สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        
คู่มือการให้บริการ
1 การขอใช้ห้องประชุม โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
2 การขอใช้ยานพาหนะ โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
3 การขอหนังสือรับรองสิทธิ  โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
1 คู่มือเบิกจ่ายการเดินทาง โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
2 การขอเบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
3 การขอเบิกเงินบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญ โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
4 การขอสลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
5 การขอเบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
6 การขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
1 การให้บริการเป็นวิทยากร โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
2 การให้บริการการนิเทศ ติดตาม โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
3 การให้คำปรึกษางานวิชาการ โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
4 คู่มือการให้บริการ โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม
5 การให้บริการเป็นวิทยากร โดย 
6 การให้บริการการนิเทศ ติดตาม โดย 
7 การให้คำปรึกษางานวิชาการ โดย 
1 การให้บริการข้อมูลแผนปฏิบัติการ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
2 การให้บริการข้อมูลนักเรียน โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
3 การให้บริการข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
1 การให้บริการขอสำเนา กพ.7 โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
2 การให้บริการขอพระราชทานเพลิงศพ โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
3 การให้บริการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
4 การให้บริการขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
1 การขอแต่งตั้งตำแหน่งทางลูกเสือ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี
2 การขออนุญาตซื้อหลักฐานทางการศึกษา โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี
3 การขอหนังสือส่งตัวเด็กอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไปเข้าเรียน กศน. โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี
1 คู่มือการให้บริการ การขอใช้ห้องประชุมออนไลน์ โดย  นายปริญญา หร่ายวงศ์
2 คู่มือการให้บริการ ขอคำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดย  นายปริญญา หร่ายวงศ์
3 คู่มือการให้บริการ ขอเปลี่ยนแปลงระบบ AMSS++ โดย  นายปริญญา หร่ายวงศ์
1 การให้คำปรึกษา โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
1 การให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย โดย  นางสาวสิรีธร อาจหาญ
1 ขั้นตอนการให้บริการให้คำปรึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน  โดย  นางสายพิณ เที่ยงทัต


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ