบการควบคุมภายใน ไปสู่การบริหารจัดการงาน ทั้ง 4 ด้าน ตามภาระกิจหลักของการจัดการศึกษา
ณ หอประชุมสหกรณออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา


 

รับการติดตามจากคณะกรรมการ สพฐ.

               เมื่อวันที่ 5,6 กันยายน 2560 นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวย
การ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะ
ศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมให้การต้อนรับ และรับการติดตามจากคณะกรรมการ สพฐ. ในเรื่องการขับเคลื่อนกระบวนการ LPC ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน
ทั้ง 3 ขนาดได้แก่ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ และโรงเรียนวัดเสาธงเก่าอบรมข้อมูลในระบบโปรแกรม e-budget

               เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิง
เชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับสถานศึกษา 181 โรงเรียน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และจัดเก็บข้อมูล
ในระบบโปรแกรม e-budget ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล


 

ประชุมสัมมนา"เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต"

               เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานเปิด
การอบรมสัมมนา"เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต"คิดฐานสอง โดยมีนายศรีรัตน์ รัตนราศรี
รองผอ.สพป.อย.1 นางสุชีรา มนัสตรง รองผอ.สพป.อย.1 และนางสาวปุณญอุษา
ผดุงหมาย รองผอ.สพป.อย.1 พร้อมข้าราชการ สพป.อย.1 ร่วมรับการอบรมสัมมนา
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์

              เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะ
ข้าราชการร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85
พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดจัดขึ้น ณ หอประชุมสงฆ์
วัดพนัญเชิงวรวิหาร


 

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ

               เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานในพิธี
เปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งมีผู้บริหาร พร้อมด้วยครูวิชาการ
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 53 โรงเรียน
โดยเชิญวิทยากรจากสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์มาให้ความรู้ควมเข้าใจ และแนวทาง
การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด


มอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

               เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน "โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พระราชทาน"ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะข้าราชการ
จากโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้น
ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ด้วยความจงรักภักดีมอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบวาตภัย

              เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของ เด็กหญิงณัฐฑริกา สัญญโชติ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.อย.1 ได้มอบเงินช่วยเหลือจากการบริจาค รวมมูลค่า 8,320 บาท มอบให้กับนักเรียนและครอบครัวด้วยร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติื พระบรมราชินีนาถ

            เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะได้ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
และกิจกรรม Bike for Mon ปั่นเพื่อแม่ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยุธยาวิชาการ

            เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง "อยุธยาวิชาการ" ระหว่างวันที่
19 - 21 มิถุนายน 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายจรินทร์
จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิด หลังจากนั้น
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเวทีเสวนา เรื่อง "ศาสตร์
ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในหลวง ร.10 พระราชทานสิ่งของให้โรงเรียน

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องค์มนตรี
ผู้เชิญของพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(ร.10) มอบเครื่องเขียนพระราชทานแก่โรงเรียนตำหนักเพนียด และพระราชทานอาหาร
จัดเลี้ยงแก่นักเรียนและประชาชนในครั้งนี้ด้วย


รมช.ศธ.เยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         เมื่่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนคร-
ศรีอยุธยา และ น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ร่วมให้การต้อนรับ มล.ปนัดดา ดิศสกุล รมช.ศึกษาธิการ เดินทางมาพบปะคณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย หลังจากนั้น ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมพบปะพูดคุย พร้อม
มอบนโยบาย หลังจากนั้นเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา "เปิด นวัตกรรม
การศึกษาเพื่อผู้ประกอบการยุค 4.0" และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "นำศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาประเทศ" ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา (ITA)


พิธีบำเพ็ญกุศล

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะ ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวาย
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี


โครงการสร้างบ้านน้ำใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนคร-
ศรีอยุธยา ประธานในการมอบบ้านให้นักเรียน ตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ "คืนความสุข
สู่ลูก สพฐ." ให้แก่ ด.ญ.ลัดดาวรรณ นิลกรณ์ ชั้น ม.3 และ ด.ญ.วณิชา นิลกรณ์ ชั้น ป.1
ร.ร.วัดบางสงบ ซึ่งบ้านพักหลังเดิมของนักเรียนถูกเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560
ในการสร้างบ้านให้นักเรียนในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สพป.พระนครศรีอยุธยา
เขต 1 บริษัท ซี.เค.บี.เพลท สตีล รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2 แสนบาท


วันคล้ายวันสวรรคต ร.8

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนคร-
ศรีอยุะยา พร้อมคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายและ
วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร์ รัชกาลที่ 8 ณ โรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย


ส่งมอบตัวข้าราชการไปศึกษาธิการจังหวัดฯ

          นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทำพิธี
ส่งมอบตัวและมอบของที่ระลึก ให้กับข้าราชการในสังกัด จำนวน 23 ราย ไปปฏิบัติหน้าที่
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560


แสดงความยินดีศึกษาธิการจังหวัดฯ

         เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร เดินทางมารับ
ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายภิรมย์ นันทวงศ์ อดีต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ
พร้อมมอบช่อดอกไม้ สิ่งของ แสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
อย่างอบอุ่น


พิธีบำเพ็ญกุศล

          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมเป็นเจ้าภาพกับส่วนราชการอื่น ๆ ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุม
สงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหารประชุมวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

         เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบในการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ในเรื่องการบริหารการเงิน
การบัญชี การพัสดุและการบริหารทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ขนาดใหญ่
ระดับดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีประชา ขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนวัดปากคลอง
ขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านข่อยโทน และรางวัลระดับดีมาก ระดับดับดี รวม 9 โรงเรียนหลังจากนั้น ได้เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อนำกระบวนการวิจัยสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีดร.ธีรวัฒน์ สุขีสาร ครูโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร
ในการบรรยายให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนกลุ่มเครือข่าย รวม 50 คน


อบรมโปรแกรมข้อมูลนักเรียน

          ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านเว็บไซต์ ปีการศึกษา 2560 ให้กับสถานศึกษา
181 โรงเรียน โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
อ.พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน บ้านแพรก รุ่นที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
อ.ท่าเรือ มหาราช วังน้อย และรุ่นที่ 3 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 อ.นครหลวง
ภาชี และอุทัย


พิธีบำเพ็ญกุศล ร.9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร
โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
ในพิธี


อบรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

           นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ของครูมาจัดการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครู เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 19 -
20 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมวรบุรี


ประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ
ผอ.สถานศึกษา

         เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการ
ประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกำหนดการประเมิน 2 ครั้ง ครั้งแรกประเมิน
เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือนแรก ในเดือนมิถุนายนนี้


สพป.อย.1 จัดอบรม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครู
ตามหลักธรรมาภิบาล

           เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานกรรมการการจัดอบรม
โครงการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่และข้าราชการครู
เพื่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กล่าวรายงานต่อนายอภิชาติ จีระวุฒิ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ศ.จ.พระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง
บรรยายพิเศษในเรื่อง ระเบียบ กฎหมาย วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป


กวนข้าวทิพย์

         เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 น.ส.ปุณญอุษา ผดุงหมาย รอง ผอ.
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดงานกวนข้าวทิพย์ (ข้าว
มธุปายาส) ประจำปี 2560 ณ บริเวณเต้นท์หน้ากองอำนวยการจัดงาน วัดพนัญเชิง
วรวิหาร


รายงานตัวครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2560

          เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มอบโอวาทและนโยบาย ให้กับผู้ที่สอบแข่งขันได้มารายงานตัว เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2560
สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเรียกบรรจุ 83 อัตรา
บรรจุ 79 อัตรา สละสิทธิ์ 4 อัตรา โดยบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 5 พฤษภาคม
2560


ค่ายทักษะชีวิต ต้านภัยยาเสพติด

           นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิต
"พลังเด็กไทยหยุดยั้งภัยยาเสพติด" ซึ่งในปี 2559 - 2560 นี้ เป็นปีแห่งการ
รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับ
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 จำนวน 100 คน จากโรงเรียนวัดพระญาติการาม
ประตูชัย วัดพนัญเชิง วัดนางคุ่ม วัดราษฎร์บำเพ็ญ วัดผึ่งแดด ชุมชนวัดเสด็จ
ชลประทานอนุเคราะห์ วัดดอนพุดซา และวัดบางสงบ อบรมระหว่างวันที่ 26 - 27
เมษายน 2560 ณ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม


วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

         เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีวาง
พวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชา
นุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิเชียน
ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยมี
ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ ท้องถิ่น ฯลฯ พร้อมใจกันร่วมพิธีดังกล่าว
อย่างคับคั่ง


การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2560

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 ซึ่งดำเนินการสอบแข่งขันเมื่อวันที่ 22 - 23 เมษายน 2560
ณ สนามสอบโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ โดยมีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 1,296 ราย
และบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 84 อัตรา สศธ.พระนครศรอยุธยา จะประกาศผลการ
สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560


งานทำบุญหลวงพ่อโต

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นางสุชีรา มนัสตรง และ น.ส.ปุณญอุษา
ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี-
อยุธยา เขต 1 และคณะ ร่วมงานทำบุญสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ประจำปี
2560 (หลวงพ่อโต) ครบ 693 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร


โครงการบรรพชา "ทำดีเพื่อพ่อ"

           กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบท "ทำดีเพื่อพ่อ"
พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 9,989 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทั่้วประเทศ จังหวัดละ 129 รูป ระหว่าง
วันที่ 10 - 18 เมษายน 2560 จำนวน 9 วัน โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนด
จัดพิธีที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยมี นายเรวัติ ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี และนายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าววัตถุประสงคและสำนึกในพระมหากรุณา-
ธิคุณ ต่อจากนั้น ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าภาพ และผู้ปกครอง
มอบผ้าไตรแก่นาคที่เข้าบรรพา และถวายภัตตาหารเพล โดยสามเณร จะไปปฏิบัติ
ศาสนกิจ ที่วัดเกาะแก้ว ต่อไป


รายงานตัวครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5

           เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธฺการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทกับครู
ผู้ช่วย ที่มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ครั้งที่ 5/2560 จำนวน 5 ราย โดยบรรจุแต่งตั้งที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
อยุธยาวิทยาลัย อยุธยานุสรณ์ บางปะหัน และ เสนา "เสนาประสิทธิ์"


วันจักรี

           เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีวาง
พานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ๒
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย

           เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเพื่อประสาน
การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาในพื้นที่ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
กับ นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการภาค 1 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา

            เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 น.ส.ปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ
ร่วมพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2560 หรือวันที่ระลึกสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เพื่อเทิดพระเกียรติและพระวีรกรรมของสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอุ่ทอง) และระลึกถึง 417 ปี กรุงศรีอยุธยา ณ บริเวณ
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอุ่ทอง


วันมหาเจษฎาราชเจ้า

            เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 และพิธีงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี
2560 โดย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 10 ราย
ในส่วนของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้แก่ นางเบญจพร เสมา ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดพะยอม และนางนวพร สุขมะโน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัด
เสาธงเก่า (ระดับประเทศ ครุฑทองคำ)


กีฬาส่วนราชการจังหวัดฯ

         เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาส่วนราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แบ่งเป็น 4 กลุ่มสี (ดำ ขาว ฟ้า เหลือง) แข่งขัน
ประเภทกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง ปลัดจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และพิธีปิดในช่วงเย็น โดย ดร.
สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา


MOU พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

            เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 4 กระทรวง
ประกอบด้วย รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รมว.มหาดไทย รมว.
ศึกษาธิการ และ รมว.สาธารณสุข โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานและมอบนโยบายการดำเนินงานการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต ให้กับปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด
พัฒนาสังคม และสมาคม ชมรมต่าง ๆ กว่า 500 คน ที่มาร่วมงานในครั้งนี้


ประชุมคณะกรรมการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 1/2560

           เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประธานการ
ประชุมคณะกรรมการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ครั้งที่ 1/2560 (ทั่วไป) ซึ่งเริ่มรับสมัครระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน
2560 จำนวน 15 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้ คณิตศาสตร์ 11 อัตรา ฟิสิกส์ 2 อัตรา
วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา ภาษาไทย 22 อัตรา ภาษาอังกฤษ 14 อัตรา สังคมศึกษา
4 อัตรา ปฐมวัย 12 อัตรา ประถมศึกษา 5 อัตรา พลศึกษา 2 อัตรา ศิลปศึกษา
1 อัตรา นาฏศิลป์ 2 อัตรา ภาษาจีน 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา บรรณารักษ์
3 อัตรา และอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา รวม 84 อัตรา


การตรวจราชการ งวดที่ 1

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ ประธานการประชุมการตรวจราชการกรณีปกติตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อติดตามจุดเน้นตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงาน
ผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ให้ที่ประชุมทราบ


ตรวจสุขภาพประจำปี

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรม "Good Health" เสริมสร้างสุขภาพที่ดี
ให้กับบุคลากร โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ตามโครงการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากทีมแพทย์จากโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา ที่ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ


สอบครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็น
หรือเหตุพิเศษ

          เมื่อวันที่ 18 มี่นาคม 2560 ที่โรงเรียนประตูชัย นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกำกับ
ห้องสอบการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
จำนวน 95 อัตรา โดยมี นายดิศสกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 1 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.3 และนางนิจวดี เจริญเกียรติบวร ผอ.สำนักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้


สภาการศึกษา จัดสัมมนา
การใช้กฎหมายการศึกษา

           สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง การส่งเสริม
และประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา และจัดทำกฎหมายการศึกษา ที่สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม
อยุยาแกรนด์โฮเต็ล นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมอภิปรายเรื่อง (ร่าง) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ในช่วงบ่าย หม่อมหลวง
ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดการประชุม
และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 7 ทศวรรษด้านการศึกษา ใต้ร่มพระบารมี หลังจากนั้น
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับ
การอบรมและกล่าวปิดการประชุม


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 2/2560

          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางนวพร สุขมะโน
รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนวัดเสาธงเก่า ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ระดับ
ประเทศ และรางวัล OBEC AWARD ชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ และเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจงข้อราชการตามระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ
และถือปฏิบัติ


เปิดอาคารเรียน 75 ปี โรงเรียนสิทธิพยากรณ์

          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่า
สามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาทุนทรัพย์พัฒนาอาคารสถานที่ และเป็นประธาน
พิธีเปิดอาคารเรียน 75 ปี ของโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ อ.วังน้อย


ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล จัดนิทรรศการ
วิชาการสู่การอาชีพ

        เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการจัด
นิทรรศการวิชาการสู่อาชีพ (Open House) ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนา
รังสี) พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 และรับมอบประตูฟุตซอลจากผู้แทน
นายกสมาคมกีฬากรุงเก่า หลังจากนั้น ได้เดินชมนิทรรศการการแสดงผลงานของ
นักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


อบรมจัดเก็บข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน

        เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนา-
รังสี) นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ประธานเปิดการอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2
เพื่อขยายผลการจัดเก็บข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน ผ่านระบบสารสนเทศ
ให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน และนำเป็นข้อมูลช่วยเหลือนักเรียนยากจน ในภาคเรียน
ที่ 2/59 โดยจัดการอบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ภาคเช้า อ.บางปะหัน ท่าเรือ บ้านแพรก
มหาราช และวังน้อย รุ่นที่ 2 ภาคบ่าย อ.ภาชี อุทัย พระนครศรีอยุธยา นครหลวง


 

พิธีบำเพ็ญกุศลพระอภิธรรม

          เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเป็นเจ้าภาพ
ร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ 14 แห่ง


ประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยระบบ DLIT

         เมื่อวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้หลากหลาย
รูปแบบ เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ และ
แก้ปัญหาการขาดแคลนครูขนาดกลางและขนาดใหญ่ ได้อย่างมีประสิทธฺิภาพ


เลขานุการ รมต.ศธ.
ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

            เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. และภาคเอกชน
ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ (ร.ร.
ตามระบบ GIS) โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ (ร.ร.แม่เหล็ก รุ่นที่ 1) โรงเรียน
วัดสุวรรณเจดีย์ฯ โรงเรียนวัดไก่ และโรงเรียนวัดนนทรีย์ (ร.ร.ตามระบบ GIS)
โดยมี นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจาก สพม.3 สพป.อย.2 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู
ร่วมให้การต้อนรับ