ที่

รายการ

1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2561

2

รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561

3

รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

4

รายงานผลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561