สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
   
Username :
Password :
 
O1 โครงสร้าง แสดงโครงสร้างแผนผังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
O2 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
O3 อำนาจหน้าที่ แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตามที่กฎหมายกำหนด
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดแผนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน แสดงข้อมูลการติดต่อของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่เป็นปัจจุบัน
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
O8 Q&A แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้
O9 Social Network แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
O9 Social Network แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
O10 แผนดำเนินงานประจำปี แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ O10 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O12 รายงานผลดำเนินงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือการให้บริการ หรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลสถิติการให้บริการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือนหรือ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมใน 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
O17 E-Service ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++
O17 E-Service ระบบการจัดการสลิปเงินเดือนข้าราชการปัจจุบัน
O17 E-Service ระบบการจัดการสลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ
O17 E-Service ภาษีข้าราชการบำนาญ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ มีข้อมูลรายละเอียดของแผน อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O19 รายงานกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ o18 เป็นแบบรายเดือน หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ. ศ. 2564
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 เป็นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(ตามรูปแบบ สขร.1 มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณพศ. 2565 แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุดเรือแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ O25 เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ 2565
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณพศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย -การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร -การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร -การพัฒนาบุคลากร -การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร -การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ. ศ. 2564
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานโดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการ มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการ มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมครบถ้วนในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O34 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy) ประกาศเจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy) นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift policy
O34 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy) กิจกรรมปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพันธุ์ เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาและ เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริม หน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36 เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O39 สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ.2565
O41 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี แสดงข้อมูลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของปีงบประมาณ พ. ศ. 2564
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณพ. ศ. 2564 มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ ผลการประเมิน โดยมีรายละเอียดต่างๆอย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ข้อมูลรายละเอียดการ มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อ มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O 42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปประธรรม เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ