สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        
คู่มือการปฏิบัติงาน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ (นางสมทรง ทองนวล) โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
2 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ  โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
3 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (นางศิริวรรณ สุ่นสกูล) โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2
4 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (นางสาวสุนิสา สุคันธจันทร์) โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2
5 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิต) โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2
6 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (นางคณิตา วงษ์เนตร)  โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2
7 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ (นายแทนไท บุญเลิศ) โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2
8 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (นางกุลธิดา เจริญไทย) โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2
1 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
2 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (นางสาวสุมณฑา แย้มประยงค์) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
3 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (นางสาวปัทมา กำแพงจันทร์) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
4 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ดนุดา ดิษฐเสถียร) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
5 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
6 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวสมใจ กลับเป็นสุข) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
7 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน (นางบุญสม มีกุศล) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
8 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (นางกมลพร ส่งสวัสดิ์) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
9 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและยัญชีชำนาญการ (นางกนกวรรณ วงค์นาม) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
10 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (นางปริญดา สัตตบริพันธ์) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
11 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (นางจินตนา ภาคไพศรี) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
12 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (นางวิมล สุขวัจนี) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
1 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
2 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล) โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
3 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (นางน้ำทิพย์ คงเกษม) โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
4 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (นางสาวนิดาพร ชารี)  โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
5 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางพันทิพย์ ผาก่ำ) โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
6 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางปรีชยา ยาวุธ) โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
7 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา) โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
8 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางสาวเบญญภา หลวงราช) โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
9 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (นางสาวนิรา ขุนทองชมาตรย์) โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
10 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (นางสาวนชรพร ประมวลสุข) โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
11 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (นางสมลักษณ์ รู้แผน) โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
1 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกานต์ธิดา สาคร พนักงานธุรการ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
2 คู่มือการปฏิบัติงาน นางจุฑามาส เดชบุญ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
3 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกมลพร ทองผิว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
4 คู่มือการปฏิบัติงาน นางวันวิสา ขันติวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
5 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวนาตยา ขันธบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
6 คู่มือการปฏิบัติงาน นายสมยศ ฝูงชมเชย นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการกลุ่ม โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
7 คู่มือการปฏิบัติงาน นางปรานี สุขอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
8 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
1 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล โดย  นางภัสรา เลิศดี
2 คู่มือการปฏิบัติงาน นางภัสรา เลิศดี โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
3 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวลาวัลย์ รอดทองดี โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
4 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
5 คู่มือการปฏฺิบัติงาน นางสาวสุพีชา ลำใยผล โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
6 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวณัฐชานันท์ นิธิสกุลพัชร์ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
7 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวหทัย สุทธิธรรม โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
8 คู่มือการปฏิบัติงาน นางอารี ขันธบุตร โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
9 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวพจนา ปัญจยุทธ์เวช โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
1 คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี
2 คู่มือปฏิบัติงาน นางปัณชญา ดอนปัญญา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี
3 คู่มือปฏิบัติงานลูกเสือ นายญาณวุฒิ สังวงค์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดฯ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี
4 คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวอรุณี ทองงาม นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี
5 คู่มือปฏิบัติงาน นางธนวรรณ โสดาศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี
6 คู่มือปฏิบัติงาน นางพนิดา สุดจะคอย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี
7 คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวรุ่งสุรีย์ เทียมวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี
8 คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวจีราภา เฉลยกิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี
9 คู่มือปฏิบัติงาน นายสรุพงษ์ เทียมมโน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี
10 คู่มือปฏิบัติงาน นางปัทมารัุตน์ สุทธิสงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี
11 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี
1 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ DLICT โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
2 คู่มือปฏิบัติงาน นายพิชิต ขำดี โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
3 คู่มือปฏิบัติงาน นายปริญญา หร่ายวงศ์ โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
4 คู่มือปฏิบัติงาน นายรัฐพงษ์ สุขฉาย โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
1 คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย  นางนวลจันทร์ ปรางค์ทอง
1 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี โดย  นางศิริมา แสนอุลัย
1 คู่มือการปฏิบัติงาน (สายพิณ เที่ยงทัต) โดย  นางสายพิณ เที่ยงทัต
2 คู่มือปฏิบัติงาน 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน โดย  นางสายพิณ เที่ยงทัต


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ