สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        
เอกสารดาวน์โหลด
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2565 โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
2 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2564 โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
1 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566 - 2570 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
2 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 - 2566 สพป.พระนคตรศรีอยุธยา เขต 1 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
4 คู่มือการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
1 แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตของนักเรียนด้วยการแนะแนวและ School Help hero โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม
2 คู่มือการสมัครใช้งาน School Health HERO Application ฉบับครู โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม
3 คู่มือการใช้งาน MOE Safety Center ฉบับ ผู้รับแจ้ง โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม
4 คู่มือการใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ MOE Safety Center (Admin) โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม
5 คู่มือ การใช้งานของระบบ MOE Safety Center โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม
6 คู่มือการสมัครเข้าใช้งาน MOE Safety Center application สพป.อย.1 โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม
7 คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม
1 ตัวอย่างหลักสูตรการอบรม โดย 
2 แบบเสนอหลักสูตรการอบรม โดย 
3 ว.2 ลว.18 ก.พ.63 แนวปฏิบัติการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง โดย 
4 ว.19 ปี 61 การพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย โดย 
5 ว.8 ลว.29 เม.ย.63 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา โดย 
6 ว.3 ลว.7 เม.ย.54 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นชพ.และชช. โดย 
7 แนวทางการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชพ.และชช. โดย 
8 มอบอำนาจอนุญาตและไปศึกษาอบรม โดย 
9 ระเบียบว่าด้วยการลาไปศึกษา อบรม ปี 2559 โดย 
10 6202-ว 2 หลักเกณฑ์พัฒนารองผอ.สพท.และผอ.สพท. โดย 


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ