สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        
คู่มือการปฏิบัติงาน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน งานควบคุมภายใน โดย  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
2 คู่มือการปฏิบัติงาน การขอใช้ยานพาหนะ โดย  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
3 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์ โดย  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1 คู่มือการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม
2 คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมงบประมาณ โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม
3 คู่มือการปฏิบัติงาน การนำเงินส่งคลัง โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม
1 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มสื่อ โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
2 คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลัก โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
3 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มวัดผล โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
4 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานประกันคุณภาพ67 โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
5 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานนิเทศ ปี 67 โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
6 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มเลขา โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
1 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
3 งานติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานฯ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
4 การจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
1 คู่มือการปฏิบัติงาน การย้ายข้าราชการครู ตำแหน่งครู โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
2 คู่มือการปฏิบัติงาน การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
3 คู่มือการปฏิบัติงาน งานบำเหน็จความชอบ การขอทำบัตร โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
4 คู่มือการปฏิบัติงาน งานบำเหน็จความชอบ เลื่อนเงินเดือน โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
5 คู่มือการปฏิบัติงาน งานบำเน็จความชอบ การขอเครื่องราชฯ โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
6 คู่มือการปฏิบัติงาน งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง สอบบรรจุครู โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
7 คู่มือการปฏิบัติงาน งานวางแผนอัตรากำลัง โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
2 การตรวจสอบวุฒิการศึกษา โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
3 จัดซื้อหลักฐานการศึกษา โดย  ธนวรรณ โสดาศรี
1 คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย โดย  นายชัยวัฒน์ ประภาพันธ์กุล
2 คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT) โดย  นายชัยวัฒน์ ประภาพันธ์กุล
3 คู่มือการปฏิบัติงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย  นายชัยวัฒน์ ประภาพันธ์กุล
1 คู่มือการปฏิบัติงาน การยกย่องเชิดชูเกียรติ โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
2 คู่มือการปฏิบัติงาน การลาศึกษาต่อ โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
1 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน โดย  ผู้ดูแลระบบกฏหมายและคดี
1 คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการ โดย  Admin
2 คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบค่าใช้จ่ายค่าสาธารณปโภค โดย  Admin
3 คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภานใน โดย  Admin


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ