สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        
คู่มือการปฏิบัติงาน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดประชุมภายในสำนักงานเขตพืนที่การศึกษา - เจ้าพนักงานธุรการ โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
2 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานสารบรรณ - เจ้าพนักงานธุรการ โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
3 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอหนังสือรับรองเงินเดือน-เจ้าพนักงานธุรการ โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
4 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานงานส่งไปรษณีย์ - เจ้าพนักงานธุรการ  โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
5 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอใช้ห้องประชุม - เจ้าพนักงานธุรการ โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
1 งานบำเหน็จดำรงชีพ(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
2 การนำเงินส่งคลัง(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน) โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
3 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (นักวิชาการพัสดุชำนาญงาน) โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
4 การจ่ายเงินผ่านระบบKTB(นักวิชาการเงินและบัญชี) โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
5 การรับ-ส่งหนังสือทางระบบอิเล็คทรอนิกส์และเปเปอร์(งานธุรการ) โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
6 การควบคุมเงินประจำงวดส่วนราชการ โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
1 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางสาวนิดาพร ชารี) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
2 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางสาวปาณิสรา โชคคเณศร์) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
3 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางพันทิพย์ ผาก่ำ) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
4 คู่มือปฏิบัติงาน เจัาพนักงานธุรการชำนาญงาน (นางน้ำทิพย์ คงเกษม) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
5 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางสาวณัฐชยา นันตะเสนีย์) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
6 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางสาวเบญญาภา หลวงราช) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
7 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
8 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (นางสาววนงค์รัก จันทร์สุนทร) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
9 คู่มือปฏิบัติงานศึกษาเทศก์ชำนาญการพิเศษ (นางปรีชยา ยาวุธ) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
10 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (นางสาวนิรา ขุนทองชมาตย์) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
11 คู่มือปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (นางสมลักษณ์ รู้แผน) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
12 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
13 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย 
14 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล) โดย 
15 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (นางน้ำทิพย์ คงเกษม) โดย 
16 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (นางสาวนิดาพร ชารี)  โดย 
17 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางพันทิพย์ ผาก่ำ) โดย 
18 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางปรีชยา ยาวุธ) โดย 
19 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา) โดย 
20 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางสาวเบญญภา หลวงราช) โดย 
21 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (นางสาวนิรา ขุนทองชมาตรย์) โดย 
22 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (นางสาวนชรพร ประมวลสุข) โดย 
23 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (นางสมลักษณ์ รู้แผน) โดย 
1 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผนทั้งหมด โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
2 คู่มือปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
3 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
4 คู่มือปฏิบัติงาน งานธุรการ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
5 คู่มือปฏิบัติงาน งานข้อมูลสารสนเทศ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
6 คู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์งบประมาณ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
7 คู่มือปฏิบัติงาน งานติดตามประเมินผลและรายงาน โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
1 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล โดย  นางภัสรา เลิศดี
2 คู่มือการปฏิบัติงาน นางภัสรา เลิศดี โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
3 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวลาวัลย์ รอดทองดี โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
4 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
5 คู่มือการปฏฺิบัติงาน นางสาวสุพีชา ลำใยผล โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
6 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวณัฐชานันท์ นิธิสกุลพัชร์ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
7 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวหทัย สุทธิธรรม โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
8 คู่มือการปฏิบัติงาน นางอารี ขันธบุตร โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
9 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวพจนา ปัญจยุทธ์เวช โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
1 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัด ปพ.3 ออนไลน์ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี
2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การช่วยเหลือนักเรียน โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
3 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การขอส่งนักเรียนวัยการศึกษาภาคบังคับเข้าศึกษาต่อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
4 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
5 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจ้างครูชาวต่างชาติ โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
6 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
7 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง นักเรียนทุนเสมอภาค โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
8 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
9 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
10 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
11 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
12 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
1 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ DLICT โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
2 คู่มือปฏิบัติงาน นายพิชิต ขำดี โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
3 คู่มือปฏิบัติงาน นายปริญญา หร่ายวงศ์ โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
4 คู่มือปฏิบัติงาน นายรัฐพงษ์ สุขฉาย โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
1 คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย  นางนวลจันทร์ ปรางค์ทอง
1 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี โดย  นางศิริมา แสนอุลัย
1 คู่มือการปฏิบัติงาน (สายพิณ เที่ยงทัต) โดย  นางสายพิณ เที่ยงทัต
2 คู่มือปฏิบัติงาน 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน โดย  นางสายพิณ เที่ยงทัต


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ