ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อย 1

เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

           เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับ ครูผู้ช่วย ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 4 จำนวน 41 อัตรา ได้แก่ เอกคณิตศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา สละสิทธิ์
1 อัตรา เอกประถมศึกษา จำนวน 7 อัตรา (สละสิทธิ์ 2 อัตรา) เอกวิทยาศาสตร์
จำนวน 11 อัตรา (สละสิทธิ์ 3 อัตรา) เอกบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา (สละสิทธิ์
1 อัตรา) เอกวิชาพลศึกษา จำนวน 4 อัตรา เอกศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา
เอกสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา และเอกดนตรีไทย จำนวน 4 อัตรา โดยจะ
บรรจุแต่งตั้งในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559


ประชุมคณะกรรมการ กศจ.
ครั้งที่ 2/2559

           เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธาน
กรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กศจ.) ครั้งที่ 2/2559 โดยมี
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมประชุมในครั้งนี้


ประชุมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ให้กับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับ
การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเตรียมการรับการประเมินในปีงบประมาณ
พ.ศ.2599 - 2560 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการกว่าร้อยคนเข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้ประชุมระัดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายแนวปฏิบัติ
และข้อเสนอแนะการรับนักเรียน ปี 2559


ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

           เมื่อวันทีี่่่ 25 เมษายน 2559 ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประจำปี 2559 โดยมี นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานในพิธี โดยถวายพวงมาลาทำพิธีบวงสรวง และกล่าวคำถวายราชสดุดี
เป็นอันเสร็จพิธี


ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี

        เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกธนะศักดิ์
ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พบผู้นำศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมโบสถ์นักบุญยอแซฟ และเดินเยี่ยมชม
นิทรรศการและกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนาต่าง ๆ หลังจากนั้น
ได้เดินทางไปสักการะพระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์พรมไตรโลกนาถ
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม และทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดโคกพระยา อีกด้วย


ประชุมคณะกรรมการ กศจ.

         เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กศจ.) ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายประยูร
รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกรรมการ และมีนาย
ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ศึกษาธิการภาค 1 เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


รดน้ำดำหัว วันสงกรานต

           เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ รดน้ำขอพร นายประยูร รัตนเสนีย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางมีนา รัตนเสนีย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ทั้ง 2 ท่าน ณ จวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


งานสมโภชหลวงพ่อโต

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 นายปรีวัติ สมัครประโคน รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร นักเรียน และงานทำบุญสมโภช
พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ 692 ปี ประจำปี 2559 เพื่อบำเพ็ญ
กุศลแด่อดีตเจ้าอาวาสทุก ๆ รูป และผู้มีพระคุณทุกท่าน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร


รดน้ำขอพร วันสงกรานต

        เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 คณะข้าราชการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นำโดย น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รดน้ำขอพร
แก่ นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ที่อาคารวิทย
บริการ ชั้น 3


วันที่ระลึกมหาจักร

           เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 คณะข้าราชการ สพป.อย.เขต 1 นำโดย
นางเจตนา มีแสงเพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
พระบรมรูปรัชกาลที่ 1 เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา

             เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ร่วมพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา หรือวันที่ระลึกสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้า
อู่ทอง) ประจำปี พ.ศ.2559 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดี
ที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) โดยถวายราชสักการะสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และทำพิธีถวาย
สังฆทานพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 417 รูป เพื่อเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระวีรกรรม
ของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 3/2559

           เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา
ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2559 เพื่อประชุมชี้แจงเรื่อง การบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ และการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงให้โรงเรียนทราบและถือปฏิบัต


ประชุมพัฒนาศักยภาพวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

         เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ที่โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล นายณรงค์
แผ้วพลสง ผอ.สำนักงพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร บรรยายในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผอ.สพป.และ รอง ผอ.สพป.ให้มีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559


ประุชุมบุคลากร สพป.อย.1

           เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ที่ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 3 นายอารักษ์
พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจบุคลากร สพป.อย.1 เรื่อง การบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ


อบรม EBE ภาคกลางและภาคตะวันออก

         นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครู
ผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคกลางและภาคตะวันออก
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ English Bilingual
Education (EBE) โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 1 - 8 เมษายน 2559 ณ โรงแรม
อยุธยาแกรนด์โฮเต็ล เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ การสื่อสาร
ให้กับครูผู้สอน ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ


Big Cleaning Day

          คณะข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day เนื่องใน
วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2559 โดยทำความสะอาดบริเวณโดมเอนก-
ประสงค์ ทั้ง 2 โดม


ฺฺ

ประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

            เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ห้องประชุมดาวดึงส์ โรงแรมวรบุรี
คอนเวนชั่น อโยธยารีสอร์ท นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานการประชุมโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข) 5 มาตรา ได้แก่ มาตรการป้องกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง
บริหารจัดการและตามกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ได้แก่ ต้องมียุทธศาสตร์ต้องมีแผน
ต้องมีระบบ ต้องมีเครือข่าย และไม่ปกปิด ไม่ผลัุกปัญหา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา
ทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


  

ประชุมคัดเลือกทุน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

           เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายประยูร
รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร และประสานงานระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 8
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ ผู้รับทุน
จำนวน 6 ราย (ชาย 3 คน หญิง 3 คน) เพื่อนำเสนอส่วนกลางต่อไป
งานที่ระลึกมหาเจษฎาราชเจ้า
และงานวันข้ัาราชการพลเรือน

         เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และคณะ
ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 3 เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน
ประจำปี 2559 โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ระดับจังหวัด จำนวน 13 ราย อีกด้วย


สพป.อย.1 ต้อนรับ
รอง ผอ.สพป.อย.1 คนใหม

           เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ กล่าวให้การต้อนรับและมอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีแก่ นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รอง ผอ.สพม.1 ในโอกาสเดินทาง
มารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อย.1รอง สพป.อย.1 ย้ายไป สพป.สระบุรี เขต 2

           เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย
คณะข้าราชการ และผู้บริหารโรงเรียน มอบของที่ระลึกให้แก่ นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์
รอง ผอ.สพป.อย.เขต 1 ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ที่ สพป.สระบุรี เขต 2
สานใจไทย สู่ใจใต

           นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้"
รุ่นที่ 27 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา โดยมี พลเอก
สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เป็นประธานพิธีปิด
ซึ่งโครงการดังกล่าว มีเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามกับเยาวชนที่นับถือศาสนา
พุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเข้าค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนมธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พร้อมกันนี้ ได้มอบโล่แก่ผู้สนับสนุนโครงการฯ มอบประกาศนียบัตร
และมอบโอวาทให้แก่เยาวชน
งานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน

           ช่วงเย็นวันที่ 17 มีนาคม 2559 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ
กพฐ. ได้เดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมดนตรี
นาฏศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน ชมการบรรเลงดนตรีไทยในพิธีเปิดจากนักเรียน
15 โรงเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ ระบำทวาทศภาษาเทิดมหาราชัน จำนวน
23 โรงเรียน ต่อจากนั้น นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ ประธานลั่นกลองศึก เปิดงาน หลังจากนั้นชม
การแสดง Mini light and Sound ชุด ลำนำกรุงศรีอยุธยาสู่นคราแผ่นดินสยาม
ซึ่งมีนักเรียนร่วมแสดงกว่า 400 ชีวิต สร้างความตื่นตา ตื่นใจ แก่ผู้ชมงานเป็น
อย่างยิ่ง


การจัดงานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอยุธยาสู่สากล

          ช่วงเช้าวันที่ 17 มีนาคม 2559 ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(หลังเก่า) นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมเปิดโลกการศึกษาอยุธยาสู่สากล" โดยมี
นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และชมการแสดงในพิธีเปิดของนักเรียน หลังจากนั้น
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้เดินเยี่ยมชมบูธการจัดนิทรรศการ 13 โซน ของ
อำเภอต่าง ๆ อีกด้วย


พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณบูรพกษัตริย

           เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ
ประกอบพิธีสักการะและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณบูรพกษัตราธิราชเจ้าของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสจะจัดงานมหกรรรมเปิดโลกการศึกษาอยุธยา
สู่สากล และมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่
17 - 18 มีนาคม 2559 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(หลังเก่า)


งานสภานักเรียนและกิจกรรม
Open House ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล

          เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ที่โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมมอบงานสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2558 และงานวิชาการกิจกรรม Open House 2016 พร้อมให้
โอวาทและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้แทนสภานักเรียนและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน
ครูและนักเรียน


สพป.อย.1 สอบครูผู้ช่วย
กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1

          วันที่ 12 มีนาคม 2559 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้การต้อนรับ นายดิศกุล
เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ และนางสุกัญญา
งามบรรจง ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ได้เดินทาง
มาตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ณ สนามสอบ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1


108 วิธีประหยัดพลังงาน

             เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 น.ส.กัลยาณี
นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการบรรยายเรื่อง "108 วิธีการประหยัดพลังงาน"
ของกลุ่มร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้พลังงาน
อย่างไรให้ถูกต้อง ถูกวิธี เพื่อลดภาวะโลกร้อน และปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึง
วิกฤตพลังงานและสภาวะโลกร้อน โดยมี ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน 60 คน