สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        
คู่มือการปฏิบัติงาน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ (นายแทนไท บุญเลิศ) โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2
2 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (นางกุลธิดา เจริญไทย) โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2
3 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (นางศิริวรรณ สุ่นสกูล) โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2
4 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิต) โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2
1 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
2 คู่มือการให้บริการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
3 คู่มือปฏิบัติบัติงาน นางสมลักษณ์ รู้แผน โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
4 คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวนิดาพร ชารี โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
5 คู่มือปฏิบัติงาน นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
6 คูมือปฏิบัติงานนางสาวเบญญาภา หลวงราช โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
7 คูมือปฏิบัติงานนางน้ำทิพย์ คงเกษม โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
8 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวนิรา ขุนทองชมาตรย์ โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
9 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวขนิษฐา ศรีศักดา โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
1 คู่มือการปฏิบัติงาน นางคณิตา วงษ์เนตร พนักงานธุรการ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
2 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกานต์ธิดา สาคร พนักงานธุรการ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
3 คู่มือการปฏิบัติงาน นางจุฑามาส เดชบุญ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
4 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกมลพร ทองผิว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
5 คู่มือการปฏิบัติงาน นางวันวิสา ขันติวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
6 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวนาตยา ขันธบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
7 คู่มือการปฏิบัติงาน นายสมยศ ฝูงชมเชย นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการกลุ่ม โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
8 คู่มือการปฏิบัติงาน นางปรานี สุขอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
9 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
1 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ DLICT โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
2 คู่มือปฏิบัติงาน นายพิชิต ขำดี โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
3 คู่มือปฏิบัติงาน นายปริญญา หร่ายวงศ์ โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
4 คู่มือปฏิบัติงาน นายรัฐพงษ์ สุขฉาย โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ