สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        
คู่มือการปฏิบัติงาน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี งปม.พ.ศ. 2566 - นักจัดการงานทั่วไป โดย  นางสาวสุนิสา สุคันธจันทร์
2 คู่มือการปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการ โดย  นางสาวสุนิสา สุคันธจันทร์
3 คู่่มือการปฏิบัติงาน : การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ โดย  นางสาวสุนิสา สุคันธจันทร์
4 คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ - นักประชาสัมพันธ์ โดย  นางสาวสุนิสา สุคันธจันทร์
5 คู่มือการปฏิบัติงาน : การควบคุมภายใน - นักจัดการงานทั่วไป  โดย  นางสาวสุนิสา สุคันธจันทร์
6 คู่มือการปฏิบัติงาน : การบริหารความเสี่ยง - นักจัดการงานทั่วไป โดย  นางสาวสุนิสา สุคันธจันทร์
7 คู่มือการปฏิบัติงาน : การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย  นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิต
8 คู่มือการปฏิบัติงาน : การสรรหาและเลือกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. - นักจัดการงานทั่วไป  โดย  นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิต
9 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดประชุมภายในสำนักงานเขตพืนที่การศึกษา - เจ้าพนักงานธุรการ โดย 
10 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานสารบรรณ - เจ้าพนักงานธุรการ โดย 
11 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอหนังสือรับรองเงินเดือน-เจ้าพนักงานธุรการ โดย 
12 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานงานส่งไปรษณีย์ - เจ้าพนักงานธุรการ  โดย 
13 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอใช้ห้องประชุม - เจ้าพนักงานธุรการ โดย 
1 คู่มือกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ โดย 
2 บันทึกรับรู้ทางบัญชีกรณีสินทรัพย์แต่ไม่มีการบันทึกบัญชี โดย 
3 บันทึกรับรู้ทางบัญชีกรณีสินทรัพย์แต่ไม่มีการบันทึกบัญชี โดย 
4 การเบิกเงินทดลองการประชุมสัมมนา โดย 
5 งานจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ โดย 
6 งานบำเหน็จดำรงชีพ(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) โดย 
7 การนำเงินส่งคลัง(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน) โดย 
8 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (นักวิชาการพัสดุชำนาญงาน) โดย 
9 การจ่ายเงินผ่านระบบKTB(นักวิชาการเงินและบัญชี) โดย 
10 การรับ-ส่งหนังสือทางระบบอิเล็คทรอนิกส์และเปเปอร์(งานธุรการ) โดย 
11 การควบคุมเงินประจำงวดส่วนราชการ โดย 
1 คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
2 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดย  นายพิชิต ขำดี
3 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางสาวนิดาพร ชารี) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
4 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางสาวปาณิสรา โชคคเณศร์) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
5 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางพันทิพย์ ผาก่ำ) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
6 คู่มือปฏิบัติงาน เจัาพนักงานธุรการชำนาญงาน (นางน้ำทิพย์ คงเกษม) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
7 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางสาวณัฐชยา นันตะเสนีย์) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
8 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางสาวเบญญาภา หลวงราช) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
9 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
10 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (นางสาววนงค์รัก จันทร์สุนทร) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
11 คู่มือปฏิบัติงานศึกษาเทศก์ชำนาญการพิเศษ (นางปรีชยา ยาวุธ) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
12 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (นางสาวนิรา ขุนทองชมาตย์) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
13 คู่มือปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (นางสมลักษณ์ รู้แผน) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
1 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผนทั้งหมด โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
2 คู่มือปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
3 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
4 คู่มือปฏิบัติงาน งานธุรการ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
5 คู่มือปฏิบัติงาน งานข้อมูลสารสนเทศ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
6 คู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์งบประมาณ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
7 คู่มือปฏิบัติงาน งานติดตามประเมินผลและรายงาน โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
1 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล โดย 
2 คู่มือการปฏิบัติงาน นางภัสรา เลิศดี โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
3 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวลาวัลย์ รอดทองดี โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
4 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
5 คู่มือการปฏฺิบัติงาน นางสาวสุพีชา ลำใยผล โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
6 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวณัฐชานันท์ นิธิสกุลพัชร์ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
7 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวหทัย สุทธิธรรม โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
8 คู่มือการปฏิบัติงาน นางอารี ขันธบุตร โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
9 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวพจนา ปัญจยุทธ์เวช โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
1 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัด ปพ.3 ออนไลน์ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี
2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การช่วยเหลือนักเรียน โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
3 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การขอส่งนักเรียนวัยการศึกษาภาคบังคับเข้าศึกษาต่อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
4 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
5 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจ้างครูชาวต่างชาติ โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
6 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
7 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง นักเรียนทุนเสมอภาค โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
8 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
9 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
10 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
11 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
12 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
1 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย  นายชัยวัฒน์ ประภาพันธ์กุล
2 คู่มือปฏิบัติงาน งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา  โดย  นายชัยวัฒน์ ประภาพันธ์กุล
3 คู่มือปฏิบัติงาน งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV)  โดย  นายชัยวัฒน์ ประภาพันธ์กุล
4 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  โดย  นายชัยวัฒน์ ประภาพันธ์กุล
1 คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย  นางนวลจันทร์ ปรางค์ทอง
1 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี โดย 
1 คู่มือการปฏิบัติงาน (สายพิณ เที่ยงทัต) โดย  นางสายพิณ เที่ยงทัต
2 คู่มือปฏิบัติงาน 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน โดย  นางสายพิณ เที่ยงทัต


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ