สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มนโยบายและแผน
นางปรานี สุขอุดม
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน

         

 smiley  กลุ่มนโยบายและแผน  smiley

1. นางปรานี  สุขอุดม  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

           1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และรับผิดชอบงานตามภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน

               - งานนโยบายและแผน

               - งานข้อมูลสารสนเทศ

               - งานวิเคราะห์งบประมาณ

               - งานติดตามประเมินผลและรายงานผล

               - งานส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        2. วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผนให้เป็นไปตามระเบียบแผนของทางราชการและแนวทางปฏิบัติด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ

           3. ตรวจสอบ กลั่นกรองงานตามภารกิจตามนโยบายและแผนก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา

           4. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่สถานศึกษา บุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

           5. รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน

           6. พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน

           7. ปกครอง ดูแลบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน

           8. ปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับนโยบายจากหน่วยงานระดับสูง

           9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

heart  กลุ่มงานนโยบายและแผน heart

1. นายสมยศ  ฝูงชมเชย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการกลุ่มนโยบายและแผนรับผิดชอบงานดังนี้

          1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนที่ 1

          2. จัดทำงานการดำเนินงานตามนโยบายและแผน

               - จัดทำแผน กำกับ ติดตาม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเร่งรัดให้มีการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผน

               - ประเมินงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

           3. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจำปีของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑  

               - จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อทบทวนและหาวิธีการพัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

               - จัดประชุม/สรุปผลการประชุมจากการวิเคราะห์เป้าหมาย และผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของเขตพื้นที่การศึกษา

               - จัดประชุมเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย  ผลการปฏิบัติของเขตพื้นที่การศึกษา

               - จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อระดมความคิดการพัฒนาการศึกษา

               - จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

               - จัดประชุมจัดสรรงบประมาณรายโครงการ

               - จัดทำรายละเอียด แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณซึ่งระบุแผนงาน/งาน/โครงการ ที่สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และเงินนอกงบประมาณที่ทำแผนระดมทรัพยากรไว้

               - นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ขอความเห็นชอบจาก อกศจ.         

               - สนับสนุนช่วยเหลือให้ความรู้ แก่สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

               - เสนอแผนงาน /โครงการ กิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือขออนุมัติแผนงานโครงการใหม่ ๆ

               - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนและสถานศึกษารับทราบ

          4. นำเข้าข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าระบบ eMENSCR สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

          5. รับผิดชอบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. การตรวจราชการตามนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การตรวจแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          6. จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ ฉบับเต็ม และฉบับสรุป (เล่มเล็ก)

          7. การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค/จังหวัด การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

          8. ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ ฉบับเต็ม และฉบับสรุป (เล่มเล็ก)

          9. รับผิดชอบการควบคุมภายในของกลุ่มนโยบายและแผน การบริหารความเสี่ยง และมาตรฐาน   เขตพื้นที่

          10. ปฏิบัติงานอื่นฯ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 heart กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ heart

1. นางสาวนาตยา ขันธบุตร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ

ดังนี้ 

          1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนที่ 2

          2. ดูและตรวจสอบการปฏิบัติงานในส่วนของงานส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา

          3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แก้ปัญหา การดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตามระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ข้อมูล System (DMC) ภาคเรียนที่ ๑ (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน) ภาคเรียนที่ ๒ (๑๐ พฤศจิกายน) และสิ้นปีการศึกษา (30 เมษายน) ของสถานศึกษาและ       นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำข้อมูลสารสนเทศของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดทำเอกสารสรุปข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

          4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลและรับรองนักเรียนตามระบบ G-CODE ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ในระบบ DMC       

          5. รายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกำกับ ติดตาม ตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลตามการรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ของสถานศึกษา รวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำข้อมูลสารสนเทศข้อมูลสิ่งก่อสร้าง   

          6. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาการดำเนินงานจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียนตามระบบ M-OBEC

          7. รายงานข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกำกับ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา Education Management Information System : EMIS รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำเอกสารข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เอกสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเอกสารรายงานคอมพิวเตอร์โรงเรียน การจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน

          8. ให้คำปรึกษาการใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชน SMART CARD ตามระบบโปรแกรมของกระทรวงมหาดไทย

          9. การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนตามระบบ DMC ที่มีความซ้ำซ้อนกับนักเรียนต่างสังกัดและการเบิกจ่ายงบประมาณของนักเรียนที่มีความซ้ำซ้อนกับต่างสังกัด รายงาน สพฐ. และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  10. เข้าร่วมประชุมด้านข้อมูลสารสนเทศ และรายงานข้อมูลสำนักงานจังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และอื่น ๆ

          11. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำ ปรับปรุงเว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ

          12. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศกับส่วนราชการภายนอก นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อขอรับบริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และจัดทำป้ายบอร์ดข้อมูลสารสนเทศ

          13. รายงานข้อมูลด้านสารสนเทศตามระบบตัวชี้วัด

          14. การประสาน ข้อราชการและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ศาลากลางจังหวัด และหน่วยงานอื่น

          15. สรุปและติดตามระบบรายงานผลบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (โครงการระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ของโรงเรียนในสังกัด  ผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th

          16. งานวิเคราะห์งบประมาณ

           งบดำเนินงาน            

           - วิเคราะห์ข้อมูลการขออนุมัติงบประมาณรายการไฟฟ้า /ปรับปรุงซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัด

          17. จัดทำข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาจาก อบต. อบจ. และภาคส่วนต่าง ๆ

          18. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 
   

 heart กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ heart

1. นางสาวกมลพร  ทองผิว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ มีหน้าที่ รับผิดชอบดังนี้

            1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

คนที่ 4

            2. ตรวจสอบกลั่นกรองและให้คำปรึกษาดูแลรับผิดชอบงานตามภารกิจกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณให้ดำเนินงานด้วยความเรียบร้อย

            3. จัดทำทะเบียนคุมงานงบประมาณของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด

            4. จัดทำข้อมูลโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ (ในส่วนของงบประมาณ)

            5. งบบุคลากร

                   - วิเคราะห์และดำเนินการจัดสรรงบประมาณผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต)

                    - วิเคราะห์และขออนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานราชการ

                    - วิเคราะห์และขออนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น)      

             6. งบดำเนินงาน

                    - วิเคราะห์ขอจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ รายการค่าพาหนะนักเรียน กรณี ยุบ/เลิก/รวมโรงเรียน

                    - วิเคราะห์และขออนุมัติงบประมาณค่าเช่าที่ดิน (วัดร้าง/ที่ธรณีสงฆ์ /ที่ดินทรัพย์สินพระมหากษัตริย์)

             7. งบลงทุน

                    - วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณ งบซ่อมแซม งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกรายการของโรงเรียนในสังกัด

                    - วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนโครงการพระราชดำริ

                    - วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนประชารัฐ

                    - วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

                    - วิเคราะห์และจัดตั้งงบประมาณค่าตอบแทนควบคุมงาน และตรวจการจ้าง

                    - วิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                    - วิเคราะห์และจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณค่าตอบแทนสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

                    - วิเคราะห์และดำเนินการจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณประจำปีเพิ่มเติมทุกกรณี

             8. งบรายจ่ายอื่น

                    -  วิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณประจำปี งบบริหารจัดการสำนักงาน

                    - วิเคราะห์และดำเนินการเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ /และการขอใช้เงินเหลือจ่ายประจำปี (งบลงทุน) ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

                    - วิเคราะห์และดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและการขอใช้เงินเหลือจ่ายประจำปี (งบดำเนินงาน)

                    - วิเคราะห์และขออนุมัติงบประมาณ งบแปรญัตติ

                    - ให้คำปรึกษา แนะนำกับผู้มาติดต่อราชการในภารกิจของงานวิเคราะห์งบประมาณ

             9. การเสนอขอและจัดสรรงบประมาณ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

             10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

heart  กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน heart

1. นางวันวิสา ขันติวงษ์  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้  

             1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนที่ 3

             2. จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ ฉบับเต็ม และฉบับสรุป (เล่มเล็ก)

             3. จัดทำข้อมูลการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. การตรวจราชการตามนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจราชการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การตรวจแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

             4. รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ระบบ KRS System ระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (ปริมาณงานของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน)

             5. รับผิดชอบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

             6. รับผิดชอบควบคุม ยุบรวม โอน เลิก ขยายชั้นเรียน

             7. รับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีผลกระทบจาการดำเนินการของโรงเรียนขนาดเล็ก

             8. รับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียนดีใกล้บ้าน รร.ประชารัฐ และโรงเรียนที่มีการบูรณาการมาจากการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

             9. รายงานผลการดำเนินงานในระบบ e – MESystem และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

1. นางจุฑามาส  เดชบุญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

             1. งานธุรการ

                       1.1  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการ ของกลุ่มนโยบายและแผน และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนที่ 5

                       1.2  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล

                       1.3  งานรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

                       1.4  จัดทำทะเบียนควบคุมและเบิก-จ่าย พัสดุ-ครุภัณฑ์ ของกลุ่มนโยบายและแผน

                       1.5  จัดเก็บหนังสือต่าง ๆ ของกลุ่มนโยบายและแผน

                       1.6  แจ้งเวียนหนังสือราชการ

                       1.7  ปฏิบัติงาน Smart Area ของกลุ่มนโยบายและแผน

                       1.8  จัดทำทะเบียนรับหนังสือ / ลงทะเบียนหนังสือ

                       1.9  วิเคราะห์และคัดกรองหนังสือราชการทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาก่อนทำการลงทะเบียนรับ

              2. งานวิเคราะห์งบประมาณ

                       2.1  รับผิดชอบงานในกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณร่วมกับ นางสาวกมลพร  ทองผิว

                       2.2  สรุปและติดตามระบบรายงานผลบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (โครงการระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ของโรงเรียนในสังกัด  ผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th

                       2.3  สรุปและติดตามการรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าอินเทอร์เน็ต) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด ผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th

                       2.4  งบเงินอุดหนุน

                                   - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนรายหัว ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน และ    ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

                                   - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (นักเรียน ป.๑–ม.๓)                            - วิเคราะห์และจัดสรรงบเงินอุดหนุน สำหรับเด็กด้อยโอกาส (นักเรียนประจำพักนอน

                         2.5  งบลงทุน

                                   - วิเคราะห์และจัดทำคำของบประมาณ สำหรับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และงบเร่งด่วน

                         2.6  งบดำเนินงาน

                                   - ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกสอนวิชาอิสลามศึกษาในสถานศึกษา

                                   - วิเคราะห์และขออนุมัติงบประมาณรายการค่าเช่าบ้านข้าราชการ         

                         2.7  เงินบำรุงการศึกษา

                         2.8 รับผิดชอบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและโดยสถานประกอบการ (ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

พระนครศรีอยุธยา)

                         2.9  ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้บริการกับผู้มาติดต่อที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์งบประมาณ

                         2.10  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

2. นางสาวกานต์ธิดา  สาคร  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ  มีหน้าที่ รับผิดชอบดังนี้

                  1. งานสารบรรณกลุ่มนโยบายและแผน

                  2. งานรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

                  3. งานจัดเก็บหนังสือราชการ

                  4. งานการยืมหนังสือราชการ

                  5. ส่ง Fax หนังสือราชการ

                  6. ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานธุรการ/กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ/กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน

                  7. ปฏิบัติงานในส่วนของงานส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา

                  8. ข้อมูลนักเรียนตามระบบ G-CODE ของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ในระบบ DMC

                  9. ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียนตามระบบ M-OBEC

                  10. สังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำ ปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน

                  11. ให้บริการข้อมูลของกลุ่มนโยบายและแผนกับส่วนราชการภายนอก และบุคคลทั่วไป

                  12. จัดทำทะเบียนรับหนังสือราชการส่วนกลาง ของกลุ่มนโยบายและแผนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

                  13. ลงทะเบียนรับหนังสือ /ลงทะเบียนหนังสือ

                  14. วิเคราะห์และคัดแยกหนังสือราชการทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาก่อนทำการลงทะเบียนรับ

            15. ปฏิบัติงาน Smart Area ของกลุ่มนโยบายและแผน

                  16.ดูแลระบบเว็บไซต์ของกลุ่มนโยบายและแผน       

                  17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

                                                           yesyesyesyesyesyesyes

 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ