ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team)

            วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 ที่ห้องประชุม สพป.สระบุรี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย นายชูชาติ ทรัพย์มาก ที่ปรึกษา สพฐ. นายกำจัด คงหนู ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ออกเยี่ยมนายสมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2 พร้อมนี้ นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้รับการประเมินผลสัมฤทธิการปฏิบัติงาน และคณะ ได้ร่วมเยี่ยมชมการประเมินและนิทรรศการ


 

มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพุทธฉือจี้

            วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมเทศบาลนครหลวง


 

จัดอบรม STEM ศึกษาที่โรงเรียนประตูชัยเ

            สพป.พระนครศรีอยุธยาศรีอยุธยา เขต 1 จัดอบรม STEM ที่โรงเรียนประตูชัยเป็นศูนย์จัดอบรม STEM ศึกษาให้กับครูโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ STEM Education และ โรงเรียนในโครงการสะเต็มศึกษาต้นกล้า Smart Trainer Team จำนวน 20 โรงเรียน เพื่อนำไปสอน ในวิชา วิทย์ คณิต เทคโนโลยี และ วิศวกรรมในเชิงบูรณาการให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ สามารถนำสิ่งที่เรียนนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ แบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่น 1 วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม ระดับมัธยมต้น รุ่นที่ 2 วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม รุ่นที่ 3 ระดับประถมต้น วันที่ 26- 28 พฤษภาคม 2561


 

การมอบแว่นตา โดยสโมสรไลออนส์สากลร่วมกับบริษัท Johnson & Johnson

            วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบแว่นตา โดยสโมสรไลออนส์สากลร่วมกับบริษัท Johnson & Johnson มอบแว่นตาให้นักเรียนสังกัดสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่มีปัญหาด้านสายตา จำนวน 116 คน 17 โรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา


 

ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

            วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับคณะครู และผู้บริหารในการเปิดภาคเรียน โรงเรียนวัดช้างใหญ่ โรงเรียนวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยาในการนี้ คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งได้แบ่งสายกันออกตรวจเยี่ยมในงานด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารและด้านวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 

ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้นเพิ่มเติมขั้นความรู้ทั่วไป

            วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้นเพิ่มเติมขั้นความรู้ทั่วไป จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธาบริหารธุรกิจร่วมกับสโมสรลูกเสือศรีอยุธยาและสำนักงานสำนักงานลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยารุ่น 1 ให้กับบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยาบริหารธุรกิจและวิทยาลัยในเครือข่ายไทยเทค จำนวน 54 คน ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคโนโลยีอโยธยา


 

ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

            วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ออกเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจกับครู ผู้บริหารในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน


 

ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

            วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดช้าง โรงเรียนประชาสามัคคี โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ พร้อมนี้ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561


 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

            วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.45 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสุชีรา มนัสตรง นางปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมประชุมตามวาระการประชุม


 

การประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษการพัฒนาผู้เรียนแบบ PLC

            วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.20 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษการพัฒนาผู้เรียนแบบ PLC และการพัฒนาคู่มือการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Log book) ณ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) โดยมีผู้เข้าประชุมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา จำนวน 66 คน


 

ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

            วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.45 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษการพัฒนาและปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ โดยพัฒนาครูผู้ช่วยที่ยังไม่ผ่านการอบรมพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2560 - 24 เมษายน 2561


 

การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ด้วยระบบ TEPE Online

            วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมรับชมรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน โดยท่านบุญรักษ์ ยอดเพ็ชร์ เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน นำโดย ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์


 

ประชุมคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

           วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษการพัฒนาครูผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยาได้รับเกียรติวิทยากรจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านระบบอินเทอร์เน็ต วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1


 

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

            วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 และบรรยายพิเศษด้านนโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา สร้างขวัญกำลังใจให้ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเสมามหาราช ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)


 

ประชุมจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

             ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อย.1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ดำเนินการประชุมจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และกรอบหลักสูตรท้องถิ่น ของ สพป.อย.1 คณะทำงานได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูสาระสังคมศึกษา และครูปฐมวัย ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์ิ


 

ประชุมการถ่ายทอดสดการอบรมจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

             วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ร่วมประชุมการถ่ายทอดสดการอบรมจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โดยนางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 33 คน และครูที่บรรจุใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2558-2561 จำนวน 90 คน รวมทั้งสิ้น 123 คน เข้าประชุม วัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ การบริหารจัดการและตระหนักถึงประโยชน์ความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่ผู้เรียน


 

การประชุมและบรรยายพิเศษ โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียน สู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)

             วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียน สู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสอบและลักษณะของข้อสอบการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ เพื่อพัฒนาสื่อ ชุดฝึกอบรม คลังข้อสอบ PISA 


 

รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว โรงเรียน" และ "พุธเช้า ข่าว สพฐ"

            วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.15 น. ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ พร้อมคณะ ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว โรงเรียน" และ "พุธเช้า ข่าว สพฐ" ครั้งที่ 17/2561 ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์ จากนั้น ประชุมเตรียมการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจตามนโยบายและการเตรียมความพร้อมออกเยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน