วันที่
หัวเรื่อง
แนบไฟล์
27 ส.ค.61
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
23 ส.ค.61
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
     
12 มี.ค.61
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
     
8 ก.พ.61
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมสำนักงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     
6 ก.พ.61
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
18 ม.ค.61
ประกาศ แก้ไขกำหนดเวลาในการลงชื่อเข้าสู่ราคาพร้อมวางหลักประกันและการประมูลขายทอดตลาด
อาคารเรียน
16 ม.ค.61
ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 5 รายการ
12 ม.ค.61
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
21 ธ.ค.60
ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำนักงาน
ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พ.ย.60
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
15 พ.ย.60
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
15 พ.ย.60

ประกาศโรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 พ.ย.60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตามเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง ของ ป.ป.ช.
1 พ.ค.60
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมสำนักงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค.60
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมสำนักงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค.60
ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค.60
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ 2560
23 ก.พ.60
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
9 ก.พ.60
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
22 ธ.ค.59
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
7 ธ.ค.59
ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารเรียน
18 พ.ย.59
ประกาศ สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
9 ส.ค.59
ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 2 รายการ (รร.สุดินสหราษฎร์ และ รร.วัดธรรมจริยา)
19 พ.ค.59
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
4 พ.ค.59

ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ และระบบ ปฏิบัติการ (Operation
System) พร้อม Application ให้กับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคา
อิิเล็กทรอนิกส์ ์ (e-bidding)

15 มี.ค.59
ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียนและบ้านพักครู โรงเรียนลุมพลีฯ   และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
(วังน้อย)
18 ม.ค.59
ประกาศการขายทอดตลาดบ้านพักครูโรงเรียนวัดมาบพระจันทร์
23 ธ.ค.58
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ
28 ก.ค.58
ประกาศราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน
โดยใช้เงินบประมาณ พ.ศ.2557
28 ก.ค.58

ประกาศราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน
โดยใช้เงินบประมาณ พ.ศ.2556