สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวนาตยา ขันธบุตร
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารดาวน์โหลด
1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน 
2 คู่มือการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน 
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน 
4 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 - 2566 สพป.พระนคตรศรีอยุธยา เขต 1 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน 
5 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566 - 2570 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน 
6 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน 
7 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน 
8 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร  กลุ่มนโยบายและแผน 


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ