ที่ เรื่อง
1. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
2. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561