1. คู่มือการปฏิบััติงานกลุ่มอำนวยการ
2. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
3. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
5. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
6. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
7. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
8. คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน