สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางศิริมา แสนอุลัย
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
1 นโยบายการบริหารงานบุคคล โดย  นางภัสรา เลิศดี  กลุ่มนโยบายและแผน 
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4 การวางแผนอัตรากำลัง โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
7 การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
8 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
9 การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
10 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
11 การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ