สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสมลักษณ์ รู้แผน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
คู่มือประชาชน
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
ติดต่อกลุ่ม
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสมลักษณ์ รู้แผน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

ตำแหน่ง วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

             ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กำกับแนะนำ  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญการสูงมากในด้านการบริหาร ด้านการปฏิบัติงาน

  ๑) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด กลั่นกรองงานและติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินจัดการศึกษา  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและบันทึกความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา 

  ๒) วางแผนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและแนวทางปฏิบัติด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๓) ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

  ๔) ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนสังกัดอำเภอพระนครศรีอยุธยา

  ๕) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

  ๖) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานและเผยแพร่ผลการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ให้สถานศึกษานำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  ๗) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  ๑ 

 ๘) งานส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะในกลุ่มการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา    

 ๙) จัดทำแผนและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๐) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือการทำงานกับหน่วยงานอื่นภายใน – นอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่

ได้รับมอบหมาย 

๑๑)  รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาปฐมวัย

๑๒)  รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กด้อยโอกาส ผู้บกพร่องและ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ

๑๓)  รับผิดชอบงานโครงการวิถีพุทธ

๑๔)  รับผิดชอบงานโครงการครูพระสอนศีลธรรม

๑๕)  รับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม

๑๖)  รับผิดชอบงานโครงการ  PLC 

๑๗) รับผิดชอบงานโครงการเปิดโลกวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

๑๘)  รับผิดชอบงานโครงการวิจัยศึกษา ส่งเสริมการทำวิจัยทางการศึกษาให้แก่ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

๑๙) งานปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (Coaching and Mentoring)

๒๐)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

๑. นางปรีชยา  ยาวุธ   

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 ๑)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

 ๒)  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด กลั่นกรองงานและติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

 ๓)  วางแผนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและแนวทางปฏิบัติด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ

 ๔)   ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

 ๕)   ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนสังกัดอำเภออุทัย

 ๖) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 ๗)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานและเผยแพร่ผลการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ให้สถานศึกษานำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

 ๘)  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

 ๙)  งานส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา    

๑๐)  ประสาน ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๑๑) รับผิดชอบงานโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและโรงเรียนสุจริต

๑๒)  รับผิดชอบงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

๑๓)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. นางสาวนิดาพร  ชารี    

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 ๑)   ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

 ๒)   ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนสังกัดอำเภอนครหลวง

 ๓)   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการศึกษาปฐมวัย 

 ๔)   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

 ๕)   ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานและเผยแพร่ผลการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ให้สถานศึกษานำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

 ๖)  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

๗)  งานส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะในกลุ่มการศึกษาปฐมวัย    

๘)  ประสาน ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย วัดและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

๙)  รับผิดชอบงานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active  Learning)

๑๐)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

นางสาวเบญญาภา  หลวงราช  

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

 ๑)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

 ๒)  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด กลั่นกรองงานและติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและบันทึกความเห็นนำเสนอต่อผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๓)  งานนโยบาย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

๔)  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนสังกัดอำเภอท่าเรือ  

๕)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๖)  รับผิดชอบเรื่องการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT)  , RT,  LAS และ PISA

๗)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานและเผยแพร่ผลการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ให้สถานศึกษานำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

๘)  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

๙) งานส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา    

๑๐)  ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบและเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลการศึกษา แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอนและ

ผู้เกี่ยวข้อง

๑๑)  รับผิดชอบงานโครงการ  Stem  Education 

๑๒)  รับผิดชอบงานโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

๑๓)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

๑. นายพิชิต  ขำดี   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์   วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  

มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

๑)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

๒)  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด กลั่นกรองงานและติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในกลุ่มงานส่งเสริมสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและบันทึกความเห็นนำเสนอต่อผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๓)  งานนโยบาย การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ : DLIT  DLTV  

๔)  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนสังกัดอำเภอพระนครศรีอยุธยา

๕)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๖) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

๗) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานและเผยแพร่ผลการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ให้สถานศึกษานำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

๘)  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

 ๙)  ประสาน ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนางานศูนย์วิทยบริการ จัดระบบเอกสารวิชาการผลงานวิจัย ลงทะเบียน ดูแลรักษา บริการสืบค้น  การยืม เผยแพร่ ด้วยรูปแบบต่าง ๆ

๑๐)  ประสาน ส่งเสริม ศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

๑๑) งานส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๑๒) รับผิดชอบงานโครงการห้องสมุดโรงเรียน โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา

๑๓)  ปฏิบัติงานวิชาการอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒.  นางสาวขนิษฐา  ศรีศักดา  

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

๑)  ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

๒)  งานนโยบาย การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ : DLIT  DLTV   

๓)  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนสังกัดอำเภอมหาราชและอำเภอบ้านแพรก

๔)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

๕)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ  สำหรับเด็กด้อยโอกาส ผู้บกพร่องและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

๖)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๗) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานและเผยแพร่ผลการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ให้สถานศึกษานำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

 ๘)  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต๑

 ๙)  ประสาน ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนางานศูนย์วิทยบริการ จัดระบบเอกสารวิชาการผลงานวิจัย ลงทะเบียน ดูแลรักษา บริการสืบค้น  การยืม เผยแพร่ ด้วยรูปแบบต่าง ๆ

๑๐)  ประสาน ส่งเสริม ศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

๑๑)  งานส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

๑๒)  รับผิดชอบงานโครงการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

๑๓)  รับผิดชอบงานโครงการคอนเน็กซ์อีดี

๑๔)  รับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนขนาดเล็ก

๑๕)  รับผิดชอบงานโครงการเพศศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๑๖)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

นางพันทิพย์  ผาก่ำ   

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๒)  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด กลั่นกรองงานและติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและบันทึกความเห็นนำเสนอต่อผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ๓)   ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนสังกัดอำเภอวังน้อย

 ๔)   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 ๕)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานและเผยแพร่ผลการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ให้สถานศึกษานำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  ๖)  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

 ๗) จัดทำแผนนิเทศ พัฒนาเครื่องมือการนิเทศการศึกษาและปฏิทินการนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล สรุปรายงานผลการนิเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานทุกระดับและสถานศึกษาในสังกัดทราบ

 ๘)  ส่งเสริมพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน การนิเทศการสอนและส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศการศึกษาและ

กิจกรรมการนิเทศแนวใหม่

๙)  รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา  ประกอบด้วย รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาและจัดทำสรุปและรายงานผล การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

๑๐)  งานส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

๑๑)   งานนโยบาย ยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ               

๑๒)  รับผิดชอบงานโครงการประชาคมอาเซียน

๑๓)  รับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

๑๔)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานเลขานุการ

คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

๑. นางสาวนิรา  ขุนทองชมาตย์

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

๑)  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๑

๒) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

๓)  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด กลั่นกรองงานและติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและบันทึกความเห็นนำเสนอต่อผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ๔)  งานนโยบาย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล , โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

 ๕)  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนสังกัดอำเภอภาชี

 ๖)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ดนตรีและนาฎศิลป์

 ๗)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานและเผยแพร่ผลการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ให้สถานศึกษานำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  ๘)  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

 ๙)  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 

๑๐)  วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา

๑๑)  จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๑๒)  รวบรวมวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจาการติดตาม   ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา   และจัดทำรายงานผล  เผยแพร่รายงานผลเสนอต่อคณะกรรมการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  สถานศึกษา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ๑๓)  งานส่งเสริม พัฒนาให้บริการและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะในสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ดนตรีและ

นาฎศิลป์ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑๔)  รับผิดชอบงานโครงการมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์

๑๕)  งานการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาประถมศึกษา

๑๖)  งานนโยบาย การบริหารจัดการขยะ  

๑๗)  รับผิดชอบงานโครงการห้องเรียนสีเขียว  สิ่งแวดล้อม

 ๑๘)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานธุรการ

๑. นางน้ำทิพย์   คงเกษม  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  

มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

๑)   ปฏิบัติหน้าที่ เลขาหน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ งานปฏิทินนัดหมาย งานเอกสารหน้าห้อง  งานติดต่อประสานหน่วยงานและบุคคลภายนอก ฯ

๒)   หนังสือเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

๓)   งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับงานการเงิน พัสดุ    งานวิชาการของกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา        

 ๔)  งานรับ – ส่งหนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ ทาง Internet (ระบบ e – office, e – filing) ของกลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ๕)  งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ๖)   งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการของระบบการบริหารและการจัดการศึกษา

 ๗)   งานเอกสารเกี่ยวกับการรายงาน การนิเทศ  ติดตามและประเมินผล งานโครงการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ๘)  งานธุรการและงานสารบัญ งานบันทึกข้อมูล งานบริหารงานบุคคลเบื้องต้น งานการเงิน บัญชีและพัสดุเบื้องต้น

  ๙)  โครงการกิจกรรม ๕ ส ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๑๐)   งานบริการและบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๑๑) ประสานงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๑๒) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ