สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางศิริมา แสนอุลัย
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
แบบฟอร์ม
1 แบบขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ โดย  นางภัสรา เลิศดี  กลุ่มนโยบายและแผน 
2 แบบขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย  นางภัสรา เลิศดี  กลุ่มนโยบายและแผน 
3 แบบขอพระราชทานเพลิงศพกรณีปกติ/กรณีพิเศษ โดย  นางภัสรา เลิศดี  กลุ่มนโยบายและแผน 
4 แบบใบลาป่วย/ลากิจส่วนตัว (ข้าราชการ/ลูกจ้างใน สพป.อย.1) โดย  นางภัสรา เลิศดี  กลุ่มนโยบายและแผน 
5 แบบใบลาพักผ่อน (ข้าราชการ/ลูกจ้างใน สพป.อย.1) โดย  นางภัสรา เลิศดี  กลุ่มนโยบายและแผน 
6 แบบใบลา (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา) โดย  นางภัสรา เลิศดี  กลุ่มนโยบายและแผน 
7 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ โดย  นางภัสรา เลิศดี  กลุ่มนโยบายและแผน 
8 แบบขอเพิ่มวุฒิ โดย  นางภัสรา เลิศดี  กลุ่มนโยบายและแผน 
9 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ โดย  นางภัสรา เลิศดี  กลุ่มนโยบายและแผน 


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ