วันที่
หัวเรื่อง
แนบไฟล์
3 เม.ย. 63 ประกาศผลการประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต(5 เดือน)
24 มี.ค. 63 ประกวดราคาเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตปีงบประมาณ 2563 (5 เดือน)
17 มี.ค. 63 บัญชีสรุปค่าเช่าโครงข่ายอินเทอร์เน็ต Cluster 1 (ครั้งที่2)
11 มี.ค. 63 บัญชีสรุปค่าเช่าโครงข่ายอินเทอร์เน็ต Cluster 1 (ครั้งที่1)
12 ก.พ. 63 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนและบ้านพักครู
29 ส.ค. 62 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการประกวดราคา
29 ส.ค. 62 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
24 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
24 ก.ค. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
10 ก.ค. 62 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562
4 ก.ค. 62 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์
21 มิ.ย. 62 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
24 พ.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2
24 พ.ค. 62 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1
21 เม.ย 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ
22 เม.ย 62 ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
22 เม.ย 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
20 มี.ค. 62 ประกวดราคาซื้อครุภณฑ์สำนักงาน 17 รายการด้วยวิธีประกวดราคา
22 ก.พ. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 ก.พ. 62 แบบรายงานแบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
21 ม.ค. 62 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคา
7 ม.ค. 62 ประกวดราคาครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
27 ส.ค.61 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
23 ส.ค.61
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
     
12 มี.ค.61
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
     
8 ก.พ.61
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมสำนักงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     
6 ก.พ.61
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
18 ม.ค.61
ประกาศ แก้ไขกำหนดเวลาในการลงชื่อเข้าสู่ราคาพร้อมวางหลักประกันและการประมูลขายทอดตลาด
อาคารเรียน
16 ม.ค.61
ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 5 รายการ
12 ม.ค.61
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
21 ธ.ค.60
ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำนักงาน
ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พ.ย.60
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
15 พ.ย.60
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
15 พ.ย.60

ประกาศโรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 พ.ย.60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตามเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง ของ ป.ป.ช.
1 พ.ค.60
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมสำนักงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค.60
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมสำนักงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค.60
ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค.60
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ 2560
23 ก.พ.60
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
9 ก.พ.60
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
22 ธ.ค.59
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
7 ธ.ค.59
ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารเรียน
18 พ.ย.59
ประกาศ สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
9 ส.ค.59
ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 2 รายการ (รร.สุดินสหราษฎร์ และ รร.วัดธรรมจริยา)
19 พ.ค.59
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
4 พ.ค.59

ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ และระบบ ปฏิบัติการ (Operation
System) พร้อม Application ให้กับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคา
อิิเล็กทรอนิกส์ ์ (e-bidding)

15 มี.ค.59
ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียนและบ้านพักครู โรงเรียนลุมพลีฯ   และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
(วังน้อย)
18 ม.ค.59
ประกาศการขายทอดตลาดบ้านพักครูโรงเรียนวัดมาบพระจันทร์
23 ธ.ค.58
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ
28 ก.ค.58
ประกาศราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน
โดยใช้เงินบประมาณ พ.ศ.2557
28 ก.ค.58

ประกาศราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน
โดยใช้เงินบประมาณ พ.ศ.2556