สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มกฎหมายและคดี
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 2) โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
3 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3) โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
4 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 4) โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
5 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
6 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
7 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 3) โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
8 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
9 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
10 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3) โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
11 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
12 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
13 พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
14 พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
15 พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2) โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
16 พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 3) โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
17 พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
18 พรบ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
19 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
20 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 2) โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
21 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
22 พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
23 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
24 ระเบียบ สพฐ. ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2549 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
25 ระเบียบ สพฐ. ว่าด้วยการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2551 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
26 ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
27 ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
28 ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
29 ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
30 ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
31 ระเบียบ นร. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
32 ระเบียบ นร. ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 
33 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์  กลุ่มกฎหมายและคดี 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์